Schizofreni som ungdom; Resultater fra 13 rs oppf lging Schizofrenidagene i Stavanger 2008 .


81 views
Uploaded on:
Description
DISPOSISJON. Kognisjon ved schizofreni og betydning for hverdagens funksjonResultater fra en 13
Transcripts
Slide 1

Schizofreni som ungdom; Resultater fra 13 års oppfølging Schizofrenidagene i Stavanger 2008 Merete Øie Div. psykisk helsevern Sykehuset Innlandet HF

Slide 2

DISPOSISJON Kognisjon ved schizofreni og betydning for hverdagens funksjon Resultater fra en 13 års oppfølgingsstudie av ungdom med schizofreni med vekt på kognisjon

Slide 3

Tre hovedkarakteristika ved schizofreni Positive symptomer : Hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, bisarr atferd Negative symptomer : Tilbaketrekking, affektavflatning,manglende motivasjon, manglende livslyst, språkfattigdom Kognitiv svikt : Oppmerksomhet, hukommelse, beat, eksekutive funksjoner

Slide 4

KOGNISJON Bevisste prosesser i hjernen som det å tenke, huske, lære, gjenkalle, oppfatte og vurdere kunnskap eller informasjon om miljøet (Deary, 2000)

Slide 5

Hvor stor andel av pasienter med psykotiske lidelser har kognitiv svikt? Schizophrenia Schizoaffective Psychotic melancholy Psychotic bipolar issue GDS=Global Deficit Score; CSCI= Clinically Significant Cognitive Impairment with slice off comparing to 1SD beneath standards on no less than 2 capacity territories Reichenberg et al., 2006

Slide 6

Generell kognitiv svikt ved schizofreni Attention/preparing speed General verbal capacity Verbal memory Visual memory Executive capacities Working memory Sensory engine Visual handling Language Mean disability Reichenberg & Harvey, 2007

Slide 7

Hvordan påvirker nevroleptika kognisjon ved schizofreni? Funksjon KOGNISJON Nevroleptika Positive symptomer Negative symptomer (Green 1998)

Slide 8

Primær kognitiv svikt Vanskene er der før sykdomsstart Lite sammenheng med psykotiske symptomer Finnes hos slektinger i lettere graduate schizofreni/gener (Disc-1, COMT)

Slide 9

Eksekutive funksjoner Overordnede kognitive prosesser som styrer og regulerer atferd/følelser "Paraplybetegnelse" bestående av flere underfunksjoner "Hjernens administrerende direktør"

Slide 10

Eksekutive subfunksjoner Arbeidshukommelse ( ��  IQ) Tidspersepsjon Planlegging Kognitiv fleksibilitet/bytte mellom ulike atferder Inhibitorisk kontroll/hemme impulser Indre story X pasient psykose og anxiety "Varm" kognisjon ��  Emosjonell regulering

Slide 12

Psykiske lidelser Ubalanse mellom styrken i følelsene og frontallappen sin evne til å dempe/aktivere disse gjennom tolking og valg av respons

Slide 13

Eksekutive funksjoner (EF) og modning Fører til at kommunikasjon mellom kortikale (frontalt/EF) og subkortikale regioner (følelser) flyter lettere og mer hensiktsmessig (Rubia et al., 2006) Bedret selvregulering

Slide 14

Eksekutive subfunksjoner og sosial kompetanse Arbeidshukommelsen : klare ikke å huske tema for samtalen, apprehension fordi man er redd for å glemme hva en skal si Planleggingsevne :Vansker med å tenke seg hvordan en sosial situasjon blir, forberede seg mentalt ��  tension

Slide 15

Eksekutive subfunksjoner og sosial kompetanse Kognitiv fleksibilitet : Vansker når snakker med flere, vansker med å løse nye problemer som oppstår og takle nye situasjoner Inhibitorisk kontroll : distraheres av egne tanker Emosjonell regulering : lett overmannet av apprehension

Slide 16

Kognitiv funksjon hos ungdom med schizofreni eller ADHD Statens Senter for Barne-og Ungdomspsykiatri,1992 Bjørn Rishovd Rund Kjetil Sundet Pål Zeiner Grete Bryhn Merete Øie

Slide 17

Demografiske information UNGDOM UTEN DIAGNOSE ADHD SCHIZOFRENI N=19 N=20 N=30 14 drain 20 canal 16 canal 5 jenter 0 jenter 14 jenter 16,2 år 14,1 år 15,7 år

Slide 20

Longitudinelle nevrobiologiske studier Progressiv ventrikulær forstørring og kortikal grå substans tap i frontale-og temporale områder hos ungdom med schizofreni med sykdomstart i barnealder (Gogtay, 2008) Dette kan indikere en degenerativ progressiv prosess i schizofreni

Slide 21

Kognisjon ved schizofreni og longitudinelle studier De fleste har oppfølgingstid fra 8 mnd til 5 år og kun voksne pasienter �� ingen progressiv svikt (Rund, 1998, 2007) Ett studie med 10 års oppfølging fant progressiv svikt mht rom-retning persepsjon hos voksne med schizofreni (Stierling et al., 2003) Progresjon av kognitiv svikt hos geriatriske pasienter på institusjon (Harvey et al., 2006)

Slide 22

Kognitiv svikt ved schizofreni og ADHD: en 13 års oppfølgingsundersøkelse Merete Øie Sykehuset Innlandet HF Div.Psykisk helsevern

Slide 23

Hypoteser Hvis det er progresjon av kognitiv svikt, vil det tight clamps i mål på oppmerksomhet, eksekutiv funksjon og hukommelse (temporalt/frontalt) ADHD gruppen og de friske kontrollene vil bedre sin kognitive funksjon med birch (modningsforsinkelse), men ADHD gruppen vil prestere mer redusert enn lair friske kontroll gruppen

Slide 24

Hvem deltar i oppfølgingsprosjektet? Schizofrenigruppen : Normalgruppen : 2 døde Ingen døde 1 vil ikke delta 30 deltar/testet 16 deltar 15 testet ADHD-gruppen: 1 død 19 deltar/testet

Slide 25

Demografiske information oppfølgingsstudien FRISK KONTROLLGRUPPE ADHD SCHIZOFRENI N=15 N=19 N=30 10 canal 19 drain 16 canal 5 jenter 0 jenter 14 jenter 27,7 år 25,8 år 27,6 år

Slide 26

Diagnoser oppfølgingsstudien (baseline)Schizofrenigruppe : 2 døde (11%) 3 friske/ikke analyze (16%) 12 schizofreni (63%) 1 ingen informasjon 1 uncovered svare skjema, ikke testet (baseline)ADHD-gruppe: 1 død (5%) 4 friske/ikke analyze (20%) 15 ADHD (75%)

Slide 27

Personer medisinert ved T1 og T2 (prosent)

Slide 28

RUSMIDDELBRUK SISTE ÅR OG LIVSTID (prosent)

Slide 29

Schizofreni og rusmiddelmisbruk Rusmisbrukende med schizofreni har mindre contrary symptomer og høyere premorbid funksjon, bedre sosial funksjon og færre hjerneabnormaliteter enn ikke-misbrukende med schizofreni (Joyal et al., 2003).

Slide 30

Øie M, Hugdahl K. " A 10-13 year follow-up of changes in recognition and official consideration in patients with early-onset schizophrenia: A dichotic listening study". Schizophrenia Research ;2008 jan 17 [Epub in front of print]

Slide 31

Øie, Sundet and Rund: "Neurocognitive decrease in early-onset schizophrenia contrasted with ADHD and typical controls: Evidence from a 13-year follow-up study" Schizophrenia Bulletin, 2008 sept 18 [Epub in front of print]

Slide 32

Verbal innlæring ved T1 og T2

Slide 33

Prosesseringstempo ved T1 og T2

Slide 34

Arbeidsminne/eksekutiv funksjon ved T1 og T2

Slide 35

Øie, Sundet and Ueland " The connection between neurocognitive shortfalls and useful result in early-onset schizophrenia and ADHD: A 13-year follow-up study" In arrangement

Slide 36

1. Diskusjon Progressiv kognitiv svikt eller mangel på modning spesifikk til tidlig debuterende schizofreni og andre undergrupper av pasienter med dårlig prognose? (jfr Gogtay, 2008)

Slide 37

2. Diskusjon Forverringen i kognisjon sekundær til progressiv patologisk prosess i frontale-og temporale områder som skjer i puberteten/ungdomsalder? Patologisk prosess som påvirker hjernen før nook er ferdig modnet og derfor ikke tight clamps når man kun inkluderer voksne pasienter i forskning?

Slide 38

3. Diskusjon De fleste andre studier kortere oppfølgingstid Hjernen klarer delvis å oppretteholde funksjon de første årene av nevrostrukturell progresjon av sykdommen? Etter lengre tid med mer krav til kompleks kognisjon i økende birch klarer ikke hjernen å kompensere lengre?

Slide 39

4. Diskusjon Atypisk nevroleptika kan forbedre noen aspekter av kognisjon (Keefe et al., 2007) Effekten av nevroleptika er ikke nødvendigvis det samme for animal dwellingplace/ungdom som for voksne pasienter pga pågående utvikling av nevrotransmittorsystemet (Kumra, 2008) Kan ikke utelukke negativ effekt av medisinene

Slide 40

5. Diskusjon Personene i schizofrenigruppen ble syke unge, hadde lite sosial kontakt med andre og lite erfaring fra skole/arbeid Utvikling av eksekutive funksjoner skjer i ungdomsalder Den nevrokognitive forverringen eller mangel på modning kan skyldes "losing it" fordi "not utilizing it" (Giedd et al., 1999)

Slide 41

6. Diskusjon Svekket kognisjon kan også ha ført til sosial isolasjon fordi intakt kognisjon er viktig for psykososial funksjon (Green et al., 2004) Kognisjon og psykososial funksjon gjensidig interaktive

Slide 42

7. Diskusjon Ingen signifikant forandring fra T1 til T2 i psykotiske symptomer (BPRS) Tre var ikke lenger psykotiske Forskjell i symptomer mellom T1 og T2 kan ikke forklare svikten i kognisjon ved T2

Slide 43

1. Diskusjon ADHD Bedring i nevrokognitiv funksjon støttes av nylige resultater fra nevroanatomiske resultater som støtter en modningsforsinkelse hypotese ved ADHD (Shaw et al., 2007)

Slide 44

Kritikk til studien Lite N Forskjellig behandling mellom T1 og T2

Slide 45

Styrker i studien Inklusjon av pasienter tidlig i sykdomsforløpet Inklusjon av personer med tidligdebuterende schizofreni Lang oppfølgingstid Samme friske kontrollgruppe og inklusjon av nevropsykiatrisk sammenligningsgruppe Deltagelse av 93% av opprinnelig utvalg Bruk av komplekst testbatteri

Slide 46

Sysselsetting av personer med psykiske lidelser Opptrappingsplan for psykisk helse (st.prp. 63) " Mennesker med psykiske lidelser må inkluderes i et fellesskap, unngå sosial isolasjon og ha tilgang på meningsfulle aktiviteter som for eksempel et arbeid" Det finnes nesten igjen offentlige tiltak rettet quip arbeidsplasser for personer med alvorlig psykisk lidelse i Norge (Helle og Gråwe, 2007)

Slide 47

Schizofreni og deltagelse i arbeidslivet Statistisk signifikant nedgang i andel personer med schizofreni som hadde vanlig arbeid fra 2000 til 2004 i Norge (fra 11% til 5%) ( Helle & Gråwe, 2007)

Slide 48

Behandling av unge personer med psykotiske lidelser Kartlegging og fokus

Recommended
View more...