ญ. - PDF Document

Presentation Transcript

 1. ญ. 18 ปี 2 เดือนก่อนเริ?มมีข้อนิ?วบวมทุกข้อที?มือทั?ง 2ข้าง กินยาลดอักเสบอาการทุเลาพออยู่ได้ 2 วันก่อนมีผื?นขึ?นที?แก้มทั?ง2 ข้างจึงมารพ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 3. 10. ได้แก่ anti smith anti dsDNA lupus anticoagulant (LAC) anti cardiolipin Ab (ACL) เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 4. ช.อายุ 21 ปีปวดข้อปลายนิ?ว 4 เดือน เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 5. onycholysis Pitting nail Psoriasis skin เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 6. Arthritis multilan dactylitis Or sausage digit เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา Pencil in cup

 7. ช. 15 ปี 3 เดือนปวดหลังส่วนล่างมากขึ?นเรื?อยๆ 1 เดือนตื?นตอนเช้ามีอาการปวดฝ่าเท้ามากจนเหยียบพื?นไม่ได้ 3 วันเข่าบวมจึงมารพ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 8. Ankylosing spondylitis Clinical clue : • Ibp 3mo • Alternate buttock pain • Enthesitis • HLA B27 +ve • Family history เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 9. Spondyloarthritis (SpA) 1. Ankylosing spondylitis (AS) 2. Psoriatic arthritis (PsA) 3. Reactive arthritis (ReA) 4. Enteroapthic spondylitis / IBD related arthritis 5. Undifferentiated spondyloarthritis (USpA) เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 10. ญ.อายุ 65 ปี 4 เดือนไข้ตํ?าๆเบื?ออาหาร 2 เดือนปวดหลังค่อยๆเป็นรุนแรงมากขึ?นจนไม่ยอมเดิน ญาติเห็นอาการทรุดลงจึงพามารพ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 11. Pott disease, also known as tuberculous spondylitis เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 12. ญ. 70 ปี 5 เดือนฝืดตึงข้อนิ?วมือตอนเช้า วันนี?ลูกมาเยี?ยมจึงพามาพบแพทย์ เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 13. Common Primary OA ? hand ? hip ? Knee ? Lower c spine ? Lower L spine เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 14. Cardinal sign osteoarthritis 1. non uniform joint space narrowing 2. subchondral bone cyst 3. sunchondral bone sclerosis 4. osteophyte formation เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 15. pattern involvement primary OA of hand เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 16. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 17. 1.non uniform joint space narrowing 2.subchondral bone cyst 3.sunchondral bone sclerosis 4.osteophyte formation เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 18. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 19. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา