Strateji Gelistirme Dairesi Baskanligi .


37 views
Uploaded on:
Category: Fashion / Beauty
Description
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama Süreci. Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Stratejik Planlama, Standart Dosya Planı ve Resmi yazışma Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri 6-7 Ekim 2009 Antalya-Belek . Alper Tolga ARSLAN
Transcripts
Slide 1

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kamu Idarelerinde Stratejik Planlama ve Stratejik Plan Hazırlama Süreci Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Stratejik Planlama, Standart Dosya Planı ve Resmi yazışma Kuralları Hizmet Içi Eğitim Semineri 6-7 Ekim 2009 Antalya-Belek Alper Tolga ARSLAN Stratejik Planlama ve Araştırma Şube Müdürü Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 2

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sunum Planı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim 1 Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama 2 Kamu Idarelerinde Stratejik Planın Önemi 3 Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi 4 Kamuda Stratejik Plan Hazırlama Süreci 5 Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 3

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Dünyadaki Gelişimi Stratejik planlamanın kökeni askeri organizasyonların strateji geliştirme süreçlerine dayanır. Savaşta düşmana karşı avantaj sağlayabilmek için zayıflık ve üstünlüklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmesi child derece önemlidir. Özel sektör kuruluşlarında stratejik planlama uygulamaları 1950\'li yıllarda ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında büyüyen ekonomiler ve görece öngörülebilir solidness gelen iş ortamı, firmaların planlı çalışma ve gelecek öngörülerinde bulunma isteğini artırmıştır. 1960 ve 1970\'li yıllarda stratejik planlamanın kullanımı giderek artmış, stratejik planlama örgüt yönetiminin neredeyse vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 1980\'li yıllar stratejik planlamanın eleştirildiği yıllar olmuş, toplam kalite yönetimi, dengeli kartlar yöntemi gibi modeler geliştirilerek stratejik planlama modelinin alternatifleri geliştirilmiş olmakla birlikte stratejik planlama en yaygın yönetim modeli Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 4

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Dünyadaki Gelişimi olmayı sürdürmeyi başarmıştır. Stratejik planlamanın 1980\'ler ve sonrasında kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Stratejik planlamanın kind teorik temellerini Drucker\'in 1954 tarihli "Yönetim ratikleri" adlı kitabında yer alan "Amaçlarla Yönetim" yaklaşımının oluşturduğu söylenebilir. 1974 yılında kullanılmaya başlanılan stratejik yönetim kavramı ise, stratejik planlamaya göre daha yeni bir kavramdır. Stratejik yönetim, örgütü hedeflerine ulaştırabilmek için verilen kararların formülasyonu, uygulanması ve değerlendirilmesi bilimi ve sanatı olarak tanımlanabilir. Stratejik planlama, stratejik yönetimin kind aşaması olan formülasyon safasıdır. Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 5

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Dünyadaki Gelişimi Günümüzde stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları, özellikle uygulamada eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni, stratejik planlamanın uygulama ve kontrole dair planlamayı da içermesidir. Diğer yandan bazı araştırmacılar stratejik yönetimi stratejik planlamanın gelişmiş bir şekli olarak ele almaktadırlar. Ülkemizde ise akademik çevrede stratejik yönetim daha yaygın bir terim olarak kullanılırken kamu kesiminde stratejik planlama daha fazla kabul görmektedir. Bunun bir nedeni de child kamu yönetimi reformu sürecinde stratejik planlama kavramının kullanılmasıdır. Gerek yasal düzenlemelerde gerekse uygulanmada kullanılan terim stratejik planlamadır. Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 6

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Ülkemizdeki Gelişimi Osmanlı Imparatorluğunun çöküş sürecine girmesinden bu yana karşılaşılan güçlüklerin ve görülen aksaklıkların en önde gelen nedeninin yönetim yapısından veya yöneticilerden kaynaklandığı varsayımından hareket edilerek yönetim yapısında sürekli bir düzenleme yapma eğilimi olduğu görülmektedir. Yönetimin iyileştirilmesi konusunda Cumhuriyetten önceki dönemlerde tanzimat, ıslahat gibi kavramların, 1960\'lar dan sonra ise idari change, idarenin yeniden düzenlenmesi, kamu yönetiminin iyileştirilmesi, kamu yönetimi reformu gibi kavramların kullanıldığı görülür. Kamu yönetimi reformu çerçevesinde kapsamlı ve sistemli kind çalışma; 1962-1963 yıllarında DPT ve TODAİE işbirliği ile hazırlanan "Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)"tır. (Proje; sadece Merkezi Teşkilatı kapsamakta olup, taşra teşkilatı proje kapsamı dışı tutulmuştur.) Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 7

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Ülkemizdeki Gelişimi Reform çalışmalarında ikinci ve en kapsamlı çalışma; 1988 yılında TODAİE tarafından hazırlanan ve 1983\'te kurulan Hükümetin kamu yönetiminde yatığı değişikliklerin sonuçlarını incelemek ve değerlendirmek üzere hazırlanan "Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) Projesidir. Projenin amacı: kamu yönetimini "etkili, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli hizmet görecek bir düzene kavuşturmak; kamu yönetiminin gelişen çağdaş koşullara uyumunu sağlamak; kamu yönetiminde var olan aksaklıkları, bozuklukları ve eksikleri saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında taşra teşkilatı da vardır. 1990 sonrası gelişmeleri ise; "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı" kapsamında değerlendirmek uygun olacaktır. 2004 yılı Temmuz ayında TBMM tarafından Kanunun adı "Kamu Yönetiminin Temel Ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 8

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişim Ülkemizdeki Gelişimi Ancak, Kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmayarak yeniden görüşülmek üzere TBMM\'ye iade edilmiştir. Kanun bu güne kadar TBMM de tekrar görüşülmemiş buna karşın Kanunda yer alan düzenlemelerin parça başka kanunlarla hayata geçirilme sürecine girilmiştir. Bu çerçevede ; 5018 Sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanununa 5436 sayılı Kanunla strateji birimleri eklenmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı Il Özel Idaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile il özel idareleri ve nüfusu 50.000 cave fazla belediyelere stratejik arrange yapma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, Sayıştay\'ın denetim yetkisi genişletilmiş, performans denetimi yapması öngörülmüştür. Saydamlığa ve hesap verme sorumluluğuna zemin oluşturmak açısından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 9

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Planlama ile Stratejik Yönetim Arasındaki Farklar (Stratejik Yönetimin Stratejik Planlama Kavramına Eklediği Unsurlar) Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 10

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlara Yol Açan Nedenler Ekonomik ve Mali Etkenler II. Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı, devletin üstlendiği rollerin artmasına ve dolayısıyla kamu yönetiminin genişlemesine yol açmıştır. Devletin geleneksel işlevlerine eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi yeni alanlar eklenmiştir. Sosyal devlet anlayışının ekonomiye getirdiği yükler kamu harcamalarının daha fazla sorgulanmasına yol açmıştır. Sosyal etkenler Toplumların yaşadığı sosyal değişimler kamu yönetimi alanında change ihtiyacını ortaya çıkartan diğer önemli bir nedendir.Toplumun bilinçlenme düzeyindeki artışa paralel olarak kamu hizmetlerinden beklentileri de artmaya başlamıştır. Üretilen hizmet miktarı yanı sıra hizmet arzında hız ve kaliteye de daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kamunun üstlendiği rolün artması beraberinde Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 11

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama Kamu Yönetiminde Yeni Arayışlara Yol Açan Nedenler Sosyal etkenler Bütçe açığını da getirmiştir. Bütçe açığının artması kamunun yeterli etkenlikte çalışmadığı algısını güçlendirmiş yani performans açığına neden olmuştur. Kamu açıklarının nedenlerinden bazılarının kamu yöneticilerinin keyfi uygulamalarından kaynaklanması güven açığını ortaya çıkarmış ve bu durum yeni arayışlara neden olmuştur. Siyasal Etkenler Küreselleşme olgusu ile birlikte, ülkelerin kamu politikaları uluslararası gelişmelerden daha fazla etkilenmeye başlamıştır. Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar change hareketlerini desteklemişlerdir. Ayrıca, halkın ve sivil toplum örgütlerinin kararlara daha fazla katılma isteği kamu yönetimindeki değişim arayışlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Slide 12

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kamuda Reform Süreci ve Stratejik Planlama Kamu Yöneti

Recommended
View more...