Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad? .


43 views
Uploaded on:
Description
Magnus Børnes Hellevik, seniorrådgjevar, Arbeids og velferdsdirektoratet. Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?. Bakgrunn.
Transcripts
Slide 1

Magnus Børnes Hellevik, seniorrådgjevar, Arbeids og velferdsdirektoratet Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?

Slide 2

Bakgrunn NAV er eit resultat av samanslåinga av trygdeetaten og Aetat. NAV vil og inkludere sosialtenesta i alle kommunane 17.10.2005 : Prosjekt etablert 1.7.2006 : NAV etablert og Aetat/trygdeetaten vert lagt ned Prosjektleveranse: Nytt intranett (Navet) 2.10.2006 : Første NAV pilotkontor etablert Prosjektleveranse: Etablering av nav.no Endra alle sjølvhjelpsløysingar i begge etatar aetat.no og trygdeetaten.no blir lagt ned 25 pilotkontor vart etablert i 2006 120 kontor skal etablerast i år 2010 : NAV kontor etablert i alle kommunar

Slide 3

Oppdraget Etablere ein ny brukarportal og ein ny tilsettportal som erstattar etatane sine Inter-og intranettløysingar Dei nye portalane skal bidra til at sanctum nye statsetaten står fram som ein etat overfor brukarar og tilsette Portalane skal sikre brukarane god tilgjengelegheit til informasjon og tenester frå NAV uavhengig av tid og stad Eksisterande tenester skal vere tilgjengeleg på dei nye portalane Det skal ikkje gjerast endringar i tenestene De har ni månader på dykk De skal skaffe eit nytt publiseringsverktøy

Slide 4

Korleis løyse dette oppdraget? Prosjektet var organisert i tre parallelle delprosjekt: Innhald og struktur Utvikling og test Anskaffing og avtaleverk Alle sat i same lokale God blanding av interne ressursar frå begge etatar og eksterne ressursar. Mange parallelle løp, men alle viste kor langt dei andre var kommen Sikre aksept hjå leiinga i alle strategiske val

Slide 5

Målsetting Hovudmålsetting for etablering av NAV Få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad Ein velfungerande arbeidsmarknad Rett teneste og stønad til rett tid God administration tilpassa brukarane sine føresetnader og behov Få ei heilskapleg og effektiv arbeids-og velferdsforvaltning Hovudmål nav.no: Avlasting av førstelinja Nettstaden har nook personlege brukaren som hovudmålgruppe Redusere talet på førespurnader frå dei som kan hjelpe seg sjølv Meir tid til å følgje opp dei som har mest behov Profesjonelle brukarar har eigne informasjonsområder Arbeidsgjevarar Helsepersonell Noregs største NAV-kontor!

Slide 6

Kven er brukarane og kva behov har desse?

Slide 7

Første papirskisser av nav.no var grunnlag for første iterasjon med brukartestar

Slide 8

Visio-skisser utarbeides av interaksjonsdesigner og videreføres sammen med grafisk originator Visio + =

Slide 9

Prototyp vert utarbeidd av utviklingsteamet, blir brukartesta og forbetra (Det var 4 iterasjonar med totalt 41 testdeltakarar) X 3

Slide 10

Funksjonell spesifikasjon +

Slide 11

Målgrupper og tilpassing God brukskvalitet og tilgjengelegheit var sentralt i alle fasar av utviklinga Dialog med viktige brukargrupper/premissleverandørar Fleire iterasjonar med brukartestar Grundig arbeid med informasjonsarkitektur Grundig arbeid med språk og skriving for nett Et var eit krav at nav.no skulle ha betre tilgjengelegheit og vere meir brukarvennleg enn dei to eksisterande nettstadane.

Slide 12

Utfordringar ved utviklingsløpet Utvikling kunne ikkje starte før publiseringsløysning var på plass VELDIG knapp leveranseplan Start systemtest etter 4 veker Opplæring startar etter 5 veker Innhaldsproduksjon startar etter 5 veker Intranett ferdig 15.6 nav.no ferdig 1.9 Spesifikasjonar var framleis i "bevegelse" Parallell utvikling av NAV\'s intranett og internett

Slide 13

Korleis løyse vi utfordringane? Arbeide iterativt med leveransar kvar veke Prioritering kvar måndag Visning og kvar fredag Test måndag – tysdag Godkjenning tysdag ettermiddag Sette i produksjon kvar onsdag Kontinuerlig moglegheit for omprioritering av krav og forbetringar av løysning Særleg etter brukartestar Tett og daglig samarbeid mellom utviklarar og funksjonelt ansvarlige Fokus på kvalitet i alle ledd Status tilgjengelig og synlig på vegg i prosjektlokale

Slide 14

Standard ukeplan for iterasjon Status Iterasjons-planlegging Demo Oppsummering/Erfarings-utveksling Teknisk hjørne

Slide 15

Overordnet utviklingsplan - iterativt Mai Juni Juli April Mars August 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 27.3 Valg av CMS 7.4 CMS klar til bruk 16.6 Intranett til T5 1.9 Internett til T5 01.07 Intranett live Valg av leverandør for CMS 27.3 Innholdsproduksjon starter Installasjon og konfigurering 7.4 Installasjonstest Iterasjoner (outline, utvikling, test) Intranett Bruker og akseptansetest 16.6 Iterasjoner (outline, utvikling, test) Internet Systemintegrasjonstest Bruker og akseptansetest 1.9 Totaltest (kjøres av programmet)

Slide 16

Iterasjonsplanlegging

Slide 17

Iterasjonsstyring

Slide 18

Iterasjonstracking

Slide 19

Testing med reelle brukarar, her blinde brukarar

Slide 20

Korleis sikre god tilgjengelighet Følgje WAI-krav og W3C standardar Utvikle HTML-kode med høg kvalitet Støtte alle nettlesarar inkl. tekstbaserte (jaws) Beskriving av alle component (bilde, tabellar, navigasjon) Implementere tilgjengelegheitsfunksjonar Kvalitetskontroll av innhaldsproduksjon over tid KOMPETANSE hos utviklarane Tilgjengelegheit for alle brukarar

Slide 21

Korleis ta vare på eksisterande brukarar? www.aetat.no var ein svært tenestedriven nettstad Stillingsbasen Registrering som arbeidssøkjar Registrering av stillingar Søk etter kandidatar www.trygdeetaten.no var meir informasjonsdriven Intensjonsbaserte inngangar Fakta ark Store mengder med tekst Nokre tenester Det var mindre overlappande bruk enn ein skulle tru Brukarundersøking viste at brukarane av cave eine nettstaden sjeldan brukte lair andre

Slide 22

Snarveg til tenester og sider for arbeidsgjevar og for helsepersonell Globale val – tilgjengeleg på alle sider Justering av kontrast og skrift Utvalde tenester for sanctum personlege brukar Inngang til hovudstrukturen Inngang til tall og break down, hjelpemiddel og utland. A til Å liste Global botnmeny med kontaktinformasjon, tilbakemelding, informasjon om sikkerheit og tilgjengelegheit

Slide 23

Den globalemenyen der alle tenester og søket er med Hovudstrukturen innan fagområdet Tenester innan det aktuelle fagområdet Lenkelister der ein trekk fram aktuell informasjon som ligg lenger ned i strukturen

Slide 24

Faktainformasjon All faktainformasjon skal være tilgjengelig i begge målformer Temaet vert presentert med entrance Lenke til darling og regler Kven er tilbodet for Korleis går ein fram for å få tilbodet Lenke til aktuelle skjema Kva kan du få I tillegg kan satsar, datoar og andre tema vere aktuelle på ei slik side

Slide 26

Korleis har det gått: nav.no fekk tilgjengelegheitsprisen i samband med noreg.no si vurdering av offentlege nettstader I Halogen si vurdering av fem offentlege nettstader var nav.no cave einaste som vart godkjent nav.no fekk Gulltaggen for beste gateway Brukarstøtta gjev tilbakemelding om nøgde brukarar Bruken av tenestene har auka etter lansering av nav.no Brukarane finn nyttig informasjon

Slide 27

Litt om bruken Mellom 30 og 35 millionar sider opna per månad Mellom 2,5 og 3,5 millionar brukarsesjonar per månad Omkring 1,2 millionar unike IP-adresser betjent i månaden Det er auka bruk av tenestene Det har gitt auka bruk av informasjonssidene Vi har ikkje mista brukarar

Slide 28

Det er framleis meir å gjere Det er ikkje gjort nok med tenestene Ein må vere på vakt og overvake nettstaden Innhaldet blir ikkje betre enn cave svakaste writer Alle må hugse Viktig at ein føl retningsliner Bilettekstar som gjev meining, ikkje berre for sjåande Ikkje legg tabellar in i brødteksten Ikkje berre skriv "les meir"

Slide 29

Utfordringar for framtida Tenestene må gjerast brukarvenlege Kva med dei med kognitive issue? Korleis lage tenester som kan hjelpe denne gruppa? Korleis testicle løysingane i forhold til desse Kva med byråkratspråket? Korleis få forvaltarane av faget til å skrive slik at allmugen forstår det? Forme informasjonen slik at cave blir oppfatta av brukaren Kan ein møte alle brukarane på same måte? Individuell tilpassing for kvar enkelt? Informasjon på eit nivå som møter brukaren Tenester som er tilpassa brukaren

Slide 30

Spørsmål?

Recommended
View more...