Ty yhteis valmennukset .


17 views
Uploaded on:
Category: Business / Finance
Description
TY
Transcripts
Slide 1

Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Työyhteisövalmennukset Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 2

Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Työyhteisövalmennukset Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 3

Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Reteaming-valmennus Vuoro-vaikutus-taidot Konflikti-tilanteiden käsittely Terapeuttiset interventiot Systeemi-älykäs kehittäminen 360 asteen palautteet Työyhteisön osaamisen kehittäminen Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

Slide 4

Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Johtoryhmä-työskentely Haasteelliset esimies-/alais-keskustelut Johtajan itsetuntemus Motivointi ja tunneäly-taidot Palautteen-antotaidot Yksilö-Coachaus Muutos Ikäjohtaminen Esimiehen työkalu-pakki Osaamisen kehittäminen Kehitys-keskustelut Tulevaisuuden esimies Johtaminen Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

Slide 5

Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Yksilön hyvinvointi Hyvinvointipalvelut Ajankäytön organisointi Työnilo Työnimu Itsensä johtaminen Kokonais-kuntoisuus Arvo-työskentely Narratiivinen elämäkerta työskentely Tunteiden-hallinta Vastuullisuus ja henkilöstö-taidot Stressin-hallinta Hyvä elämä ja onnellisuus Dialogi-taidot Henkinen hyvinvointi Fyysinen hyvinvointi Työ-hyvinvointi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

Slide 6

Valmentajat Sirkku Ruutu PsM, psykologi, Turun yliopisto KM, opettaja, Turun yliopisto Reteaming-valmentaja (LTI) Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (TEO, Kela) MBTI konsultti (step 1 ja 2) Osaamisalueina mm. työyhteisöjen kehittäminen, esimiesvalmennus, haasteelliset vuorovaikutustilanteet, työnohjaus, koulutus, ratkaisukeskeinen konsultaatio ongelmatilanteissa, muutoksen johtaminen Julkaisut : Ranta, Ruutu, Tuominen: Oman muutoksen johtaminen – visio, usko, innostus ja toiminta (2006) Puh. 041 440 4478 sirkku.ruutu@pp.inet.fi Raija Salmimies Terveystieteiden maisteri (TtM), Kuopion Yliopisto Terveydenhuollon opettaja, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hki Psykoterapeutti (TEO, Kela) Fysioterapeutti Osaamisalueina mm. työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukeminen sekä henkilökohtaiset konsultaatiot. Julkaisut : Salmimies P, Salmimies R: Esimiehen arkipsykologiaa, WSOY, 2002 Salmimies R: Kadonneen kunnon metsästys, WSOY, 1999 Puh. 09 452 3005 raija.salmimies@kolumbus.fi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

Slide 7

Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 8

Reteaming-valmennus: menestys on joukkuelaji Ongelmista tavoitteisiin Motivoituminen Tavoitteiden konkretisointi ja realisointi Mahdollisuuksien vaaka Voimavarat käyttöön Suunnitelman kirkastaminen Edistyksen vahvistaminen ja seuranta www.reteaming.com Tuplatähti – ratkaisu henkisen työhyvinvoinnin haasteeseen: Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 9

Vuorovaikutustaidot Ryhmä-ja yhteisödynaamiset ilmiöt Ihmisten erilaisuus – ihastus vai vihastus (MBTI taustateoriana) Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen Kuulluksi tuleminen Sanat todellisuuden luojana Arvostava haastattelu Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 10

Konfliktitilanteiden käsittely Ihmissuhdekonfliktien teoria Konflikti – vetäytyminen vai sotatila? Konfliktin purkaminen CVA-malli Systeeminen konfliktinratkaisumalli – keinot näyttäytyvät Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 11

Terapeuttiset interventiot Toimimme myös ratkaisu-ja voimavarakeskeisinä lyhytpsykoterapeutteina (TEO, Kela) ja työterveyshuollon asiantuntijoina * Ristiriitojen ratkaisu ja tulehtuneiden ihmissuhteiden käsittely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 12

Systeemiälykäs kehittäminen Palkitseminen Yhteistyö Epävarmuuden sietäminen Muutoksen U-teoria Emootioiden ja järjen suhde Menetelminä mm. CVA-malli Reflektoiva työryhmä Dynaaminen fasilitointi Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 13

360 asteen palautteet Esimiestyön ja henkilöstötaitojen kompetenssianalyysit johtoryhmätyöskentelyn avulla Työkalun räätälöinti yrityksen tarpeita vastaavaksi Palautteen antaminen ja kehitysalueiden fasilitointi 360 asteen palautteet kehityskeskusteluihin linkitettyinä Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 14

Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 15

Johtoryhmätyöskentely Yhteinen strategia Johtoryhmätyöskentelyn haasteet Tehokas ja mielekäs johtoryhmätyöskentely Avoimuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus Erilaisuuden hyödyntäminen johtoryhmätyöskentelyssä 360 asteen palautteet henkilökohtaisen kasvun tukena Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 16

Haasteelliset esimies-alais - keskustelut Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen Käytännön omakohtaisia harjoituksia Palautteenanto ja –vastaanottamisen taidot Dialogitaidot Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 17

Johtajan itsetuntemus Ihmiskäsitys Oppimiskäsitys MBTI – oman itsensä ja alaisten persoonallisten erojen ymmärtäminen Päätöksentekoharjoitus satua käyttäen Persoonallisuus Minäkuva Itsetunto 360 asteen palautteet apuvälineenä parempaan johtamiseen Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 18

Motivointi-ja tunneälytaidot Tunneäly Tunteiden maailma Tunteiden hallinta Defenssien purkaminen Empatiataidot ja kuuntelukyky Sisäiset skriptit, sisäinen puhe Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 19

Palautteenantotaidot Positiivinen, negatiivinen ja rakentava palaute Rakentavasti annetun palautteen kulmakivet Kriittisen palautteen vastaanottaminen Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen Palaute kehittämisen apuvälineenä Miten ohjaan/konsultoin – neljä interventiotyyliä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 20

Yksilöcoachaus Valmentamisessa tavoitteena on saada valmennettava itse oivaltamaan itsestään ja työstään asioita, jotka edesauttavat myönteisten muutosten saavuttamista Coaching antaa uutta näkökulmaa ja keinoja itsensä johtamiseen Yksilölliset tapaamiset, esim. 5 kertaa 1,5h Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 21

Muutos – kaaoksesta mahdollisuuksiin Muutoksen vaiheet Muutosvastarinta Esimiehen merkitys muutosprosessin läpiviejänä Aktivoiva muutokseen sitouttamismenetelmä – Reteaming Erilaisten ihmisten johtaminen muutoksessa Muutoksen merkitys yksilöille Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 22

Ikäjohtaminen Ikäkriisit Pitkäaikaisterveys – mistä on kysymys? Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen Ehjänä eläkkeelle Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 23

Esimiehen työkalupakki Valmentava esimiestyyli (GAINS) Fasilitointityökalut erilaisten palavereiden avuksi Voimauttava haastattelu Muutoksen johtamisen välineitä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 24

Osaamisen kehittäminen Reteaming-menetelmällä oman osaamisen systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 25

Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu – mitä se on parhaimmillaan? Kehityskeskustelun hyödyt Kehityskeskustelu osaamisen kehittäjänä Kehityskeskustelu sisäisen motivaation luojana Kehityskeskustelun rakenne, sisältö ja toimintamallit Esimiehen ja alaisen roolit kehityskeskustelussa Kehityskeskustelun haasteet Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 26

Tulevaisuuden esimies Esimiehen roolit Tuloksellisuudesta huolehtija Verkostojen rakentaja Erilaisuuden aito hyödyntäjä Etäesimies ja virtuaalijohtaja Visioija, kehittäjä ja uudistaja Mahdollisuuksien luoja ja valmentaja Eettisyys ja ekologinen kehitys yrityksen voimavarana Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 27

Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 28

Ajankäytön organisointi Coveyn matriisi Tunnesuhde eri (työ)tehtäviin Defensiivisistä rutiineista aitoon työn prioriteettien ja kehittämisen balanssiin Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 29

Työnilo, työnimu BBI, Bergenin Burn Out indeksi Työuupumuskysely Työuupumuksesta työniloon – Flow Työilokysely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 30

Itsensä johtaminen Yksilöllisen itsensäjohtamissuunnitelman luominen: Taustauskomukset tulevaisuuden menestyjistä Arvot valintojen ohjaajina Missio (perustehtävä) Visio (unelma, toivetila) Motivaatiotarkistus (minun vai jonkun muun unelma?) Päämäärä ja tavoitteet (konkretia) Strategia (miten?) Toimintasuunnitelma (edistyksen suunnittelu ja aikataulu) Mittaukset (onnistumisen kriteerit?) Sisältää yksilövalmennusta Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

Slide 31

Kokonaiskuntoisuus Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaiskunt

Recommended
View more...