VCA voor operationelen .


61 views
Uploaded on:
Description
VCA voor operationelen. Module ELEKTRICITEIT. Jacobs Ludo Technisch Instituut H.Hart Hasselt. ELEKTRICITEIT. Eenvoudig in gebruik Niet meer weg te denken in onze maatschappij Gevaarlijk bij ondoordacht gebruik Risico’s: welke? Veiligheidsmaatregelen?. EENHEDEN / GROOTHEDEN.
Transcripts
Slide 1

VCA voor operationelen Module ELEKTRICITEIT Jacobs Ludo Technisch Instituut H.Hart Hasselt

Slide 2

ELEKTRICITEIT Eenvoudig in gebruik Niet meer weg te denken in onze maatschappij Gevaarlijk bij ondoordacht gebruik Risico\'s: welke? Veiligheidsmaatregelen?

Slide 3

EENHEDEN/GROOTHEDEN Stroomsterkte Is het verplaatsen van elektronen Symbool: I Eenheid: An (Ampère) Spanning Is de kracht (druk) waarmee de elektronen worden rond gestuurd in de kring Symbool: U Eenheid: V (Volt)

Slide 4

EENHEDEN/GROOTHEDEN Weerstand Is de tegenstand welke de elektrische stroom ondervindt doorheen de elektrische stroomkring. Deze weerstand zorgt ervoor dat de stroom(sterkte) niet te groot wordt Symbool: R Eenheid: Ω (Ohm)

Slide 5

DE WET VAN OHM of

Slide 6

U I= R DE WET VAN OHM BESLUITEN Bij gelijkblijvende U : I als R en I als R Bij gelijkblijvende R: I als U en I als U

Slide 7

ELEKTRISCH VERMOGEN Gevolg : Als U = en I dan zal P Gevolg : Als R = en I dan zal P oververhitting !

Slide 8

Rc Rm Rma ELEKTRICITEIT - MENS INVLOEDSFACTOREN I entryway lichaam R lichaam (Rm) R huid (Rc) Aanrakingsoppervlak(Rc) R plaats waar je staat(Rma) (hout – ijzer)

Slide 9

R= Klein I= Groot R= groter I= Kleiner R= Groot I= Klein

Slide 10

ELEKTRICITEIT - MENS SOORTEN SPANNING Wisselspanning ~ vb. 230V/50Hz 50 wisselingen per seconde Gelijkspanning ~ stroomt steeds in dezelfde richting * Wisselspanning is gevaarlijker (bij dezelfde traversing) dan gelijkspanning

Slide 11

0.4 1.5 ELEKTRICITEIT - MENS BIJKOMENDE INVLOEDSFACTOREN Duur van het contact (kort – lang) Gevolgde stroomweg Vinger – vinger Hand - voet (through hart !!) … 1

Slide 12

INVLOED van de grootte van de stroom(1)

Slide 13

INVLOED van de grootte van de stroom(2)

Slide 14

ELEKTRICITEIT - MENS RISICO\'s en ONGEVALSONDERZOEK oorzaken : Defecte of slechte machines, toestellen en leidingen Slechte of ontbrekende aardverbindingen Foutieve aanleg of montage Indirecte of directe aanraking van delen kick the bucket onder spreading over staan Verkeerd gebruik van elektrische installaties en/of materialen Onoplettendheid, onachtzaamheid en onwetendheid

Slide 15

Brand Explosie Elektrocutie Elektrisering Verbranding Reactie/val Risico\'s van elektriciteit voor de mens en omgeving

Slide 16

VLAMBOGEN en EXPLOSIE ELEKTRISCHE BOOG De lucht tussen 2 punten wordt geleidend t.g.v. de hoge spreading over Kortsluiting EXPLOSIE T.g.v. (warmte, oververhitting, … ) en explosief mengsel explosie

Slide 17

PREVENTIE Elektriciteit is onzichtbaar (maar wel gevaarlijk en voelbaar) Hoe gevaren uitschakelen? Risico\'s uitschakelen Collectieve bescherming Veiligheidsspanning

Slide 18

RISICO\'s UITSCHAKELEN Werken zonder elektriciteit Andere risico\'s (vb. pneumatisch, oliedruk, … ) Spanningsloos werken Procedure volgen (= belangrijke 8{vitale5}) Uitschakelen; Vergrendelen; Meten; Afschermen; Kortsluiten en aarden.

Slide 19

DE VITALE 5 1. Vrijschakelen (buiten traversing stellen) 2. Vergrendelen tegen terug inschakelen (plaatsen van een space) 3. Meten van het spanningsloos zijn (testen operation aan-/afwezigheid van spreading over) 4. Aarden en kortsluiten (operation veilige wijze, volgens goed vakmanschap) 5. Afbakenen van de werkzone (afschermen, waarschuwingsbord) 19

Slide 20

1 Spanning niet inschakelen Men werkt operation het net !!! De vitale 5 3 4 2

Slide 21

SPANNINGSLOOS WERKEN Uitzondering Dringende noodzaak EN Werkverantwoordelijke geeft schriftelijke toestemming Installatie is geschikt om werken onder traversing uit te voeren Aangepaste maatregelen genomen

Slide 22

COLLECTIEVE BESCHERMING Fysieke afscherming belet het aanraken van onder spreading over staande delen Vb. Schakelkast (beschermingsgraad – zie verder) Omhulsel wasmachine Verwijdering (hoogspanningslijn) Isolatie (= niet geleidend materiaal) Vb. draden, kabels, …

Slide 23

BESCHERMINGSGRAAD Voorstelling IP XYZ Omschrijving: Is de bescherming tegen het aanraken van onder crossing staande delen entryway mens materiaal en de bescherming tegen het binnendringen van vreemde vaste voorwerpen EN bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen

Slide 24

BESCHERMINGSGRAAD Voorbeeld IP 445 1 ste cijfer (4): binnendringen van vaste delen >1mm 2 de cijfer (4): binnendringen van vocht – waterprojecties uit alle richtingen 3 de cijfer (5): schokbestendigheid

Slide 25

COLLECTIEVE BESCHERMING Isolatie Enkelvoudig Bijkomende Dubbele isolatie Symbool:

Slide 26

COLLECTIEVE BESCHERMING Aarding Is een verbinding van de uitwendige metalen delen van elektrische toestellen met de aarde DOEL: Aanraakbare geleidende delen operation aardpotentiaal brengen Bij een isolatiefout de kans operation elektrocutie verkleinen Equipotentiaalverbinding Alle geleidende metalen delen van de installatie worden met mekaar verbonden en vervolgens met de aarde

Slide 27

M Goede aarding Veel stroom Weinig stroom Slechte aarding Minder stroom Veel stroom Geen aarding Niets Alles 27

Slide 28

COLLECTIEVE BESCHERMING Aardlekschakelaar Doel: de elektrische installatie onderbreken bij een te grote lek-of foutstroom Gevolg: beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking van onder traversing staande delen Is geen beveiliging tegen overstroom of kortsluiting

Slide 29

COLLECTIEVE BESCHERMING ZEKERING - BEVEILIGINGSAUTOMAAT Doel: beveiliging tegen overbelasting (kleine overstromen) en kortsluiting (grote overstromen) Is geen beveiliging van de mens tegen elektrocutiegevaar!! Is een beveiliging van de installatie

Slide 30

COLLECTIEVE BESCHERMING Veiligheidsspanning is een traversing kick the bucket zo laag is dat de aanraking ervan ongevaarlijk is Droge omstandigheden: 50V ~ of 120V= Zeer Lage VeiligheidsSpanning (ZLVS) 12V= vochtige omgeving

Slide 31

STATISCHE ELEKTRICITEIT Ontstaat bij wrijving tussen 2 NIET geleidende stoffen Mens: schrikreactie gevolg: val, … Installatie: vonkoverslag ontploffing

Slide 32

STATISCHE ELEKTRICITEIT MOGELIJKE SITUATIES Lopen over nylon vloerbedekking Wrijven over kunststof Kleding pass on wrijft over menselijk lichaam Verfspuiten en gelijkaardige activiteiten Laden en lossen van poeder Pneumatisch transport van poeders en korrels in mengers en doseersluizen van weegbunkers Opstijgende gas-of dampbellen bite the dust turbulentie veroorzaken Stromen van olie entryway een leiding naar een tank Uitstromen uit leidingen Gebruik van drijfriemen

Slide 33

STATISCHE ELEKTRICITEIT Hoe beperken? Antistatisch schoeisel en kledij dragen Aarding aanbrengen Equipotentiale verbindingen bij het overtappen en bij collection van elektronische toestellen Metaalvezels verwerken in het item De relatieve vochtigheid verhogen (>65%) Plaatselijk afzuiging (onder de onderste explosiegrens)

Slide 34

STATISCHE ELEKTRICITEIT Transport van vloeistoffen en gassen Specifieke maatregelen Stroomsnelheid van de vloeistof beperken Pijpleidingen, apparatuur en tanks aarden Bij lossen of loaded, eerst de aardkabel aanbrengen (equipotentiaalverbinding) De valhoogte van het item beperken Antistatische dope toevoegen Bij verfspuiten of gritstralen: apparatuur aarden en de stroomsnelheid beperken Stikstof in plaats van lucht als drijfgas gebruiken bij pneumatisch transport

Slide 35

Inductie ELEKTRISCH MATERIEEL Haspels en verlengsnoeren Gebruik de juiste leidingdikte (i.f.v. stroom-sterkte) Het aangesloten vermogen < toegelaten vermogen van de Haspel volledig afrollen

Slide 36

ELEKTRISCH MATERIEEL Elektrisch materieel Elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen moeten volgens de VCA-richtlijnen jaarlijks nagekeken worden – aandachtspunten: Goede werking Staat van onderhoud De mate van elektrische veiligheid Aanwezige veiligheden Invoeringen van kabels in stekkers en in het apparaat

Slide 37

ELEKTRISCH MATERIEEL Elektrisch materieel Beschadigde snoeren, haspels en stopcontacten onmiddellijk vervangen Elektrisch draagbaar handgereedschap: dubbele isolatie !! Geen beveiliging tegen vocht !! CE-markering dragen De aarding van verplaatsbare elektrische installatie en de aansluitpunten operation werfinstallaties en mobiele installaties moet gecontroleerd worden

Slide 38

KWALIFICATIES BETEKENIS BA staat voor bekwaamheid van personen voor het werken aan elektrische installaties In het AREI zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de toekenning van de codificatie mag gebeuren

Slide 39

BA - CODIFICATIE

Slide 40

CODIFICATIE: BA4 GEWAARSCHUWDEN zijn personen pass on: ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico\'s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden ofwel changeless bewaakt entryway een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden teneinde de aan elektriciteit verbonden risico\'s tot een least te herleiden

Slide 41

CODIFICATIE: BA5 VAKBEKWAMEN zijn personen kick the bucket: by means of kennis, verkregen entryway opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen; teneinde de specifieke risico\'s te elimineren of tot een least te beperken . Voorbeelden: Elektrotechnici en ingenieurs belast met de uitbating van elektrische installaties; Leerkracht in zijn lokaal … .

Slide 42

Kwalificaties Voor het werken aan elektrische installaties en voor het betreden van lokalen van de elektrische dienst, MOET minstens iedereen BA 4 zijn

Slide 43

VOORBEELDVRAAG 1 Wat is het impact van een grotere spreading over bij elektriciteit a) de weerstand tussen de contactpunten wordt kleiner b) de stroom pass on by means of het contact loopt is groter c) de stroom pass on by means of het contact loopt is kleiner Antwoord: b

Slide 44

VOORBEELDVRAAG 2 Welke element beïnvloedt de grootte van de stroom bij een stroomdoorgang entryway het lichaam? a) Het gewicht, cultivator zw

Recommended
View more...