Saab Shared Services: Technology for a Changing World

Saab Shared Services: Technology for a Changing World
paly

Saab Shared Services integrates civilian and military technology to create a secure society. This presentation highlights the company's commitment to developing innovative solutions for a rapidly changing world.

About Saab Shared Services: Technology for a Changing World

PowerPoint presentation about 'Saab Shared Services: Technology for a Changing World'. This presentation describes the topic on Saab Shared Services integrates civilian and military technology to create a secure society. This presentation highlights the company's commitment to developing innovative solutions for a rapidly changing world.. The key topics included in this slideshow are Saab Shared Services, technology, security, innovation, military, civilian,. Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 1 Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-24 Thomas Eklf Informationsarkitekt Arkitektursektionen /Central IS/IT Saab AB Swean, Stockholm 14 november 2007 Saab Shared Services Technology for a Changing World Saab Group Presentation

2. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 2 Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-24 Saab Shared Services Civilian and military technology integrated For a secure society

3. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 3 AGENDA l Vad handlar det om? l Varfr lyfter inte informationsmodellering? l Frndrat arbetsstt l Vad objektdatabas? l Referensmodellen bestmmer mjligheterna l Glm inte mnniskorna i affrsverksamheten! Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-11-14

4. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 4 Vad handlar det om? Varfr modellerar vi informationen? Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11

5. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 5 Faststlld roll Frslag roll- beskrivning Uppdrag roll- beskrivning Beslutad roll Processer och informationsobjekt Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-11-13 Utvrdera och besluta om roll Registrera roll Utse rollgare Utarbeta roll- beskrivning Godknna roll Faststlla roll PRO-00400 Hantera verksamhets- styrande dokument PRO-00552 Styra processer Rollrd Rollrd Kompetens- ansvarig Sakkunnig Rollrd PRO-00899: Definiera och beskriva roll Beslutad roll Kan ocks beskrivas som: Utvrdera och besluta om roll In- objekt Registrera roll / utse rollgare Utarbeta roll- beskrivning Godknna roll Faststlla roll Ut- objekt Ut- objekt Ut- objekt Ut- objekt Ut- objekt Uppdrags- beskrivning Roll- beskrivning Faststlld roll Se ven Anteckningssidor i Visa-menyn

6. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 6 Arkitektur p fyra niver Ett frndringsrende berr oftast flera niver Infoklass: Intern Datum: 2007-11-12 Information System IT Processer

7. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 7 Varfr lyfter inte informationsmodellering? Vilka r vra problem egentligen? Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11

8. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 8 Objektmodeller p Saab Antalet modeller per r. Totalt 103 st. Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-20

9. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 9 Traditionell informationsmodellering Skapar stuprrsmodeller utan mjlighet till koncernperspektiv eller teranvndning Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-02-14

10. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 10 Problem med traditionell teranvndning av objekt Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-09-18 Objekt A 1 Objekt A 3 2 Modell 1 Modell 2 Hur teranvnder man Objekt A i en tredje modell? Vilka relationer har Objekt A som fristende objekt betraktat? Karaktriseras Objekt A av objekten A + 1 + 3? Efter tv modeller:

11. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 11 Nyttan av informationsmodellering Kostnad / nytta (nyttokurva) vid traditionell modellering vs. med koncept fr teranvndning Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-02-15 Kostnad Nytta r 1 2 3 4 5 6 Initial modellerings- kostnad 7 8 Nytta ver tiden med dagens modellhantering Fortsatta kostnader med nya konceptet Nytta ver tiden med en uthllig, strategisk syn p modellering

12. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 12 Begrepp inom behrighetsomrdet Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-12-15 Behrig- het Roll Person Projekt Resurs Kompe- tens Befatt- ning Fretag / Organisa- tion Process

13. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 13 Frndrat arbetsstt Vad har hnt efter 1968? Det r dags att g vidare! Infoklass: Intern Datum: 2007-11-14

14. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 14 Koncernens informationsresurs Mngdimensionella relationer mellan fristende affrsobjekt Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-06 Affrsobjekt Grnssnitts- objekt

15. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 15 Person Exempel p affrsobjekt (frenklat) Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Relation till annat affrsobjekt Relation till informationsdomn Grnssnitts- objekt

16. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 16 Informationsdomnen Kontaktuppgift Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-11-05

17. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 17 Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-25 Dokumentation Objektdefinitioner och tabellexempel

18. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 18 l teranvndning blir praktiskt hanterbar fr frsta gngen l Pverkan av de stndiga frndringarna inom koncernens informations- resurs blir verblickbara och hanterbara l Medger kollektiv kunskapsuppbyggnad, mindre personberoende l Tydligare grnser fr garskap av modeller gr att knyta till processer (grs exempelvis av Ericsson) l Mjliggr enklare modellfrvaltning l Understdjer koordinering av information och verksamheter p den konceptuella nivn, d.v.s. affrsnivn Frdelar med det nya modelleringskonceptet Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19

19. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 19 Vad objektdatabas? Kan man modellera utan en modell- och objektdatabas? Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11

20. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 20 Modellcykeln Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Objekt under arbete i en modell under arbete. Godknd (lst) modell lser objekten. Det r modellen som styr versionshanteringen av objekten. Modell- version Objekt- version Objekt- version Ls Ls Ny version under arbete v. 1 Ny version under arbete v. 1 v. 0 v. 0 Starttillstnd

21. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 21 Objekt har relationer, modeller har inte relationer Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-12-21

22. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 22 Relationer Objekt och relationer kan bara ha giltighet inom ramen fr en modell Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-01-05 Modell A version 1 Status: Ogiltig 2 1 Modell A version 2 Status: Giltig 2 1 I objektdatabasen: Har objekt 1 och 2 en relation?

23. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 23 Modellvy Modellvy Objekts modelltillhrighet och teranvndning Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Informations- domnmodell Objekt 1 v. 3 2 1 v. 1 utgiven (lst) Affrsobjektmodell 3 v. 2 utgiven (lst) 4 Modellvy 3 4 1 2 5 5 2 Primr tillhrighet Refererad Objekt med kraftig ram: grnssnittsobjekt Objekt 2 v. 1 Objekt 4 v. 1 Objekt 3 v. 2 Objekt 5 v. 3

24. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 24 l En informationsdomn kan preciseras av en annan informationsdomn l En informationsdomn levererar en specifik nyttighet, motsvarande en enkel eller mera komplex SOA-tjnst l En modell fr ett affrsobjekt (Business Object) behver normalt std av en eller flera informationsdomner fr att kunna leverera affrsnytta l En informationsdomn kan ing i flera affrsobjektmodeller l En modell med objekt frn tv eller flera affrsobjekt utgr en modellvy (motsvarar omfattningen av en traditionell informationsmodell) l Ett affrsobjekt kan ing i flera modellvyer l Modellvyer anvnds fr att kommunicera modeller mot olika mlgrupper ute i verksamheten l En modellvy uttrycker en eller flera modeller p lmplig detaljeringsniv l Domner och affrsobjekt kan frndras (versioner) om tidigare ej identifierade behov uppstr. Sdana interna ndringar behver inte pverka grnssnittsobjektens relationer med objekt i andra modeller. Ngra grundlggande knnetecken kort summering Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-11-13

25. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 25 Referensmodellen bestmmer mjligheterna Metamodellen beskriver vad man kan gra Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11

26. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 26 Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11 Referensmodellen Frenklad vy av referensmodellerna Objekt och Modell

27. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 27 Glm inte mnniskorna i affrsverksamheten! Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11 Om din bestllare inte frstr modellen s r den nstan vrdels

28. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 28 Metamodell garskap och godknnanden av modeller Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Modellgare godknna modell Mlgrupp 2 godknna modellvy Mlgrupp 1 godknna modellvy

29. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 29 Affrsobjekt- och informationsdomnmodeller Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Affrsobjektet Person med preciseringen Medborgarskap. Objekten utgr affrsobjektmodellen Person.

30. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 30 Informationsdomnen Land Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Objektet Land r grnssnittsobjekt. Grnssnittsrelationen avseende kan vara M:M eller M:1. Objekten utgr domnmodellen Land.

31. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 31 Informationsdomnen Sprk Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-12-18 Objektet Sprk r grnssnittsobjekt. Objekten utgr domnmodellen Sprk.

32. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 32 Modellvy Person expanderad Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Den expanderade modellvyn fr affrsobjektet r svrverskdlig, men exakt. Vyn r knslig fr ndringar. Man kan betrakta en vy som ett snapshot av en modell som har ett bst fre-datum. (Affrsobjektmodellen medtagen nedtill som jmfrelse.) Ursprunglig modell, sidan 21

33. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 33 Informationsdomner Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-19 Informationsdomner kan byggas samman till alltmer sammansatta funktioner. Valfritt grnssnittsobjekt frn domnerna kan refereras frn andra modeller, beroende p hur komplext behov som finns i affrsobjekten. Grnssnittsobjekt i de tre domnmodellerna ovan: Land, Benmning respektive Sprk

34. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 34 Grnssnittsrelationer Objekt br inte refereras frn tv hll Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2007-03-23 Modell 1 (refererar objekt 4) Modell 2 (refererar objekt 1) modellerna ovan uttrycker dubbla relationer

35. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 35 Och du det hnger p dig ocks! Om alla goda krafter hjlps t... Infoklass: Intern Datum: 2007-11-11

36. ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 36 Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-24 Thomas Eklf thomas.eklof@saab.se 013-18 48 54 www.saabgroup.com

Related