STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE.


80 views
Uploaded on:
Category: Animals / Pets
Description
STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE Church Sports Universal Rodger Oswald Sporte dhe Argëtim … një Fenomen Kulturor "Rruga Romake" e shekullit 21 Ndërtimi i Urave dhe Kapërcimi i Pengesave STATISTIKAT Në SH.B.A
Transcripts
Slide 1

STATISTIKA PËR SHËRBESAT E SPORTEVE Church Sports International Rodger Oswald

Slide 2

Sporte dhe Argã«tim … njã« Fenomen Kulturor “Rruga Romake” e shekullit 21 Ndã«rtimi i Urave dhe Kapã«rcimi i Pengesave

Slide 3

STATISTIKAT N㋠SH.B.A Mã« 1999, tã« ardhurat nga sportet nã« Sh.B.A . ishin $231 miliardã«. Kjo ishte mã« e madhe se tã« ardhurat e gjigantã«ve tã« automobilave, General Motors , Ford dhe Chrysler tã« marrã« sã« bashku. Amerikanã«t i duan makinat, por mã« shumã« duan sportet dhe argã«timin. (USA TODAY) 75% e amerikanã«ve shohin, lexojnã«, ose marrin pjesã« nã« sporte dhe argã«tim njã« herã« nã« javã«, dhe 98% e bã«jnã« njã« herã« nã« muaj. (Anketimet Gallup )

Slide 4

1995: Njã« projekt kã«rkimor worldwide nga Komiteti Olimpik Ndã«rkombã«tar pã«r tã« studiuar ndã«rgjegjã«simin pã«r simbolin olimpik – 10,000 njerã«z nga nã«ntã« vende u pyetã«n tã« identifikonin tetã« logo : 78% njohã«n unazat olimpike 66% njohã«n harqet e McDonald’s 61% njohã«n logon e Benc - Mercedes 41% njohã«n kryqin 30% njohã«n simbolin e Kombeve tã« Bashkuara

Slide 5

Njã« artikull i USA TODAY dha statistika pã«r grupmosha tã« ndryshme dhe pã«rqindjet e grupmoshã«s qã« pã«rfshihej nã« ushtrime, ose pjesã«marrje nã« sporte, tã« paktã«n njã« herã« nã« javã«: 12 – 17 vjeã§arã«t 72% 18 – 24 “ “ 57% 25 – 34 “ “ 48% 35 – 44 “ “ 46% 45 – 54 “ “ 40% 55 – 64 “ “ 28% 65 + 25%

Slide 6

STATISTIKA GLOBALE INDONEZI – Mã« 2006, qeveria indoneziane urdhã«roi gjithã« stacionet televizivã« qã« tã« ndã«rprisnin transmetimet 4 orã«/ditã« pã«r tã« kursyer energjinã«... i vetmi pã«rjashtim ishte nã«se transmetohej ndeshje futbolli nga Evropa (SPORTS ILLUSTRATED) EGJIPT – Mã« 2004, qeveria islamike egjiptiane i dha leje njã« koalicioni kishtar tã« krishterã« tã« pã«rdorte njã« stadium kombã«tar (e para herã« nã« histori) pã«r njã« eveniment sportiv pã«r tã« rinjtã«, KIDS’ GAMES. (Raport Kombã«tar)

Slide 7

IZRAEL – Mã« 2005, dy arabã« palestinezã« luajtã«n pã«r skuadrã«n kombã«tare izraelite tã« futbollit!! Vendi ështã« i gatshã«m tã« pranoj㫠“armiqtã« e urryer” si pjesã« tã« skuadrã«s pã«r “hir tã« kombit.” Kjo do tã« thotã« se donin tã« dilnin me sukses nã« Kupã«n Botã«rore tã« Futbollit mã« 2006. Drejtori i Futbollit tã« Izraelit tha: “Futbolli do tã« arrijã« mã« tepã«r se ambasadorã«t apo traktatet pã«r tã« sjellã« bashkã«jetesã«n e arabã«ve dhe judenjve.” (SPORTS ILLUSTRATED)

Slide 8

RËNDËSIA KULTURORE 75 – 80 % e njerã«zve besojnã« te Krishti mes moshã«s 5 dhe 18 vjeã§... pikã«risht grupmosha mã« e pã«rfshirã« nã« sporte dhe argã«tim. half e tã« punã«suarve pasuniversitarã« pã«rfshihen ende nã« sporte dhe aktivitete fizkulturore . Rreth half e “ gen X-ers ” dhe “ child busters ” (brezat e lindur nw vitet ’45-’65 dhe ’65 e tutje) pã«rfshihen nã« sport. Ata janã« grupi qã« i thon㫠‘jo’ kishã«s, dhe ‘po’ sporteve.

Slide 9

25% e tã« moshuarve tã« anashkaluar kanã« interes, dhe pã«rfshihen, nã« forma tã« ndryshme ushtrimesh fizike, “programe mjeshtã«rorã«,” dhe konkurrime tã« modifikuara. Njerã«z tã« shumt㫠“me aftã«si tã« kufizuar” duan tã« argã«tohen dhe tã« pã«rjetojnã« anã« tã« jetã«s qã« duket se u janã« mohuar. Ështã« thirrje pã«r “normalitet,” dhe i hap dyert ungjillit. Nã«se fã«mija ështã« i pari individual nã« familje qã« bã«het i krishterã«, ka 3.5% mundã«si qã« tã« gjithã« tã« tjerã«t nã« familje tã« bã«jnã« tã« njã«jtã«n gjã«.

Slide 10

Nã«se e para bã«het e krishterã« nã«na, ka 17% mundã«si qã« gjithã« tã« tjerã«t nã« familje tã« bã«jnã« tã« njã«jtã«n gjã«. Nã«se i pari ështã« babai, mundã«sia ështã« 93% qã« ata do tã« ndjekin Krishtin.

Slide 11

RËNDËSIA BIBLIKE Krishterimi

Recommended
View more...