P dagogisk behandling af b rn og unge med psykosociale problematikker, baseret p kognitiv terapi rhus Folkeuniversi .


69 views
Uploaded on:
Description
Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversitet forår 2007. Dag 2. - Personlighedsfokuseret kognitiv pædagogik. Psykolog virksomhed :
Transcripts
Slide 1

Pædagogisk behandling af børn og unge med psykosociale problematikker, baseret på kognitiv terapi Århus Folkeuniversitet forår 2007 www.bokongerslev.dk 2007

Slide 2

Dag 2 - Personlighedsfokuseret kognitiv pædagogik www.bokongerslev.dk 2007

Slide 3

Psykolog virksomhed : Udvikling og implementering af pædagogiske behandlingsmetoder på et kognitivt grundlag Supervision af pædagogisk personale Foredrag og kurser Test og udredning af bl.a. børn og unge Forskning Terapi www.bokongerslev.dk Kontakt: info@bokongerslev.dk Tlf. 22 45 87 40 Mickey Kongerslev mickey@bokongerslev.dk Tlf. 22 45 87 40 Sune Bo sune@bokongerslev.dk Tlf. 22 82 52 55 Begge uddannet cand.psych., med 1-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, og eksterne lektorer ved Århus Universitet. BO/KONGERSLEV www.bokongerslev.dk 2007

Slide 4

Dagens program Siden sidst: Erfaringer og refleksioner Kognitiv personlighedsteori Case-formulering Øvelse i case-formulering Teknikker til skemaarbejde Øvelse i plan af adfærdseksperiment www.bokongerslev.dk 2007

Slide 5

Formål for dagen Teori Kognitiv personlighedsteori Skema Leveregler Praksis Case-formulering Kædeanalyse Adfærdseksperimenter Gamle briller, nye briller www.bokongerslev.dk 2007

Slide 6

Overordnet mål for kognitiv pædagogik "Det overordnede mål i kognitiv pædagogik er at øge cave unges tilpasning, således at han/hun formår at udvikle og udnytte sin ressourcer og potentialer mest muligt" www.bokongerslev.dk 2007

Slide 7

Den kognitive grundmodel Tanker S I T U A T I O N S I T U A T I O N Krop Følelser Adfærd Interaktion mellem individual og circumstance = livsførelse www.bokongerslev.dk 2007

Slide 8

Kædeanalyse Sårbarhedsfaktorer Vredesfølelse efter skænderi med kæreste Udløsende begivenheder Kæresten går Følelse Vrede aftager. Sorg og tension tiltager Tanker "Han dropper mig snart" Følelse Skyld, skam og sorg Tanker Bekymringer tiltager: "Jeg er en dårlig kæreste" Følelse Angst tiltager Tanker "Det er min skyld" Konsekvenser af adfærden PRIMÆR: Negative følelser reduceres SEKUNDÆR: Validerende pædagoger. Bekymret og angrende kæreste. Tanker og impulser Tanker om og impulser til selvskadende adfærd Problemadfærd Skærer i sig selv www.bokongerslev.dk 2007

Slide 9

Kædeanalyse Formål: At give indsigt i de faktorer som bidrager til problemadfærd Sårbarhedsfaktorer: Faktorer der gør lair unge sårbar i forhold til cave udløsende begivenhed Ydre begivenhed: Dét der udløste problemadfærden (giv indsigt i at det ikke er cave udløsende begivenhed, men derimod reaktionsmønsteret som er problemet) Konsekvenser af adfærd: Afdækning af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af adfærden for nook unge, såvel som for omgivelserne www.bokongerslev.dk 2007

Slide 10

Lewins ligning A = f (P, S) Adfærd er en funktion af karakteristika ved Personen og cave Situation han/hun befinder sig i. www.bokongerslev.dk 2007

Slide 11

Det vi bearer med Mennesker er ikke blanke tavler Vores forståelse er altid en tolkning af en given circumstance Denne forståelse beror på en for-forståelse, der danner baggrund for en for-tolkning af en given circumstance Vi carrier således vores fortid og erfaringer med os, i nu\'et og ind i fremtiden, i shape af vores skemaer og underliggende formodninger www.bokongerslev.dk 2007

Slide 12

Hvor kommer tanken fra? circumstance tanke følelse adfærd Personlighed www.bokongerslev.dk 2007

Slide 13

Om personlighed " Personligheder er som impressionistiske malerier. På afstand, tager hver enkel individual sig ud som eet samlet hele; tæt på er hver en overvældende kompleksitet af sindsstemninger, kognitioner og motiver" (Millon & Davis, 1996) www.bokongerslev.dk 2007

Slide 14

Definition af personlighed "Begrebet personlighed referer til en people karakteristiske måde at handle, tænke og føle på – over tid og på tværs af situationer" www.bokongerslev.dk 2007

Slide 15

Personligheden som framework Regulerings og kontrolmekanismer Selv Karakteristiske reaktionsmønstre Dispositioner og træk Skema framework Andre Interpersonelle mønstre Miljø Modificeret efter W. J. Livesley, 2003 www.bokongerslev.dk 2007

Slide 16

Personlighedsforstyrrelser i ICD-10 I Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for ≥ 2 af følgende områder: erkendelse, holdning følelsesliv impulskontrol og behovstilfredsstillelse interpersonale forhold II Adfærden gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig III Adfærden går ud over patienten selv eller omgivelserne IV Varighed siden barndom eller adolescens V Ikke udtryk for eller følge af anden psykisk lidelse VI Organisk ætiologi udelukkes www.bokongerslev.dk 2007

Slide 17

Personlighedsfokuseret behandling Eftersom udsatte unge ofte har udviklet en forstyrret og utilpasset personlighed, er det tit ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på problematiske tanker, følelser og adfærd. Thi ofte vil dette smudge føre til midlertidig bedring, hvorefter problemet vil genopstå. Dette indikerer at der skal arbejdes personlighedsfokuseret. www.bokongerslev.dk 2007

Slide 18

Den kognitive personlighedsteori Personligheden er et framework der består af: "integrerede kognitive-affektive-motivationelle developer [herunder skemaer og leveregler – Bo & Kongerslev], som bestemmer personens adfærd, og adskiller denne fra andre personer" Beck, Freeman & Davis, 2004: 23 www.bokongerslev.dk 2007

Slide 19

Principper for personlighedsfokuseret behandling Lav individuelle behandlingsmål Arbejd aktivt med inspiration og involvering Samarbejd med nook unge om klart definerede fælles mål, og test såvel cave unges som pædagogens hypoteser Lav og revider fortløbende, i samarbejde med sanctum unge, en case-formulering Hav fokus på relationen, hvor cave unges skemaer, underliggende formodninger og strategier også vil kunne komme til udtryk Pas på med at forvente selv-afsløring fra cave unge, da dette kan fremkalde smertefulde følelser Fokus på interventioner der øger selvtillid, reducerer adverse følelser og adfærd Ændringer i skemaer er det endelige mål Forlad burrow ikke på verbale interventioner, men anvend også adfærdseksperimenter og socialfærdighedstræning Forhold burrow altid til reaktioner hos cave unge, som modarbejder fremskridt Tolerance, indlevelse og acknowledge er nødvendig. Husk at nook unge altid har en god grund til sine negative reaktionsmønstre Anvend bl.a. case-formuleringen til at forudsige problemer Tag højde for at sanctum unges nærmeste kan risikere at modarbejde forandringer og forbedringer. Involver, hvis nødvendigt, disse i behandlingen, eller rådgiv dem Vær opmærksom på eat egne reaktioner Vær realistisk med hensyn til mål, varighed og sanctum unges evne til selv-indsigt og forandring, i behandlingen såvel som lair efterfølgende evaluering (inspireret af Oestrich, 2000: 162f) www.bokongerslev.dk 2007

Slide 20

Det kognitive personlighedssystem Automatiske tanker Indhold i tænkningen, circumstances bundne, opstår uvilkårligt og hurtigt. Lair kognitive triade. "jeg discoverer aldrig ud af det her". Kognitive forvrængninger Betegnelse for tankeprocessen. Forarbejdningsmåden. Identificeres ved at sammenholde situationen, i hvilken tænkningen opstår, med tankens indhold. Logiske fejlslutninger, der sikre forstærker skemaet. (personalisering: "det er min skyld gæsterne gik så tidligt". Overgeneralisering: "jeg gør da heller aldrig noget rigtigt") Leveregler Indhold i tænkningen, tværsituationelle betingede regler. Identificeres gennem temaer i tænkningen. "hvis jeg ikke gør alt perfekt, så er jeg uduelig Skemata "Rammerne" for tænkningen. Overordnet globalt og definerende indhold i tænkningen. Ufleksible, ubetingede regler. Latente eller aktiverede (jeg er inkompetent". www.bokongerslev.dk 2007

Slide 21

Tanker, formodninger, skema www.bokongerslev.dk 2007

Slide 22

Skemaer Struktur : Personlighedens byggesten Indhold: De rummer overbevisninger Funktion: De previous og farver (brillerne) cave unges måde at være i verden på www.bokongerslev.dk 2007

Slide 23

Skemaer er de generelle strukturer, der aktiveres under visse omstændigheder og udgør det channel, der lægges over de informationer sanctum unge oplever og bearbejder. www.bokongerslev.dk 2007

Slide 24

Meningsgivende strukturer der påvirker vores opfattelse ved sustain forward mekanismer Vidde (worldwide specifik) Fleksibilitet/rigiditet (modificerbarhed) Vægtning (deres relative betydning i forhold til andre skemaer) Valens (der tærskel for aktivering): Latent (influerer ikke på discernment) til hypervalent (lavt tærskelniveau for aktivering) Præpotent: De træder i forgrunden for andre skemaer Beck, Freeman & Davis, 2004: 27f Aktive/inaktive Specifikke/generelle (basale) Ikke-bevidste Udløses af forskellige situationer Omhandler selv, andre, verden, fortid og fremtid Rummer overbevisninger Tilpassede/utilpassede Karakteristika for skemaer www.bokongerslev.dk 2007

Slide 25

Skemaprocesser Der findes tre skema-dikterede reaktionsmønstre Skemavedligeholdelse Skemaundgåelse Skemakompensation Young 1999. www.bokongerslev.dk 2007

Slide 26

Hvor kommer utilpassede skemaer fra? " Udvikles i sammenspillet mellem cave unge og signifikante andre " "Hvorfor fik du kun 11?" (jeg bliver nødt til at være perfekt og jeg er ikke god nok) " Du er tyk og racket næse er stor?" (jeg er terrible og nourished) "noise søster læste til læge, hvorfor kan du være som hende" (jeg er inkompetent) �

Recommended
View more...