Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja pod.


71 views
Uploaded on:
Category: General / Misc
Description
Poslovna aplikacija za upravljanje i praćenje poslovanja proizvodnog poduzeća – ERP informacijski sustav upravljanja poduzećem Osnovne karakteristike sustava: izrađen u Delphi 7 razvojnom alatu Firebird SQL relacijska baza podataka višekorisnički rad klijent-server tehnologija
Transcripts
Slide 1

Poslovna aplikacija za upravljanje i praä‡enje poslovanja proizvodnog poduzeä‡a – ERP informacijski sustav upravljanja poduzeä‡em

Slide 2

Osnovne karakteristike sustava: izraä‘en u Delphi 7 razvojnom alatu Firebird SQL relacijska baza podataka viå¡ekorisniäki rad klijent-server tehnologija radi na Windows operacijskim sustavima (Win98, WinNT, Win2000, WinXP) voä‘enje poslovanja viå¡e poduzeä‡a ugodno grafiäko suäelje 100% hrvatski proizvod razvijan u proizvodnji i maksimalno prilagoä‘en potrebama proizvodnje

Slide 3

KOMERCIJALA ŠIF R ARNICI KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆA SKLADIŠTE MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO VANJSKO TRGOVINSKO POSLOVANJE RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE PROIZVODNJA Poslovne funkcije koje pokriva (moduli sustava):

Slide 4

Rezultate obrada moduli spremaju u relacijsku bazu podataka preko srediå¡njeg komunikacijskog modula preko kojeg i meä‘usobno razmjenjuju podatke KOMERCIJALA Å IF R ARNICI KADROVSKA EVIDENCIJA I OBRAČUN PLAĆA SKLADIÅ TE MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO VANJSKO TRGOVINSKO POSLOVANJE RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE PROIZVODNJA Firebird RDBMS Srediå¡nji komunikacijski modul

Slide 5

Ovakvim programom dobivamo jedinstvenost i povezanost podataka na naäin da se jednom uneå¡eni podatak ne mora viå¡e unositi , veä‡ se razmjenuje komunikacijom izmeä‘u modula .

Slide 6

Pristup programu je zaå¡tiä‡en – svaki korisnik se mora identificirati svojim korisniäkim imenom i lozinkom

Slide 7

Program omoguä‡ava rad s viå¡e poduzeä‡a jednostavnim odabirom željenog poduzeä‡a

Slide 8

Opisi modula sustava: Å ifrarnici osnova za koriå¡tenje softvera definirani osnovni podaci o partnerima, skladiå¡tima, artiklima, repromaterijalima, poluproizvodima i proizvodima, cjenici, radni kalendar, organizacijske jedinice, partneri, banke, teäajne liste

Slide 9

Å ifrarnik artikala

Slide 10

2. SkladiÅ¡no poslovanje praä‡enje i kontrola stanja skladiå¡ta preko skladiå¡nih dokumenata: -ulaz robe – primke, povratnice, predatnice -izlaz robe – zahtjevnice-izdatnice, otpremnice gotovih proizvoda, otpremnice robe za daljnju prodaju, povrat robe dobavljaäu -meä‘uskladiå¡nice – izlaz iz jednog skladiå¡ta i ulaz na drugo -inventurne liste – inventure skladiå¡ta i usklaä‘enje stanja skladiå¡ta -poäetno stanje – poäetno stanje skladiå¡ta na poäetku poslovne godine ili obraäunskog razdoblja -kartice artikla – stanja pojedinog materijala na skladiå¡tu, automatsko aå¾uriranje dokumentima -zapisnici o storniranju dokumenta, zapisnici o promjeni Å¡ifre, zapisnici o otpisu

Slide 11

moguä‡nost rada s barkod čitaäima po naäelu regalnog skladiå¡ta

Slide 12

3. Materijalno knjigovodstvo raäuni – raäuni dobavljaäa, usluga, vanjske dorade kalkulacije zavisnih troå¡kova nabave – kalkulacija svih troå¡kova nabave, raspored troå¡kova po odreä‘enoj metodi knjiå¾enja dokumenata - knjiå¾enje skladiå¡nih dokumenata, automatska upozorenja eventualnih nepravilnosti, skidanje stanja skladiå¡ta po odabranoj metodi (FIFO, LIFO, HIFO, metoda prosjeäne cijene) periodiäka izvjeå¡ä‡a fakture – izlazne fakture otpremljene robe (faktura na temelju otpremnice), fakture usluga, predraäuni, ponude, upisi cijena prema skladiå¡nom dokumentu, prema cjeniku ili potvrä‘enoj cijeni narudå¾be kupca, rabati, PDV, moguä‡nost fakturiranja u kunama ili stranoj valuti, moguä‡nost ispisa na viå¡e jezika

Slide 13

4. Komercijala – narudå¾be kupaca i narudå¾be dobavljaäima narudå¾be kupaca – evidencija narudå¾be, prijedlog moguä‡eg termina prema terminskom planu proizvodnje, otvaranje radnog naloga iz narudå¾be, prikaz moguä‡e koliäine za proizvodnju prema trenutnom stanju skladiå¡ta

Slide 14

potvrä‘ivanje narudå¾bi – potvrda odreä‘ene narudå¾be s moguä‡noå¡ä‡u potvrä‘ivanja pojedine stavke na viå¡e termina narudå¾be dobavljaäima – narudå¾be koje Å¡aljemo dobavljaäima, praä‡enje isporuka, moguä‡nost zatvaranja narudå¾be preko primke naruäivanje prema potrebama proizvodnje – prema planu zauzetosti kapaciteta, stanju na skladiå¡tu i naruäenim koliäinama, automatsko generiranje narudå¾be prema knjigi dobavljaäa

Slide 15

5. PROIZVODNJA tehnologija – sastavnice i operacijski listovi proizvoda Sastavnica: - svi potrebni repromaterijali i poluproizvodi za odreä‘eni proizvod

Slide 16

Operacijski list: grafiäki prikaz, paralelnost i slijednost operacija, odnosi izmeä‘u operacija

Slide 17

pretkalkulacija – kalkulacija troå¡kova proizvodnje odreä‘enog proizvoda

Slide 18

radni nalog

Slide 19

radni nalog – prikaz materijala po sastavnici, moguä‡nost generiranja zahtjevnice i otvaranja naloga za poluproizvod

Slide 20

grubi terminski arrangement proizvodnje – pokazuje moguä‡u zauzetost kapaciteta po organizacijskoj jedinici ili stroju i uska grla (moguä‡u prekapacitiranost)

Slide 21

fini terminski arrangement proizvodnje – zauzetost kapaciteta po radnim mjestima

Slide 22

praä‡enje uäinaka – prijava uäinka radnika po odreä‘enom radnom nalogu (ostvarenje proizvodnje)

Slide 23

obraäun proizvodnje: obraäun radnog naloga obraäun nedovrå¡ene proizvodnje na dan pregled troå¡kova proizvodnje u odreä‘enom periodu praä‡enje realizacije proizvodnje (proizvodna cijena i prodajna cijena) praä‡enje troå¡kova radnog naloga u odnosu na predkalkulaciju

Slide 24

6. Vanjsko-trgovinsko poslovanje nadzorna knjiga uvoza-izvoza – praä‡enje nadzorne knjige uvoza i izvoda prema odreä‘enom postupku, generiranje skladiå¡ne primke iz uvoznih podataka

Slide 25

problematika unutarnje proizvodnje – praä‡enje uvoza, zaduå¾enje skladiå¡ta, razduå¾enje temeljem izvoza (otpremnice) po FIFO metodi a prema prijavljenim normativima, ispis sve potrebne dokumentacije

Slide 26

7. Raäunovodstvo i financije osnovna sredstva - evidencija osnovnih sredstava, praä‡enje prometa preko dokumenata (ulaz, izlaz, poveä‡anje vrijednosti osnovnog sredstva), moguä‡nost simuliranja obraäuna amortizacije bez knjiå¾enja, obraäun amortizacije u odreä‘enom periodu, ispis svih potrebnih izvjeå¡ä‡a salda konti kupaca i dobavljaäa - salda konti kupaca i dobavljaäa, prebacivanje ulaznih i izlaznih raäuna iz materijalnog knjigovodsva u salda konti ili direktni unos ulaznih i izlaznih raäuna, ispisi salda konti, generiranje PDV obrasca knjiå¾enja (temeljnice) - dokument knjiå¾enja poslovnih dogaä‘aja u glavnu knjigu (prijenos raäuna iz salda-konti, moguä‡nost automatskog rasporeä‘ivanja iznosa po kontima, knjiå¾enje izvoda, prijenos i knjiå¾enje poäetnog stanja u godini-poäetno stanje je stanje konta na kraju godine) glavna knjiga - pregled svih knjiå¾enja po kontima, ispis svih potrebnih izvjeå¡ä‡a (npr. brutto bilanci po razredima, klasama, sintetiäkim ili analitiäkim kontima)

Slide 27

8. Kadrovska evidencija i obraäun osobnih dohodaka evidencija svih zaposlenih - evidencija svih podataka o zaposlenima (osobni podaci, podaci o stanovanju, podaci o struänoj spremi, članovima obitelji, poreznim olakå¡icama, koeficijentima za plaä‡u, ugovorenoj plaä‡i, godiå¡njim odmorima, staå¾u (izraäun staå¾a na odreä‘eni dan), evidencija izostananaka (bolovanja, godiå¡nji odmori), ispisi raznih izvjeå¡ä‡a vezanih uz kadrove obraäun osobnih dohodaka – obraäun prema koeficijentu, ugrovorenoj brutto ili netto plaä‡i, obraäun svih doprinosa, poreza i prireza, moguä‡nost viå¡e obraäuna mjeseäno, obraäun bolovanja, obustava izvjeå¡ä‡a (po obraäunu i periodiäka) – ispis svih potrebnih izvjeå¡ä‡a po obraäunu (platne liste, RSm obrazac, ID obrazac, SPL obrazac, rekapitulacije obraäuna) i periodiäkih obrazaca (PK-1,PK-2, IP obrazac,...) prijenos dokumenta medijem (disketa) – generiranje disketa za RSm obrazac i liste za banke ispis platnih naloga – generiranje i ispis svih platnih naloga po obraäunu (doprinosi, porezi i prirezi, krediti, isplate) na HUB1 i HUB1.1 obrasce

Slide 28

Moguä‡nosti rada: kao kompletno rjeå¡enje – svi moduli čime se pokrivaju sve poslovne funkcije i procesi proizvodnog poduzeä‡a odreä‘eni moduli – pokrivenost odreä‘enih funkcija i procesa, smanjena moguä‡nost automatike: skladiå¡no i materijalno kadrovska evidencija i obraäun plaä‡a skladiå¡no, materijalno i proizvodnja narudå¾be, skladiå¡no, materijalno narudå¾be, skladiå¡no, materijalno i proizvodnja moguä‡nost kombiniranja s raäunovodstvom i financijama te modulom vanjsko-trgovinskog poslovanja pojedini moduli – pokrivenost jedne funkcije: skladiå¡no poslovanje kadrovska evidencija narudå¾be (samo evidencijska razina) vanjsko-trgovinsko poslovanje raäunovodstvo i financije

Slide 29

korisnik u lokalnoj mreå¾i korisnik u lokalnoj mre

Recommended
View more...