RD .


35 views
Uploaded on:
Category: Animals / Pets
Description
การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของบรรษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์และไอที : ความท้าทายเชิงนโยบาย ภัทรพงศ์ อินทร กำเนิด วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ลำดับการนำเสนอรายงานการศึกษา. 1. หลักการเหตุผล 2. แนวทางการศึกษา 3. ผลการศึกษาโครงการ
Transcripts
Slide 1

การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของบรรษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์และไอที : ความท้าทายเชิงนโยบาย ภัทรพงศ์ อินทร กำเนิด วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Slide 2

ลำดับการนำเสนอรายงานการศึกษา 1. หลักการเหตุผล 2. แนวทางการศึกษา 3. ผลการศึกษาโครงการ 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

Slide 3

1.

Slide 4

การลงทุนด้าน R&D ของบริษัทขนาดใหญ่ในปัจจุบัน Source: Kaiser Associates\' Detailed Findings_Global Development Analysis_04.02.07

Slide 5

ประเทศในเอเชียบางประเทศเริ่มเป็นฐานการทำ R&D ของบรรษัทข้ามชาติ Source: UNCTAD, in light of information from LOCOMonitor.

Slide 6

Growth of Foreign R&D Centers in India 145 TNC R&D focuses (1998-2003) utilized 24398 R&D experts 1.35 billion US$ R&D speculation from 1998 to 2003. 8.6 billion US$ more will originate from TNCs like Microsoft (1.7), Intel (1.0), Cisco Systems (1.1) and IBM (6.0)

Slide 7

Qualitative Changes in Business R&D Landscape in India 250 TNCs opened either remain solitary or cooperative/joint R&D focuses US Patent: 559 licenses (2000-06) have been conceded to outside elements doing R&D in India Major Development From versatile R&D in 1980s/90s to imaginative R&D for creating items in worldwide market Software: from administrations to coordination into worldwide generation and advancement systems

Slide 8

ประเทศไต้หวัน มีบริษัทข้ามชาติ จำนวน 29 บริษัท ได้เข้ามาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา จำนวน 39 ศูนย์ ปัจจุบัน 8 Source: upgraded from Department of Industrial Technology, MOEA, Taiwan, April 2008

Slide 10

ตัวอย่างมาตรการส่งเสริมการลงทุน R&D ที่น่าสนใจของต่างประเทศ

Slide 11

มาตรการภาษี Multiple assessment rate : เฉพาะค่าใช้จ่าย R&D ที่มากขึ้นกว่าปีก่อนจะได้รับการลดหย่อนภาษีใน % ที่สูงกว่า (ออสเตรเลีย ฯลฯ) เครดิตภาษี : หักจาก ยอดภาษีที่ต้องจ่ายจริง ไอร์แลนด์ : เครดิตภาษีได้ ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น อเมริกา : เครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากค่าเฉลี่ย 3 ปีก่อน

Slide 12

การให้เงินอุดหนุน Subsidy ค่าใช้จ่ายในการทำ R&D ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น (ไต้หวัน ปากีสถาน) ค่าจ้าง ค่าเดินทาง ค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (ไต้หวัน) ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรท้องถิ่นไปฝึกอบรมต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการร่วมมือกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการร่วมมือกับ HQ และ auxiliaries ในประเทศอื่น Competitive stipends for individual firms ( e.g. Independent company Innovation Research – SBIR) Competitive stipends for private-segment drove consortium เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของรัฐ (ไต้หวัน) เพื่อสร้างคลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (ญี่ปุ่น เยอรมัน)

Slide 13

แรงจูงใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน ที่ดิน ค่าเช่าที่ดิน (สิงคโปร์ จีน) การตั้ง R&D focus ในภาครัฐมาประกบคู่ (สิงค์โปร์) ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบที่ได้มาตรฐานสากล (สิงคโปร์ ไต้หวัน) Broad-band IT arrange ( เกาหลี ฯลฯ ) โลจิสติกส์ (เช่น ไต้หวันตั้ง R&D focus ในบริเวณสนามบิน) การให้สัญชาติกับ information laborer ( สิงคโปร์ ไต้หวัน) ที่สำคัญคือการ ให้ motivator เฉพาะ ตามความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท สิงค์โปร์ : ทุกอย่างเจรจาได้หมดกับ Singapore Economic Development Board (EDB) เวียดนาม : อะไรที่นอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไป Politburo สามารถตัดสินใจให้เพิ่มเติมได้

Slide 14

สถานภาพประเทศไทย

Slide 15

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีค่าใช้จ่ายด้าน R&D น้อย และ คงที่ ในขณะที่ หลายประเทศมีค่าใช้จ่ายด้าน R&D เพิ่มขึ้น แหล่งข้อมูล : IMD World Competitive Yearbook 1995-2006

Slide 16

ประเทศไทย รัฐ มีการใช้จ่ายด้าน R&D มากกว่า เอกชน ต่างประเทศ เอกชน มีการใช้จ่ายด้าน R&D มากกว่า รัฐ แหล่งข้อมูล : IMD World Competitive Yearbook 2008

Slide 17

ไทยมี บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา แบบทำงานเต็มเวลาต่อประชากร 1,000 คน ในภาคธุรกิจต่อภาคอื่นๆ เมื่อเทียบเชิงสัดส่วนและเชิงปริมาณโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน อยู่ น้อยมาก n/a แหล่งข้อมูล : IMD World Competitive Yearbook 2008 หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลไม่ได้แสดงข้อมูลของ USA

Slide 18

Innovation Performance

Slide 19

โจทย์วิจัย หากประเทศไทยต้องการเปลี่ยนจากฐานการผลิตไปสู่ฐานการทำกิจกรรมที่ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตขั้นสูง การวิเคราห์และทดสอบขึ้นสูง ประเทศไทยต้องทำอะไรบ้าง เน้นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้าน R&D: บุคลากร แรงจูงใจ และ โครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน

Slide 20

Thailand in the \'Center Income\' Trap Pressures from high-pay economies Japan Leaders Korea Design/separation based rivalry Technology Pressures from lower-wage economies Technology Capability and Design Innovation Thailand China Low Cost-based rivalry Followers Vietnam Low Cost Differentiation Competitive Advantage

Slide 21

2.

Slide 22

วิธีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ บรรษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็ก และหน่วยงานต่างๆ สรุปประเด็นจากบทสัมภาษณ์ที่มีการทำไว้เรียบร้อยแล้ว เก็บข้อมูลจากการสัมมนาทางวิชาการรายอุตสาหกรรมที่จัดโดยองค์กรต่างๆ ภาครัฐ

Slide 23

แนวคำถามที่ใช้ในการสัมภ�

Recommended
View more...