Rituelen en Symbolen .


60 views
Uploaded on:
Description
door Heimen en Peter. De kerkruimte. ‘Vieren’ kun je overal, in een schuur, in een vergaderruimte. Toch blijkt in de geschiedenis dat mensen die voor de ere­dienst, de ontmoeting met de Heer van de Kerk, bijeenkomen ‘meer wensen’. Wat vertelt de ruimte je? Wat zijn de concentratiepunten?
Transcripts
Slide 1

entryway Heimen en Peter

Slide 2

De kerkruimte "Vieren" kun je overal, in een schuur, in een vergaderruimte. Toch blijkt in de geschiedenis dat mensen kick the bucket voor de ere­dienst, de ontmoeting met de Heer van de Kerk, bijeenkomen \'meer wensen\'. Wat vertelt de ruimte je? Wat zijn de concentratiepunten? Zijn de stoelen en banken hulpmiddelen? Is de ruimte "limitless" of \'dynamisch\'? Wat staat centraal?

Slide 3

De aankleding Kleuren Kaarsen Kinderen Bloemen

Slide 4

Symbolen in de kerk Een symbool is een drager van een betekenis; het heeft enerzijds een vorm of representatie (drager), en anderzijds een betekenis. De betekenis van een symbool berust meestal operation afspraken bite the dust de gebruikers van het symbool ooit hebben gemaakt.

Slide 5

Gezicht, staat voor het Alziend oog. Gericht operation de plaats van de priester voor het altaar

Slide 6

Lam Gods met aureool, kruis en overwinningsvaan, symbool van Jezus

Slide 7

Gods alziend oog

Slide 8

Klaver vier, geluksbrenger Een klavertjevier (ook wel klavervier) is een zeldzame mutatie van een klaver kick the bucket uit vier deelblaadjes bestaat. Het vinden of het krijgen van een klavertjevier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Niet enkel de zeldzaamheid, maar ook de vorm bite the dust doet denken aan een kruis zorgt ervoor dat het klavertjevier als een geluksbrenger beschouwd wordt. Volgens de legende stelt elk deelblad iets voor: het eerste de circle, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde vanzelfsprekend geluk.

Slide 9

Sint Nicolaas, de schutspatroon van deze kerk

Slide 10

Adelaar, symbool van Johannes In de christelijke iconografie is een arend het symbool van de apostel Johannes, pass on de \'Adelaar van Patmos\' wordt genoemd

Slide 11

St. Nicolaas, beschermheilige van zeevarenden, Sint-Nicolaas is de beschermheilige van kinderen, ongehuwde vrouwen, kooplieden, studenten, geliefden, slagers, dieven, moordenaars, piraten and whatnot en schutspatroon van de zeelieden. Veel havensteden hebben Sint-Nicolaas als beschermheilige: Aberdeen, Amsterdam, Sint-Niklaas . Sint-Nicolaas wordt in de Oosters-orthodoxe Kerk zeer vereerd en zijn beeltenis is operation veel iconen te vinden. Hij is één van de beschermheiligen van het belangrijkste orthodoxe arrive, Rusland .

Slide 12

De ondertiteling

Slide 13

Jezus\' doop in de Jordaan entryway Johannes de Doper

Slide 14

Sint Johannes de doper

Slide 15

Elia met drie broden in de hand. Elias is de latijnse naam van Elia. Elia is de profeet pass on de komst van de Messias aankondigt.

Slide 16

Simon (de Zeloot) herkenbaar aan de zaag, verwijzend naar zijn marteldood. Er is verder niets van sew bekend.

Slide 17

Judas Thaddeus. Broer van Jezus? Uitgerust met een hitches/en boekrol, pass on verwijst naar zijn Bijbelboek. . In de Rooms-katholieke Kerk is hij de patroon heilige van wanhopige gevallen en verloren oorzaken.

Slide 18

Apostel Thomas. Attribuut is lans.

Slide 19

Fasces Het bestaat uit een bundel houten roeden kick the bucket een bijl insluiten, bijeengehouden entryway roodleren riemen. Fasces werden entryway ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen. De roeden, gewoonlijk berk maar soms iep, waren symbolisch voor de \'Macht om te Straffen\'. De bijl symboliseerde de \'Macht over leven en dood\' en de riemen de \'Macht om te arresteren\'. In de iconografie is een fasces een attribuut van de gepersonifieerde rechtvaardigheid.[1] Daarom is dit symbool aangebracht in de Amerikaanse senaat aan weerszijden van de zetel van de voorzitter. Ook is de fasces het symbool van eendracht, bijvoorbeeld in het huwelijk. Dan wordt het gedragen entryway Amor.

Slide 20

Helm, symbool van de adel. In de heraldiek kan een rudder naar joins kijkend duiden operation een bastaard ( joins = sinstre in het latijn i.t.t. dexter = rechts).

Slide 21

Gedenkplaats, regenboog, spoils, stenen.

Slide 22

Het symbool in het midden lijkt te duiden operation gehuwden, twee ringen en een kruis

Slide 23

Doodshoofd = vergankelijkheid. Momento Mori = gedenk te sterven.

Slide 24

Kruis, vijf broden, twee vissen. O.a. Tangle. 14 i.t.t. Tangle. 15: 32 e.v. Groen, kleur van de verwachting en loop.

Slide 25

Kruis en bijbel.

Slide 26

Wit Alpha en Omega

Slide 27

Beker, brood, korenaren, druiven. Mind, kleur van hoogtijdagen als Kerst, Pasen en reinheid.

Slide 28

Xp = Chi Rho, de eerste twee letters van Christus = Xpistos, korenaren. Paars symbool voor soberheid, berouw, inkeer en voorbereiding.

Slide 29

Zie het lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt (Joh. 1: 29).

Slide 30

Zevenarmige kandelaar Een menora of menoure (Nederlands-Jiddisch) is een zevenarmige kandelaar. Het was het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de oudste symbolen voor het jodendom in het algemeen. De menora symboliseert het brandende braambos dat Mozes zag operation de berg Sinaï. De traditionele menora heeft zeven armen. Tijdens het chanoeka feest gebruikt men een kandelaar met negen armen, de chanoekia. Mozes moest van God volgens precieze voorschriften een zevenarmige kandelaar laten maken en plaatsen in de Tabernakel bij de Ark van het Verbond waarin de stenen platen met de Tien geboden lagen (Exodus 25). In de eerste tempel, gebouwd entryway koning Salomo, brandden tien menora\'s. Rood kleur van de Heilige Geest, vuur en symbool van het bloed van de martelaren.

Slide 31

Alpha en Omega, Tongen als van vuur (Handelingen 2) , cirkel, en hand (3 vingers, drie-eenheid?)

Slide 32

Alpha en omega (Openbaringen) Openbaring 1:8 \'Ik ben de alfa en de omega\', zegt God, de Heer, \'ik ben het bite the dust is, kick the bucket was en pass on komt, de Almachtige.\' Openbaring 21:6 Toen zei hij tegen mij: \'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het start en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.\' Openbaring 22:13 \'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het start en het einde.\' Kruis, korenaren (als de graankorrel niet sterft … , zonnerad (heidens van oorsprong, nu zon als symbool van Christus), druiven verwijzen naar de wijn aan het Avondmaal en naar de dood van Christus. 5 wierookkorrels verwijzen naar de 5 kruiswonden van Christus.

Slide 33

Toga, mind, doopkleed, priesterlijk, onderkleed in rooms-katholieke traditie is albe onder kazuifel.

Slide 34

Bijbel als symbool van het "centrum" operation lezenaar voor de voorzanger of cantor.

Slide 35

Preekstoel \'Divine beings woord\', doopvont en collecteschaal. Wat zegt het als de doopvont in het midden van de kerk staat en niet bijvoorbeeld bij de ingang (drempel)?

Slide 36

Doopvont, rond, symbool van oneindigheid

Slide 37

Doopvont en doopkan.

Slide 38

Avondmaalstel

Slide 39

Symbolen in de eredienst Liturgische schikking – als verwijzing naar de kleur, het thema, de lezingen van deze zondag Paaskaars – als verwijzing naar Jezus Christus, de Levende. Licht is sterker dan duisternis Geopende bijbel – als symbool van Gods Woord dat tot ons komt Doopvont Tafel Toga Kleuren

Slide 40

Een ritueel is een serie handelingen pass on gezien worden als een gebruik en bepaald zijn entryway achtergrond en cultuur. Een ritueel kun je ook zien als een serie handelingen met of rondom een symbool.

Slide 41

Rituelen in een eredienst stilte in de eredienst: bij de aanvang van de dienst; voor het gebed van de zondag; na de lezingen; na de prediking; tijdens de voorbede (voor persoonlijk gebed); na het ontvangen van brood en wijn.

Slide 42

Rituelen in een eredienst knielen bij schuldbelijdenis, gebed en (persoonlijke) zegen – als teken van ootmoed en concentratie; gebedshoudingen (vouwen van de handen, opheffen van de handen) – als teken van toewijding en ontvankelijkheid; handoplegging - als teken van zegen (bij doop, ambtsdragers en gemeenteleden aan wie een ambt of taak wordt toevertrouwd, mensen in specifieke persoonlijke situaties); zich bekruisen – als teken van belijdenis en gedachtenis van de eigen doop.

Slide 43

Rituelen in de eredienst lopen bij avondmaal, kruismeditatie – als teken van opstaan, in beweging komen, onderweg zijn, pelgrimeren … . (\'Gaandeweg Hem tegemoet staan bij het gebed, de lezing(en), de geloofsbelijdenis, het avond­maalsgebed – als teken van eerbied. kring bij Avondmaal, doop – als teken van gelijkwaardigheid voor God groeten bij Groet, vredegroet (opgestoken hand, hand, kus, omhelzing) – als teken van open staan voor God en elkaar

Slide 44

Rituelen in de eredienst Zegen (als handoplegging) – als teken van de nabijheid van God Binnenbrengen van het Licht, voorbedeboek, doopwater, … .. – als teken van het niet vanzelfsprekende, het geschenkkarakter Het uitschenken van het water bij de doop – als teken van het levende (niet stilstaande) water, d.w.z. Jezus Aansteken van kaarsen – als teken van donker naar licht, van verbondenheid met het Licht

Slide 45

Liturgisch Jaar Kerstkring Advent Kerst Epifanie Paaskring Veertigdagentijd of lijdenstijd Stille week Drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag) Paastijd (van Pasen tot en met Pinksteren) Trinitatis (Zondag na Pasen: kerst, Pasen en Pinksteren) Zomertijd (vanaf 21 juni) Herfsttijd (vanaf 21 september) Allerheiligen en \'Christus Koning\'

Slide 47

Palm-en Passiezondag Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag Deze laatste drie zijn de drie dagen van Pasen en worden als één doorgaande viering gevierd

Slide 48

Witte Donderdag Kleur Wit (verwijst naar Pasen: Ik heb macht het leven af te legen en macht het weer operation te nemen " (Joh. 10:18) Witte Donderdag is een samenvatting van de drie dagen van Pasen Inzetting van het Avondmaal Voetwassing Thema\'s: Uittocht, bevrijding, dienstbaarheid, maaltijd, verraad Kringviering Afruiming van de Tafel, de nacht begint

Slide 49

Goede Vrijdag Kleur Paars of Rood (martelaarschap) De Schriften spreken Ge

Recommended
View more...