OSTEONEKROZ .


86 views
Uploaded on:
Category: Animals / Pets
Description
OSTEONEKROZ. RTM. TANIM. Kemiğin kanlanmasının bozulması sonucu gelişen kemik ölümüdür Kemik yapıların ve kemik iliği nekrozunun görüldüğü patolojik bir olaydır Aseptik nekroz, avasküler nekroz, osteokondroz, osteokondritis juvenilis, apofizitis, epifizitis gibi çeşitli adlar verilmektedir.
Transcripts
Slide 1

OSTEONEKROZ RTM

Slide 2

TANIM Kemiğin kanlanmasının bozulması sonucu gelişen kemik ölümüdür Kemik yapıların ve kemik iliği nekrozunun görüldüğü patolojik bir olaydır Aseptik nekroz, avasküler nekroz, osteokondroz, osteokondritis juvenilis, apofizitis, epifizitis gibi çeşitli adlar verilmektedir

Slide 3

En sık tuttuğu kemikler : El ve ayakların küçük kemikleri Femur başı ve kondilleri Humerus başıdır Tüm yaş gruplarında görülebilir Çoğunlukla çocukluk ve gelişme çağında görülür

Slide 4

PATOFİZYOLOJİ Arterin mekanik bozulması Vasküler oklüzyon, kompresyon Artmış kemik iliği basıncı Primer hücre ölümü Koagülopati Değişmiş lipid metabolizması

Slide 5

ETYOLOJİ ATRAVMATİK NEDENLER: Kortikosteroid kullanımı Immünsüpresyon Sistemik Lupus Eritematozus Romatoid Artrit Alkol bağımlılığı Orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler Koagülasyon defektleri Gaucher hastalığı

Slide 6

Kronik pankreatit Disbarizm (Caisson hastalığı) Miyeloproliferatif hastalıklar Radyasyon Gebelik Gut hastalığı Astım

Slide 7

TRAVMATİK NEDENLER: Femur boyun kırığı Kalça dislokasyonları

Slide 8

FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU

Slide 9

TRAVMATİK OSTEONEKROZ Femur boyun kırığı ya da kalça çıkığı dolaşımın mekanik olarak kesilmesine neden olur Özellikle femur başının superolateral kısmındaki horizontal retinaküler damarların yırtılması ile ya da daha proksimalden predominant kapital kırıkla parallel epifizial damarların hasarı sonucu dolaşım kesintiye uğrar Femur başını besleyen damarlar intrakapsüler ve extraosseöz olduğundan intrakapsüler basıncın arttığı hematom, tamponad gibi durumlarda dolaşım bozulur

Slide 13

ATRAVMATİK OSTEONEKROZ Hastanın hazard faktörlerinden birine maruz kalması gerekmektedir Mekanizmalar: Intravasküler koagülasyon Tromboembolik olay Damar duvarı hasarı Damar basısına bağlı olarak meydana gelebilir En çok etkilenen yer: S uperolateral femur başı Risk faktörü veya travma hikayesi olmayanlar idiopatik kabul edilir

Slide 14

ATRAVMATİK OSTEONEKROZ Kortikosteroid kullanımı atravmatik osteonekrozların en sık sebebidir Bolus dozlarda chance artışı yoktur Kesintisiz tedavide kümülatif doz olarak 2000 mg prednizon , eşik değeri oluşturur Renal transplantasyon sonrası kronik steroid kullananlarda osteonekroz prevalansı % 20-50\'dir Kardiak transplantasyon sonrası ise oran %3\'dür Kortikosteroid alan RA ve SLE\'li hastalarda da yüksek oranlar bildirilmiştir

Slide 15

ATRAVMATİK OSTEONEKROZ Alkoliklerde prevalansı %2-5\'dir %100\'lük alkolden >400ml/hf hızında 150 lt tüketim eşik değerdir Alkole bağlı hiperlipidemi ve karaciğerin yağlı infiltrasyonu ile sistemik yağ embolizasyonu veya intravasküler koagülasyona predispozisyon gösterilmiştir

Slide 16

ANATOMİK BÖLGEYE GÖRE: A.Artiküler aseptik nekrozlar 1-Primer olarak artiküler ve epifizyel kıkırdağın tutulumu ve komşu enkondral ossifikasyon a.Humerus kapitilumu ( Panner hastalığı ) b.ikinci metatars başı ( Freiberg hastalığı ) 2-Artiküler ve epifizyel kıkırdağın sekonder tutulumu (komşu kemiğin avasküler nekrozu sonucu)

Slide 17

ANATOMİK BÖLGEYE GÖRE: B.Non-artiküler aseptik nekrozlar 1-Tendon yapışma yerlerinde ( Osgood Schlatter hastalığı ) 2-Ligament yapışma yerlerinde (Vertebral halkalarda, epikondillerde) 3-Impakt bölgelerde ( Sever hastalığı ) C.Fiziyal aseptik nekrozlar 1-Uzun kemiklerde ( Tibia vara ) 2-Vertebralarda ( Scheuermann hastalığı )

Slide 18

OLUŞMA YERLERİNE GÖRE ASEPTİK NEKROZLAR: Femur başı: Perthes-Calve-Legg Tarsal naviküler kemik: Köhler Metatars başı: Freiberg Karpal lunatum: Kienböck Vertebra child plak: Scheuermann Kalkaneus: Sever Iskiopubik sindesmos: Van Neck

Slide 20

HİSTOPATOLOJİ: Osteonekroz kemik iliği elemanlarının, trabeküler ve subkondral kemiğin nekrozlarına yol açar Mikroskobik olarak nekroz zonu, başlangıçta inflamatuar hücreler ve lipofajlar ile sonra fibrovasküler tamir dokusu ile kaplanır Trabeküler bölgede pluripotent mezenşimal hücreler osteoblastlara dönüşerek yeni kemik oluşumunu başlatırlar

Slide 21

Subkondral kemik tamirinde kind olarak nekrotik kemikte osteoklastik rezorbsiyon sonra osteoblastik depolanma olur Artiküler kartilaj, beslenmesini sinovial sıvıdan sağladığı için etkilenmez Kesitlerde kama şekilli infarkt zonları vardır Tipik olarak infarkt femur başının anterolateral kesimindedir Stage 1

Slide 22

Nekrotik kemik iliği distrofik kalsifikasyon içeren avasküler fibröz doku ile yer değiştirir Mezenşimal hücrelerin osteoblastlara differansiasyonu durur Nekrotik zonun rezorbsiyonu yeni kemik depozisyonundan daha hızlı ilerler Kesitlerde infarkt sınırında skleroz artar Stage 2

Slide 23

Nekrotik kemik tamir yeteneğini kaybeder Mikrofraktürler makrofraktürlere zemin hazırlar Kırık lateralden başlayıp subkondral tabaka ile alttaki nekrotik kemik arasına doğru ilerler Kemiği örten kıkırdakta düzensizlik vardır Stage 3

Slide 24

Subkondral kırığın iyileşmemesi, femur başına repetatif yüklenmeler subkondral kemikte fragmantasyona, femur başının önce düzleşmesine sonra kollapsına öncülük eder Femur başı asferik robust gelir Progresif erozyon kollaps ve kıkırdak kaybı sonucu eklem yüzeyi uyumu bozulur Asetebuler yüzde dejeneratif değişiklikler meydana gelir Stage 4

Slide 25

NEDEN BÜYÜME ÇAĞI? Osteokondrozların çoğu kind dekadda gelişen kemiğin hala kartilaj demonstrate içerdiği dönemde ortaya çıkar K artilajdaki hızlı ossifiye olan santral nukleusun mekanik basınç, hormonal ve nutrisyonel değişikliklere daha duyarlı o lması; epifizyel hasar

Slide 26

TETİKLEYİCİ FAKTÖRLER? A ynı ailede birkaç kişide birden gözlenmesi G elişim geriliği olan, iskelet maturasyonunun geciktiği çocuklarda sık görülmesi B azı konjenital anomalili çocukların etkilenmesi Hipotiroidizm ve orak hücreli anemi de benzer durumların gözlenmesi

Slide 27

TRAVMA? Travmanın başlatıcı veya süreçte rol oynayan bir faktör olduğu inkar edilemez : - Epifizyel ve apofizyel hasarın büyümenin pik yaptığı duyarlı dönemde olması - F raktürlerin enkondral ossifikasyonu bozduğunu gösteren klinik çalışmalar

Slide 28

KLASİFİKASYON: Prognoz ve tedavi planını belirlemek amaçlı yapılır Lezyon büyüklüğünün ölçümü, kollaps miktarı, lezyon lokalizasyonu evrelendirmede kullanılır (MRI ve radyografiler de saptanır)

Slide 29

Büyük lezyonlar (femur başının %30-40\'ından fazla tutulumu) ve asetabulumun yük taşıyan bölümüne (horizontal, santral) lokalize lezyonlar; küçük lezyonlar ve asetabulumun yük taşıyan average kısmından daha fazla kollapsa eğilimlidir

Slide 30

MODİFİYE STEİNBERG KLASİFİKASYONU Stage 0: Asemptomatik,risk faktörü olan, ordinary görüntülemeli ancak daha önce diğer tarafa tanı konmuş hasta Stage 1: Normal radyoloji, anormal MR/sintigrafi Femur başı tutulum yüzdesine göre: A.%1-25 hafif B.%26-50 orta C.>%50 ciddi

Slide 31

MRI Sağ kalçada organize 1C, sol kalçada arrange 1A osteonekroz

Slide 32

MODİFİYE STEİNBERG KLASİFİKASYONU Stage 2: Femur başında lusent ve sklerotik alanlar (Stage 2A,2B,2C) Stage 3: Düzleşme olmaksızın subkondral fraktürler ( kresent sign ) (Stage 3A,3B,3C) Stage 4: Femur başı düzleşmesine neden olan ya da segmental kollapsın görüldüğü subkondral fraktür (Stage 4A,4B,4C) Stage 5: Eklem daralması ve/veya asetabuler değişiklikler Stage 6: Ilerlemiş dejeneratif değişiklikler

Slide 33

Stage 5 osteonekroz (eklem osteoartrozu)

Slide 34

KRESENT SİGN

Slide 35

OMUZ OSTEONEKROZU

Slide 36

STAGE 4 LEZYON ÖRNEKLERİ

Slide 37

FİCAT VE ARLET EVRELEME SİSTEMİ Evre 1: N ormal radyografi, anormal MRI, kemik filter veya fonksiyonel testler Evre 2: Anormal radyografiler (sklerotik değişiklikler) ve anormal MRI ve kemik sintigrafisi Evre 3: Femur başında yassılaşma veya subkondral kollaps Evre 4: Eklem aralığında daralma ve dejeneratif değişiklikler

Slide 38

Stage 3 ve 4 lezyonları birbirinden ayırmak zordur. Bu hastalarda artroskopi, MRI ve radyografilerden daha güvenilirdir Subkondral fraktürler CT ile görüntülenebilir

Slide 39

TANI-SEMPTOM VE BULGULAR: Hastalar kasıkta lokalize derin kalça ağrısı ve uyluk boyunca diz kapağına yayılan ağrı tariflerler Semptomlar fiziksel aktivite ve yük binmesiyle artar, istirahatle yatışır Fizik muayenede etkilenen kalça ROM\'ları sınırlanmıştır, özellikle fleksiyon ve inward rotasyon ağrılıdır Yürüyüş antaljiktir Risk faktörleri açısından anamnez önemlidir, en sık görüleni steroid kullanımı ve alkolizmdir

Slide 40

TANI Görüntüleme çalışmaları anteroposterior ve frog-leg horizontal radyografileri ile başlamalıdır Her iki grafi de nekrotik lezyonun yerini ve yayılımını gösterir Femur başı subkondral kırık frog-leg sidelong radyografide tipik olarak görülür Çünkü bu pozisyonda asetabulum kenarının superpozisyonu önlenir Eğer radyografi tanımlayıcı lezyonu gösterirse ileri inceleme gerekmez Ancak karşı taraf kalça asemptomatik osteonekrozu ekarte etmek açısından incelenmelidir

Slide 41

TANI Semptomatik olup radyografisinde tanı konulamayan hastalarda seçenek MRI\'dır Prekollaps basamaklarda en sensitif ve spesifik modalite MRI\'dır MRI bulguları ile biyopsi örneklerini karşılaştıran bir çalışmada bulgular arasında çok iyi bir korelasyon olduğu gösterilmiştir Ek olar

Recommended
View more...