STATISTIKA ZA PRAVNIKE .


185 views
Uploaded on:
Category: General / Misc
Description
STATISTIKA ZA PRAVNIKE. Prof.dr.sc. Nihada Mujić Mr.sc. Jelena Legčević Mr.sc. Martina Mikrut. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Pravni fakultet u Osijeku Godina 2009. STATISTIKA ZA PRAVNIKE. Autori: Prof.dr.sc. Nihada Mujić Mr.sc. Jelena Legčević Mr.sc. Martina Mikrut
Transcripts
Slide 1

STATISTIKA ZA PRAVNIKE Prof.dr.sc. Nihada Mujić Mr.sc. Jelena Legčević Mr.sc. Martina Mikrut Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Pravni fakultet u Osijeku Godina 2009

Slide 2

STATISTIKA ZA PRAVNIKE Autori: Prof.dr.sc. Nihada Mujić Mr.sc. Jelena Legčević Mr.sc. Martina Mikrut Recenzenti: Prof.dr.sc. Ivana Barković Prof.dr.sc. Jasna Horvat Lektorica: Nataša Balaban, prof. ISBN 978-953-6072-47-7

Slide 3

Pojam i predmet proučavanja statistike Izvori podataka i metode prikupljanja podataka Faze rada statističke metode Statističko tabeliranje Grafičko prikazivanje nominalnih i redoslijednih nizova Relativni brojevi kvalitativnih nizova Numerički nizovi Grafičko prikazivanje numeričkih nizova Srednje vrijednosti Aritmetička sredina Medijan Mod Mjere disperzije Standardizirano obilježje Analiza vremenskih nizova Indeksna metoda Individualni indeksi stalne baze Verižni indeksi Preračunavanje individualnih indeksa Srednje vrijednosti vremenskih nizova Skupni indeksi Linearni incline Regresija i korelacija Metoda uzoraka Sadržaj

Slide 4

Pojam i predmet proučavanja statistike

Slide 5

"Statistički način mišljenja jednog će dana za svakodnevni život građana postati jednako neophodan kao znanje čitanja i pisanja." H.G.Wells (1866. – 1946.)

Slide 6

Definicija statistike Preko 100 definicija pojma "statistika" "Nijedna definicija ne znači mnogo tako dugo dok nismo proučili ono na čemu radimo – a tada je svaka definicija gotovo nepotrebna"; Mainland Statistika je znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, analizom i tumačenjem podataka masovnih pojava U svakodnevnom govoru, riječ statistika koristi se i za već prikupljenje i uređene podatke, brojčane pokazatelje, koji su objavljeni u obliku tablica, grafikona i sl.

Slide 7

Statistika u svakodnevnom životu Pojam statistike ne odnosi se isključivo na statističke podatke, već uz način proučavanja pojava koje nas okružuju, a u svakodnevnom životu susrećemo se s njom kroz: Prosjek ocjena Stopu inflacije Postotak porasta nezaposlenih Prosječnu starost stanovnika RH ...

Slide 8

Podjela statistike Deskriptivna statistika Temelji se na potpunom obuhvatu statističkog skupa , koristi brojčane (numeričke) i grafičke metode kako bi opisala populaciju (N) mjere centralne tendencije, mjere disperzije, mjere asimetrije, mjere zaobljenosti... Inferencijalna statistika Temelji se na dijelu (uzorku (n)) jedinica izabranih iz statističkog skupa , radi donošenja zaključaka o parametrima populacije procjene parametara, testiranje hipoteza, neparametrijski testovi (hello kvadrat test)...

Slide 9

Predmet proučavanja statistike Varijacije (različitost, promjenjivost) i kovarijacije (sličnost, povezanost, međuovisnost) podataka koji prikazuju različite pojave u prirodi i društvu ili su rezultat mjerenja Zakonitosti koje se javljaju u masovnim pojavama Masovne pojave su skupine istovrsnih, ali ujedno i varijabilnih elemenata koje imaju jedno ili više zajedničkih svojstava i nazivamo ih statističkom masom ili statističkim skupom

Slide 10

Statistički skup potrebno je definirati: � TO: Pojmovno GDJE: Prostorno KADA: Vremenski u jednom trenutku u intervalu Opseg statističkog skupa je broj njegovih elemenata Skup može biti konačan (jer ima konačan opseg) i beskonačan (jer ima beskonačno mnogo članova) Definiranje statističkog skupa

Slide 11

Elementi statističkog skupa Sastav statističkog skupa ovisi o pojedinačnom slučaju – ovisi o pojavama koje se istražuju STATISTIČKA JEDINICA STATISTIČKA MASA 1.) osoba 2.) stvar 3.) ustanove i poduzeća 4.) usluge 5.) događaji 6.) djelovanje 1.) stanovništvo, studenti 2.) knjige,vozila 3.) bolnice, sudovi, škole 4.) u zdravstvu, 5.) rođenje, nezgode 6.) krivična djela, djela socijalne zaštite

Slide 12

Statističko obilježje Svojstv o po kojemu jedinice statističkog skupa međusobno nalikuju i međusobno se razlikuju (npr. spol, dob, visina, ocjene...) Statističko obilježje n aziva se i varijabla Pojavljuje se u različitim oblicima ili stupnjevima Obilježja mogu biti: KVALITATIVNA (izražavaju se opisno) KVANTITATIVNA (izražavaju se brojčano )

Slide 13

Kvalitativna obilježja mogu biti: Nominalna Atributivna (spol, zanimanje) Geografska (mjesto rođenja, mjesto studiranja) Redoslijedna (ocjena, školska sprema, stupanj zadovoljstva studiranjem) Kvantitativna (numerička) obilježja mogu biti: Prekidna ili diskontinuirana (broj studenata na godini, broj počinjenih kaznenih djela) Neprekidna ili kontinuirana (visina, težina, duljina, cijena) Statističko obilježje

Slide 15

Podaci prema izvoru Podaci su osnova svake statističke analize Pribavljanje podataka ovisi o cilju i predmetu istraživanja, prirodi pojava, raspoloživim resursima... Prema izvoru, podatke dijelimo na: Sekundarni podaci : podaci prikupljeni u skladu s nekim ciljem i na određen način, opseg i vrsta ne izviru neposredno iz potreba danog istraživanja Primarni podaci : podaci koji se prikupljaju u skladu s ciljem istraživanja, za sve članove skupa ili dio njih

Slide 16

Sekundarni podaci Sekundarni podaci su u pravilu lako dostupni, a njihovo pribavljanje nije povezano uz velike troškove, no ponekad su nedovoljni Mogu biti interni i eksterni: EKSTERNI PODACI INTERNI PODACI Računovodstvo Referada Knjižnica ... Statistički uredi Zavodi za istraživanje tržišta Državne institucije ...

Slide 17

Primarni podaci Metode prikupljanja podataka dijele se na: Osobno – F2F (uz pomoć papirnatog upitnika PAPI ili računala CAPI) Telefonsko (uz pomoć računala CATI) Poštansko (klasična pošta ili fax) Internet (web, mail, talk, … ) Opažanja (mjerenje) Ili ovisno o tome gdje se anketira npr. Upitnicima u kućanstvu Anketiranje na centralnoj lokaciji... Za sve metode i mjesta postoje prednosti i nedostatci , potreban je odabir metode s najpovoljnijim odnosom uloženog i dobivenog

Slide 19

Faze rada statističke metode Statističko promatranje Grupiranje ili klasifikacija Statistička analiza Tumačenje rezultata

Slide 20

S obzirom na vrijeme : Periodično Jednokratno Tekuće S obzirom na obuhvat: Sveobuhvatno (iscrpno) Reprezentativno (uzorak) Statističko promatranje

Slide 21

Grupiranje ili klasifikacija Uređivanje izvornih podataka na temelju utvrđenog pravila Veliki broj podataka uređuje se grupiranjem prema određenom pravilu razvrstavanja podataka Broj podataka u jednoj grupi naziva se frekvencijom grupe , koja može biti apsolutna ili relativna Zbroj svih frekvencija čini opseg skupa

Slide 22

Formiranje grupa: Iscrpno Isključivo Raspoređivanje podataka u grupe ili razrede koji mogu biti: Jednaki ili nejednaki Zatvoreni ili otvoreni Grupiranje ili klasifikacija

Slide 23

Statistička analiza Uređivanjem izvornih podataka na temelju utvrđenog pravila kreira se statistički niz Statistički niz = suma frekvencija svih grupa statističkog skupa,čine ga grupe poredane po određenom principu...

Slide 24

Negrupirani statistički niz - podaci su zapisani slijedom kojim su i prikupljani X i : X 1 , X 2 , X 3 ,...., X N studenti prema ocjeni iz statistike: 5, 5, 5, 5, ..., 5 Vrste statičkih nizova s obzirom na grupiranje: NEGRUPIRANI X i : X 1 , X 2 , X 3 ,..., X N GRUPIRANI statističke tablice Vrste statističkih nizova (skupova):

Slide 25

Grupirani statistički niz podaci se prikazuju u tablicama distribucije frekvencija STATISTIČKE SKUPINE - modaliteti obilježja (redovi) FREKVENCIJE - broj jedinica modaliteta obilježja (stupci)

Slide 26

Vrste statičkih nizova s obzirom na obilježje: Statistički nizovi NOMINALNI NIZ - prema veličini frekvencija, abecedno,nomenklaturno REDOSLIJEDNI NIZ – prema intenzitetu NUMERIČKI NIZ – prema vrijednosti num. obilježja VREMENSKI NIZ – kronološki

Slide 27

Tumačenje rezultata Statistički ispravno U skladu s pravilima struke Nužno izbjeći manipulaciju rezultatima

Slide 29

Statističko tabeliranje Postupak svrstavanja podataka u tablice prema određenom pravilu Cilj tabeliranja je olakšati praćenje i analizu podataka Tablice mogu biti izvještajne (veliki broj redova i stupaca, kao tablice DZS-an) i analitičke (u pravilu manjih dimenzija)

Slide 30

Elementi statističke tablice Naslov tablice: Z A G L A V LJ E P R E T S T U P A C Brojčani dio tablice: prosjek … ne raspolaže se nema podatka ( ) nepotpun podatak * ispravljen podatak Z B I R N I S T U P A C ZBIRNI RED (sume stupaca) Izvor:

Slide 31

Vrste statističkih tablica Vrste statističkih tablica su Jednostavne tablice: samo jedna pojava, jedan statistički niz kada je grupiranje provedeno prema jednom obilježju Skupne ili složene tablice: dva ili više statističkih nizova grupiranih prema jednom obilježju Kombinirane tablice: jedan statistički niz promatran prema dva ili više obilježja. Sadrži i zbirni red i zbirni stupac

Slide 32

Grafičko prikazivanje nominalnih i redoslijednih nizova

Slide 33

Grafički prikazani statistički podaci razumljiviji su i pregledniji u odnosu na njihovo predstavljanje tablicom Veća preglednost grafičkog prikaza i snaga prvog vizualnog utiska o karakteristikama promatrane pojave prednosti su grafičkih prikaza Danas se grafički prikazi konstruiraju pomoću računalnih programa koji u sebi sadrže predefinirana načela opisne statistike Grafičko prikazivanje

Slide 34

Skupine grafičkih prikaza Grafički je moguće prikazati jedan ili više kvalitativnih nizova Skupine grafičkih prikaza: Površinski grafikoni Linijski grafikoni Kartogrami

Slide 35

Površinski grafikoni podaci se prikazuju površinama geometrijskih likova , p

Recommended
View more...