Současná statute expert muslimské menšiny v Evropě.


84 views
Uploaded on:
Category: People / Lifestyle
Description
Současná statute master muslimské menšiny v Evropě Mgr. V ít Šisler Univerzita Karlova v Praze Ústav informačních studií v sisler @ gmail.com http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler Současná law expert muslimské menšiny
Transcripts
Slide 1

Souäasnã¡ law master muslimskã© menå¡iny v Evropä› Mgr. V ít Å isler Univerzita Karlova v Praze Ústav informaänã­ch studiã­ v sisler @ gmail.com http://uisk.jinonice.cuni.cz/sisler

Slide 2

Souäasnã¡ law expert muslimskã© menå¡iny Islã¡m – nã¡boå¾enstvã­ ortopraxe – jednota vã­ry, prã¡va a kultury Å arã­â\'a – islã¡mskã© prã¡vo „cesta k prameni“

Slide 3

Souäasnã¡ law genius muslimskã© menå¡iny Čtyå™i zã¡kladnã­ zdroje Å¡arã­â\'y: Korã¡n (al-Qurã¡n) Sunna – sbã­rka tradic o životä›, jednã¡nã­ a vã½rocã­ch proroka Muhammada Idå¾m㡠– souhlasnã½ nã¡zor autorit Qijã¡s – analogie

Slide 4

Souäasnã¡ law master muslimskã© menå¡iny Korã¡n (al-Qurã¡n) „nestvoå™enã© slovo Boå¾ã­â€œ Mojžíš (Mãºsã¡), David (Dã¡ãºd), Jeå¾ã­å¡ (Ísã¡) Muhammad – „peäeå¥ prorokå¯â€œ

Slide 5

Souäasnã¡ law professional muslimskã© menå¡iny Sunna (al-Sunna) sbã­rka činå¯ a vã½rokå¯ Muhammada a jeho druhå¯ h promotion íth – jednotlivã½ tradovan㽠čin nebo vã½rok silsila – „å™etä›z“, posloupnost tradentå¯ matn – vlastnã­ content hadã­thu

Slide 6

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Malik, Muwatta, kniha 31: Jahjã¡ mi řekl, že slyå¡el od Malika, že Ab㺠r-Ridå¾ã¡l Muhammad ibn Abd ar-Rahmã¡n ibn Haritha slyå¡el od svã© matky, Amry bint Abd ar-Rahmã¡n, že Posel Boå¾ã­, aå¥ mu Bå¯h poå¾ehnã¡ a dã¡ mu mã­r, řekl: (silsila) „Když je datlovã¡ palma prodã¡na potã©, co byla opylena, nã¡leå¾ã­ jejã­ ovoce prodã¡vajã­cã­mu, pokud si kupujã­cã­ nevymã­nã­ opak." (matn)

Slide 7

Souäasnã¡ law star muslimskã© menå¡iny Fiqh – islã¡mskã¡ law fatwa – prã¡vnã­ dobrozdã¡nã­, nã¡zor muft㭠– autorita oprã¡vnä›nã¡ k vydã¡vã¡nã­ fatew

Slide 8

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Ahwã¡l aå¡-Å achsã­ja – prã¡vo osobnã­ho statutu personalita prã¡va systã©m milletå¯ v Osmansk㩠řã­å¡i

Slide 9

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Myå¡lenkovã© smä›ry souäasnã©ho islã¡mu Liberální islã¡m Fundamentalismus Islamismus Mystická bratrstva

Slide 10

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Islã¡mskã© autority v evropskã©m prostoru Meå¡ity an imã¡movã©

Slide 11

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Islã¡mskã© autority v evropskã©m prostoru Meå¡ity an imã¡movã© Muftã­ ze zemä› på¯vodu Diyanet isleri baskanligi (Turecko - Nä›mecko)

Slide 12

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Islã¡mskã© autority v evropskã©m prostoru Meå¡ity an imã¡movã© Muftã­ ze zemä› på¯vodu Diyanet isleri baskanligi (Turecko - Nä›mecko) Globã¡lnã­ islã¡mskã© autority European Council for Fatwa and Research (Evropa)

Slide 15

Title of Fatwa : Having a Second Wife in Western Countries Date of Reply : 08/May/2005 Topic Of Fatwa : Polygamy It is realized that polygamy—more effectively, polygyny—is permitted in Islam. I might want to know the perspective of Islam if a Muslim living in a Western nation, where polygamy is respected unlawful, needs to have a second wife because of a few reasons . In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. All recognition and thanks are because of Allah, and peace and gifts be upon His Messenger. Dear examiner! Much obliged to you for your inquiry and the certainty you put in our administration and we appeal to Allah to empower us render this administration only for His Sake. Islam is a lifestyle consonant with nature, giving human answers for complex circumstances and evading extremes.

Slide 16

The noticeable Muslim researcher, Sheik Ahmad Hulail , imam of Tariq ibn Ziad Mosque in Frankfurt, Germany, states: The Muslim who has a second wife needs to take after the diverts of law keeping in mind the end goal to sanction his second marriage in the nation he lives in. There are some Muslim siblings who did as such through the honest to goodness channels. They submitted records to the European nations they live into the impact that they have second wives as indicated by the Islamic Law and that the first wife consents to that. In the event that the endeavors to authorize the second marriage fall flat, the individual could report his (second) marriage in one of the Islamic focuses, yet, his marriage then would not be respected true blue under the nation\'s law concerned. There are some adaptable European laws concerning enrolling names of the kids conceived even from illegitimate connections.

Slide 17

The unmistakable Muslim researcher Dr. Jamal Badawi , educator at Saint Mary\'s University in Halifax, Nova Scotia, Canada and individual from the Fiqh Council of North America, includes: A Muslim living in a non-Muslim society is committed to take after the laws. We can\'t say that their laws are in opposition to the Shari`ah so we need to take after the Shari`ah. Taking a second wife is not an essential necessity; there is no required obligation on the Muslim to have a second wife. On the off chance that a man has turned into an occupant or a national in an European nation, it is a condition for him to submit to its laws. At the point when a Muslim man in an European nation sticks to not having a second wife, it is similar to surrendering a specific right as indicated by his own particular Shari`ah. Allah Almighty knows best.

Slide 18

Souäasnã¡ law ace muslimskã© menå¡iny Islã¡mskã© autority v evropskã©m prostoru Meå¡ity an imã¡movã© Muftã­ ze zemä› på¯vodu Diyanet isleri baskanligi (Turecko - Nä›mecko) Globã¡lnã­ islã¡mskã© autority European Council for Fatwa and Research (Evropa) Permanent Committee for Islamic Research and Fatawaa (Saãºdskã¡ Arã¡bie)

Slide 20

Divorce techniques in non-Muslim nations Question : If a man living inside of a Muslim minority group in a non-Muslim nation needs to separate his wife, would it be a good idea for him to take after the separation systems of that nation, which controls and authorizes its own particular law or would it be advisable for him to take after separation procedures set around Islaamic law? Reaction : It is not admissible for a Muslim to take after, either in his love or in his dealings with others, other than what is set down in Islaamic law. It is not allowed for the Muslims to demand a legitimate choice from any individual who does not pass judgment on as indicated by the Book of Allaah and the Sunnah of His Messenger (sal-Allaahu `alayhe wa sallam).

Slide 21

So

Recommended
View more...