Ty yhteis valmennukset - PowerPoint PPT Presentation

ty yhteis valmennukset l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ty yhteis valmennukset PowerPoint Presentation
Ty yhteis valmennukset

play fullscreen
1 / 42
Download Presentation
inez-logan
Views
Download Presentation

Ty yhteis valmennukset

Presentation Transcript

 1. Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Työyhteisövalmennukset Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 2. Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Työyhteisövalmennukset Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 3. Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Reteaming- valmennus Vuoro- vaikutus- taidot Konflikti- tilanteiden käsittely Terapeuttiset interventiot Systeemi- älykäs kehittäminen 360 asteen palautteet Työyhteisön osaamisen kehittäminen Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

 4. Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Johtoryhmä- työskentely Haasteelliset esimies-/alais- keskustelut Johtajan itsetuntemus Motivointi ja tunneäly- taidot Palautteen- antotaidot Yksilö- Coachaus Muutos Ikäjohtaminen Esimiehen työkalu- pakki Osaamisen kehittäminen Kehitys- keskustelut Tulevaisuuden esimies Johtaminen Hyvinvointipalvelut TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

 5. Työyhteisön osaamisen kehittäminen Yksilön hyvinvointi Johtaminen Yksilön hyvinvointi Hyvinvointipalvelut Ajankäytön organisointi Työnilo Työnimu Itsensä johtaminen Kokonais- kuntoisuus Arvo- työskentely Narratiivinen elämäkerta työskentely Tunteiden- hallinta Vastuullisuus ja henkilöstö- taidot Stressin- hallinta Hyvä elämä ja onnellisuus Dialogi- taidot Henkinen hyvinvointi Fyysinen hyvinvointi Työ- hyvinvointi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

 6. Valmentajat Sirkku Ruutu PsM, psykologi, Turun yliopisto KM, opettaja, Turun yliopisto Reteaming-valmentaja (LTI) Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (TEO, Kela) MBTI konsultti (step 1 ja 2) Osaamisalueina mm. työyhteisöjen kehittäminen, esimiesvalmennus, haasteelliset vuorovaikutustilanteet, työnohjaus, koulutus, ratkaisukeskeinen konsultaatio ongelmatilanteissa, muutoksen johtaminen Julkaisut: Ranta, Ruutu, Tuominen: Oman muutoksen johtaminen – visio, usko, innostus ja toiminta (2006) Puh. 041 440 4478 sirkku.ruutu@pp.inet.fi Raija Salmimies Terveystieteiden maisteri (TtM), Kuopion Yliopisto Terveydenhuollon opettaja, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hki Psykoterapeutti (TEO, Kela) Fysioterapeutti Osaamisalueina mm. työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukeminen sekä henkilökohtaiset konsultaatiot. Julkaisut: Salmimies P, Salmimies R: Esimiehen arkipsykologiaa, WSOY, 2002 Salmimies R: Kadonneen kunnon metsästys, WSOY, 1999 Puh. 09 452 3005 raija.salmimies@kolumbus.fi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

 7. Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 8. Reteaming-valmennus:menestys on joukkuelaji • Ongelmista tavoitteisiin • Motivoituminen • Tavoitteiden konkretisointi ja realisointi • Mahdollisuuksien vaaka • Voimavarat käyttöön • Suunnitelman kirkastaminen • Edistyksen vahvistaminen ja seuranta • www.reteaming.com • Tuplatähti – ratkaisu henkisen työhyvinvoinnin haasteeseen: Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 9. Vuorovaikutustaidot • Ryhmä- ja yhteisödynaamiset ilmiöt • Ihmisten erilaisuus – ihastus vai vihastus (MBTI taustateoriana) • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen • Kuulluksi tuleminen • Sanat todellisuuden luojana • Arvostava haastattelu Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 10. Konfliktitilanteiden käsittely • Ihmissuhdekonfliktien teoria • Konflikti – vetäytyminen vai sotatila? • Konfliktin purkaminen • CVA-malli • Systeeminen konfliktinratkaisumalli – keinot näyttäytyvät Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 11. Terapeuttiset interventiot Toimimme myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisinä lyhytpsykoterapeutteina (TEO, Kela) ja työterveyshuollon asiantuntijoina * Ristiriitojen ratkaisu ja tulehtuneiden ihmissuhteiden käsittely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 12. Systeemiälykäs kehittäminen • Palkitseminen • Yhteistyö • Epävarmuuden sietäminen • Muutoksen U-teoria • Emootioiden ja järjen suhde • Menetelminä mm. • CVA-malli • Reflektoiva työryhmä • Dynaaminen fasilitointi Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 13. 360 asteen palautteet • Esimiestyön ja henkilöstötaitojen kompetenssianalyysit johtoryhmätyöskentelyn avulla • Työkalun räätälöinti yrityksen tarpeita vastaavaksi • Palautteen antaminen ja kehitysalueiden fasilitointi • 360 asteen palautteet kehityskeskusteluihin linkitettyinä Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 14. Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 15. Johtoryhmätyöskentely • Yhteinen strategia • Johtoryhmätyöskentelyn haasteet • Tehokas ja mielekäs johtoryhmätyöskentely • Avoimuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus • Erilaisuuden hyödyntäminen johtoryhmätyöskentelyssä • 360 asteen palautteet henkilökohtaisen kasvun tukena Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 16. Haasteelliset esimies-alais-keskustelut • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen • Käytännön omakohtaisia harjoituksia • Palautteenanto ja –vastaanottamisen taidot • Dialogitaidot Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 17. Johtajan itsetuntemus • Ihmiskäsitys • Oppimiskäsitys • MBTI – oman itsensä ja alaisten persoonallisten erojen ymmärtäminen • Päätöksentekoharjoitus satua käyttäen • Persoonallisuus • Minäkuva • Itsetunto • 360 asteen palautteet apuvälineenä parempaan johtamiseen Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 18. Motivointi- ja tunneälytaidot • Tunneäly • Tunteiden maailma • Tunteiden hallinta • Defenssien purkaminen • Empatiataidot ja kuuntelukyky • Sisäiset skriptit, sisäinen puhe Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 19. Palautteenantotaidot • Positiivinen, negatiivinen ja rakentava palaute • Rakentavasti annetun palautteen kulmakivet • Kriittisen palautteen vastaanottaminen • Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen • Palaute kehittämisen apuvälineenä • Miten ohjaan/konsultoin – neljä interventiotyyliä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 20. Yksilöcoachaus • Valmentamisessa tavoitteena on saada valmennettava itse oivaltamaan itsestään ja työstään asioita, jotka edesauttavat myönteisten muutosten saavuttamista • Coaching antaa uutta näkökulmaa ja keinoja itsensä johtamiseen • Yksilölliset tapaamiset, esim. 5 kertaa 1,5h Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 21. Muutos – kaaoksesta mahdollisuuksiin • Muutoksen vaiheet • Muutosvastarinta • Esimiehen merkitys muutosprosessin läpiviejänä • Aktivoiva muutokseen sitouttamismenetelmä – Reteaming • Erilaisten ihmisten johtaminen muutoksessa • Muutoksen merkitys yksilöille Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 22. Ikäjohtaminen • Ikäkriisit • Pitkäaikaisterveys – mistä on kysymys? • Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen • Ehjänä eläkkeelle Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 23. Esimiehen työkalupakki • Valmentava esimiestyyli (GAINS) • Fasilitointityökalut erilaisten palavereiden avuksi • Voimauttava haastattelu • Muutoksen johtamisen välineitä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 24. Osaamisen kehittäminen • Reteaming-menetelmällä oman osaamisen systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 25. Kehityskeskustelut • Kehityskeskustelu – mitä se on parhaimmillaan? • Kehityskeskustelun hyödyt • Kehityskeskustelu osaamisen kehittäjänä • Kehityskeskustelu sisäisen motivaation luojana • Kehityskeskustelun rakenne, sisältö ja toimintamallit • Esimiehen ja alaisen roolit kehityskeskustelussa • Kehityskeskustelun haasteet Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 26. Tulevaisuuden esimies • Esimiehen roolit • Tuloksellisuudesta huolehtija • Verkostojen rakentaja • Erilaisuuden aito hyödyntäjä • Etäesimies ja virtuaalijohtaja • Visioija, kehittäjä ja uudistaja • Mahdollisuuksien luoja ja valmentaja • Eettisyys ja ekologinen kehitys yrityksen voimavarana Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 27. Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 28. Ajankäytön organisointi • Coveyn matriisi • Tunnesuhde eri (työ)tehtäviin • Defensiivisistä rutiineista aitoon työn prioriteettien ja kehittämisen balanssiin Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 29. Työnilo, työnimu • BBI, Bergenin Burn Out indeksi • Työuupumuskysely • Työuupumuksesta työniloon – Flow • Työilokysely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 30. Itsensä johtaminen • Yksilöllisen itsensäjohtamissuunnitelman luominen: • Taustauskomukset tulevaisuuden menestyjistä • Arvot valintojen ohjaajina • Missio (perustehtävä) • Visio (unelma, toivetila) • Motivaatiotarkistus (minun vai jonkun muun unelma?) • Päämäärä ja tavoitteet (konkretia) • Strategia (miten?) • Toimintasuunnitelma (edistyksen suunnittelu ja aikataulu) • Mittaukset (onnistumisen kriteerit?) • Sisältää yksilövalmennusta Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 31. Kokonaiskuntoisuus • Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaiskunto • Arvostava motivaatiohaastattelu • Elämänkaaren ennakointi (perheen nelikenttämalli) • Työn ja perheen yhteensovittaminen • Kuntotestit • Työstressikysely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 32. Arvotyöskentely • Omien arvojen inventaario • Tärkeimmät arvoni ja miten ne ohjaavat elämääni • Organisaation ja henkilökohtaisten arvojen yhteensovittaminen • Arvokortit • Arvot ja valinnat Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 33. Narratiivinen elämäkertatyöskentely • Elämänkaaren ennakointi • Perheen ja työn yhteensovittaminen Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 34. Tunteiden hallinta • Psyykkinen energia • Ajatusvääristymät, skriptien maailma • Positiivisten tunteiden ja myönteisten asenteiden vaikutus onnellisuus/tyytyväisyyskokemukseen ja terveyteen • Tunteiden muodostuminen • Tunteet ja työyhteisö • Omiin tunteisiin vaikuttaminen, tunteiden käsittely (uskomukset tunteiden takana) Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 35. Vastuullisuus ja henkilöstötaidot • Vastuullinen työote – mihin voin ja mihin minun tulee itse vaikuttaa • Objektista subjektiksi • Itsereflektio • Itsensä motivointi ja itsensä johtaminen • Aktiivinen yhteistyösuhde • Sitoutuminen • Johdon ja henkilöstön välinen luottamus Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 36. Stressinhallinta • Työstressikysely • Stressiteoriaa • Nykyajan stressitilanteet ja stressitekijät • Stressin vaikutukset • Stressiltä suojaavat tekijät • Tulkinnat ja varoitussignaalit • Yksilölliset stressinhallintakeinot • Vinkkejä stressin taltuttamiseksi • Rentoutusharjoitukset Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 37. Hyvä elämä ja onnellisuus Muu, mikä? Tarkoituksen ja mielekkyyden kokemus Henkilökohtainen kasvu Tunne-elämän hallinta Itsekunnioitus, -luottamus, -arvostus Realiteettien taju Itsemäärämisoikeus, elämänhallinnan tunne, subjekti Toiveikkuus ja optimismi 0 Eettiset periaatteet ja omien arvojen tiedostaminen Toiminnallisuus Sisäinen rauha ja tyytyväisyys Terveys Sosiaalinen taitavuus ja myönteiset ihmissuhteet Turvallisuudentunne Taidot ja vahvuudet tiedossa Taloudellinen turvallisuus Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 38. Dialogitaidot • Dialogin nelikenttämalli • monologi • ongelmanratkaisu • luovuus • pohdiskelevuus Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 39. Henkinen hyvinvointi • Psyykkinen energia ja elämän ilo • Psyykkinen toimivuus • Ajatusvääristymät Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 40. Fyysinen hyvinvointi • Terveysliikunnan minimikriteerit • Liikkumalla terveyttä: liikunnan terveysvaikutukset • Liikunta ja mielen hyvinvointi • Liikunnan arvovalinnat – ratkaiseeko pää vai jalat? • Lihastasapaino – terveyden tavaramerkki • Kestävyys- ja lihaskuntotestaukset Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 41. Työhyvinvointi • Työuupumus ja työn imu – työhyvinvoinnin arviointimenetelmät • Työhyvinvoinnin osa-alueet • Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset • Työilo ja työimu Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

 42. Työyhteisövalmennukset Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies