Kratka povijest Hrvatske - PowerPoint PPT Presentation

kratka povijest hrvatske l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kratka povijest Hrvatske PowerPoint Presentation
Kratka povijest Hrvatske

play fullscreen
1 / 48
Download Presentation
hafwen
Views
Download Presentation

Kratka povijest Hrvatske

Presentation Transcript

 1. Kratka povijest Hrvatske Petra Novinščak, prof. povijesti i dipl. arheolog

 2. GEOGRAFSKE UVJETOVANOSTI HRVATSKE • POVRŠINA: 56 542 km2 • STANOVNIŠTVO: 4 468 760 • KOPNENA GRANICA: 2197 km • MORSKA GRANICA: 5 835 km • (kopnena 1777 km, otočna 4058 km) • TERITORIJALNO-ADMINISTARTIVNA PODJELA: 20 županije + glavni grad Zagreb • KLIMA: umjerena kontinentalna • sredozemna • USTROJ VLASTI: višestranački, polupredsjednički, republika s jednim zakonodavnim tijelom • REGIJE: • Nizinska ili panonska prirodna regija • (55% teritorija i 66% stan.) • Primorska ili jadranska prirodna regija (31% teritorija i 31% stan.) • Gorska prirodna regija • (14% teritorija i 3% stan)

 3. KRONOLOGIJA POVIJESNOG RAZVOJA HRVATSKE

 4. PRAPOVIJEST - paleolitik • špilja Šandalja kod Pule • najbogatije gornjopaleolitičko nalazište u Hrvatskoj • Hušnjakovo brdo kod Krapine • najbogatije svjetsko nalazište Homo sapiens neanderthalensisa • otkrio 1899. Dragutin Gorjanović Kramberger • ukupno 876 pojedinačnih fosilnih ostataka ljudi (oko 80 osoba) • starost: o. 130 000 godina

 5. LUBANJA C – Hušnjakovo brdo, Krapina

 6. NEOLITIK • STARČEVAČKA KULTURA (5500. – 4500. g. pr. Kr.): • sjeverna Hrvatska - uz obale rijeka (Dunav), na padinama brežuljaka ili prirodnim uzvišenjama • početak stalnog naseljavanja stanovništva i sjedilačkog načina života (uzgoj žitarica i stoke) – žive u sojenicama i zemunicama • najvažnija nalazišta: Starčevo (Srbija), Pepelane (Hrvatska) SOPOTSKA KULTURA (4500-3500 g.pr. Kr.): • na prostoru Slavonije • grade nadzemne kolibe od blata i šiblja • Najvažnije nalazište : Sopot kod Vinkovaca

 7. DANILSKA KULTURA (4500. – 3900.g.pr.Kr.): • impresso cardum kultura – otisci prstiju i školjaka • uz obale Jadranskog mora • najvažniji lokalitet: Danilo kraj Šibenika • HVARSKA KULTURA ( 3900 – 2500 g.pr. Kr.): • impresso cardum kultura – otisci prstiju i školjaka • na srednjim i južnim dalmatinskim otocima • najvažnija nalazišta: Grapčeva i Markova špilja na Hvaru

 8. VUČEDOLSKA KULTURA ( 3000. - 2300.g. pr. Kr.) - bakreno doba • nalazište Vučedol kraj Vukovara • rasprostranjena je na području Srijema, Slavonije do okolice Bjelovara u Hrvatskoj te u Austriji, Mađarskoj, južnoj Slovačkoj i Rumunjskoj • keramika najčešće ukrašena bijelom inkrustracijom • kamene sjekire – prvi ratnici • najstariji kalendar u Europi VUČEDOLSKA ČIZMICA VUČEDOLSKI KALENDAR VUČEDOLSK GOLUBICA

 9. KULTURA POLJA SA ŽARAMA (1300. – 700. g.pr. Kr.) • brončano doba • Indoeuropljani • obred incineracije (spaljivanje mrtvih) • pokapanje ostataka u žarama s prilozima nakita, oružja i oruđa • grobovi tvore velike nekropole • ostave

 10. ILIRI: Histri - Istra Liburni - Primorje Japodi - Lika Delmati – Dalmacija PANONSKI ILIRI: Jasi, Breuci, Sereti, Serapili, Kolapijani KELTI: Skordisci - Slavonija Taurisci – SZ Hrvatska • gradine – naselja na uzvisinama • nekropole – nakit od bronce i jantara, oružje, keramika • sukobi s Grcima (grčka kolonizacija) i Rimljanima (tri ilirsko-rimska rata)

 11. GRČKA KOLONIZACIJA (od 4. st.pr.Kr.) KOLONIJE na jadran. obali: ISSA – Vis PHAROS – Hvar KORKIRA MELAINA – Korčula TRAGURION – Trogir EPIDAUR – Cavtat LUMBARDSKA PSEFIZMA

 12. RIMSKA OSVAJANJA (3. st.pr. Kr. – 1. st. posl. Kr.) ILIRSKI RATOVI – ratovi Rimljana s kraljicom Teutom (I. i II. ilirski rat: 229.-219.g.pr.Kr.) kraljem Gencijem (III. ilirski rat – 168.g.pr. Kr.) - ratovi s Histrima, Delmatima, Japodima – u 1. st.pr. Kr. za Oktavijana završilo rimsko osvajanje primorskih Ilira • BATONOV USTANAK (6-9.g. poslije Krista)- ustanak Ilira- ugušen • - kraj rimskog osvajanja panonskih Ilira - granica na Dunavu

 13. SALONA – Solin kraj Splita BRIJUNI-uvala Verige POLA - Pula

 14. Zadar Varaždinske toplice Narona- Vid kod Metkovića - nalaz 16 statua cara Augusta i njegove obitelji Mozaik iz Pule Bazilika Eufrazijana u Poreču, 6.st.

 15. DIOKLECIJANOVA PALAČA - Split • Širenje kršćanstva od 3. st. • Dioklecijanovi progoni – stradao sv. Dujme, biskup Salone • sv. Anastazije, sv. Kvirin • crkvena središta: Salona i Sirmij

 16. - 475. g. rimski car Julije Nepot – pobjegao u Dalmaciju, posljednji zakoniti rimski car – 476. Pad Zapadnog Rimskog Carstva - Preko hrvatskih krajeva prolaze i kratkotrajno se naseljuju: Ostrogoti, Vizigoti, Gepidi, Langobardi... - U krajeve rimskih provincija Dalmacije i Panonije Hrvati su se doselili u drugoj polovici VI. i prvoj polovici VII. stoljeća zajedno s vojnim osvajanjima Avara, osobito nakon pada Sirmiuma (582.) i Salone (614.).

 17. - Od 9. st prve hrvatske državne tvorevine: 1102. g. PACTA CONVENTA – ugovor hrvatskog plemstva i ugarskog kralja Kolomana – nastala personalna unija UGARSKO-HRVATSKO KRALJEVSTVO

 18. Trpimirov natpis- prvi spomen hrvatskog kneza Višeslavova krstionica – 8. st. Tomislav - prvi hrvatski kralj Sv. Križ, 6.st. Nin Bašćanska ploča, 11. st. Crkva sv. Donata, 9.st., Zadar

 19. UGARSKO-HRVATSKO KRALJEVSTVO (1102. -1527.) ARPADOVIĆI (1102.-1301.) Žigmund Luksemburški Matija Korvin 15.st. (1548.-1490.) ANŽUVINCI (1301.-1400.) BELA IV. –provala Tatara -slobodni kraljevski gradovi (Zagreb) -jačaju hrvatske velikaške obitelji: Zrinski, Frankopani • ratovi s Osmanlijama • Organizira obranu protiv OC • Ratovi s Venecijom • Razvoj Dubrovačke Republike JAGELOVIĆI • 1493. bitka na Krbavskom polju • 1526. bitka na Mohačkom polju

 20. HABSBURŠKA MONARHIJA (1527. -1868.) • 1.1. 1527. izbor Ferdinanda Habsburga za hrvatskog kralja • osmanska osvajanja do sredine 16. st. – obranu organizira hrvatsko plemstvo (Nikola Šubić Zrinski, Petra Kružić- “predziđe kršćanstva”) • Hrvatsko kraljevstvo je svedeno na “ostatke ostataka” – ustroj Vojne Krajine

 21. SELJAČKA BUNA, 1573. • najveći seljački ustanak na hrvatskom prostoru • Žarište na susedgradsko-stubičkom veleposjedu Franje Tahija • Vodeća osoba – AMBROZ (MATIJA) GUBEC • Buna krvavo ugušena – Gubec pogubljen u Zagrebu

 22. - 1593. bitka kod Siska – poraz osmanske vojske • prekretnica u ratovanju s Osmanlijama • Obranu vodio Toma Erdody • 17. st. ratovi za oslobođenje od osmanske vlasti • 1699. mir u Srijemskim Karlovcima – većina hrvatskog teritorija oslobođena osmanske vlasti

 23. ZRINSKO-FRANKOPANSKA UROTA, 1671. Otpor habsburškom apsolutizmu Fran Krsto Frankopan Nikola Zrinski Petar Zrinski • pogubljeni su 30. travnja 1671. g. u Bečkom Novom Mjestu • oduzeti su im svi posjedi

 24. 18. st. - PROSVIJEĆENI APSOLUTIZAM • Marija Terezija (1740.-1780.) i JOSIP II (1780.-1790.) • URBAR – uređeni feudalni odnosi • osnovano Hrvatsko Kraljevsko vijeće (prva modernija vlada) • Obavezno osnovno školovanje • Centralizacija i germanizacija • Glavni grad – Varaždin (1776. stradao u požaru) • modernizacija i industrijalizacija • Razvoj gradova i prometa • Većina stanovništva bavi poljoprivredom • 19.st. - NAPOLEONOVA OSVAJANJA • 1808. ukidanje Dubrovačke Republike • Ilirske pokrajine (1809.-1815.) • Prve novine na hrvatskom jeziku – KRAGLSKI DALMATIN (Zadar) • Modernizacija školstva, zdrastva, prometa i pošte

 25. HRVATSKI NARODNI PREPOROD - ilirski pokret ( 1930. -1948.) CILJEVI: - ujedinjenje svih hrvatskih krajeva - jedinstven hrvatski književni jezik PREPORODITELJI: LJUDEVIT GAJ – 1830. –”Kratka osnova” – prvi hrvatski pravopis, stvoren standardni, književni hrvatski jezik (štokavština) - 1835. “Novine horvatzke” + kulturni prilog “Danicza” Grof JANKO DRAŠKOVIĆ – 1932. “Disertatia” – prvi hrvatski politički program VATROSLAV LISINSKI – prva hrvatska opera “Ljubav ili zloba” IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI – prvo kazališno djelo “Juran ili Sofija” IVAN MAŽURANIĆ – ep “Smrt Smail age Čengića” - Hrvatska himna, muzeji, Matica hrvatska, čitaonice, štedionice

 26. LJUDEVIT GAJ

 27. HRVATSKI POKRET 1848. Djelovanje bana JOSIPA JELAČIĆA (1848.-1851.) • 1848. za bana Hrvatske postavljen JOSIP JELAČIĆ • sukob s Ugarskom zbog mađarizacije i centralizacije: • A) prekid državopravnih veza Hravtske s Ugarskom • B) imenovanje BANSKOG VIJEĆA kao samostalnu vladu • C) ukidanje feudalizma • D) zasjedanje prvog nestaleškog Hrvatskog sabora • 1848/49. rat s Mađarskom • ugušio revoluciju u Beču

 28. HRVATSKA U DRUGOJ POLOVICI 19. ST -Teritorijalno razjedinjena unutar Habsburške Monarhije: Austrijski dio: Istra, Dalmacija, Vojna krajina Ugarski dio: Banska Hrvatska (SZ i Slavonija), Međimurje - centralizacija, germanizacija, mađarizacija • Razvoj stranačkog života – Narodna stranka (biskup Josip Juraj Strossmayer, • Ivan Mažuranić – “ban pučanin”) • - Stranka prava (Ante Starčević – “otac Hrvatske”)

 29. 1867. AUSTRO-UGARSKA NAGODBA – dvojna monarhija 1868. HRVATSKO-UGARSKA NAGODBA – podjela poslova između hrvatske i ugarske uprave

 30. HRVATSKA U 20. ST. Kraj 19./poč. 20.st – ban Khuen Hedervary (mađarizacija i otpor hrvatskog stanovništva) - velika iseljavanja u prekooceanske države • PRVI SVJETSKI RAT, 1914.-1918. • Hrvatska kao dio Austro-Ugarske ulazi u rat na strani Trojnog saveza • javlja se jugoslavenska ideja (Krfska deklaracija) • 1918. raspad Austro-Ugarske – nastaju nove države • 29.10.1918. DRŽAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA • 1.12. 1918. KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA

 31. HRVATSKA U PRVOJ JUGOSLAVIJI (1918.-1945.) • Kraljevina pod dinastijom Karađorđevića • centralizam, unitarizam, srpski hegemonizam, gospodarsko iskorištavanje Hrvatske i Slovenije • Istra i Dalmacija pod talijanskom upravom (talijanizacija) • hrvatski pokret za poboljšanje stanja Hrvatske i hrvatskoh seljaka – Antun i Stjepan Radić

 32. DRUGI SVJETSKI RAT, 1939.-1945. 6. 4. 1941. ulazak Jugoslavije u rat – 17.4. kapitulacija 10. 4. 1941. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - pod upravom Ustaša – poglavnikANTE PAVELIĆ - marionetska njemačka država - rasni zakoni, koncentracijski logori (Jasenovac) - TOTALITARNA DRŽAVA - slom: 8. svibnja 1945; 15. svibnja 1945. Bleiburški “križni put” • 22. 6. 1941. organiziran prvi partizanski odred u Sisku • – početak antifašističke borbe u Hrvatskoj predvodi KPJ i J.B. Tito • Komunisti osnivaju nove državne institucije (parlament-AVNOJ; vlada- NKOJ) • 1945. (1963.) SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

 33. SFRJ (1945.-1991.) • - jednostranačka komunistička država • socijalističko uređenje • doživotni predsjednik – JOSIP BROZ TITO (1945.-1980.) – kult ličnosti • nacionalizacija, plansko gospodarstvo, urbanizacija, razvoj turizma • dio Istočnog bloka, ali nije u Varšavskom paktu; suosnivač Pokreta nesvrstanih • 1971. Hrvatsko proljeće – pokret za demokratskije i pravednije društvo Pokret nesvrstanih, Beograd 1961. Josip Broz Tito

 34. SLOM KOMUNIZMA: • 1980. umro Tito – gospodarska i politička kriza • (centralizam – konfederalizam) • 1986. Memorandum SANU – velika Srbija- SLOBODAN MILOŠEVIĆ • ukinuta autonomija Kosova i Vojvodine • 1990. raspad Saveza komunista Jugoslavije 1990. prvi višestranački izbori u Hrvatskoj; Ustav republike Hrvatske 25. 6. 1991. proglašenje SAMOSTALNE I SUVERENE REPUBLIKE HRVATSKE 8. 10. 1991. prekid svih državno-pravnih veza Hrvatske i SFRJ 18.11.1991. pad VUKOVARA siječanj 1992. – međunarodno priznanje Republike Hrvatske; primanje u punopravno članstvo UN-a 1991.-1995. DOMOVINSKI RAT 1995. svibanj: BLJESAK kolovoz: OLUJA 1997 -1998. mirna reintegracija Podunavlja

 35. Franjo Tuđman i Stjepan Mesić 22.12.1990. Proglašenje novog Ustava Republike Hrvatske

 36. DOMOVINSKI RAT (1991.-1995.) • 700,000 prognanih i izbjeglih • 12 131 poginulih, 2251 nestalih • Vukovar, Dubrovnik • pokolj na Ovčari • od 1992. snage UN-a u Hrvatskoj • oslobođenje 1995. – Bljesak i Oluja

 37. ISTAKNUTI HRVATI (znanstvenici, umjetnici, sportaši): • sveti MARIN (4. st.) – osnivač republike San Marino • MARKO POLO (13./14. st.) - putopisac • MARKO MARULIĆ (15.st.) – renesansni književnik, “otac hrvatske književnosti” • IVAN VITEZ OD SREDNE (15.st) – odgajatelj kralja Matije Korvina, astronom • JULIJE KLOVIĆ (16.st) – minijaturist • MATIJA VLAČIĆ ILIRIK (16.st) – književnik i znanstvenik, širi protestantizam • FAUST VRANČIĆ (16/17. st.) – izumitelj padobrana, jezikoslovac • RUĐER BOŠKOVIĆ (18.st) – fizičar, astronom, fizičar • IVAN LUPIS VUČIĆ (19.st.) – izumitelj torpeda • SLAVOLJUB PENKALA (19./20.st.) – inženjer i izumitelj penkale • braća SELJAN (20.st.) – istraživači Afrike i Južne Amerike • DRAGUTIN LERMAN (19./20. st.) – istraživač Afrike, putopisac

 38. NIKOLA TESLA (20.st:) – izumitelj • VLADIMIR PRELOG (20. st) - dobitnik Nobelove nagrade za kemiju • LAVOSLAV RUŽIČKA (20.st.) - dobitnik Nobelove nagrade za kemiju • IVAN GENERALIĆ (20. st) – začetnik hrvatske naivne umjetnosti • IVAN RABUZIN (20. st) – naivna umjetnost • IVAN MEŠTROVIĆ (20.st.) – kipar • RUDOLF STEINER (19./20.st.) - antropozof, znanstvenik i utemeljitelj biološkodinamičke zdrave hrane • MIROSLAV RADMAN (21.st.) – molekularni biolog • IVAN ĐIKIĆ (21. st.)- znanstvenik, genetičar • KREŠIMIR ČOSIĆ – košarkaš, BasketballHall of Fame • DRAŽEN PETROVIĆ - košarkaš, BasketballHall of Fame • MIRKO FILIPOVIĆ - boksač, kickboksač, K-1 borac • MATE PARLOV – olimpijski i svjetski prvak u boksanju • GORAN IVANIŠEVIĆ – tenisač, pobjednik Wimbeldona • JANICA KOSTELIĆ – skijašica, višestruka svjetska prvakinja i olimpijska pobjednica • DAVOR ŠUKER - nogometaš • BLANKA VLAŠIĆ – svjetska prvakinja u skuku u vis

 39. HRVATSKA DANAS Hrvatska je smještena na jugoistoku Europe, na dodiru Sredozemlja, Srednje Europe i Jugoistočne Europe (Balkana). Nalazi se između 42° 23′ i 46° 33′ sjeverne zemljopisne širine, te 13° 30′ i 19° 27′ istočne zemljopisne dužine. Važnost geografskog položaja Republike povećava Jadransko more kao dio Sredozemnog mora koji prodire najdublje i najsjevernije prema srednjem dijelu europskog kontinenta. Hrvatska graniči sa Slovenijom na zapadu, Mađarskom na sjeveru, Srbijom te Bosnom i Hercegovinom na istoku, s Crnom Gorom na jugu te morskom granicom s Italijom. Od prometnih pravaca najvažniji su posavski i jadranski, zatim podravski i više poprečnih od austrijske i mađarske granice prema Jadranu (Rijeci i Splitu).

 40. Prema podijeli po funkcionalnom smislu dobivamo četiri makroregije: Zagrebačka makroregija - obuhvaća Središnju Hrvatsku Osječka makroregija - obuhvaća Istočnu Hrvatsku Riječka makroregija - obuhvaća Sjeverno hrvatsko primorje Splitska makroregija - obuhvaća Južno hrvatsko primorje

 41. Državni simboli Zastava Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Republike Hrvatske u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Republike Hrvatske je smješten u sredini zastave. Grb Republike Hrvatske je povijesni hrvatski grb u obliku štita dvostruko podijeljen vodoravno i okomito u 25 crvenih i bijelih (srebrnih) polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu štita crvene boje. Iznad štita se nalazi kruna sa pet šiljaka koja se u blagom luku spaja sa lijevim i desnim gornjim dijelom štita. U krunu je smješteno pet manjih štitova s povijesnim hrvatskim grbovima koji su poredani od lijeve na desnu stranu štita u ovom redu: najstariji poznati grb Hrvatske, grbovi Dubrovačke Republike, Dalmacije, Istre i Slavonije.

 42. Himna Himna Republike Hrvatske je "Lijepa naša domovino". Autor teksta je Antun pl. Mihanović. Pjesma je prvi put tiskana u Danici 1835. godine pod naslovom "Horvatska domovina". Uglazbio je Josip Runjanin. Prvi put je pjevana kao hrvatska himna pod naslovom "Lijepa naša" prigodom izložbe Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva 1891. godine. Lijepa naša domovino Lijepa naša domovino,Oj junačka zemljo mila,Stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila! Mila, kano si nam slavna, Mila si nam ti jedina. Mila, kuda si nam ravna, Mila, kuda si planina!  Teci Dravo, Savo teci, Nit' ti Dunav silu gubi, Sinje more svijetu reci, Da svoj narod Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije,Dok mu hrašće bura vije, Dok mu mrtve grobak krije, Dok mu živo srce bije!