School 10.


83 views
Uploaded on:
Category: People / Lifestyle
Description
School 10. Taalcontact: Nederlands van Turken en Marokkanen. Overzicht . Achtergrond Turken en Marokkanen in Nederland Taalachtergrond Marokkanen Taalachtergrond Turken Het Nederlands van Marokkanen Eerste generatie Tweede generatie Het Nederlands van Turken Eerste generatie
Transcripts
Slide 1

School 10 Taalcontact: Nederlands van Turken en Marokkanen

Slide 2

Overzicht Achtergrond Turken en Marokkanen in Nederland Taalachtergrond Marokkanen Taalachtergrond Turken Het Nederlands van Marokkanen Eerste generatie Tweede generatie Het Nederlands van Turken Eerste generatie Tweede generatie Het Marokkaans Nederlands als “algemeen allochtoons”

Slide 3

Achtergrond Eind jaren vijftig/start jaren zestig: tekort aan ongeschoold personeel in Nederlandse industrie Gastarbeiders (mannen) uit Turkije en Marokko (en Joegoslaviã«, Griekenland, Spanje en Italiã«) naar Nederland Recht om te blijven, familie na 2 jaar over laten komen Met name veel Turken en Marokkanen maakten gebruik van dit recht

Slide 4

Taalachtergrond Marokkanen Marokko meertalig: drie Berbertalen (40-45%) Sousberber/Tachelhit, Atlasberber/Tamazight, Rifberber/Tarifit Marokkaans-Arabisch (meerderheid) Berber lage status Arabisch dominante taal Marokkaans-Arabisch als most widely used language Cultuur-en schrijftaal: Frans en Standaardarabisch In Nederland: 60% Marokkanen spreekt Rifberber, 10% Sousberber, 30% Arabisch tongue Tweede generatie Marokkanen spreken onderling Nederlands, Marokkaans alleen thuis en operation vakantie in Marokko

Slide 5

Taalachtergrond Marokkanen

Slide 6

Taalachtergrond Turken Turkije: Ook veel minderheidstalen (Koerdisch) Consequente en succesvolle taalpolitiek na val Ottomaanse Rijk (o.l.v. Atatã¼rk): taalzuivering, onderwijs Vrijwel iedere Turk kan Standaardturks spreken In Nederland: Komst Turkse gastarbeiders: Turkstalige kranten Taaltrots Turken, ook 2 e en 3 e generatie spreken onderling Turks

Slide 7

Taalachtergrond Houding Turken en Marokkanen t.o.v. hun moedertaal zeer verschillend Resultaat in Nederland: Marokkanen spreken Nederlands met Marokkaans inflection Identiteit ontleend aan eigen variation van het Nederlands Turken spreken Turks en Nederlands naast elkaar en entryway elkaar (codewisseling) Identiteit ontleend aan het Turks

Slide 8

Het Nederlands van Marokkanen Marokkaans-Nederlands: twee verschillende moedertalen: Marokkaans-Arabisch en Berber Invloed van beide talen operation het Nederlands van Marokkanen toch goed vergelijkbaar, m.n. klank Klanksysteem Berber grote invloed uitgeoefend operation Marokkaans-Arabisch

Slide 9

Het Nederlands van Marokkanen Twee spreeksters eerste generatie Nederlands van beide in stadium van fossilisatie (verandert nauwelijks meer)

Slide 10

Het Nederlands van Marokkanen Fonologie: Medeklinkers/s//sj/Muisj , sjlapen ‘Sjwa’ verkort uitgesproken in open lettergrepen (in Marokk. sjwa alleen in gesloten lettergrepen) Gevallen  gvallen Geen palatalisering van/j/na/t/, maar/tsj/Hondje , jongetje  hontsj , jongtsj ng en nk - klank: blast  boycott, drinken  drin/g/en (stemhebbend als in bingo ) (in Marokk. bestaan deze klanken niet) ‘ isj nie nodig ’ ‘ blangrijk ’ ‘ beetsje ’ ‘ belan[g]rijk ’

Slide 11

Het Nederlands van Marokkanen/z/sterk stemhebbend Velaire fricatieven/, / uvulair//en klinken harder en scherper Gezien  ggzzien Regressieve stemassimilatie fricatieven: Ik zie / gzi/Nederlands:/ks i/Tongpunt-r, sterk rollend

Slide 12

Het Nederlands van Marokkanen Klinkers: Marokkaanse talen: 3 klinkers (an, i, u) + sjwa ( ) Nederlands: 7 ‘lange’, gespannen klinkers (an, e, i, o, , u, ) 6 ‘korte’ klinkers ( , , , , , ) 3 tweeklanken (  u, i, ) Marokkanen: geen onderscheid gespannen – ongespannen: Hij ziet en hij zit zelfde uitspraak Praten  pr  :ten/u//o/ /o//ow/ /y/=//=/o/=/ u/Roept  roopt vogel  vouwgel (invloed Amsterdams?) boet , bot , boot en session : uitspraakvarianten van zelfde klank Tweeklanken: soms over twee lettergrepen verdeeld, sjwa ingevoegd Huis  houwes

Slide 13

Het Nederlands van Turken Fonologie: Vanuit Turks te verklaren:/r//rz//k//kj/(in sommige gevallen) Ikj denkj Lettergreepstructuur: Opeenvolging medeklinkers: klinker ingevoegd: fles  documents medeklinkers gescheiden entryway pauze: zoekt  zoek-t Nederlands: <schr> /sr/ Schreuder , schreeuwen Turks-Nederlands: /s /Geen sjwa in 1 e lettergreep: gevonden  givonden , gvonden Palatalisering van/j/na/t/: hondje  hon[  ]e (als in Eng. show ) Verklaring vanuit moeilijkheid Nederlands (probleem voor sprekers van andere talen): Tweeklanken: uil  ouwel of ui

Slide 14

Het Nederlands van Marokkanen en Turken Woordvolgorde, syntaxis Weglating lidwoorden Overgeneralisatie de/bite the dust : het  de dat  pass on Bijvoeglijke naamwoorden vervoegd als de-woorden, eindigen operation - e Die kleine hondje

Slide 15

Het Nederlands van Marokkanen en Turken Werkwoordsvormen: Vervoegen moeilijk (Marokk. en Turks: rijk vervoegingssysteem!) Veel infinitieven Wat hij zoeken? Hondje hij ook kijken Soms hoog-frequente woorden wel vervoegd: jongetje heb gevallen tool heet bite the dust Turkse vrouw: meer vervoegingen, maar instabiel: gebruikt verschillende vormen naast elkaar

Slide 16

Het Nederlands van Marokkanen en Turken Woordvolgorde: Plaats van onderwerp en werkwoord t.o.v. elkaar Nederlandse hoofdzin: werkwoord of hulpwerkwoord operation 2 e plaats: Ik kwam gisteren te laat Gisteren kwam ik te laat Ik heb stitch gisteren operation school gezien Bijzin: werkwoord achteraan …, dat zij hun kinderen verwennen Turkse en Marokkaanse: werkwoord vrijwel altijd achteraan: Hondje hij ook kijken

Slide 17

Het Nederlands van Marokkanen en Turken Subjectpronomen weggelaten (in moedertalen rijke inflectie werkwoord, pronomen overbodig) Wat doet hij?  wat doen? Ze zoeken/hij zoekt de kikker  kikker zoeken Hij heeft de kikker niet gevonden  niet gevonden kikker Koppelwerkwoord weggelaten (net als in moedertalen): Het hondje is er ook bij  en hondje ook bij Turkse woordvolgorde bezitsconstructies andersom: Dat is de dochter van de tweede man van de grootmoeder van mijn echtgenote  kick the bucket mijn vrouw oma andere man dochter

Slide 18

Het Nederlands van Marokkanen en Turken 2 e generatie: In Nederland geboren Voor schoolleeftijd uitsluitend Turks of Marokkaanse talen Sinds school: Nederlands dominante taal Spreken meestal vrijwel vloeiend Nederlands Verschil met 1 e generatie: minder variatie, systematischer in taalgewoonten

Slide 19

Het Nederlands van Marokkanen Veel onderlinge verschillen! Marokkaanse dochters: enkele verschillen met standaardnederlands, minder duidelijk dan moeder Turkse dochter: niet te onderscheiden van standaardnederlands Wel vaak: codewisseling (Turks gemengd met Nederlands of andersom)

Slide 20

Het Nederlands van Marokkanen Fonologie: Sjwa-reductie/deletie: jongetje  jongtsj gevangen  gvangen Terecht  trecht Harde g , zeer stemhebbende z Regressieve stemassimilatie fricatieven Uitspraak ij/ei : keurig als ij/ei (“bekakt”, geen Poldernederlands!) Zeer rollende/r/Verlenging beklemtoonde klinker: nadruk: Geheimziiiiinnig (heel geheimzinnig) Vroeoeoeoeoeger (heel lang geleden)/s//sj/ /tj//tsj/ beetsje , datsje Regionale kleuring: Amsterdams, Rotterdams, Nijmeegs (huig-r)

Slide 21

Het Nederlands van Turken en Marokkanen Syntactische variatie Bepaald lidwoord: de is default Dan is eh zitten we in de laatste jaar Bijvoeglijke naamwoorden: - e (ingewikkeld, geen rol in betekenis, overbodig) Als ik ooit met een Marokkaans e meisje ga trouwen

Slide 22

Het Nederlands van Turken en Marokkanen Zelfstandig gebruikt het : valt vaak weg als het niet als onderwerp aan het start van de zin staat In Turkije maakt niet uit het lijdend voorwerp is Marokkaanse of Turkse meisjes bite the dust begrijpen niet zo het deel van een staande uitdrukking is Nou, daar zijn wij dus helemaal niet mee eens ‘ er - zinnen’: Ze komen minder in aanraking mee Vooral als je niet mee opgegroeid twisted

Slide 23

Het Nederlands van Turken en Marokkanen Hulpwerkwoorden: Doen operation plekken waar niet in standaardnederlands: Dan doe je al denken dat Lombok criminele wijk is enzo (Turkse jongen) Eh, eh, zwemmen, en naar het strand, en dan hadden we deden we iedere keer uitgaan (Marokkaanse jongen) Wederkerend voornaamwoord zich weggelaten: Ehm, nee, meestal eh bemoeit de hele groep mee

Slide 24

Het Nederlands van Marokkanen Woordenschat: Gebruik van Arabische woorden in Nederlandse gesprekken Vaak symbolische betekenis In šallah ‘als Allah het wil’, “misschien” Llah yehfed ‘Allah be careful [ons]’, “niet te hopen” Typisch Marokkaanse of Islamitische concepten S-seddari ‘ligbank’ Hram ‘verboden’ Halal ‘toegestaan’ Gespreksmarkeringen Structuur Houding van de spreker

Slide 25

Het Nederlands van Marokkanen Gespreksmarkeringen: Structuur Wella ‘of?’ (aan einde van uiting): speker verwacht reactie Waxxa: ‘ik heb het begrepen’ Houding van de spreker, aanspreekvormen A sahb-i ‘mijn vriend’ We llah? ongeloof, teleurstelling We llah kracht bijzetten aan mededeling Begroetingen start/einde interactie B s-slama! ‘tot ziens!’ Scheldwoorden, krachttermen Tezz ‘shit’

Slide 26

Het Nederlands van Marokkanen Farid : Tem Å¡i [ga je] morge

Recommended
View more...