PRAVNI POSLOVI .


71 views
Uploaded on:
Description
UVOD O PRAVNIM POSLOVIMA. pravne cinjenice-cinjenice uz koje je vezan neki pravni ucinakprirodni dogadaj (PRAVNI DOGA
Transcripts
Slide 1

PRAVNI POSLOVI

Slide 2

UVOD O PRAVNIM POSLOVIMA pravne činjenice-činjenice uz koje je vezan neki pravni učinak prirodni događaj (PRAVNI DOGAĐAJ) Porod, smrt, protek vremena ljudska djelanja (PRAVNA DJELANJA) pravni poslovi-izjave volje upravljene na proizvođenje nekog pravnog učinka protupravna djelanja ili delikti-djelanja koja se protive pravnim normama

Slide 3

Stjecanje prava: IZVEDENO ili DERIVATIVNO translativno-prenošenje prava s jednog subjekta na drugog u punom dosadašnjem sadržaju Singularna i univerzalna sukcesija konstitutivno-subjekt ne prenosi čitavo svoje pravo, nego na temelju svog prava osniva za stečnika novo pravo (služnost puta) ORIGINARNO ili NEPOSREDNO Stjecanje prava bez obzira na prethodnika (uzukapija)

Slide 4

PRAVNI POSLOVI očitovanje privatne volje s kojom pravni poredak spaja određene pravne učinke koje stranke baš namjeravaju postići Pravni poslovi dijele se na: JEDNOSTRANI (negotia unilateralia) Očitovanje volje samo jedne stranke (okupacija, oporuka, manumisija… ) DVOSTRANI (negotia bilateralia) Očitovanje volje dviju stranaka (ugovori)

Slide 5

Obvezni ugovori jednostrani – samo je jedna stranka obvezna (stipulacija, zajam… ) dvostrani - obvezne obje stranke contractus bilaterales aequales (sinalagmatični ili potpuno dvostrani ugovori) contractus bilaterales inaequales

Slide 6

negotia entomb vivos i negotia mortis causa naplatni (negotia onerosa) i besplatni (negotia lucrativa) kauzalni i apstraktni formalni i neformalni

Slide 7

O OBLICIMA PRAVNIH POSLOVA najstariji oblici su strogo formalistički: Gesta per aes et libram In iure cessio Stipulatio s vremenom nestaju ili se ublažava njihov formalizam

Slide 8

OČITOVNJE VOLJE I TUMAČENJE PRAVNIH POSLOVA Očitovanje volje može biti izričito (usmeno, pismeno ili znacima) i mučko ili Prećutno i neizravno očitovanje nazivamo danas konkludentnim činima � utnja je također konkludentni čin Glosatorsko pravilo: "Qui tacet consentire videtur"

Slide 9

nesklad između volje i očitovanja: teorija volje – u pandektnom pravu, štiti onoga koji daje očitovanje teorija očitovanja – mjerodavno je očitovanje teorija povjerenja – načelno polaže težište na volju, ali štiti i povjerenje u valjanost očitovanja

Slide 10

u početku riječi i geste tumače se doslovno i strogo "Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto" s vremenom se javlja slobodnije tumačenje ako je očitovanje bilo nedvojbeno, nije se dopuštalo istraživanje volje: "cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admittis voluntatis quaestio"

Slide 11

u Justinijanovom pravu daje se prednost unutarnjoj volji i namjeri stranke "In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit"

Slide 12

SADRŽAJ PRAVNOG POSLA Essentialia negotii – bitni sastojci pravnog posla bez kojih on nije valjan Naturalia negotii – prirodni sastojci pravnog posla koje stranke mogu izmijeniti Accidentalia negotii – slučajni sastojci pravnog posla među uzgrenim uglavcima su i uvjet (conditio), rok (bites the dust) i nalog (modus)

Slide 13

UVJET (CONDICIO) Uzgredna odredba kojom stranke učinak pravnog posla čine neizvjesnim od neke buduće okolnosti Razlikuju se sljedeće vrste: Suspenzivni (odgodni) i rezolutivni (raskidni) uvjeti Suspenzivni uvjeti – odgađa se učinak pravnog posla dok se uvjet ne ispuni

Slide 14

Rezolutivni uvjeti – pravni posao nastaje odmah, an ispuni li se uvjet, njegov učinak prestaje Afirmativni i negativni uvjeti Potestativni, kazualni i mikstni Uvjetovana okolnost mora biti buduća i neizvjesna tako da postoje i nepravi uvjeti: Nužni uvjeti Nepravi uvjeti Nemogući uvjeti Nemoralni (contra extra mores) i nedopušteni (contra legem) uvjeti Condicio iuris

Slide 15

Kod učinka uvjeta treba razlikovati vrijeme prije ispunjenja (condicio pendet), te ispunjenje uvjeta (condicio existit) i izjalovljenje uvjeta (condicio shortfall)

Slide 16

ROK (DIES) Uzgredna odredba pravnog posla kojom je učinak pravnog posla vremenom ograničen Početni rok (kicks the bucket a quo) i završni rok (passes on advertisement quem) Svaki je rok certus an, an uvjet incertus a

Slide 17

Hipoteze neizvjesnosti klasificirane su u 4 skupine Dies certus a, certus quando – prosti rok Dies certus an, incertus quando – prosti rok Dies incertus an, incertus quando – uvjet Dies incertus a, certus quando – uvjet Uvjeti i rokovi se nisu mogli dodati uz actus legitimi, a rokovi ni uz postavljanje nasljednika

Slide 18

NALOG ILI NAMET (MODUS) Uzgredna odredba dodana besplatnom pravnom poslu kojom se stečeniku nameće neka dužnost Mogu biti dodani besplatnim poslovima bury vivos i poslovima mortis causa Npr. Primaocu nasljedstva može se naložiti da nešto učini ili da dio primljenog da trećemu ili u određene svrhe

Slide 19

Modus se razlikuje od uvjeta zato što učinak posla nastupa odmah, a za primaoca nastaje dužnost da izvrši nalog Uvjet odgađa, ali ne sili; nalog sili, ali ne odgađa U početku su postajala samo indirektna sredstva prisile (globa), a tek u kasnije doba interesiranim osobama daje se actio praescriptis verbis , an ako je izvršenje nemoguće, može se tražiti povratak kondikcijom causa information causa non secuta

Slide 20

Nevaljalost pravnih poslova Za valjanost pravnog posla potrebno je: a) Sposobnost osoba (osobito djelatna) b)Volja i njeno očitovanje c) Mogućnost i dopustivost sadržaja d) Propisana forma

Slide 21

1) Ništavost pravnog posla - smatra se da pravni posao ne postoji te da nikad nije ni postojao - ništavi posao ( negotium nullum ) ne proizvodi nikakve učinke - na ništavost se mogu pozivati i stranke koje su sklopile posao, ali i svaki treći - sud mora po službenoj dužnosti ukazati na ništavost čim ju opazi - razlog ništavosti je neka bitna činjenica (npr. oporuka koju napravi luđak)

Slide 22

Ništavost može biti: a) Djelomična/potpuna – kod pravnog posla koji je djelomično ništav, ostali dio posla koji nema pretpostavke za ništavost će biti valjan - " Utile per inutile non vitiatur" b) Početna/naknadna – pravni posao koji je bio valjan u trenutku sklapanja, postaje naknadno ništav ako nije mogao pravne učinke ostvariti odmah, a razlog ništavosti nastupi prije učinka posla

Slide 23

2.) Pobojnost(oborivost) - manji stupanj nevaljalosti od ništavog pravnog posla - pobojni pravni posao proizvodi sve pravne učinke dokle god ga neka osoba ne pobije, npr. tužbom (po pravilu ex tunc) - poništenje posla mogu tražiti samo stranke koje su taj posao i sklopile te od trećih samo one koje su takvim poslom pogođene - sud ne može zahtjevati ništavost po službenoj dužnosti - razlog pobojnosti je neka manje bitna činjenica (npr. ako oporučitelj u oporuci izostavi bliže rođake, oni mogu podići tužbu protiv imenovanih nasljednika)

Slide 24

3. Relativna ništavost - treća vrsta nevaljalosti na koju se može pozivati samo interesirana stranka koja je sudionik pravnog posla - ukoliko se dokaže nevaljanost, smatrat će se da pravni posao nije imao nikakvih učinaka već od početka

Slide 25

Pojam pobojnosti razvio se iz opreke između civilnog i pretorskog prava - pretorska sredstva za poništenje pravnog posla: a) uskrata tužbe ( denegatio actionis ) b) prigovor protiv nečije tužbe ( exceptio ) c) povrat u prijašnje stanje ( restitutio in integrum )

Slide 26

Konvalidacija i konverzija 1. Konvalidacija - Quod initio vitiosum est, non potest tractu tempore convalascere (što je od početka nevaljano,ne može tokom vremena postati valjano) =Regula Catoniana - osnaženje nevaljalog pravnog posla, tj. situacija kada nevaljan pravni posao postaje naknadno valjan

Slide 27

- kod ništavih pravnih poslova uglavnom nije moguća konvalidacija, no postoje iznimke: ; ukoliko naknadno otpadne razlog ništavosti ; ukoliko interesirane strane posao neknadno priznaju ili odobre (ratihabitio) =konvalidacija putem priznanja i odobrenja uglavnom dolazi do izražaja kod pobojnosti i relativne ništavosti gdje interesirana stranka koja je ovlaštena posao pobijati, naknadno posao odobri ili se odrekne pobijanja ili se ne posluži svojim pravom unutar propisanog roka

Slide 28

1. Konverzija - pretvaranje ništavog u valjani pravni posao gdje je pravni posao ništav, ali udovoljava pretpostavkama valjanosti nekog drugog pravnog posla s istim učincima - tada je pretor mogao prvotni pravni posao učiniti valjanim s time da se taj posao prosuđuje kao taj drugi posao

Slide 29

Razlozi nevaljalosti pravnih poslova Pravni posao će biti ništav: 1.) ako stranke nemaju pravne ili djelatne sposobnosti 2.) ako se ne poštuje određeni oblik i forma pri sklapanju posla 3.) ako se pravni posao odnosi na nemoguću činidbu (fizički ili pravno nemoguću) 4.) ako se pravni posao protivi moralu 5.) ako je pravni posao zabranjen, ali takav posao nije uvijek bio ništav,nego je zavisio od sankcije

Slide 30

; Prema razlici sankcija rimski pravnici su razlikovali: - leges perfectae - leges less quam perfectae - leges imperfectae 6.) ukoliko su prisutne mane volje ; issue mana volja javlja se potkraj republike ; mane volje postoje ukoliko: A) postoji nesklad između volje i očitovanja B) ne postoji nesklad između volje i očitovanja, ali je volja stvorena na pogrešan način

Slide 31

A) Nesklad volje i očitovanja 1.) Svjestan nesklad – stranka namjerno očituje nešto što uistinu neće ; pravni posao je ništav a) kod očitovanja u�

Recommended
View more...