Politisk geografi .


67 views
Uploaded on:
Description
Politisk geografi. SGO1001 v2005 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oivind.hetland (at) sgeo.uio.no. Mål for forelesning. Sentrale emner i politisk geografi: Globalisering og politikk Geopolitikk Staten, nasjonalisme og sosiale bevegelser
Transcripts
Slide 1

Politisk geografi SGO1001 v2005 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oivind.hetland (at) sgeo.uio.no

Slide 2

Mål for forelesning Sentrale emner i politisk geografi: Globalisering og politikk Geopolitikk Staten, nasjonalisme og sosiale bevegelser Demokratisering og desentralisering Skala: koblinger mellom det lokale og det globale

Slide 3

Hva er politisk geografi? Konvensjonell inndeling etter skala: Internasjonalt/globalt (geopolitikk og globalisering) Nasjonalt (nasjonalisme og demokratisering) Lokalt (sosiale bevegelser og desentralisering) Geopolitikk dominerende i tidlig politisk geografi Nå: interaksjon mellom globale og lokale politiske prosesser (glokalisering)

Slide 4

Politikk og geografi The governmental issues of topography (geografi påvirker politikk) Politisk regionalisme: territorielt forankrete etniske bevegelser (baskere, kurdere) Sectionalism: lokalt forankrete interesser som påvirker politikk (som skattebetaling og kommunesammenslåing) Rurale versus urbane interesser påvirker politikk (jordbruk, migrasjon, investeringer) The geology of legislative issues (politikk påvirker geografi) Geografisk forankret politisk representasjon (kommunevalg, stortingsvalg): påvirker befolkningens muligheter Gerrymandering: redefinering av valgdistrikt for å fremme et parti/en kandidat eller for å hindre at en befolkningsgruppe mister representasjon

Slide 5

Politisk geografi i Oslo Sosiale bevegelser Marianne Millstein: sosiale bevegelser og lokale styringsformer i Sør-Afrika Formell/uformell makt og nabolagspolitikk Elin Selboe: nabolagspolitikk i Dakar + politisk islam i Senegal Politikk og diskurs Elin Sæther: fremveksten av kritisk presse i Kina Demokratisering, desentralisering og lokalpolitikk Øivind Hetland: desentralisering og lokalpolitikk – eksempel fra Mali

Slide 6

Geopolitikk - begreper Stat : uavhengig politisk enhet med anerkjente grenser Nasjon : gruppe mennesker som deler visse kulturelle elementer som religion, språk og historie (felles identitet) Nasjonalstat : en idealform der en homogen gruppe har sin egen detail (sammenfall mellom detail og nasjon) Samsvar: Danmark? Stater med flere nasjoner: Kamerun Nasjon uten detail: tuareger, kurdere Suverenitet : utøvelsen av statsmakt over en befolkning og et territorium, anerkjent av andre stater og nedfelt i internasjonale mate

Slide 7

Den geopolitiske statsmodellen Geopolitikk: staters makt til å kontrollere sitt territorium og å utforme utenrikspolitikk/internasjonale relasjoner – resultat av interaksjon makt – territorium Kalde krigen eksempel på geopolitikk, både som studiefelt og politisk strategi (for stater): hjørnestein i 20. århundrets utenrikspolitikk og i faget politisk geografi Relevans i dag: store geopolitiske endringer i Europa siden 1989: Murens fall og det kapitalistiske systemets triumf Grenseendringer i Øst-Europa Demokratisering i Afrika (ikke lenger sterke allierte i USA eller SU )

Slide 8

Geopolitikk og Nasjonalisme: "Følelse av tilhørighet til en nasjon og en overensstemmende ideologi om territoriell sameksistens mellom nasjon og detail". Mange previous: Arisk nasjonalisme i Europa (negativ) Uavhengighetsbevegelser i baltiske arrive (positiv) Minoritetsnasjonalisme (20-årh.): baskere, kurdere, tsjetsjenere Russland: statsbygging og fremveksten av nasjonalisme Russiske ekspansjon (15. årh  ): fra 5790 km 2 til 3,25 millioner km 2 Inkorporering av nasjoner i cave russiske staten: Sibir, deler av Ukraina, Latvia, Litauen, Hviterussland og Kasakhstan

Slide 9

Geopolitikk og nasjonalisme (posts) Lenin: føderale enheter innenfor Unionen av sovjetiske sosialistrepublikker (USSR) avgrenset iht nasjonenes geografiske utstrekning Stalin og "unitary" detail : Nasjonene mistet mye av uavhengighet fra 1930 Økt kontroll med Øst-og Sentral-Europa etter 2. vk Gorbatsjov og konføderasjon (CIS) Framvekst av nasjonalismebevegelser (baltiske stater) Etablering av nye nasjonalstater i en konføderasjon Nye politiske grenser i Øst-Europa Geopolitiske epoker: kolonialisme – kald krig - terrorisme

Slide 10

1. Kolonisering - Nord/Sør-skillet Imperialisme - kjernestater har de siste 500 år dominert stater i periferien: direkte politisk eller indirekte militær/økonomisk kontroll gjennom kolonisering Konsekvenser av kolonisering Belgisk skapt rivalisering mellom hutuer og tutsier i Rwanda Nord-Sør-skillet ved Brandt-linjen Verdenssystemteori: kjerne, semiperiferi og periferi (avhengighetsteori) Avkolonisering i Afrika og Asia i 20. århundre, men fortsatt dominans gjennom handel, bistand og investeringer: neokolonialisme

Slide 11

2. Kald krig – Øst/Vest-skillet Øst/Vest-skillet: Verden splittet i kommunistiske og ikke-kommunistiske stater: kalde krigen Røtter i russiske revolusjonen i 1917, men sterkere etter 2 vk Dikterte amerikansk utenrikspolitikk Dominoteorien: demme opp for Sovjetunionen Basert på antakelsen om at hvis et arrive ble kommunistisk ville også naboland kunne bli det Ledet til krig i Korea og Vietnam, opprettelsen av NATO, forsøk på å trekke periferien hotel globale økonomiske framework (Bretton Woods-institusjonene)

Slide 12

3. Ny verdensorden og terrorisme Ny verdensorden: "The End of History" (Francis Fukuyama): "Etter kapitalismens seier over kommunismen er USA verdens eneste supermakt" USAs politiske og økonomiske dominans leder til liberaldemokrati og en worldwide økonomi Nye skillelinjer i verdenspolitikken Ustabilitet i arrive som var gjenstand for stormaktspolitikk under sanctum kalde krigen (Afghanistan) Terrorisme skaper geopolitiske skillelinjer Økende økonomisk og politisk globalisering

Slide 13

Globalisering/lokalisering av politikk Globalisering: "the development and heightening of linkages and streams of capital, individuals, products, thoughts, and societies crosswise over national fringes" Glokalisering (globalisering + lokalisering): Globalisering: makt overføres til internasjonale organisasjoner og MNS gjennom økonomisk og politisk globalisering Lokalisering: makt overføres gjennom desentralisering; økt politisk mobilisering gjennom sosiale bevegelser og  Staten uthules: makt både oppover og nedover

Slide 14

Globalisering og politikk Global goverance: internasjonale politiske styringsmekanismer som resultat av globalisering Internasjonale organisasjoner som FN, NAFTA, WTO og Verdensbanken Supranasjonale organisasjoner med felles økonomisk og/eller politisk mål (EU) Fremvekst av globale politiske motbevegelser (WTO-dissent i Seattle, Attac)

Slide 15

Lokalisering og politikk Lokalisering av politikk Nedenfra: lokale sosiale bevegelser Ovenfra: desentralisering – overføring av makt til Private aktører (privatisering), Statlige aktører på lokalt nivå (dekonsentrasjon) Lokale folkevalgte (devolusjon) Globaliseringsprosesser fører ikke til homogenisering og utvisking av lokale forskjeller – lokalisering av politikk en integrerte del av globaliseringsprosesser

Slide 16

Lokalisering av politikk Koblet til utviklingsdiskurser som vektlegger lokalt partnerskap mellom statlige aktører, markedet og samfunnet som sentralt i lokaldemokrati og utvikling "Et løst sammenknyttet sett av ideer om at sivilsamfunnets, markedsaktørers og lokale myndigheters handlinger inngår i en gjensidig forsterkende prosess for å bedre people kår" Sammenfallende syn mellom Politiske høyre: deltakende mekanismer utover representativt demokrati gjennom NGOer og sivilsamfunnet Politiske venstre: sosiale bevegelser er en shape for motstand adage staten og markedet utenfor nook formelle politiske sfæren

Slide 17

Desentralisering/demokratisering i Mali Demokratisk transisjon i 1992 – tidligere ettpartistat avskaffet – innføring av flerpartisystem (cave 3. bølgen av demokratisering) Valg på nasjonalforsamling og president (92, 97, 02) Desentralisering og lokaldemokrati fra 1999: 701 kommuner med ordfører og kommunestyre erstattet authoritative enheter under byråkratisk/militær kontroll

Slide 18

Mali Bakgrunn i globale politiske prosesser… Murens fall og sanctum kalde krigens slutt Manglende støtte fra Frankrike Kondisjonalitet fra VB og IMF (jfr worldwide administration) … og interne politiske prosesser Prodemokratisk bevegelse Opprør i Nord-Mali Desentralisering er resultat av "politikk ovenfra": utarbeidet av sentrale myndigheter med støtte fra donorer

Slide 19

Mali Større vekt på det institusjonelle rammeverket (altså hvordan de kommunale institusjonene skal se ut) enn de politiske aspektene (hvem får makt lokalt) Lokale politiske strukturer og maktrelasjoner – eksempler: Gossi: lokale ledere for to nomadefraksjoner i konflikt over skogressurser, men begge blir valgt hotel i kommunestyret for samme politiske parti (kommunen blir field for lokale konflikter) Tori: landsbysjef ser desentralisering som mulighet til å gjenopprette familiens tidligere dominans: er både borgermester og leder av alle lokale organisasjoner (lokal despotisme)

Slide 20

Mali Tenenkou: reformen har skapte nye konfliktlinjer på lokalt nivå – aktører gitt muligheter til å få posisjoner og tilgang til ressurser tidligere reservert for statsansatte (kommunegrenser definert slik at visse grupper kommer i majoritet) Desentralisering av makt kan også innebære desentralisering av korrupsjon Resultatet av desentralisering avhengig av lokale politiske strukturer og maktrelasjoner

Slide 21

Grenser og territorialitet Grenser definerer territorialitet og romlig differensiering: gjenstand både for konflikter og forhandlinger      Regler som styrer territorier er både formelle – (nedfelt i internasjonale partner og regler, tegnet motel på kart, markert i terrenget, fysisk kontroll), uformelle – (symboler) eller en mellomting Kan være inkluderende (understudy kontroll - skattlegging) eller ekskluderende (ekstern kontroll – innvandring) Formelle grenser:

Recommended
View more...