Poveikio visuomenes sveikatai vertinimas kaip poveikio aplinkai vertinimo dalis, sanitariniu apsaugos zonu nustatymas i.


78 views
Uploaded on:
Description
Poveikio visuomen?s sveikatai vertinimas kaip poveikio aplinkai vertinimo dalis, sanitarini? apsaugos zon? nustatymas ir tikslinimas. Erikas Ma?i?nas Erikas.maciunas @ takas.lt Valstybinis aplinkos sveikatos centras www.vasc.sam.lt. Aplinkos sveikatinimas.
Transcripts
Slide 1

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas kaip poveikio aplinkai vertinimo dalis, sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir tikslinimas Erikas Mačiūnas Erikas.maciunas @ takas.lt Valstybinis aplinkos sveikatos centras www.vasc.sam.lt

Slide 2

Aplinkos sveikatinimas Susijęs su tais žmogaus sveikatos ir ligų aspektais, įskaitant ir gyvenimo kokybę, kuriuos apsprendžia fizikiniai, cheminiai, biologiniai, socialiniai, psichologiniai ir estetiniai aplinkos veiksniai, turintys tiesioginį ar netiesioginį poveikį žmogaus sveikatai ir gerovei. Susijęs su aplinkos veiksnių, galinčių neigiamai paveikti dabartinės ir ateinančių kartų sveikatą, vertinimo, kontrolės ir profilaktikos teorija ir praktika. Pasaulio sveikatos organizacija, 1993 – 1995 m.

Slide 3

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 ) 38 straipsnis. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 1. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustatomas visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimas poveikis visuomenės sveikatai. 2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Slide 4

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 ) 44 straipsnis. Juridinių asmenų teisė verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla 1. Verstis šio straipsnio 2 dalyje nurodyta visuomenės sveikatos priežiūros veikla turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsisteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – filialas), turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją (toliau – licencija). 2. Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos rūšys: 6) poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; 3. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos išduodamos, jei darbo santykių su juridiniu asmeniu ar filialu turi bowed vienas specialistas, kuris turi visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją ir kuriam juridinis asmuo ar filialas yra pagrindinė darbovietė.

Slide 5

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMAS ( Žin., 2005, Nr. 84-3105 ) 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 4. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas fizinis asmuo, turintis atitinkamą aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką , arba juridinis asmuo, turintis specialistus su atitinkamu aukštuoju išsilavinimu ar kvalifikacija srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką .

Slide 6

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys PVSV Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr.64-2455) Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ( Žin., 2000, Nr. 39-1092) Lietuvos Respublikos Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330 ) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50 (Žin., 2003, Nr. 18-794; 2004, Nr. 109-4091) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Žin., 2004, Nr. 106-3947)

Slide 7

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 ) 25 straipsnis. Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimas planuojant teritorijas, pradedant ir plečiant ūkinę veiklą 1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, rengdami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus, įstatymų nustatyta tvarka atlieka poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 2. Kai atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytus atvejus ir vertinimo atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Slide 8

172 ekonominės veiklos rūšys įtrauktos į sąrašą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 18-794)

Slide 9

Planuojamai ūkinei veiklai, kuriai atliekamas PAV, atliekamas ir PSV poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka, pagal PSV metodinius nurodymus PAV ataskaita Poveikis dirvožemiui Poveikis orui Poveikis žemės gelmėms Poveikis vandeniui Poveikis b iologinei įvairovei Poveikis kraštovaizdžiui Poveikis ekonominėm sąlygom Poveikis visuomenės sveikatai

Slide 10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos struktūra Bendrieji duomenys (informacija apie ūkinę veiklą ir regiono vietos analizė) Objekto SAZ Esamos visuomenės sveikatos būklės ir visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių analizė Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas (sveikatai darančių įtaką veiksnių ir rizikos grupių kiekybinis ir kokybinis vertinimas) PSV metodų aprašymas Išvados ir rekomendacijos (PSV metodiniai nurodymai)

Slide 11

Matrica p oveikio vertinimui pagal sveikatos veiksnius

Slide 12

PVS vertinimui taikytinos metodikos EPIDEMIOLOGINIŲ IR STATISTINIŲ TYRIMŲ METODŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMAS STATISTIŠKAI PAGRĮSTAS ĮMONĖS VEIKOS IR ŽMONIŲ SUSIRGIMŲ NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS AR Jų PAŪMĖJIMO RYŠYS, TAIKYMO TVARKA, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 1998 03 12 įsakymu Nr.133 (Žin., 1998, Nr. 26-712 ) TRIUKŠMO POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU APDRAUSTŲ ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĖS IR RIZIKOS VEIKSNIŲ PAPLITIMO TYRIMŲ TVARKOS NUOSTATAI, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr.V-195 (Žin., 2003, Nr. 37-1623 );

Slide 13

Pastaruoju metu labai padidėjo dėmesys atskirų Lietuvos pramonės įmonių ir kitų objektų sanitarinės apsaugos zonoms. Atstumai covering pramonės ar verslo zonų ir gyvenamųjų teritorijų, kurių turi būti laikomasi planuojant teritorijų užstatymą, yra nustatomi Vokietijoje, Olandijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir t.t. Lietuvoje šie atstumai vadinami sanitarinėmis apsaugos zonomis (toliau – SAZ).

Slide 14

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMAS (Žin., 1998, Nr.112-3099) 33 straipsnis. Visuomenės sveikatos sauga 1. Visuomenės sveikatos saugos pagrindą sudaro pavojaus ir žalos sveikatai ribojimo priemonių sistema darbo, gyvenamojoje bei gamtinėje aplinkoje. 2. Pavojaus ir žalos sveikatai prevencija ir ribojimas įgyvendinamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka: 1) reglamentuojami darbo, gyvenamosios bei gamtinės aplinkos, maisto, geriamojo vandens, žaliavų, technikos bei įrangos ir kitų prekių, ūkinės ar kitokios veiklos nepavojingumo ir nekenksmingumo sveikatai rodikliai ir higienos reikalavimai; 2) licencijuojama ūkinė komercinė veikla; 3) licencijuojama juridinių ir fizinių asmenų, įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros veikla; 4) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos; 5) nustatomos sveikatai kenksmingų prekių gamybos kvotos; 6) atliekama visuomenės sveikatos saugos ekspertizė; 7) sustabdoma sveikatai kenksminga ar pavojinga ūkinė komercinė ar kitokia veikla; 8) taikomi individualūs akcizai sveikatai žalingoms prekėms, įrašytoms į Akcizų įstatymą, ir kitos įstatymų nustatytos ekonominio reguliavimo priemonės; 9) taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė už sveikatinimo veiklos teisės aktų pažeidimus.

Slide 15

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 ) 24 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonos 1. Asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys, valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia aplink šiuos statinius sanitarinės apsaugos zonas. Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus ar atliekant ūkio subjektų rekonstrukcijas, gamybos proceso modernizavimą ar keitimą, kurių metu pasikeičia planuojamos ūkinės veiklos rūšis ar jos intensyvumas. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymą organizuoja teritorijų planavimo organizatorius.

Slide 16

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455 ) 24 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonos 2. Ūkinės komercinės veiklos rūšis, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžius, režimo reikalavimus nustato Vyriausybė. Sanitarinių apsaugos zonų dy

Recommended
View more...