Particle ve Molek l Yapilari 1 saat .


46 views
Uploaded on:
Description
Atom ve Molekül Yapıları (1 saat). Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2008. ATOMLAR. Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği : genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir.
Transcripts
Slide 1

Molecule ve Molekül Yapıları (1 saat) Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2008

Slide 2

ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Particle çekirdeği : genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: ç ekirdeğin etrafında yoğunluğu yer azalıp çoğalan elektron bulutları halinde bulunurlar .

Slide 4

Bir elementin nötron sayıları farklı olan atomları izotoplar olarak tanımlanır.

Slide 6

Doğadaki elementler, belirli oranlarda izotop atomlar içermektedirler . B u nedenle iota ağırlıkları hat sayılar değildir.

Slide 8

Atom çekirdeği etrafındaki her elektron enerji seviyesinde bulunabilecek elektron sayısı sabittir.

Slide 9

B elirli bir enerji seviyesindeki bir elektronun iota çekirdeği etrafında % 90 veya daha fazla olasılıkla bulunduğu yörüngeler orbital olarak tanımlanmıştır .

Slide 10

-Orbitaller, belirli bir enerji seviyesinde iota çekirdeğine en yakın olandan itibaren s, p, d, f orbitalleri olarak isimlendirilirler.

Slide 12

Oktet kuralı: Soygazların elektron dizilimine sahip olmayan atomlar, buna ulaşmak için tepkime verirler.

Slide 13

Iki iota yan yana geldiklerinde elektronlar her iki atomun çekirdek ve elektronlarının etkisi altına girerler. Bu karşılıklı etkileşimler sonunda Oktet kuralına uygun olarak elektronlar yeniden düzenlenir.

Slide 14

Iyonik (elektrovalent) bağlar Kovalent bağlar Ko-ordinat (dative kovalent) bağlar Hidrojen bağları Metalik bağlar Van der Waals kuvvetleri Elektronların yeniden düzenlenmesi sırasında kimyasal bağlar meydana gelir.

Slide 15

anyon katyon Iyonik (elektrovalent) bağlar Atomlar, elektron kazanarak ya da kaybederek iyon adı verilen yüklü parçacıkları oluştururlar. Zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim kuvveti sonucu olarak da iyonik bağlar oluşur.

Slide 16

Iyonlar, oldukça farklı elektronegatifliklere sahip atomlar arasındaki tepkime sonucu oluşurlar. Elektronegatiflik, bir atomun elektronları çekebilme becerisinin ölçüsüdür.

Slide 17

Kovalent bağlar Elektronegatiflikleri aynı ya da yakın olan iki ya da daha fazla molecule, hat bir elektron aktarımı olmaksızın elektronları paylaşarak soygaz yapısına ulaşırlar. Böylece atomlar arasında kovalent bağlar oluşur.

Slide 18

Bir organik molekül, moleküldeki kovalent bağlara katılan atomların elektronegatifliklerine göre polar veya nonpolar (apolar) olabilir.

Slide 19

Oktet kuralına göre, b iyokimyada sık rastlayacağımız atomlardan hidrojen tek , oksijen iki, azot üç, karbon ise dört kovalent bağ yapabilmektedir .

Slide 20

Oktet kuralının istisnaları da vardır. Atomlar elektronları, sadece soygaz elektron dizilişine ulaşmak için değil, paylaşılan elektronlar pozitif yüklü çekirdekler arasında artan elektron yoğunluğu sağladığı için de paylaşırlar. Üçüncü ve sonraki periyot elementlerinin bağ oluşturacak d orbitalleri vardır. Bu elementler değerlik kabuklarında sekizden fazla elektron bulundurabilirler ve bu nedenle dörtten fazla bağ oluşabilir.

Slide 21

Atomik orbitallerden moleküler orbitaller oluşur ki bu sırada melez atomik orbitallerin oluşması önemlidir.

Slide 22

Karbon ( C ) atomunun 2s orbitali ve üç 2p orbitalinin kombinasyonu, sp 3 hibridizasyon olarak tanımlanır .

Slide 23

Bir sp 3 orbitaliyle bir 1s orbitalinin örtüşmesiyle oluşan moleküler orbitalden bir sigma ( ) bağı meydana gelir. Metandaki ve etandaki gibi tek bağların hepsi sigma bağlarıdır.

Slide 24

C-C tek bağları eksenleri etrafında serbestçe dönebilir.

Slide 25

2s orbitali ve üç 2p orbitalinden yalnızca ikisini kapsa yan hibridizasyon sp 2 hibridizasyon olarak tanımlanır.

Slide 26

sp 2 orbitaller, moleküler orbital haline dönüştüklerinde iki farklı tip bağ oluştururlar. Böylece  bağı ve  bağından oluşan, çift bağlar diye isimlendirilen bağlar meydana gelir .

Slide 27

Ç ift bağlar eksenleri etrafında serbestçe dönemez;  moleküler orbitali dönüşü kırar. Bu nedenle de çift bağa katılan atomlar bir düzlem üzerinde bulunurlar .

Slide 28

Çift bağ içeren yapılarda cis-izomer ve trans-izomer diye bilinen geometrik izomerler vardır . Sadece atomlarının uzaydaki yönelmeleriyle farklılık gösteren bileşiklere stereoizomerler denir.

Slide 29

Birkaç çift bağ içeren bazı yapılarda çift bağların  orbitalleri, belli atomlar arasında sınırlı kalmaz; uzamış bir  moleküler orbitalinde paylaşılmış şekildedir. Bu özellikteki yapılar da rezonans hibridler olarak adlandırılırlar

Slide 30

2s orbitali ve üç 2p orbitalinden yalnızca birini kapsa yan hibridizasyon sp hibridizasyon olarak tanımlanır.

Slide 31

sp hibridizasyon , C  C üçlü bağlarının oluşmasında görülür. C  C üçlü bağının, iki  bağı ile bir  bağı ndan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Slide 32

Ko-ordinat (dative kovalent) bağlar Ortaklaşa kullanılan her iki elektronun aynı iota tarafından sağlandığı kovalent bağlardır.

Slide 33

Hidrojen bağları B ir hidrojen (H) atomunun oksijen (O) ve azot (N) gibi bir elektronegatif atoma kovalent bağlanması halinde, elektronların oksijen ve azot atomuna hidrojenden daha yakın bulunmaları nedeniyle elektropozitif solidness gelen hidrojenin başka bir elektronegatif iota tarafından çekilmesi sonucu meydana gelir .

Slide 34

Hidrojen bağlarında, hidrojen bağı donörleri (vericileri) diye bilinen  OH,  NH,  SH gruplarının hidrojen atomları, O, N, S gibi akseptör ( alıcı) atomların serbest elektronları ile etkileşirler .

Slide 35

Hidrojen bağları, aynı cins moleküller arasında, farklı cins moleküller arasında, bir molekül içinde oluşabilir .

Slide 36

Metalik bağlar

Slide 37

Van der Waals kuvvetleri Dipol-dipol etkileşimidir.

Slide 38

Elektriksel çekim kuvvetlerinin etkisi ile birbirlerine yaklaşan iki molecule, birbirlerine göre en kararlı oldukları uzaklıkta bağ oluştururlar.

Slide 39

MOLEKÜLLER iki veya daha fazla atomun kimyasal bağlar la birbirlerine bağlanmaları sonucunda ortaya çıkarlar.

Slide 40

Moleküller, elektron-nokta formülleriyle (Lewis yapısı) ya da daha kolay olarak, her biri atomlar tarafından paylaşılan elektron çiftini belirten çizgili formüllerle gösterilir.

Slide 41

Moleküllerin üç boyutlu yapıları, değişik şekillerde gösterilebilir (molekül formülleri). Perspektif outline (stereokimyasal gösteriş), küre-çomak modeli ve alan doldurma modeli (van der Waals modeli) önemli şekillerdir .

Slide 42

Stereokimyasal gösterişte typical çizgili bağlar düzlem içinde, noktalı çizgili bağ düzlemin arkasında, kalın çizgili bağ ise düzlemin önünde bulunmaktadır .

Slide 43

Molekül ya da iyonu oluşturan atomları sadece değerlik elektronlarını (en dış kabuk elektronlarını) göstererek bir araya getirerek yazma biçimi, Lewis yapılarını (elektron-nokta formüllerini) yazma biçimidir.

Slide 44

Molekül ya da iyondaki bir atomun grup numarasından serbest ve bağlı değerlik elektronları sayısı çıkarılarak o atomun formal yükü bulunur.

Slide 46

Molekül ya da iyonun toplam yükü , molekül ya da iyondaki atomların birim (+) ya da (- ) formal yüklerin toplamıdır.

Slide 47

Izomerlik, kapalı formülü aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklerle ilgili bir tanımlamadır . Aynı molekül formülüne sahip farklı bileşikler izomer bileşikler dir. Çeşitli izomerlik şekilleri tanımlanmıştır: - Yapısal izomerlik - Stereoizomerlik

Slide 48

Yapısal izomerler Moleküldeki atomların dizilişi veya yeri farklı olan izomerlerdir.

Slide 50

Stereoizomerler Moleküldeki atomların uzayda düzenlenişleri farklı olan izomerlerdir.

Slide 51

Stereoizomerler iki türdür: Diastereoizomerler (cis-trans izomerler, geometrik izomerizm) Enantiyomerler (optik izomerizm)

Slide 52

Geometrik izomerler (cis-trans izomerler, diastereoizomerler), atomların uzaydaki yönelmeleri bir çift bağa veya bir düzleme göre farklılık gösteren bileşiklerdir.

Slide 53

Enantiyomerler, şiral moleküllerdir; dört farklı grubun bağlı olduğu karbon atomu (asimetrik karbon atomu, şiral merkez) içerirler.

Slide 54

enantiyomerler, birbirinin ayna görüntüsü biçimindedirler.

Slide 55

Enantiyomerlerden biri spellbind ışık düzlemini sağa çevirir (+), diğeri sola çevirir (- )

Slide 56

Iki enantiyomeri 50/50 oranında içeren bir karışım captivate ışık üzerine etkisizdir. Böyle karışıma rasemik karışım (rasemat) denir.

Slide 57

alkan alken alkin alkilhalid alkol karboksilik asit amin in the midst of aldehit keton FONKSİYONEL GRUPLAR Fonksiyonel gruplar, bir organik moleküle spesifik kimyasal özelliklerini veren particle veya iota gruplarıdırlar.

Slide 58

ester eter anhidrid nitril nitroalkan Tiyol (sülfhidril) epoksit aren

Recommended
View more...