Welkom .


34 views
Uploaded on:
Category: Food / Beverages
Description
Welkom. Gelijkekansenbeleid op kruissnelheid www.vandenbroucke.com. Pa uze. Nieuwe financiering basisonderwijs. Nieuwe financiering secundair onderwijs. Nieuwe financiering. Kadert in een drieluik van maatregelen rond gelijke onderwijskansen Decreet schooltoelagen (uitbreiding in SO)
Transcripts
Slide 1

Welkom

Slide 2

Gelijkekansenbeleid operation kruissnelheid www.vandenbroucke.com

Slide 3

Pa uze

Slide 4

Nieuwe financiering basisonderwijs Nieuwe financiering secundair onderwijs

Slide 5

Nieuwe financiering Kadert in een drieluik van maatregelen rond gelijke onderwijskansen Decreet schooltoelagen (uitbreiding in SO) Kostenbeheersing in het secundair onderwijs Decreet nieuwe financiering

Slide 6

Nieuwe financiering Huidig systeem: Financiering is netafhankelijk Huidige verhouding 100/76 Financiering is gebaseerd operation \'schoolkenmerken\': onderwijsniveau, graad, onderwijsvorm, sort,…

Slide 7

Nieuwe financiering Ruim overlegd met GO! en de koepels van inrichtende machten, wat leidde tot een akkoord eind 2007 Gestemd in de commissie en plenair

Slide 8

Nieuwe financiering Doelstellingen van deze nieuwe financiering: Gelijke lat tussen de netten De onderwijskwaliteit bevorderen entryway in meer werkingsmiddelen te voorzien voor alle scholen Gelijke kansen bevorderen entryway het werkingsbudget deels afhankelijk te maken van leerlingenkenmerken

Slide 9

Nieuwe financiering Gelijke behandeling… Van elk kind met dezelfde noden… Van elke school in éénzelfde situatie … vergt gedifferentieerde financiering Op premise van objectieve verschillen Op premise van leerlingenkenmerken Op premise van schoolkenmerken

Slide 10

Nieuwe financiering Vanaf 2009: secundair onderwijs +40 mio euro In 2008: éénmalig bijkomende middelen ten belope van 5 mio euro en een additional investeringsoperatie voor het nijverheidstechnisch onderwijs Voor GO transitiefonds

Slide 11

Nieuwe financiering Architectuur van de nieuwe financiering Startbedrag wordt verdeeld over: Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Bedrag voor objectieve verschillen Bedrag voor leerlingenkenmerken (gewoon secundair onderwijs) Bedrag voor schoolkenmerken

Slide 12

Nieuwe financiering Objectieve verschillen (zowel voor gewoon als voor buitengewoon secundair onderwijs) Vrije keuze (3% - gemeenschapsonderwijs) Levensbeschouwelijke vakken (4,5% - officieel onderwijs)

Slide 13

Nieuwe financiering Leerlingenkenmerken (niet voor het BuSO) Thuistaal Opleiding van de moeder Schooltoelage Woonplaats van de leerling (buurt)

Slide 14

Nieuwe financiering Bedrag voor leerlingenkenmerken 10% van het resterende spending plan (=startbedrag – bedrag objectieve verschillen) Percentage stijgt tot 11% in 2017 Gewicht: buurt: 10%, de andere indicatoren elk 30%

Slide 15

Nieuwe financiering Per marker: Gesloten spending plan Per leerling kick the bucket aantikt operation één van de indicatoren bijkomend werkingsbudget Extremen worden uitgewist entryway correctie toe te passen

Slide 16

Nieuwe financiering Bedrag voor schoolkenmerken 90% van resterend spending plan (= startbedrag – objectieve verschillen)

Slide 17

Nieuwe financiering Werkingsbudget kan bestaan uit: Bedrag voor vrije keuze Bedrag voor levensbeschouwelijke vakken Bedrag voor schoolkenmerken Bedrag voor taal Bedrag voor schooltoelage Bedrag voor woonplaats Bedrag voor opleiding moeder

Slide 18

Nieuwe financiering gewoon secundair onderwijs

Slide 19

1. Opleidingsniveau moeder Staat voor het geheel aan kennis, vaardigheden en states of mind van mensen, kortom het cultureel kapitaal waartoe de scholing bijdraagt; Is een sterke marker van: de culturele bagage waarmee de leerlingen naar school komen; de mate waarin de cultuur van thuis aansluit bij de schoolcultuur

Slide 20

Waarom de moeder? Samenhang met het opleidingsniveau van de moeder het sterkst Omdat relatie tussen het opleidingsniveau van beide ouders zo sterk is dat het niet uitmaakt welke van beide variabelen we kiezen Pragmatische argumenten doen kiezen voor moeder

Slide 21

Opleidingsniveau moeder

Slide 22

Opleidingsniveau moeder

Slide 23

2. Schooltoelage is gebaseerd operation het gezinsinkomen. pointer van de financiële draagkracht van gezinnen  pedagogisch comfort bv. tijd, studieruimte & koopkracht voor goederen bite the dust het informele leren bevorderen en voor indirecte kosten

Slide 24

Schooltoelage Operationele definitie: Krijgen versus niet krijgen van een schooltoelage Opmerking: ongewettigd afwezig of onvoldoende aanwezig

Slide 25

3. Taal Staat voor de taal bite the dust leerlingen thuis in het gezin spreken Indicator van het taalkundig en cultureel kapitaal van het gezin van de leerling Verschil tussen de thuistaal van de leerlingen en de taal kick the bucket operation school wordt gesproken, is een pointer van zowel de communicatie – als de leermogelijkheden van de leerlingen.

Slide 26

Taal Kruis aan welke taal het kind meestal spreekt met de vermelde personen. U mag bij elke vraag maar één taal aankruisen. Het kind spreekt met de moeder meestal Nederlands Frans een andere taal Ik kan hierop niet antwoorden omdat de moeder geen contact heeft met het sort of overleden is

Slide 27

Taal pass on de leerling in het gezin spreekt Taal bite the dust het kind meestal met de moeder spreekt Taal pass on het kind meestal met de vader spreekt Taal pass on het kind meestal met broers/zussen spreekt -> Leerling spreekt thuis met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden ( de leerling niet meegerekend ) met most extreme 1 gezinslid Nederlands (opmerking: broers/zussen= 1 gezinslid)

Slide 28

4. Woonplaats (buurt) Staat voor de kenmerken van de buurt Indicator van het sociaal kapitaal van het gezin van de leerlingen o.a. rolmodellen, buurtnetwerken

Slide 29

Woonplaats (buurt) Wat is een buurt? In Vlaanderen: buurt = statistische part (ca. 9182 sectoren; gemiddelde grootte= 1,47 km²) In Brussel: buurt = gemeente Welk buurtkenmerk? Wonen in een buurt met een hoog rate leerlingen kick the bucket min. 2 jaar schoolse vertraging heeft operation 15-jarige leeftijd

Slide 30

Woonplaats (buurt) Opmerking: leerlingen trekkende bevolking of thuislozen

Slide 31

Hoe gebruiken we de indicatoren? Sterke samenhang tussen de 4 indicatoren, maar alle 4 nodig om schoolpopulatie te karakteriseren Scholen krijgen additional financiering operation premise van het rate leerlingen: met moeders zonder confirmation/getuigschrift secundair onderwijs met een schooltoelage bite the dust thuis met niemand of in gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid Nederlands praten kick the bucket in buurten wonen met de hoogste rates schoolse vertraging

Slide 32

Nieuwe financiering Gelijke lat tussen de netten Objectieve verschillen (vrije keuze en levensbeschouwelijke vakken) Gedifferentieerde financiering in het gewoon secundair onderwijs (leerlingenkenmerken) Extra middelen voor alle secundaire scholen; transitiefonds

Slide 33

Vragen? Inès Depoorter: 02/553 89 18 Ines.depoorter@ond.vlaanderen.be Leen Vandeputte: 02/553 95 31 Leen.vandeputte@ond.vlaanderen.be

Slide 34

Derde GOK-cyclus

Slide 35

GOK 3 de cyclus Principes : Zo nauw mogelijk aansluiten bij tweede GOK cyclus Voor 2° en 3° graad ook socio-economische indicatoren Stabiele indicatoren = aansluiting bij nieuw financieringssysteem werkingsmiddelen.

Slide 36

GOK 3 de cyclus Zelfde indicatoren in eerste, tweede & derde graad Diploma moeder Thuistaal = indicatoren financiering Schooltoelage Thuisloos Trekkende bevolking

Slide 37

GOK 3 de cyclus Opvraging indicatoren : Diploma moeder en thuistaal : verklaring operation eer Thuisloos en trekkende bevolking : attesten Schooltoelage ipv vervangingsinkomen : databank departement.

Slide 38

GOK 3 de cyclus maatregel voor scholen kick the bucket uren verliezen t.o.v tweede GOK-cyclus : Eerste graad : verlies beperkt tot de helft Tweede en derde graad : verlies volledig gecompenseerd.

Slide 39

GOK 3 de cyclus Scholen met negatieve GOK-inspectie Verlies van recht operation GOK-uren tenzij : Engagement tot aangaan verbetertraject = 1) Indienen stappenplan 2) Externe begeleiding Eerste jaar krijgt school half van de GOK-uren, na + evaluatie 100% in overige jaren

Slide 40

GOK 3 de cyclus Wat verandert er niet ? Scholen moeten minstens : 10% doelgroepleerlingen tellen in de eerste graad 25 % in tweede en derde graad Aanwending uren : Analyze beginsituatie Keuze doelstellingen Zelfevaluatie Inspectie GOK-beleid

Slide 41

GOK 3 de cyclus

Slide 42

Vragen? Frederic Roekens: 02/553 89 59 Frederic.roekens@ond.vlaanderen.be Katrien Deman (AGODI): 02/553 88 40 Katrien.deman@ond.vlaanderen.be

Slide 43

Het authenticate bedrijfsbeheer vanaf het schooljaar 2008-2009

Slide 44

Belangrijke wijzigingen Aanleiding : wijziging KB \'tot uitvoering van de programmawet tot bevordering van het zelfstandig beroep\' publicatiedatum: 24/07/07

Slide 45

Belangrijke vernieuwingen in het KB : aandacht voor \'ondernemend denken\' en "ondernemerscompeteties" opstellen van een ondernemingsplan en het bestuderen van zijn haalbaarheid aangepast least programma (elementaire kennis!) ten minste 120 uren

Slide 46

Gevolgen voor onderwijs : Nieuwe omzendbrieven SO: SO/2008/01 Volwassenenonderwijs: PV/2006/01 (OSP) – wijziging 22/02/2008

Slide 47

Verduidelijkingen bij SO/2008/01 \'Bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs\'

Slide 48

SO/2008/01 Het least programma is samengesteld rond competenties

Slide 49

SO/2008/01 Verplicht least aantal uren : Vastgelegd in het KB: 120 uren Vertaald naar lestijden van 50 min. = 144 lestijden: één schooljaar (36 weken): 4 lesuren/week twee schooljaren: 2 lesuren/week andere combinaties mogelijk

Slide 50

SO/2008/01 Wat verstaat men onder "lestijden" bedrijfsbeheer? Alle lestijden besteed aan het least programma Evaluatiemomenten i.v.m. bedrijfsbeheer Alle lestijden besteed aan projectwerking, eindwerk, deelname aan wedstrijden, ondernemersklasseweek, bedrijfsbezoeken, leerbedrijf, organize, virtuele onderneming, smaller than expected onderneming … Behandeling van delen van het least programma

Slide 51

SO/2008/01 Bedrijfsbeheer is geen vakbenaming : programma aanbieden in één of meer

Recommended
View more...