VEILEDNINGSSAMTALEN .


36 views
Uploaded on:
Description
VEILEDNINGSSAMTALEN. Geir Halland PLU, NTNU Tromsø 20.april 2007. Grunnleggende fenomener som er viktige for alle mennesker:. å bli sett og bekreftet å bety noe for andre å oppleves som verdifull Ved å fokusere på svakheter omskaper vi hverandre til dverger Ved å fokusere på mulighetene
Transcripts
Slide 1

VEILEDNINGSSAMTALEN Geir Halland PLU, NTNU Tromsø 20.april 2007

Slide 2

Grunnleggende fenomener som er viktige for alle mennesker: å bli sett og bekreftet å bety noe for andre å oppleves som verdifull Ved å fokusere på svakheter omskaper vi hverandre til dverger Ved å fokusere på mulighetene omskaper vi hverandre til giganter

Slide 3

Konsekvenser for tilrettelegging og veiledning Gi meg sjansen til å skinne Å gi seg i kast med egne svakheter krever witticism og selvtillit. Når en har sett mulighetene og har utviklet dem videre, kan vi ta fatt på svakhetene. Slik kan det skapes en kultur preget av optimisme og pågangsmot

Slide 4

Profesjonelt nærvær INNLEVELSE evne til å lytte DISTANSE evne til å ha overblikk ENGASJEMENT evne til å ha med seg selv og hjertet (Marianne Kristiansen)

Slide 5

Redskaper for kommunikasjon Ting kan brukes til å fortelle en historie (pass – frihet, nøkler – savn) Bilder for å beskrive utfordringer (læreren som sitron, medelev som igle) Metaforer kan utforskes – mening (jobbe som en helt, med ryggen saying veggen, strekker strikken) Suksesshistorier om noe du har gjort og er fornøyd med. Hva forteller dette om deg? ( Norman Amundson, 2001)

Slide 6

Veiledningsfunksjoner Gi society verktøy til å undersøke muligheter Bruk korte samtaler med undersøkelse mellom Dialog og samkonstruksjon – spille hotel og styre Vær tydelig på hva og hvorfor en spør Veiledning lærer nook andre å beslutte, å omstille, å se muligheter og å få selvinnsikt ( Norman Amundson, 2001)

Slide 7

Kommunikasjon og mangfold Legger du vekt på: -stemmebruk og kroppsspråk? - ordene? - det rasjonelle og logiske? - følelsene? Lar du deg provosere? Er du konfliktsky? Er du selvopptatt? Er du en god lytter?

Slide 8

Tale, tenkning og virkelighet Ord kan opprette forbindelser og ord kan stå i veien for virkelig nærhet (erfaringer) "og i mye av ditt snakk blir tenkningen halvveis drept" (Kahlil Gibran) "å tie i hjel"/"å snakke i stykker" Taushetens mur Ordenes barrierer

Slide 9

Problemer med å fange opp budskap Følelsesmessig blokkering Når vi uncovered hører det som bekrefter våre forventninger I følelsesladde samhandlingssituasjoner Når vi har ulike kulturell eller sosial bakgrunn I slike situasjoner burde vi sjekke meninger og intensjoner, men det er da det er minst sannsynlig at vi gjør det

Slide 10

Kommunikativ kompetanse Teoretisk aspekt (formfullendt, men tom forståelse) begreper, modeler, teorier om kommunikasjon Teknisk – metodisk aspekt (redskaper) metoder og teknikker som aktiv lytting, coordinating Personlig aspekt (finne mening) den vi er som kommuniserende individual (verdier, kunnskap, menneskesyn, motiver, empati) (Greta Marie Skau, 2005)

Slide 11

Personlig utvikling – privatsak eller kompetansekrav? Vi skal "være oss selv", men ikke "exposed oss selv" Skal ikke bli like, men øke kvaliteten på vår forskjellighet og respekten for andres Når vi møtes påvirker vi alltid hverandre Dine handlinger – mine opplevelser Personrelaterte egenskaper og ferdigheter er en viktig del av vår profesjonelle kvalifikasjon Personlig utviklingsarbeid – en del av yrkeskvalifiseringen (Greta Marie Skau, 2005) Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd (Løgstrup, 1992)

Slide 12

Samtalens utfordringer og muligheter Et ord Et ord kan stundom lede til et hjertesår Et ord kan bringe glede i mange, mange år Et ord kan forsone, gi lys i ensomhet Et ord kan ha en tone som kun er kjærlighet

Slide 13

Veiledning – en definisjon en målrettet samtale der en gjennom konfrontasjon og støtte kan bidra til kvalifisert refleksjon og aktiv utprøving som øker målforståelse, selvinnsikt og faglig forståelse (Halland, 2005)

Slide 14

Veiledningssamtalen - om å skape kontakt Tillit er premise i et godt veiledningsforhold, og det handler om: Å skape forutsigbarhet Å legge vekt på pålitelighet Å utvikle felles målforståelse Å utvikle personlig tillit Å demonstrere faglig kompetanse

Slide 15

Veiledningssamtalen fortresses. Konfronterende spørsmål er viktig redskap for veilederen – ulike grader: Søke fakta Lage situasjonsbeskrivelser Etterspørre vurderinger Be om begrunnelser Få fram forslag til tiltak Åpenhet er en forutsetning for utvikling og endring, og det er derfor viktig å ikke mobilisere unødig forsvarstrang

Slide 16

Veilederens ferdighetsområder Tilrettelegging av et veilederforhold dreier seg om: å skape kontakt å lage kontrakt å kartlegge situasjonen å gi tilbakemeldinger å ta beslutninger

Slide 17

Samtalen som redskap Du kan trene og utvikle: evnen til å stille avklarende og produktive spørsmål evnen til å gi anerkjennelse evnen til å tight clamp forståelse og interesse evnen til å få nook andre til å føle seg vel Disse faktorene bidrar til å utvikle et godt kommunikasjonsklima

Slide 18

Problemer med å gi tilbakemeldinger De viktigste feilkildene i tilbakemeldinger og vurderinger er: snillhet – tilbakemeldingen blir tannløs strenghet – tilbakemeldingen blir overveldende og skarp haloeffekter – positiv vurdering på en dimensjon overføres til andre dimensjoner sentral tendens – hele skalaen fra dårlig til utmerket blir ikke brukt, det er lite skille mellom godt og dårlig førsteinntrykket tillegges størst vekst nærhetseffekten – sisteinntrykket dominerer

Slide 19

Utfordringer i veilederrollen Du arbeider i og med mellommenneskelige forhold som er sårbare Du må være autentisk og ekte Du må tåle tvetydighet og usikkerhet, og kunne bearbeide cave Du må tåle konflikt mellom perfect og virkelighet Du må kunne observere både faglige og emosjonelle sider av samspillet Vårt ønske om å bli akseptert kan føre til at vi unngår ømtålige spørsmål

Slide 20

Veiledning er støtte, bygger på tillit og krever witticism Følelsesmessig støtte (interesse, oppmerksomhet, omsorg) Oppgavestøtte (avklaring, systematisering av utfordringer) Informasjonsstøtte (sørge for tilstrekkelig informasjon til enhver tid) Praktisk støtte (råd, hjelp, etablering av kontakt) All støtte skal bidra til å gjøre deltakeren mest mulig selvgående

Slide 21

Arbeidsglede - mange små stimulerende handlinger lytting og forståelse støtte og tilbakemelding anerkjennelse og bekreftelse amusingness og varme respekt og tillit innstilling og omtanke interesse og akseptering oppriktighet og toleranse maxim og medvirkning kontakt og engasjement Grunntonen i dette er vennlighet – Det er ingen metode, men en innstilling til livet

Recommended
View more...