Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven .


31 views
Uploaded on:
Description
Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven. Den 2. nasjonale helserettskonferansen Lillehammer 11. mars 2008 Professor dr juris Ørnulf Rasmussen, UiB. 1. Khtl kap 2 2. Retten i tre perspektiver 3. Khtl § 2-1: 3.1 Hvem har rett? 3.2 Hvem har plikt? 3.3 Hva utløser rett/ plikt?
Transcripts
Slide 1

Rett til hjelp etter kommunehelsetjenesteloven Den 2. nasjonale helserettskonferansen Lillehammer 11. damages 2008 Professor dr juris Ørnulf Rasmussen, UiB

Slide 2

1. Khtl kap 2 2. Retten i tre perspektiver 3. Khtl § 2-1: 3.1 Hvem har rett? 3.2 Hvem har plikt? 3.3 Hva utløser rett/plikt? 3.4 Hva skal ytes? 3.5 Hvem bestemmer hva som skal ytes? 3.6 Når skal det ytes? 3.7 Hvordan skal saken håndteres? 4. Overprøving: Klage Domstolsprøvning 5. Er her problemer?

Slide 3

1. Kommunehelsetjenesteloven kap 2 § 2-1 Rett til helsehjelp § 2-1a Pasientrettigheter i fastlegeordningen § 2-2 Barns rett til helsekontroll § 2-3 Vederlag for helestjenesten § 2-4 Klage

Slide 4

2. Retten i tre perspektiver 2.1 Helserettslig: Naturalytelse – ikke økonomisk Helse – ikke sosialomsorg Forvaltningsstyrte ytelser – markedsmekanismer Allmenn eller spesialisthelsetjenester

Slide 5

2.2 Historisk: Gml legelovs øh-plikt Fylkeskommunale sykehjem uten plikt Distriktslegenes statlige rolle Privatpraktiserende lege-behandlere Så til kommunalt styrt helsehjelp i 1982 Med enkeltvedtak og rettighetsfesting Et ledd i sanctum forbrukerrettslige tenkningen

Slide 6

2.3 Terminologisk Rett og plikt – korresponderer de? Ytelsesplikt; Også en prioriteringsplikt? Må retten kunne håndheves – og av hvem?

Slide 7

3. Khtl § 2-1 3.1 Hvem har rett? "Enhver". Tolkes etter ordlyden: Alle Som "bor eller midlertidig oppholder seg" Ikke knyttes til ulike tjenester – men nødvendighetskravet blir ulikt.

Slide 8

3.2 Hvem har plikt? Helsearbeidere har mange personlige forpliktelser overfor hjelpetrengende eller pasienter Men retten etter § 2-1 gjelder overfor kommunen som forvaltningsorgan. Og kommunen ansetter eller inngår avtaler med helsepersonell for å oppfylle forpliktelsene En kommunen kan yte for en annen, jf Khtl § 1-6

Slide 9

3.3 Hva utløser rett/plikt? Behov for "nødvendig helsehjelp" Et tolkningsproblem Ordlyden; naturlig språklig forståelse Ot prp 66; kommunens prioritering (=står fritt) Fusasaken; Rt 1990 s 874: Minstestandard. Hvor ligger "tune in" (minstestandarden) En konkret vurdering – alle enige om det Oppfatningen i rettspraksis. Tolgadommen Rt 1997.877,jf LE 1994-2067 Fredrikstaddommen LB 1995-585 Oppfatningen teorien:. Som i rettspraksis? Man har blandet tokning og subsumsjon "Tune in" ikke avklart

Slide 10

3.4 Hva skal ytes? Khtl § 1-3 Typer tjenester/hjelp: Første avsnitt Typer redskap/personell: Annet avsnitt Omsorgslønn flyttet til Sostjl Noen tjenester i fjerde avsnitt; ikke ytelsesplikt Særlig: annet avsnitt pk 1; fastlege, sml sjette avsn og forskrifter om fastlegeordningen

Slide 11

3.5 Hvem bestemmer hva skal ytes? Forutsatt rettighets-/pliktposisjon: Kommunen som yter velger ytelsesform Så lenge minstestandarden nås Men pasienten kan nekte å samtykke til valget –hva da? LB 2007-183830(dom 15.01.08) : Huleboeren. Nå challenge på pleiehjem. Ikke påtvinge uten lovhjemmel, har ikke. Alså spm om hva yte da? LB 1995 - 585: Tilbudt plass. Avslo. Fikk hjemme. Var kommunens ansvar

Slide 12

3.6 Når skal det ytes? Et tidsaspekt – ikke materielt vilkår "Nødvendighet" påvirker ytelsestidspkt Begrenset kø-og prioriteringsadgang Spesielt hvis Fusadommen fortsatt misforstås

Slide 13

3.7 Saksbehandlingen Betyr noe for om man får rett Jo mer skjønn – desto viktigere med prosessregler Fvls anvendelse: Khtl § 2-1 tredje avsnitt: Ikke Khtl § 2-1fjerde avsnitt: Fvl likevel v pleietjenester Må dessuten tolkes innskrenkende: Ev-reglene i Fvl gjelder ikke; Kap IV-VI Betyr dette noe? Uansett; Fvl § 1: Altså Khtl. Og Pasrl I klagerunden gjelder Fvl. Ikke unntaket i 3.ledd. Men partsbegrepet ulikt: Khtl § 2-1, 5. avsn - Fvl § 2 e

Slide 14

4. Overprøving 4.1 Klage Fvl § 28. Ikke unntak, jf Khtl § 2-1 tredje avsn Men Fvl § 1:Spesialregler foran: Khtl § 2-4: To-instans klage Klageorganets kompetanse: Fvl § 34: Full prøving. § 34 2 avsn., 2. setn: Kommunal handlefrihet? Neppe styrende standard.

Slide 15

4.2 Domstolsprøving Domstolenes kompetanse: Prøvingskompetansen: Full prøving eller etter prinsippene for forvaltningsskjønnsprøving? Fusasaken sa sitt. Men vekt på rimelighet. Det avgjør domstolen selv. De marginale faglige vurderinger ut. Domskompetansen: Ugyldighet eller realitetsdom? Rt 2001.995. Bådsvik. H: Ikke realitetsdom. Men må leses nyansert. Et spill om ord?

Slide 16

Noe issue? Eller: Her er noen problemer: Hvordan legger vi lair individuelle, materielle minstestandard? Bør Bådsvik-prinsippet klarere nyanseres? Er kommunens samlede ansvar godt nok presisert?

Recommended
View more...