PRIVREDNA DRU TVA .


40 views
Uploaded on:
Description
PRIVREDNA DRU ŠTVA. PROF. DR GORDANA GASMI. UVOD. “ Ko samo re či zakonske znade, taj još zakona ne zna, dok mu ne shvati razum i smisao”. V. Bogišić Pojam privrednog drustva - Pravno lice koje osnivaju pravna i(ili) fizička lica radi obavljanja poslovne delatnosti, u cilju sticanja dobiti
Transcripts
Slide 1

PRIVREDNA DRU � TVA PROF. DR GORDANA GASMI

Slide 2

UVOD " Ko samo re či zakonske znade, taj još zakona ne zna, dok mu ne shvati razum i smisao". V. Bogišić Pojam privrednog drustva - Pravno lice koje osnivaju pravna i(ili) fizička lica radi obavljanja poslovne delatnosti, u cilju sticanja dobiti Pravno lice je subjekt prava bez sposobnosti da neposredno vrsi svoja ovlascenja i obaveze, vec njegovi organi postupaju kao njegovi zastupnici Pravna evolucija na polju regulisanja kompanijskog prava u Srbiji – od Zakona o preduzećima 1996. do donošenja Zakona o privrednim društvima 2004. Proces tranzicije uslovio paralelne pravne reforme u pravcu harmonizacije sa standardima EU (terminološki i koncepcijski) Zakon o privrednim društvima uređuje osnivanje privrednih društava i preduzetnika, prava i obaveze osnivača, članova i akcionara, statusne promene, prestanak i likvidaciju

Slide 3

Harmonizacija sa EU propisima Akcionim planom uskladjivanja zakona za 2004. iz domena kompanijskog prava bila su predvidjena 3 zakona : Zakon o registraciji privrednih subjekata , Zakon o stecajnom postupku i Zakon o privrednim drustvima . Sva 3 zakona usvojena su u predvidjenom roku u Skupstini na predlog Vlade tj. Ministarstva privrede, 2004.Time je zaokru z en zakonodavni rad na harmonizaciji privrednih propisa sa kompanijskim pravom EU, osim u delu koji se tice postizanja ciljeva EU u oblasti malih i srednjih preduzeća i preduzetnistva. Svrha zakona iz ove oblasti nije samo u formalnom uskladjivanju njihovih resenja sa propisima EU, vec da se njihovim sprovodjenjem ostvare ciljevi koji su tim EU propisima postavljeni i koji su kao takvi neophodni u procesu tranzicije i Procesu stabilizacije i pridruzivanja EU .

Slide 4

Reforma kompanijskog prava Sticanje svojstva pravnog lica za privredna drustva – prema starom sistemu Zakona o preduzecima (1996) upisom u registar trgovinskih sudova Stari sistem – preduzetnici su sticali svojstvo pravnog lica njihovim registrovanjem u opstinama prebivalista Novi sistem uveden Zakonom o Agenciji za privredne registre (2004) Cilj: pojednostavljenje osnivanja privrednih drustava i preduzetnika upisom u Centralni registar sa zajednickom bazom podataka za privredna drustva i preduzetnike (preporuke Svetske banke) u elektronskom vidu Agencija za pr. registre – www.apr.gov.rs

Slide 5

Vrste privrednih subjekata I 1. Preduzetnik - Fizičko lice, registrovano kao pivredni subjekt, koje u vidu zanimanja, radi sticanja dobiti, obavlja poslovnu delatnost (uključujući umetničke zanate i slobodne profesije) i za obaveze odgovara celokupnom imovinom – Zakon o preduzetnicima Srbije. 2. Jednočlano privredno društvo - Pravno lice, jedan osnivač, ograničen rizik poslovanja 3. Društvo lica (ortakluk, komanditno drustvo) 4. Društvo kapitala -Akcionarsko drustvo (AD) – otvoreno ili zatvoreno -Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu (DOO)

Slide 6

Vrste privrednih subjekata II 5. Javna preduzeća - Država kao jedini osnivač (delatnost od opšteg interesa); Teritorijalna jedinica kao osnivač (komunalna delatnost); Mešovita društva kapitala; Koncesije 6. Specijalizovana privredna društva i organizacije : Banke i druge finansijske (štedne) organizacije Investiciona društva Berza, brokersko-dilerska društva i Centralni registar hartija od vrednosti Organizacije za osiguranje Zadruge Društva slobodnih profesija

Slide 7

Pojam i osnivanje privrednih društava Privredno društvo – pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna i/ili fizička lica, radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja profita na neodređeno vreme (čl. 1. Zakona o privr. drustvima) Osnivački akti – ugovor o osnivanju (više osnivača) ili odluka o osnivanju (jedan osnivač) Poslovno ime (obavezni i neobavezni sastojci) i sediste - Poslovno ime je individualizovan naziv unit kojim društvo posluje. Sedište je mesto iz koga se upravlja poslovima društva, i po kome se dalje određuje njegova nacionalna pripadnost Ogranak privrednog društva – organizacioni deo koji nema svojstvo pravnog lica, ali ima mesto poslovanja i zastupnike, obavlja poslove u ime i za račun privrednog društva Privredno društvo – svojstvo pravnog lica stice upisom u Registar Smatra se da treca lica znaju za registrovane podatke posle objavljivanja – kad se objavljeni podaci razlikuju od registrovanih, kao tačni se smatraju registrovani podaci

Slide 8

Podela privrednih drustava Društva lica: (ortakluk i komanditno drustvo) Društva kapitala: -Akcionarsko drustvo (AD) – otvoreno ili zatvoreno -Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu (DOO) Osnivači kod ortačkog društva – ortaci, kod komanditnog – komplementari i komanditori DOO – članovi i AD – akcionari

Slide 9

Obeležja privrednih društava DELATNOST, SEDI� TE I POSLOVNO IME = identitet DELATNOST – sve zakonom dozvoljene delatnosti radi sticanja dobiti, može biti propisana saglasnost drz. organa, propisivanje tehn icke opremljenosti prostora, zaštite na radu, ekološkiih uslova i dr. – resenje o ispunjenosti uslova z an otpocinjanje delatnosti SEDI� TE – mesto odakle se upravlja poslovima društva, određeno osn ivackim aktom i upisano u Registar POSLOVNO IME – naziv case kojim pr. društvo posluje u pravnom prometu, ne može biti zamenljivo niti izazivati zabunu, Zakon određuje obavezni sadržaj (oznaku o.d, DOO, AD itd.); može se preneti na drugo lice samo zajedno sa prenosom privr. društva case tim imenom Prior tempore potior iure – u slucaju da se Agenciji podnese prijava sa istim nazivom PD i sedistem u istom mestu kao i drugo PD – prednost ima PD koje je prvo podnelo prijavu

Slide 10

Ulog, imovina, osnovni kapital Imovina privr. d ruštva : Ukupnost (stvarnih i obligacionih) prava društva (u novcu ili stvarima): pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima , udeo u drugom društvu, Potraživanja (dospela, nedospela i sporna) , autorsko pravo, industrijska svojina i hartije od vrednosti; druga imovinska prava koje društvo ima na ulozima ili ih je steklo poslovanjem. Osn ovni kapital – razlika između ukupne vrednosti imovine i ukupnih obaveza društva, tj. ukupna vrednost udela, akcija Obaveza osnivača tj. ortaka (o.d.), članova (DOO) i akcionara (AD) da ulože svoje ugovorene uloge (novcane I nenovcane) u imovinu društva i stiču udeo tj. akcije

Slide 11

Forme i osnivanje privrednih društava Zakon o privrednim drustvima (2004) je u skladu sa pravnim standardima članica EU: ortačko d., komanditno, DOO i AD Osnivački akt: odluka ili ugovor (dva ili tight clamp osnivaca) Registracija svih privr. subjekata : preduzetnika, privredn ih društ a va, javnog preduzeća, banke, berze, brokersko-dilerskog društva, osiguravajućeg društva, zadruge Pojam : unošenje podataka o privrednom subjektu u Registar (jedinstvena, javna baza podataka), koji ima konstitutivan karakter (sticanje pravne i poslovne sposobnosti PD) i pravno dejstvo prema trecim licima Subjekti : Podnosilac registracione prijave, Agencija za privredne registre i Registrator Predmet : osnivanje, povezivanje, prestanak, statusne i promene oblika, podaci u vezi sa stečajnim postupkom

Slide 12

* Ništava registracija – osn ivacki akt nije u propisanoj formi, delatnost društva je nezakonita ili suprotna javnom interesu, osnivački akt nema podatak o poslovnom imenu društva, vrednosti uloga ili sume osnovnog kapitala, minimalni iznos uloga nije uplaćen u skladu sa zakonom, nema pravne ili poslovne spos. osnivača i ako je broj osnivača manji od broja utvrđenog Zakonom o privr ednim druš tvima (čl. 10) Stečaj : a. registraciona prijava stečajnog postupka (uz odluku suda) i b. brisanje iz Registra, po sprovedenom postupku stečaja (dostavljanje Agenciji u roku od 15 dana od dana okončanja postupka, Registrator ex officio)

Slide 13

Postupak registracije Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave Agenciji na propisanom obrascu koji sadrži podatke koji se registruju. Registraciona prijava se podnosi Agenciji u jednom primerku, neposredno ili poštom. Ako se prijava podnosi elektronskim putem podnosilac unosi podatke u propisani obrazac objavljen na web strani Agencije, an isprave koje se prilažu uz prijavu dostavlja, takođe, u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije. U tom slučaju podnosilac registracione prijave je dužan da, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave elektronskim putem, dostavi Agenciji originalnu prijavu i priloži propisane isprave . Registrator rešava po prijavi rešenjem ili zaključkom. Ako su ispunjeni uslovi za registraciju on rešenjem usvaja zahtev iz registracione prijave. Ako se u roku od pet dana ne reši registraciona prijava, smatraće se da je zahtev iz registracione prijave usvojen i tražena registracija se sprov o di u Registar.

Slide 14

Zastupanje privrednog društva Zastupnik istupa u ime i za račun društva, po osnovu zakona , osn. akta ili upisa u registar Ovlašćenje za zastupanje ortačkog društva na osnovu zakona ima svaki ortak, ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno. U komanditnom društvu zakonski zastupnik je jedan ili više komplementara (komplementar ima status ortaka ortačkog društva). Društvo s ograničenom odgovornošću po zakonu zastupa direktor ili upravni odbor. Osnivačkim aktom društva s ograničenom odgovornošću se određuje da li društvo ima direktora ili upravni odbor. Zatvoreno akcionarsko društvo ima direktora ili upravni odbor koji su zakonski zastupnici društva. Otvoreno akcionarsko društvo ima upravni odbor i izvršni odbor. Gen. direktora akcionarskog društva bira upravni odbor. Gen . direktor je i predsednik izvršnog odbora i ujedno zakonski zastupnik (zastupa društvo bez posebnog punomoćja). A D , pored generalnog direktora,

Recommended
View more...