"Realizing Basic and Human Rights in Finland: Expert Seminar on the Evaluation of the National Programme for Human Rights 2012-2013"

paly

This seminar, held at Tampere University on December 10th, 201

  • Uploaded on | 0 Views
  • diana diana

About "Realizing Basic and Human Rights in Finland: Expert Seminar on the Evaluation of the National Programme for Human Rights 2012-2013"

PowerPoint presentation about '"Realizing Basic and Human Rights in Finland: Expert Seminar on the Evaluation of the National Programme for Human Rights 2012-2013"'. This presentation describes the topic on This seminar, held at Tampere University on December 10th, 201. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1“Toteutuvatko perus- ja ihmisoikeudetSuomessa?” Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012–2013 evaluaatioon liittyvä asiantuntijaseminaari, Tampereen yliopisto 10.12.2013 10 keskeistä suomalaista perus- ja ihmisoikeusongelmaa Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen 20-Oct-14 1

Slide21 PUUTTEET VANHUSTEN OLOISSAJA KOHTELUSSA • Laitoshoidossa ja palveluasumisessa vanhusten hoidon, ravinnon, hygienian (ml. vaippojen vaihdon), kuntoutuksen ja ulkoilun puutteet sekä riittämättömän henkilökunnan korvaaminen liiallisella lääkityksellä • Kotona asuvien avopalveluvanhusten turvattomuus sekä ulkoilun ja asiointimahdollisuuksien puutteet • Itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteiden säännöspohja puuttuu kokonaan • Valvonta on riittämätöntä 20-Oct-14 2

Slide32 LASTENSUOJELUN JA LAPSIASIOIDENKÄSITTELYN PUUTTEET • Yleinen voimavarojen puute, työntekijöitä liian vähän, vaihtuvuus suuri, puutteellinen koulutus ja kokemus • Sijaishuollon valvonta riittämätöntä • Mielenterveyspalveluiden riittämättömyys, vaikeuksia saada sijoitettu lapsi hoitoon • Perheen avohuollon tukipalveluiden riittämättömyys ja viivästyminen • Oikeusprosessit, erityisesti olosuhdeselvitykset viipyvät 20-Oct-14 3

Slide43 VAMMAISTEN OIKEUKSIENTOTEUTUMISEN PUUTTEET • Vammaisten yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien toteutumisessa fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä tai kohtuullisten mukautusten puutteita • Vammaisten työllistymistä ja oikeutta perheeseen ei tueta riittävästi • Vammaisten laitoshoidossa itsemääräämisoikeuden rajoittamiskäytännöt vaihtelevat • Puutteet vammaisten lasten sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa 20-Oct-14 4

Slide54 LAITOKSISSA OLEVIENITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA LOUKKAAVAT RAJOITTAMISKÄYTÄNNÖT • Rajoitustoimet voivat olla kokonaan perusteettomia (esim. ”laitosvaltaan” nojautuvia) • Sääntelemättömissä tilanteissa (esim. somaattinen terveydenhoito, vanhusten hoito) rajoitustoimet voivat olla liiallisia ja joka tapauksessa epäyhtenäisiä • Valvonta riittämätöntä ja toimenpiteiden kontrolloitavuus puutteellista, kun menettelyllisiä oikeusturvatakeita ei ole säädetty 20-Oct-14 5

Slide65 ULKOMAALAISTEN SÄILÖÖNOTONONGELMAT JA NS. PAPERITTOMIEN TURVATTOMUUS • Ulkomaalaisten säilyttäminen poliisivankilassa (toistaiseksi vain yksi säilöönottoyksikkö) • Ei asianmukaista perheille tarkoitettua säilöönottopaikkaa • Yksin tulleiden alaikäisten säilöönottoa ei ole (vielä) kielletty • Ns. paperittomien perustarpeiden (oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, perusopetukseen yms) täyttämisessä puutteita/epäselvyyksiä 20-Oct-14 6

Slide76 VANKIEN JA TUTKINTAVANKIEN OLOJENJA KOHTELUN EPÄKOHDAT • Vankien toimintojen vähäisyys, jotkut vangit joutuvat olemaan sellissään 23 h/vrk (CPT:n suositusten mukaan vangeilla tulisi olla sellin ulkopuolista aikaa vähintään 8 h/vrk • Paljusellit (yhä noin 180) • Tutkintavankien liiallinen säilyttäminen poliisin tiloissa (CPT kritisoinut jo 20 vuotta) 20-Oct-14 7

Slide87 RIITTÄVIEN TERVEYSPALVELUIDENSAATAVUUDESSA PUUTTEITA • Pitkiä hoitojonoja • Lakisääteisten terveyspalveluiden järjestämisessä puutteita, esim. hoitotarvikkeiden jakelu, ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys • Erityisryhmien terveydenhoidossa puutteita, esim. varusmiehet, vangit, ns. paperittomat 20-Oct-14 8

Slide98 PUUTTEET PERUSOPETUKSENOPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUDESSA • Kiusaamiseen puuttuminen riittämätöntä • Kouluissa sisäilmaongelmia • Oppilashuollon, kuntoutuksen ja muun koulunkäynnin ja oppimisen tuen saatavuus riippuu lapsen asuinpaikasta, kotikunnan taloustilanteesta ym. 20-Oct-14 9

Slide109 OIKEUSPROSESSIEN PITKÄTKÄSITTELYAJAT JA TUOMIOISTUINTEN RAKENTEELLISEN RIIPPUMATTOMUUDEN PUUTTEET • Pitkät käsittelyajat vakava ongelma etenkin kiireellistä käsittelyä vaativissa asioissa, kuten lapsiasioissa • Oikeuslaitoksen ministeriöjohtoisuus ja aliresursointi, ääriesimerkkinä määrärahan myöntäminen yksittäisen jutun käsittelyyn lisäbudjetissa 20-Oct-14 10

Slide1110 PERUS- JA IHMISOIKEUSLOUKKAUSTENENNALTAEHKÄISYSSÄ JA HYVITTÄMISESSÄ PUUTTEITA • Perus- ja ihmisoikeuksia ei aina oteta vakavasti, ihmisoikeuskoulutus ja -kasvatus vajavaista • Perus- ja ihmisoikeusloukkausten hyvittämisen säädöspohja vajavainen 20-Oct-14 11

Related