"Assessing the Quality and Impact of Local Services: A Focus on Evaluating and Improving Starting Points"

paly

This article, written by Markus Seppelin on March 16, 2010, examines the effects of the local

About "Assessing the Quality and Impact of Local Services: A Focus on Evaluating and Improving Starting Points"

PowerPoint presentation about '"Assessing the Quality and Impact of Local Services: A Focus on Evaluating and Improving Starting Points"'. This presentation describes the topic on This article, written by Markus Seppelin on March 16, 2010, examines the effects of the local. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Markus Seppelin   16.3.2010Lähipalveluiden laatu ja vaikuttavuus -  lähtökohtia arviointiin ja kehittämiseen

Slide22   16.3.2010   Markus SeppelinKunta- ja palvelurakenneuudistus ja lähipalvelut  Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu puitelaki 2007 – 2012 -> tarkoitus on luoda palveluille vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta -> parantaa tuottavuutta -> hillitä kuntien menojen kasvua -> luoda edellytykset palvelujen ohjauksen kehittämiselle Valtioneuvoston selonteko, marraskuu 2009 Kuntaliitokset, hallinnolliset rakenteet uudistumassa Valtionosuusuudistus, 2010 voimaan

Slide33   16.3.2010   Markus SeppelinKunta- ja palvelurakenneuudistus ja lähipalvelut  Ei ole vielä edetty palveluiden kehittämiseen  Erityisesti suurilta kaupungeilta ja kaupunkiseuduilta odotetaan toimenpiteitä – yhteistyön vahvistaminen kaipaa ohjausta ja tukea (kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisvelvoite)  Uudistuksen kokonaisvaikutusten tarkastelu antaa odottaa  Sosiaali- ja terveyspalveluita järjestetään suuremmissa kokonaisuuksissa (20 000 asukkaan väestöpohja)  Sosiaali- ja terveyspalveluissa 60 kuntaa ei täytä vielä puitelain mukaista väestöpohjavaatimusta  Perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta vastaavien organisaatioiden määrä puolittumassa  Uudistus on keskeneräinen, vaikutukset tulevat ilmi pitkällä aikavälillä (palveluiden saatavuus, laatu, henkilöstön riittävyys)  Osassa kuntia lähipalvelut näyttävät etääntyvän ja palvelurakenne monimutkaistuvan

Slide44   16.3.2010   Markus SeppelinKunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveyspalveluissa  Säästöt hallinnon keventyessä ja päällekkäisyyksien purkautuessa  Lisäkustannukset yhdenvertaisesta kohtelusta ja tietojärjestelmien yhdistämisestä  Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet?  Perustason vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa –> palveluiden parantaminen turvaamalla ne perus-/lähipalveluina, joita erityispalvelut tukevat  Erityispalveluihin riittävä toiminnan volyymi  Sosiaali- ja erityispalveluiden kuntayhtymät laajalla väestöpohjalla -> vahvistaa ehkäisevää työtä, turvata peruspalveluiden rahoitus, osaaminen, saatavuus ja laatu yhdenvertaisesti, kaventaa väestöryhmien hyvinvointieroja, parantaa palveluiden vaikuttavuutta, hallita kustannuksia

Slide55   16.3.2010   Markus SeppelinSosiaalitoimen järjestämisen muutokset  Sosiaalitoimenpalveluista kunnat ovat siirtäneet yhteistoiminta-alueille useimmin lasten- ja nuorten psykososiaaliset palvelut, päihdehuollon palvelut, vanhusten kotisairaanhoidon palvelut  Jaettu vastuu osittain päihde- ja vanhusten laitoshuollon palveluiden kohdalla  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymykset: vastuiden epäselvyys ja organisoituminen avoin kysymys – poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan muun toiminnan ja yhteistoiminta-alueelle siirrettyjen tehtävien välillä epäselvä

Slide66   16.3.2010   Markus SeppelinLaadun ja vaikuttavuuden edistämistoimet  Palveluinnovaatiohanke 1) Palveluvaaka -sivusto, kannustin parantaa laatua, avoin internet -sivusto, joka välittää tietoa palveluiden saatavuudesta, kustannuksista, tuottavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta 2) Strateginen yhteistyö innovaatiokentän toimijoiden välillä 3) Innokylä –innovaatioympäristö – uusien mallien levittäminen ja juurruttaminen /tietokanta, tapahtumat, foorumit, opastus verkkopalveluun, vuorovaikutteisuus / kehitä, suunnittele, toteuta, arvioi

Slide77   16.3.2010   Markus SeppelinLähi- vai etäpalvelut  Etäpalvelut kustannustehokkaita (tietoverkon hyväksikäyttö, mittakaavaedut)  Milloin riittää etäpalvelu / milloin tarvitaan lähipalvelua – ihmiseltä ihmiselle palvelua?  Palvelurakenneuudistukset johtavat yhteen suuntaan -> suurempiin kokonaisuuksiin, keskittymiseen  Kiire vai ei  Ongelman monimutkaisuus / yksinkertaisuus  Tarvitaanko voimaannuttamista ja osallisuuden vahvistamista vai ei?

Slide88   16.3.2010   Markus SeppelinLähipalvelut, oikeudenmukaisuus, eettisyys  Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan neuvoston Sosiaalinen peruskirja, oikeus sosiaalipalveluihin art. 14: ei saa jättää heitteille  EU:n perusoikeuskirja  Suomen perustuslaki 19 §  sosiaaliset oikeudet määrittelevät hyvin rajatusti sen, millä perusteilla voimavarat jaetaan – ”talouden lait” sanelevat resurssien allokoinnin  sosiaalisissa oikeuksissa pakotejärjestelmät heikkoja, pelotevaikutukset heikkoja  eettinen periaate / luonnonlaki  ”hedelmistä puu tunnetaan”

Slide99   16.3.2010   Markus SeppelinYleis- vai erikoispalvelut  kehityssuunta: yleisosaajista erikoistuneisiin ammattilaisiin  seurauksena väliinputoajakeskustelu sekä moniammatilliseen yhteistyön merkityksen korostuminen  voidaanko jokaiselle inhimilliselle puutteelle tai ongelmalle luoda julkisesti rahoitettu erikoispalvelu tai erikoisapujärjestelmä?  Voidaanko palata osittain yleisosaajien merkityksen korostamiseen / vrt. yleislääkäri / erikoislääkäri ?  Ovatko yleisosaajat vapaaehtoisia ei-ammattilaisia vertaistuen antajia ?  huoli ammatillisuuden katoamisesta, ammatillisen aseman heikkenemisestä

Slide1010   16.3.2010   Markus SeppelinPalveluiden arviointi  Palveluiden arviointiin sosiaali- ja terveysalalla olisi panostettava lisää  Kenen näkökulmasta arvioidaan? (ns. kadunmies, henkilöstö, asiakkaat, päättäjät)  Pelko taloudellisten seikkojen korostumisesta – onko huoli aiheellinen?  Vie aikaa – tuottaako tulosta?  Osaamiseen panostettu paljon  Alan keskustelukulttuuri, filosofointi, arvojen pohdinta, -> milloin päästään tuumasta toimeen?  Mikään ei estä erilaisten näkökulmien tuomista arviointiin

Slide1111   16.3.2010   Markus SeppelinLähipalvelun laadun moniulotteisuus  Ihmiset kiinnittävät huomiota eri ulottuvuuksiin palvelun laatua arvioitaessa:  Palvelun saatavuus / aukioloajat  Palveluun / hoitoon pääsy  Henkilökunnan ystävällisyys  Toimenpiteen vaikuttavuus / ongelman uusimisen todennäköisyys  Lyhyen aikavälin / pitkän aikavälin seuraukset  Henkilöstön osaaminen ja moraalinen vastuu  Tiedottaminen ja tiedon antaminen  Ulkoiset tilat ja laitteet  Toimenpiteen nopeus  Henkilökohtaisuus / anonyymiys  Kustannukset (raha + aika + vaiva)  yhtenäistä käsitystä laadusta on vaikea muodostaa

Slide1212   16.3.2010   Markus SeppelinMiksi olisi arvioitava laatua enemmän?  Päätöksenteko voi perustua vain tietoon tai arvauksiin/oletuksiin vaikutuksista  Lobbaus vai tulokset ratkaisevia resurssien jaon määrittelijänä  Hiljainen tieto / kokemustieto esiin, ammattitaitoon kuuluu sanoiksi pukemisen taito  Iltapäivälehti vai Kauppalehti; kiinnostavuus, uskottavuus  Yksittäiset esimerkit eivät riitä / valikoivuus

Slide1313   16.3.2010   Markus SeppelinPOLITIIKKATOIMIEN VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN VISIO Poliittinen päätöksenteko ja valmistelu valtioneuvostossa perustuvat laaja-alaiseen tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla että aiemmasta politiikasta saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat poliittista päätöksentekoa pitkäjänteisesti. Vision toteuttamiseksi tarvitaan toimintamalli, jossa varmistetaan merkittävimpien yhteiskuntapoliittisten päätösten vahva ja horisontaalinen tietopohja. Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen – Kuinka parantaa tiedonkäyttöä poliittisessa päätöksenteossa; Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 6/2009

Slide1414   16.3.2010   Markus SeppelinToimintamallissa: •  arviointi- ja tutkimustietoa käytetään systemaattisesti uudistustarpeiden tunnistamisessa, vaikuttavimpien politiikkatoimien valinnassa sekä päätöksenteon ja sen valmisteluprosessin eri vaiheissa •  tietotarpeet  määritellään ja tunnistetaan poliittisista prioriteeteista lähtevästi •  tietovarannot  ovat korkealaatuisia ja tehokkaasti käytössä •  johtamisjärjestelmä  tukee arviointi- ja tutkimustiedon oikea-aikaista, tehokasta ja systemaattista käyttöä • on  toimiva vuorovaikutus  arviointi- ja tutkimustiedon tuottajien ja käyttäjien kesken •  raportointi  on mahdollisimman kevyttä eikä tarpeettomasti kuormita virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä.

Slide1515   16.3.2010   Markus SeppelinArviointitiedon hyödyntämisen haasteita Poliittisia haasteita •  tiedon ja sen tarpeen kohtaaminen sisällöllisesti ja ajallisesti •  horisontaalisten ilmiöiden tietotarpeiden tunnistaminen ja laaja- alaisen tiedon käyttö on puutteellista sektorihallinnossa •  tiedon yksipuolisuus ja kapea-alaisuus •  tiedosta ei olla kiinnostuneita tai tiedon käsittelyyn ei ole aikaa •  tietoa ei haluta •  tiedot ovat epävarmoja

Slide1616   16.3.2010   Markus SeppelinArviointitiedon hyödyntämisen haasteita Virkamiesvalmistelun haasteita •  ei ohjausjärjestelmää tai velvoitteita arviointitiedon hyödyntämiselle •  tietoa ei ole käytettävissä tai sitä ei löydetä •  ei uskota että aiemmista päätöksistä voi oppia •  tieto on laaja-alaista ja pirstaleista, ei kohdistu konkreettiseen valmisteluun •  kellään ei ole kokonaisvastuusta systemaattisen arviointijärjestelmän kehittämisestä •  seuranta koetaan lisätyöksi •  ministeriöt vastaavat itse arvioinnin organisoinnista toimialansa osalta eikä yhtenäistä toimintakulttuuria ole •  resurssien puute

Slide1717   16.3.2010   Markus SeppelinArviointitiedon hyödyntämisen haasteita Tiedontuotannon haasteita •  tietoa tuotetaan epärelevanteista asioista •  tietoa ei haluta antaa •  tieto on kapea-alaista ja sirpaloitunutta •  tulokset huonosti esitetty •  tulokset eivät ajoitu oikein suhteessa valmistelun tarpeisiin •  tiedontuotannon tehtävät ovat vaikeita •  jälkiarviointi ei pysy maailman muutosten tahdissa •  resurssien puute

Slide1818   16.3.2010   Markus SeppelinArviointitiedon hyödyntämisen haasteita Osaamisen kehittämisessä työryhmä tunnisti neljä osa-aluetta. 1) Johtamisen kehittämisessä tiedolla johtaminen ja vaikutusten arvioinnin saattaminen osaksi ”normaalia” toimintaa, johon hankitaan osaamista ja panostetaan resursseja. 2) Arvioitsijoiden tulee syventää ja laajentaa menetelmällistä osaamista sekä suunnata sitä poliittisesti tärkeisiin kysymyksiin. 3) Tiedontuottajilla tulee olla kyky tiivistää olennainen tieto päätöksenteon tueksi. Tätä kykyä tulee kehittää, jotta yhteistyö ja vuorovaikutus valmistelijoiden ja tutkijoiden välillä toisi entistä enemmän lisäarvoa. 4) Valmistelijatasolla tärkeää on tiedon syntetisoimisen taito, kyky tuottaa analyysia, arviointiosaaminen sekä tietoisuus erilaisista tietolähteiden ja tiedontuottajista sekä tilaajaosaaminen.