"Valued and Selected Patents of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw for Evaluation"

paly

This document outlines the patents of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, which have been evaluated

About "Valued and Selected Patents of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw for Evaluation"

PowerPoint presentation about '"Valued and Selected Patents of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw for Evaluation"'. This presentation describes the topic on This document outlines the patents of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, which have been evaluated. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1PatentyUniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wycenione i wytypowane do wyceny Patenty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wycenione i wytypowane do wyceny w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju SPIN-TECH Wrocław 26/08/2014 UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide2PLAN PREZENTACJI1. Korzyści wynikające ze współpracy nauki z biznesem. 2. Identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 3. Przykład komercjalizacji opatentowanego wynalazku poprzez zawarcie umowy licencyjnej 4. Przykład komercjalizacji innowacyjnego projektu zrealizowanego na UPWr. 5. Przykład opracowania innowacyjnej technologii we współdziałaniu z przemysłem w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej 6. SPIN-TECH – Informacje o Programie 7. Zadania UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  

Slide3PLAN PREZENTACJIPatenty UPWr komercjalizowane w ramach programu SPIN-TECH: Patenty wycenione:  Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego  Chrupki ziemniaczane  Ekstrudowane chrupki kukurydziane  Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła  Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego  Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy  Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)  Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217021)  Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych  Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych Patenty wytypowane do wyceny:  Preparat o właściwościach immunoregulatorowych  Sposób izolacji bakterii Legionella sp.  Sposób otrzymywania kwasu loganowego  Sposób otrzymywania biopreparatu z udziałem drożdży Yarrowia lipolitica  Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych  

Slide4NAJPOWSZECHNIEJSZYM SPOSOBEMZASTOSOWANIA PATENTÓW W PRAKTYCE JEST ICH KOMERCJALIZACJA, czyli udostępnianie praw do konkretnych wyników innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide5Korzyści wynikające ze współpracynauki z biznesem:  Możliwość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań;  Dostęp do najnowszej wiedzy;  Wzrost konkurencyjności;  Wyższa jakość produktu;  Wzrost prestiżu firmy;  Zdobycie nowych klientów i / lub rynków;  Zdobycie/zwiększenie możliwości eksportowych. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide6Potencjał komercjalizacyjnyUniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  3. miejsce w Polsce wśród akademickich szkół wyższych o największej liczbie przyznanych patentów (w 2012r. 81 decyzji Urzędu Patentowego RP o przyznaniu patentów na wynalazki)  4. miejsce w Polsce w rankingu akademickich szkół wyższych pod względem innowacyjności; aktywny w procesie kreowania, wdrażania i stosowania innowacji na rynku  jako  jeden  z  pierwszych  w  Polsce  UPWr  wdrożył  do  obrotu  gospodarczego wyniki  badań  rozwojowych  współfinansowanych  przez  UE  w  ramach  POIG  jedna  z  najlepszych  uczelni  specjalistycznych  w  kraju  pod  względem współpracy  sektora  nauki  i  biznesu UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide7Przykład komercjalizacji opatentowanego wynalazkupoprzez zawarcie umowy licencyjnej  Najbardziej  spektakularną  formą  współpracy  z  biznesem  jest  zawieranie  umów  licencyjnych na  sprzedaż  opatentowanych  wynalazków.  Przykładem  historycznej,  ale  wciąż  przynoszącej  przychód  uczelni,  jest  umowa z  firmą  Torf  Corporation  na  sprzedaż  know  how  produkcji  preparatów  torfowych prof.  Stanisława  Tołpy.  Na  początku  działalności,  firma  koncentrowała  się  na  produkcji  leku  -  Preparatu  Torfowego  Tołpa (PTT).  Długoletnie  badania  Profesora  Tołpy  i  jego  współpracowników  udowodniły immunoregulacyjne  i  immunostymulujące  działanie  ekstraktu  torfowego  na  organizm  człowieka. Z  czasem  Torf  Corporation  zaczęła  wykorzystywać  ekstrakt  torfowy  do  produkcji  kosmetyków  i past  do  zębów. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide8Przykład komercjalizacji innowacyjnego projektuzrealizowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu  Tytuł Projektu :  Geokompozyty sorbujące wodę - innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin  Beneficjent:  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH Projekt  dotyczy  sposobu  regulacji  stosunków wodnych  w  glebie  przy  zastosowaniu innowacyjnych   form  geokompozytów, zawierających  superabsorbenty,  zatrzymujących wodę,  co  wspomaga  wegetację  i  prawidłowy rozwój  roślin.

Slide9Geosap Rezultatem prowadzonych podczas projektu badań jest opracowanie innowacyjnego produktu w postaci  geokompozytów sorbujących wodę  wraz z instrukcją technologiczną aplikacji i użytkowania w zależności od ich docelowego przeznaczenia  W 2012 r. umowa licencyjna z firmą  Geotabo sp. z o.o . Firma kupiła prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku „Element geokompozytowy, zwłaszcza do wspomagania wegetacji roślin” na podstawie patentu nr PL 211198 wytworzonego w ramach projektu.  Rynkowa nazwa geokompozytów to  HYDROBox . Są one już dostępne w sprzedaży. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide10Przykład opracowania innowacyjnej technologiiwe współdziałaniu z przemysłem, w celu wdrożenia do praktyki gospodarczej:  Tytuł projektu:  Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)  Beneficjenci :  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (lider konsorcjum), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH Innowacyjne działania mające na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych  przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych  w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. 

Slide11OVOCURAW wyniku realizacji projektu powstała:  technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje,  kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji,  technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych,  technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein,  metoda aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych,  technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesów technologicznych. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide12SPIN-TECHInformacje o Programie Program SPIN-TECH  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze PJB, w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide13UNINOVA S.A.Centrum Wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje projekt „UNINOVA S.A. Centrum wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach programu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide14Zadania UNINOVA S.A.Centrum Wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Zadaniem  utworzonej  spółki  celowej  będzie   aktywne,  biznesowe  zarządzanie powierzonymi  prawami  własności  przemysłowej  w  celu  wdrożenia  ich  do przemysłu.  Działania  spółki  będą  prowadzić  do  współpracy  przedsiębiorstw  z  UPWr,  w szczególności  poprzez  tworzenie  spinowych  spółek  kapitałowych, licencjonowanie  i  sprzedaż  praw,  zwłaszcza  patentów  .   UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide15Patenty UPWr komercjalizowanew ramach programu SPIN-TECH  Do wyceny wytypowano 15 wynalazków chronionych patentami, których właścicielem jest UPWr. w celu komercjalizacji pośredniej (tworzenie spinów)   Po dokonaniu wyceny część zostanie wniesiona aportem do Spółki, a pozostałe przekazane Spółce Celowej w zarząd powierniczy.   UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide16Wycenione Patenty UPWr komercjalizowanew ramach programu SPIN-TECH  Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego  Chrupki ziemniaczane  Ekstrudowane chrupki kukurydziane  Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła  Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego  Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy  Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)  Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217021)  Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych  Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych   UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH

Slide17Tytuł wynalazku:Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego  Twórcy: Radosław Gniłka Antoni Szumny Czesław Wawrzeńczyk  Nr patentu  PL215848  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 25.03.2010r.

Slide18Opis wynalazku : Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego Wynalazek  dotyczy  sposobu  otrzymywania  czystego  (+)-β-tujonu  z  materiału  roślinnego, który  poddaje  się  destylacji  z  parą  wodną,  w  celu  uzyskania  olejku  eterycznego zawierającego  mieszaninę  tujonów,  którą  poddaje  się  izomeryzacji  5%  roztworem  NaOH w  alkoholu.  Do  tak  otrzymanej  mieszaniny  dodaje  się  nasycony  roztwór  wodorosiarczanu (IV)  sodu  i  pozostawia  się,  w  temperaturze  pokojowej,  na  wytrząsarce  do  momentu wytrącenia  się  adduktu.  Otrzymany  addukt  odsącza  się  i  suszy,  a  następnie  hydrolizuje  się poprzez  destylację  z  parą  wodną.

Slide19Zalety wynalazku:Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego  otrzymanie czystego (+)- β -tujonu, bez użycia rozpuszczalników organicznych, a otrzymany produkt cechuje się bardzo wysoką czystością, powyżej 99,8% według chromatografii gazowej (GC).  warunki prowadzenia procesu, które nie zanieczyszczają środowiska.

Slide20Zastosowanie wynalazku:Sposób otrzymywania czystego (+)-β-tujonu z materiału roślinnego  w  przemyśle  farmaceutycznym  i  chemicznym;  jako  synton  w  syntezach  organicznych  jako wzorzec chromatograficzny i sensoryczny.  do  produkcji  środków  ochrony  roślin.

Slide21Twórcy: Agnieszka Kita Anna Pęksa Artur Gryszkin  Nr patentu  PL212326  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 16.06.2008r.  Opis  wynalazku: Przedmiotem  wynalazku  są  chrupki  ziemniaczane,  których  mieszanka  wyjściowa zawiera  skrobię  ziemniaczaną,  grys  ziemniaczany,  kaszkę  kukurydzianą,  a  dodatkiem są  wytłoki  z  siemienia  lnianego  o  prawie  identycznym  składzie  do  siemienia  lnianego, jednakże  o  obniżonej  zawartości  tłuszczu. Tytuł wynalazku: Chrupki ziemniaczane

Slide22Zalety wynalazku: Chrupki ziemniaczane  Źródło  cennych  żywieniowo  składników:  olej  lniany,  błonnik  pokarmowy,  lignany (prekursory  estrogenów),  witaminy  z  grupy  B  oraz  liczne  mikroelementy.  Zastosowanie  wytłoków  lnianych  wywiera  korzystny  wpływ  na  cechy organoleptyczne  i  funkcjonalne  chrupek.  Otrzymane  chrupki  charakteryzują  się  typowym  ziemniaczanym  smakiem i  aromatem,  kruchą  i  delikatną  teksturą,  a  także  nieznacznie  zmniejszonym stopniem  ekspansji,  w  stosunku  do  chrupek  bez  dodatku  wytłoków z  siemienia  lnianego.

Slide23Zastosowanie wynalazku: Chrupki ziemniaczane Wynalazek  może  znaleźć  zastosowanie  w  przemyśle  spożywczym. Chrupkie  wyroby  przekąskowe,  otrzymywane  w  wyniku  smażenia  lub  pieczenia ekstrudowanych  półproduktów  zwanych  peletami  (ang.  pellets),  stanowią  stale zwiększającą  się  grupę  produktów. Rosnące  wymagania  i  oczekiwania  konsumentów  sprawiają,  że  producenci żywności  zwracają  coraz  większą  uwagę  na  jakość  produkowanych  wyrobów, w  tym  na  ich  cechy  organoleptyczne  i  wartość  odżywczą. Na  szczególną  uwagę  zasługuje  siemię  lniane,  które  nadaje,  produktom  z  jego udziałem,  unikalne  cechy  smakowo-zapachowe,  wzbogacając  je  jednocześnie w  cenne  żywieniowo  składniki.

Slide24Twórcy: Agnieszka Kita Anna Pęksa Tomasz Zięba  Nr patentu  PL212325  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 16.06.2008r.  Opis  wynalazku: Przedmiotem  wynalazku  są  ekstrudowane  chrupki  kukurydziane  zawierające kaszkę  kukurydzianą  z  dodatkiem  wytłoków  lnianych  charakteryzujących  się prawie  takim  samym  składem  chemicznym  co  surowiec  wyjściowy,  jedynie  ma obniżoną  zawartość  oleju.  Odpad  ten  może  być  cennym  dodatkiem  do  wielu produktów  spożywczych,  np.  chrupek.  Wynalazek  dotyczy  chrupek  typu „collet”,  które  bezpośrednio  po  procesie  ekstruzji  są  gotowe  do  spożycia. Tytuł wynalazku: Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Slide25Siemię  lniane,  od  lat  stosowane  w  piekarstwie  jako  dodatek  do  pieczywa, jest  źródłem  wielu  cennych  żywieniowo  składników.  Zastosowanie  wytłoków  z  siemienia  lnianego,  uzyskanych  jako  produkt odpadowy  przy  produkcji  oleju  lnianego  tłoczonego  na  zimno,  wzbogaciło chrupki  w  cenny  żywieniowo  błonnik,  białko,  lignany,  kwas  α -linolenowy oraz  witaminy  i  składniki  mineralne.  Otrzymane  chrupki  charakteryzują  się  typowym  kukurydzianym  smakiem i  zapachem  z  delikatnie  wyczuwalnym  aromatem  orzechowym.  Produkcja  chrupek  typu  „collet”  z  dodatkiem  wytłoków  lnianych  istotnie polepszyła  ich  konsystencję  i  wygląd  w  porównaniu  z  chrupkami bez  dodatków. Zalety  wynalazku: Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Slide26Wynalazek może  znaleźć  zastosowanie  w  przemyśle  spożywczym. W  ostatnich  latach  rynek  żywnościowy  szybko  dostosowuje  się  do zróżnicowanych  wymagań  i  potrzeb  współczesnego  konsumenta.  Obecnie poszukuje  się  żywności  wysokiej  jakości,  nie  tylko  pod  względem  smaku, zapachu,  barwy  czy  tekstury,  ale  również  pod  względem  wartości  odżywczej. Wprowadzając  różnego  rodzaju  dodatki  do  żywności,  np.  preparaty błonnikowe,  można  poprawić  ich  jakość  organoleptyczną  i  wartość  odżywczą. Na  szczególną  uwagę  zasługuje  siemię  lniane,  które  nadaje,  produktom  z  jego udziałem,  unikalne  cechy  smakowo-zapachowe,  wzbogacając  je  jednocześnie w  cenne  żywieniowo  składniki. Zastosowanie  wynalazku: Ekstrudowane chrupki kukurydziane

Slide27Twórca: Jarosław Dąbrowski  Nr patentu PL215453  Data zgłoszenia: 30-06-2010 Tytuł wynalazku: Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Slide28Przedmiotem wynalazku  jest  urządzenie  i  sposób  do  zwiększenia  wydajności dolnego  źródła  pompy  ciepła.  Urządzenie  to  zbudowane  jest  z jednowężownicowego  wymiennika  ciepła  (1),  do  którego  podłączona  jest instalacja  doprowadzająca  (2)  i  odprowadzająca  (3)  wodę  wodociągową (ujęcia  głębinowe).  Do  wężownicy  wymiennika  ciepła  podłączona  jest instalacja  zasilająca  (4)  i  powrotna  (5)  prowadząca  glikol.  Pomiędzy zasilaniem  i  powrotem  glikolu  umieszczono  obejście  wymiennika  (6).  Na zasilaniu  glikolem  znajduje  się  elektrozawór  3-drogowy  (7),  którym  steruje regulator  (8)  na  podstawie  zmierzonych  temperatur  przez  czujnik  glikolu  (9) i  czujnik  temperatury  wody  w  wymienniku  (10),  który  jest  zainstalowany  w tulei  zanurzeniowej  (11).  Przewód  sygnałowy  (12  i  13)  przesyła  dane temperaturowe  do  regulatora,  który  steruje  pracą  elektrozaworu  poprzez przewód  sygnałowy  (14).  Wszystkie  elementy  urządzenia  są  umieszczone  w jednej  obudowie  izolowanej  cieplnie  (15).  Istotą  wynalazku  jest  także sposób  do  zwiększenia  wydajności  dolnego  źródła  pompy  ciepła.  Polega  on na  tym,  że  po  przejściu  glikolu  przez  kolektor  poziomy,  dodatkowo pozyskuje  się  ciepło  niskotemperaturowe  z  wody  do  celów  bytowo  - gospodarczych,  z  ujęć  głębinowych  w  wymienniku  ciepła. Opis wynalazku: Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Slide29Zalety wynalazku:Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła  Dolne  źródło  pompy  ciepła,  dodatkowo  odbiera  energię  cieplną  z  wody wodociągowej,  z  ujęć  głębinowych.  Dopiero  po  odebraniu  dodatkowej  energii cieplnej,  czynnik,  którym  jest  glikol,  transportowany  jest  do  parownika  pompy ciepła,  powodując  odparowanie  czynnika  w  układzie  sprężarkowym.  Urządzenie posiada  podwójne  zabezpieczenie  przed  zniszczeniem  wymiennika  i  pompy  ciepła. Przede  wszystkim  uniemożliwia  zamarznięcie  glikolu  w  parowniku  pompy  ciepła, a  także  kieruje  przepływ  glikolu  na  obejście  wymiennika  w  sytuacji,  kiedy  na wejściu  do  wymiennika,  czujnik  glikolu  zmierzy  temperaturę  powodującą  ryzyko zamarznięcia  wody  w  wymienniku  (≤1°C).  Dzięki  podwyższeniu  temperatury  dolnego  źródła  pompy  ciepła  będzie  ona  zużywała mniej  energii  elektrycznej  potrzebnej  do  napędu  sprężarki  przy  takiej  samej  ilości wytworzonej  energii  cieplnej  (większa  efektywność).

Slide30Zastosowanie wynalazku:Urządzenie i sposób do zwiększania wydajności dolnego źródła pompy ciepła W  technice  cieplnej,  związanej  z  ogrzewaniem  budynków  mieszkalnych wyposażonych  w  pompę  ciepłą  typu  glikol  -  woda z  kolektorem  poziomym.

Slide31Tytuł wynalazku:Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego  Twórcy: Anna Rodziewicz Wojciech Łaba Justyna Sobolczyk  Nr patentu PL216731  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 13.06.2011r.

Slide32Przedmiotem wynalazku  jest  sposób  bioutylizacji  pierza  drobiowego,  zwłaszcza kurzego,  polegający  na  tym,  że  pierze  o  wilgotności  20-30%  miesza  się  z  dodatkami roślinnymi  i  pyłem  węgla  brunatnego  o  podobnej  wilgotności  jak  pierze,  w  proporcji 0,8-1,2:1.  Całość  okresowo  miesza  się  i  napowietrza.  Szczepionkę  bakteryjną  stosuje się  w  ilości  10 12 -10 14   jtk  na  100  kg  masy  pierza  z  dodatkami.  Szczepionkę  wprowadza się  jednokrotnie,  a  po  zakończeniu  fazy  termicznej,  do  masy  kompostowej  wprowadza się  szczepionkę  grzybów  strzępkowych  Trichoderma  sp.  o  uzdolnieniach keratynolitycznych  i  lignocelulolitycznych  w  ilości  10 8 -10 11   jtk  na  100  kg  masy kompostowej.  Całość  okresowo  miesza  się,  zaś  wilgotność  masy  kompostowej utrzymuje  się  na  poziomie  40-60%.  Proces  utylizacji  prowadzi  się  do  momentu wizualnego  zaniku  struktury  pierza,  a  odczyn  masy  kompostowej  wynosi  pH  6,5-7,5. Opis wynalazku: Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego

Slide33Zalety wynalazku:Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego  Sposób  według  wynalazku  w  porównaniu  ze  znanymi  sposobami  charakteryzuje  się znacznym  skróceniem  czasu  uzyskania  produktu,  gdyż  aktywna  faza  kompostowania trwa  30-40  dób,  podczas  gdy  w  podanych  przykładach  kilka  miesięcy.  Ponadto, pióra  ulegają  tu  całkowitej  biodegradacji,  co  powoduje,  że  w  produkcie  końcowym nie  są  one  wizualnie  obecne.  Uzyskany  produkt  charakteryzuje  się  wysokim stopniem  dojrzałości  i  jest  mikrobiologicznie  bezpieczny.  Sposób,  przebiegający  z  udziałem  wyselekcjonowanych  mikroorganizmów keratynolitycznych  oraz  odpowiednio  dobranych  komponentów  umożliwia skuteczną  biodegradację  pierza  w  sposób  szybszy,  tańszy  i  bezpieczny  ekologicznie, przy  wysokiej  zawartości  pierza  w  kompoście,  wynoszącej  50%  w/w.

Slide34Zastosowanie wynalazku:Sposób bioutylizacji pierza drobiowego, zwłaszcza kurzego  Odpady  keratynowe  w  postaci  pierza,  w  Polsce  generowane  są  w  ilościach około  50  -  70  tys.  ton  rocznie.  Z  powodu  wysokiej  oporności  pierza  na degradację,  odpad  ten  nie  jest  racjonalnie  zagospodarowywany,  a  jego biodegradacja  na  składowisku  trwa  około  dwóch  lat.  Znane  metody  utylizacji  są  kosztowne  i  stanowią  obciążenie  dla  środowiska. Tradycyjne  metody  kompostowania,  wykorzystywane  do  zagospodarowania odpadów  komunalnych  lub  roślinnych,  mają  ograniczone  możliwości  w odniesieniu  do  pierza.  Wynalazek  może  znaleźć  zastosowanie  jako  metoda  utylizacji  pierza odpadowego,  stosowana  przy  ubojniach  drobiu  i  w  kompostowniach.

Slide35Nr zgłoszenia patentowego: 399338.  Twórcy: Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak, Monika Siepka, Zbigniew Dobrzański, Stanisław Tronina, Wojciech Tronina.  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 28.05.2012r. Numer prawa wyłącznego: brak informacji – decyzja o przyznaniu patentu z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak sprawy DP/P.399338/10/bcha). Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy

Slide36Opis wynalazku:Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy  Przedmiotem  wynalazku  jest  sposób  otrzymywania  preparatu  fosfolipidowego z  żółtka  jaja,  zwłaszcza  kurzego  oraz  preparat  fosfolipidowy  super  lecytyna, będący  mieszaniną  fosfatydylocholiny  i  fosfatydyloetanoloaminy zestryfikowanych  n-3  długołańcuchowymi  kwasami  tłuszczowymi.  Istotą  wynalazku  jest  to,  że  materiałem  wyjściowym  są  jaja  specjalnie projektowane,  pozyskane  od  niosek  karmionych  ad  libitum  standardowymi mieszankami  paszowymi  wzbogaconymi  w  olej  lniany  w  ilości  od  1  do  6%,  olej rybny  w  ilości  od  1  do  6%,  suszone  algi  w  ilości  od  0,5  do  1,5%,  preparat Humokarbowit  w  ilości  od  0,5  do  2%,  preparat  Humobentofet  w  ilości  od  0,5 do  2%  oraz  witaminę  E  w  ilości  0,01%.  Otrzymany  preparat  fosfolipidowy  zawiera  od  90  do  97%  fosfolipidów, zestryfikowanych  kwasami  tłuszczowymi  z  grupy  omega  3,  w  tym:  ALA  w  ilości do  5%,  EPA  w  ilości  do  1,5%,  DHA  w  ilości  do  10%.

Slide37Zalety wynalazku:Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy  Fosfolipidy  żółtka  jaja  kurzego  są  istotnym  źródłem  choliny.  Według  licznych  badań naukowych,  poprzez  zwiększenie  stężenia  acetylocholiny  pełniącej  funkcję neuroprzekaźnika  odgrywają  istotną  rolę  w  profilaktyce  niektórych  schorzeń neuropsychiatrycznych,  szczególnie  depresji  i  demencji,  włącznie z  chorobą  Alzheimera .  Fosfolipidy  mają  zdolności  regeneracyjne  skóry  i  przywracają  jej  funkcje  po  urazach.  Dieta wzbogacona fosfolipidami jaja kurzego może poprawiać zdolność uczenia się.  Fosfolipidy przyczyniają się do obniżenia poziomu cholesterolu i trójglicerydów.  Za stosowaniem fosfolipidów pozyskanych z żółtka jaj przemawia wysoka zawartość fosfatydylocholiny (PC) – lecytyny, dochodzącej nawet do 85%.

Slide38Zastosowanie wynalazku:Sposób otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy  w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, zwłaszcza do wytwarzania suplementów diety;  preparat może stanowić surowiec do kompozycji suplementów diety;  w przemyśle kosmetycznym jako emulgator i nawilżacz.

Slide39Dorian Nowacki Twórcy: Helena Martynowicz Anna Wojakowska Łukasz Bobak Andrzej Szuba Tadeusz Trziszka  Nr patentu: PL217022  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 04.12.2012r. Tytuł wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (PL217022)

Slide40Wynalazek dotyczy  zastosowania  preparatu  fosfolipidowego  z  żółtka  jaja jako  substancji  czynnej  do  wytwarzania  leków  lub  suplementów  diety, lub  jako  składnik  preparatów  złożonych,  do  stosowania  w  profilaktyce i  leczeniu  nadciśnienia  tętniczego. Opis wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)

Slide41Jaja  kurze  są  cennym  produktem  pochodzenia  zwierzęcego,  ze  względu  na zawartość  aminokwasów  egzogennych,  fosfatydylocholiny,  wielonienasyconych kwasów  tłuszczowych,  ksantofilu,  Iuteiny  i  witamin  B1,  B12,  ryboflawiny i  kwasu  foliowego.  Dotychczas  nie  było  znane  działanie  hipotensyjne  preparatu fosfolipidowego  pochodzącego  z  żółtka  jaja.  Badany  preparat  fosfolipidowy  wykazuje  działanie  hipotensyjne  i  może  mieć zastosowanie  jako  uzupełnienie  terapii  hipotensyjnej  u  osób  z  nadciśnieniem tętniczym  oraz  w  profilaktyce  nadciśnienia  tętniczego.  Ponadto  uzyskane wyniki  badań  wskazują  na  możliwość  zastosowania  preparatu  jako  składnik leku  albo  jako  substancji  czynnej  do  wytwarzania  leku  w  terapii  wymienionych chorób. Zalety wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)

Slide42leczenie  chorób  nadciśnieniowych,  takich  jak  samoistne  nadciśnienie,  choroba nadciśnieniowa  z  zajęciem  serca,  choroba  nadciśnieniowa  z  zajęciem  nerek, choroba  nadciśnieniowa  z  zajęciem  serca  i  nerek  oraz  nadciśnienie  wtórne.  wytwarzanie  suplementu  diety,  dodatku  żywieniowego  lub  składnika preparatów  złożonych  do  stosowania  w  profilaktyce  nadciśnienia  tętniczego i  uzupełnieniu  standardowej  terapii  chorób  nadciśnieniowych. Zastosowanie wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (217022)

Slide43Twórcy: Maria Rutkowska, Joanna Rymaszewska, Wojciech Słupski, Marta Szandruk, Małgorzata Trocha, Tadeusz Trziszka, Łukasz Bobak  Nr patentu: PL217021  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 04.12.2012r. Opis wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (PL217021)

Slide44Wynalazek dotyczy  zastosowania  preparatu  fosfolipidowego  pochodzącego  z  żółtka jaj,  do  wytwarzania  środka  farmaceutycznego,  zwłaszcza  produktu  leczniczego  oraz suplementu  diety,  do  stosowania  w  profilaktyce  i  leczeniu  lęku  o  różnym  podłożu samodzielnie  lub  jako  potencjalizacja  standardowych  leków,  zwłaszcza  u  chorych z  niezadowalającą  odpowiedzią  na  konwencjonalną  terapię. Tytuł wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (PL217021)

Slide45Właściwości  przeciwlękowe  fosfolipidów  z  żółtka  jaj  kurzych  są  wynikiem  skojarzonego  działania  głównych składników:  kwasów  omega-3  i  choliny,  które  wpływają  korzystnie  na  stany  emocjonalne.  Dodatkową  zaletą tych  fosfolipidów  jest  brak  istotnych  działań  niepożądanych,  co  warunkuje  duże  bezpieczeństwo stosowania.  Cholina  jest  niezbędna  do  prawidłowego  funkcjonowania  centralnego  układu  nerwowego.  Poza  korzystnym wpływem  na  procesy  poznawcze,  uczestniczy  również  w  kontroli  emocji.  Kwasy  omega-3  są  składnikami  fosfolipidów  błonowych  i  uczestniczą  w  syntezie  niektórych  substancji biologicznie  czynnych;  wykazano,  że  kwasy  omega-3  działają  leczniczo  w  wielu  schorzeniach  somatycznych,  jak: choroba  niedokrwienna  serca,  nadciśnienie  tętnicze,  zakrzepica,  miażdżyca,  cukrzyca  typu  drugiego, działają  przeciwzapalnie,  przeciwalergicznie  i  przeciwnowotworow;.  mogą  też  działać  korzystnie  w  zaburzeniach  lękowych,  ponieważ  modulują  aktywność  wielu  układów neuroprzekaźnikowych  (noradrenergicznego,  serotoninergicznego  i  GABA-ergicznego)  zaangażowanych  w kontrolę  emocji  i  powstawanie  zaburzeń  lękowych;.  hamują  oś  stresu  (oś  podwzgórze-przysadka-nadnercza);.  zwiększają  stężenie  czynnika  neurotropowego  pochodzenia  mózgowego  (BDNF),  który  pobudza  wzrost i  naprawę  neuronów,  zwiększa  ich  przeżywalność  i  adaptację  do  bodźców  stresowych. Zalety wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (PL217021)

Slide46w profilaktyce i leczeniu stanów lękowych, takich jak zaburzenia lękowe w postaci fobii, inne zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną oraz inne zaburzenia;  zastosowanie superlecytyny do wytwarzania suplementu diety lub składnika suplementu diety, łagodzącego stany napięcia nerwowego i niepokoju. Zastosowanie wynalazku: Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj (PL217021)

Slide47Twórcy: Antoni Polanowski, Tadeusz Trziszka, Agnieszka Sosnowska.  Nr patentu: PL 218076.  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 19.08.2011r. Tytuł wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Slide48przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania yolkiny z frakcji plazmatycznejżółtka jaja, zwłaszcza kurzego, dwiema alternatywnymi metodami:  immunoglobulinę  Y  (IgY)  poddaje  się  dializie  wobec  buforu  fosforanowego,  po  czym dializat  klaruje  się  i  zagęszcza  na  membranie  o  przepuszczalności  granicznej  poniżej 3  kDa,  a  otrzymany  retentat  poddaje  się  chromatografii  sitowo-molekularnej,  zbierając grupę  niskocząsteczkowych  białek  oddzielonych  od  immunoglobuliny  Y,  zwaną  Yolkiną.  alternatywnie  dializat  poddaje  się  ultrafiltracji  przez  membrany  o  przepuszczalności granicznej  poniżej  50  kDa,  po  czym  permeat  zagęszcza  się  ultrafiltrując  przez  membrany o  przepuszczalności  granicznej  poniżej  3  kDa.  Następnie  frakcje  białek  zwolnione z  kompleksu  z  IgY  poddaje  się  dializie  do  wody  przez  błony  o  przepuszczalności granicznej  poniżej  3  kDa,  w  temperaturze  w  warunkach  chłodniczych  przez  okres  co najmniej  24  godzin  z  kilkukrotną  zmianą  wody.  Alternatywnie  frakcje  białek  odsala  się  z użyciem  modułów  ultrafiltracyjnych  o  przepuszczalności  granicznej  1  kDa  i  poddaje suszeniu,  uzyskując  preparat  o  właściwościach  immunoregulatorowych. Opis wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Slide49Frakcje  białek,  otrzymane  sposobem  według  Wynalazku,  wykazują  właściwości immunoregulatorowe  i  są  mocnym  induktorem  wydzielania  kluczowych dla  układu  immunologicznego  cytokin.  Dzięki  właściwościom  immunoregulatorowym,  Yolkina  może  posiadać  właściwości wspomagające  procesy  poznawcze,  dzięki  czemu  może  być  używana  jako surowiec  farmaceutyczny  do  wytwarzania  leków  stosowanych  przy  zaburzeniach degeneracyjnych  centralnego  układu  nerwowego,  a  także  jako  składnik suplementów  diety  wspomagających  i/lub  poprawiających  funkcje  poznawcze, stosowanych  w  profilaktyce  zaburzeń  tych  funkcji  o  różnym  podłożu i/lub  wspomagających  terapię  tych  zaburzeń.  W  procesie  produkcji  Yolkiny  powstaje  immunoglobulina  Y  (IgY),  która  sama w  sobie  posiada  znaczną  wartość  handlową. Zalety wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Slide50wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczymi farmaceutycznym, do produkcji nutraceutyków i produktów farmakologicznych. Zastosowanie wynalazku: Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych

Slide51Twórcy: Marta Jakubik, Joanna Rymaszewska, Antoni Polanowski, Tadeusz Trziszka, Bartłomiej Stańczykiewicz.  Nr patentu: PL 217193.  Data zgłoszenia krajowego (data pierwszeństwa): 05.12.2012r. Tytuł wynalazku: Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych

Slide52Opis wynalazku:Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych Istotą  wynalazku  jest  zastosowanie  preparatu  o  właściwościach immunoregulatorowych,  zwanego  Yolkiną,  a  będącego  przedmiotem  zgłoszenia patentowego  zarejestrowanego  pod  numerem  P.  396027,  jako  surowca farmaceutycznego  do  wytwarzania  leków  stosowanych  przy  zaburzeniach degeneracyjnych  centralnego  układu  nerwowego,  zwłaszcza  u  osób z  niezadowalającą  odpowiedzią  na  konwencjonalną  terapię.

Slide53Zalety wynalazku:Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych  Doświadczenia  in  vivo  przeprowadzone  z  użyciem  preparatu immunoregulatorowego  oraz  testu  behawioralnego  oceniającego  funkcje poznawcze,  m.in.  zdolność  uczenia  się  i  pamięć,  przyniosły  rezultaty  świadczące  o istotnej  poprawie  w  zakresie  funkcjonowania  poznawczego.  Myszy  otrzymujące preparat  immunoregulatorowy  statystycznie  lepiej  wypadły  w  teście behawioralnym  w  porównaniu  do  myszy  otrzymujących  placebo.  Świadczy  to o  wpływie,  jaki  wywarł  preparat  na  poziomie  molekularnym  w  mózgu  myszy,  co przełożyło  się  na  poprawę  procesów  poznawczych,  zwłaszcza  uczenia  się i  pamięci.  Wynalazek  ma  charakter  innowacyjny  ze  względu  na  brak  opisanego  w  literaturze wpływu  preparatu  immunoregulatorowego  z  jaja  na  poprawę  funkcji poznawczych.

Slide54Zastosowanie wynalazku:Zastosowanie preparatu o właściwościach immunoregulatorowych  Procesy  poznawcze  są  to  procesy  przetwarzania  informacji,  które  zachodzą  w układzie  nerwowym  i  polegają  na  odbieraniu  informacji  z  otoczenia,  ich przechowywaniu  i  przekształcaniu.  Funkcje  poznawcze  dzielą  się  na  percepcję, uwagę,  myślenie,  pamięć,  uczenie  się  oraz  funkcje  decyzyjne.  Dzięki  właściwościom  immunoregulatorowym,  Yolkina  może  posiadać  właściwości wspomagające  procesy  poznawcze.  Wynalazek  może  być  również  stosowany  jako  suplement  diety  (lub  jego  składnik) wspomagający  i/lub  poprawiający  funkcje  poznawcze,  stosowany  w  profilaktyce zaburzeń  tych  funkcji  o  różnym  podłożu  i/lub  wspomagający  terapię  tych zaburzeń.

Slide55Patentywytypowane do wyceny UPWr komercjalizowane w ramach programu SPIN-TECH :  Preparat o właściwościach immunoregulatorowych  Sposób izolacji bakterii Legionella sp.  Sposób otrzymywania kwasu loganowego  Sposób otrzymywania biopreparatu z udziałem drożdży Yarrowia lipolitica  Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych UNINOVA S.A. Centrum Wdrożeń i Komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  Projekt Współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach SPIN-TECH Aktualnie wytypowano do wyceny następujące patenty UPWr:

Related