"Współpraca ze środowiskiem lokalnym - projekt Izabeli Pietruczuk"

paly

Projekt studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i administracji światowej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele to planowanie strategii współpracy ze środowiskiem, promowanie placówki i korzystanie z zasad public relations.

  • Uploaded on | 0 Views
  • francine francine

About "Współpraca ze środowiskiem lokalnym - projekt Izabeli Pietruczuk"

PowerPoint presentation about '"Współpraca ze środowiskiem lokalnym - projekt Izabeli Pietruczuk"'. This presentation describes the topic on Projekt studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i administracji światowej, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele to planowanie strategii współpracy ze środowiskiem, promowanie placówki i korzystanie z zasad public relations.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Współpraca ze środowiskiem lokalnym Izabela Pietruczuk Projekt pt. „Studia podyplomowe dla oświatowej kadry kierowniczej i pracowników administracji oświatowej” nr WND-POKL.09.04.00-20-052/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Cele: Cele: • Planowanie i realizowanie strategii współpracy ze środowiskiem • Promowanie placówki w środowisku lokalnym • Korzystanie z zasad public relations

3. Pozyskiwanie partnerów do współpracy Pozyskiwanie partnerów do współpracy • Planowanie i realizowanie strategii współpracy ze środowiskiem: – integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym – relacje interpersonalne – sposoby realizacji współpracy – pozyskiwanie środków finansowych

4. Współdziałanie placówki oświatowej ze społecznością lokalną ma na celu jej uspołecznienie, rozumiane jako wpływ władz administracyjnych na rzecz podporządkowania jej oddziaływaniom samorządowych sił, co prowadzi do tworzenia własnego mikrosystemu dydaktyczno – wychowawczego, odpowiadającego oczekiwaniom społecznym.

5. Podstawy Podstawy • Dobry marketing: • Promocja • Reklama • PR

6. Partnerzy szkoły: Partnerzy szkoły: • Rodzice • Władze lokalne (samorząd, Prezydent, Marszałek, Wojewoda) • Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna • Poradnie (Psychologiczno-Pedagogiczne) • Ośrodek Opieki i Oświaty • Ośrodek Pomocy Społecznej

7. Partnerzy szkoły: Partnerzy szkoły: Organizacje pozarządowe (Dom Dziecka w Zdrojach, Dom Samotnej Matki, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd Rodzinny, PFRON, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

8. Partnerzy szkoły: Partnerzy szkoły: • Polski Czerwony Krzyż • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej • Dom Pomocy Społecznej • Centra Kultury (Biblioteka Miejska, Biblioteki Osiedlowe, Ogniska Muzyczne, Muzea, Galerie)

9. Partnerzy szkoły: Partnerzy szkoły: • Placówki oświatowe: – szkoły i przedszkola, • Koła łowieckie • Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.

10. Zakres współpracy Zakres współpracy Rodzice - informowanie o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu (kontakt bezpośredni i pośredni); - informowanie o zasadach ujętych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; - udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci ; - poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci; - współudział w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych - zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne; - bieżące informacje o potrzebach szkoły (np. współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie sponsorów); - eksponowanie na tablicy ogłoszeń informacji adresowanych dla rodziców - pedagogizacja rodziców; - angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły - wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły

11. Formy współpracy szkoły z rodzicami • Organizacja spotkań informacyjnych i integrujących z wychowawcami i uczącymi (początek roku szkolnego), • Spotkania dotyczące rozwoju zdolności dziecka oraz rozwiązywanie aktualnych trudności wychowawczo- dydaktycznych, przedstawienie postępów w nauce z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowań za I semestr i koniec roku szkolnego – wywiadówki, • Comiesięczna pisemna informacja o postępach w nauce uczniów, • Odwiedzanie swoich wychowanków w domach, poznanie warunków i nawiązywanie dobrych kontaktów z rodzicami (poznanie środowiska domowego).

12. Pedagogizacja rodziców poprzez upowszechnianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z bieżącymi potrzebami, • Pogłębianie więzi wspólnoty klasowej poprzez organizowanie wycieczek, okolicznościowych spotkań związanych z przekazywaniem dziedzictwa kulturowego (Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne - tradycje, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i inne) i historycznego, • Rzetelne egzekwowanie powyższych wymagań, • Włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych i kształceniowych, • Organizowanie wspólnych warsztatów z rodzicami np.(ustalanie kryteriów na poszczególne oceny z zachowania) stanowiących wsparcie dla rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych przed jakimi stają rodzice, a zarazem nauczyciele,

13. Organizowanie wspólnych warsztatów z rodzicami np.(ustalanie kryteriów na poszczególne oceny z zachowania) stanowiących wsparcie dla rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych przed jakimi stają rodzice, a zarazem nauczyciele, • Udział rodziców w lekcjach otwartych • Pomoc pieniężna lub rzeczowa rodzinie i dziecku potrzebującemu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, • Zapoznanie rodziców z zasadami przeprowadzania sprawdzianu kompetencji i interpretacji wyników, • Realizacja treści programu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

14. Cele współpracy z rodzicami: Cele współpracy z rodzicami: • istnieje wspólny cel - rodzicom i nauczycielom zależy na rozwoju dziecka, • rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka i nie są z niej zwolnieni, gdy posyłają dziecko do szkoły, • szkoła uczy i wychowuje dzieci, dla których istotne są jednolite zasady postępowania w sprawach wychowawczych wszystkich dorosłych, • rodzice wywierają ogromny wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, przekonania i zachowania - szkoła dopełnia działanie domu, • bez współdziałania z rodzicami szkoła nie poradzi sobie np. z takimi problemami jak: agresja i inne patologie, profilaktyka uzależnień, • szkoła może pomóc rodzicom w ich kłopotach wychowawczych ,

15. Cele współpracy z rodzicami: Cele współpracy z rodzicami: • rodzice mogą pomóc szkole w jej kłopotach organizacyjnych, • oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania, • opinia rodziców o szkole może być pożyteczną informacją i służyć poprawie jakości jej pracy, • rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o swoim dziecku, • rodzice mają prawo do wyrażania swojej opinii o szkole, • integracja rodziców może przyczynić się do większej integracji dzieci w szkole, • wśród rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności szkoła może korzystać.

16. Współpraca z Radą Rodziców: Współpraca z Radą Rodziców: o Opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki opracowanego przez Radę Pedagogiczną – Radę Rodziców, o występowanie do dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, o udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, o podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy szkoły, o pomoc w kultywowaniu tradycji i organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, o występowanie w ważnych sprawach z petycjami do Rady Miejskiej, Radnych, Prezydenta,

17. Współpraca z Radą Rodziców: Współpraca z Radą Rodziców: o podejmowanie inicjatyw dotyczących życia szkoły i ich opiniowanie, o wspieranie działalności wychowawczej, o opiniowanie pracy nauczycieli o opiniowanie dokumentów regulujących prace szkoły (programy nauczania, zestawy podręczników, projekt budżetu, zmiany w statucie oraz WSO)

18. Współpraca z władzami lokalnymi: Współpraca z władzami lokalnymi: Władze lokalne: - zapoznanie uczniów z pracą urzędów; - nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji: - „drzwi otwartych szkoły” - uroczystości szkolnych; - dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych; - sponsorowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę; - promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego.

19. organizowanie spotkań dzieci i młodzieży szkolnej z przedstawicielami władz gminy celem poznania problemów i potrzeb mieszkańców całej gminy itp. • zwracanie się o pomoc w pozyskiwaniu materiałów dotyczących historii, ekologii i bieżących spraw naszej gminy, • zwracanie się z różnego rodzaju petycjami lub opiniami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem szkół, • udział przedstawicieli władz samorządowych w uroczystościach szkolnych, • bieżące konsultacje z przedstawicielami władz samorządowych dotyczące funkcjonowania szkoły, • udział dyrektora w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, • współpraca z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

20. Zakres współpracy Zakres współpracy Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna - działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej (prelekcje dla uczniów i rodziców); - przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania - praca policjanta w Zespole Wychowawczym działającym w szkole; - zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych; - pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową; - wycieczki do komisariatu – poznawanie pracy policjantów. - wycieczki i prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym; - udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.

21. Zakres współpracy Zakres współpracy o nadzorowanie i kontrola umiejętności praktycznych uczniów w ramach przygotowania do uzyskania karty rowerowej, o poznanie zagrożeń cywilizacyjnych i nabycie umiejętności właściwego zachowania się w kontakcie z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi i niewypałami, o pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, o pogadanki o bezpieczeństwie przed wszystkimi dłuższymi przerwami w szkole, tj. przed przerwą świąteczną, przed feriami zimowymi, przed wakacjami, o pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy I rozpoczynających I etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego, o pogadanka o bezpieczeństwie dla uczniów klasy IV, którzy rozpoczynają II etap edukacyjny, przeprowadzana na początku roku szkolnego,

22. Zakres współpracy Zakres współpracy o obecność policjanta podczas Dnia Profilaktyki – pogadanki tematyczne o współpraca w zakresie organizowania zajęć dla uczniów w ramach miasteczka ruchu drogowego – sprawdzian praktyczny przed uzyskaniem karty rowerowej, o zaopatrzenia uczniów w opaski odblaskowe, o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przed wycieczkami szkolnymi – kontrola przewoźnika, o zabezpieczenie przed osobami nieznajomymi.

23. Zakres współpracy Zakres współpracy Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna – diagnozowanie uczniów z problemami w nauce, – pomoc w rozpoznawaniu kłopotów wychowawczych, – organizowanie zajęć integracyjnych, – pogadanki dla uczniów i rodziców, – praca z uczniem zdolnym – badania logopedyczne Ośrodek Opieki - współpraca ze szkołą i środowiskiem domowym ucznia; - dofinansowanie do wyjazdów sportowych oraz wypoczynku zimowego i letniego; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - rozpoznanie środowiska ucznia; - finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym; - udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; - dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich; - wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

24. Zakres współpracy Zakres współpracy Polski Czerwony Krzyż - zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy; - udział w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole; - wspólna zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących Zakład Opieki Zdrowotnej - kontrolowanie stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, - kwalifikowanie dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, - zapraszanie pielęgniarki, omawianie spraw związanych z higieną ciała, - kontrola higieny uczniów, - dofinansowanie do konkursów zdrowotnych, - współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości. - dofinansowania do spektakli profilaktycznych; - dofinansowania do wyjazdów sportowych-profilaktycznych ;

25. Zakres współpracy Zakres współpracy Dom Pomocy Społecznej: - odwiedzanie ludzi starszych przez uczniów naszej szkoły; - świąteczne kartki wykonywane przez dzieci; - Jasełka przedstawiane przez uczniów; - drobne upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka.

26. Zakres współpracy Zakres współpracy Biblioteka Miejska: - wystawy okazjonalne; - koncerty muzyczne; - występy artystyczne uczniów szkoły, - spektakle teatralne; - udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez BM; - lekcje biblioteczne; - włączenie znanych ludzi do akcji organizowanej przez szkołę ,, Cała Polska czyta dzieciom”; - spotkania z ciekawymi ludźmi. Ognisko Muzyczne - wspólne organizowanie koncertów muzycznych odbywających się w auli szkoły, a skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta Muzea - lekcje muzealne - udział pana dyrektora w akcji organizowanej przez szkołę ,, Cała Polska czyta dzieciom”

27. Zakres współpracy Zakres współpracy Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) - organizowanie konkursów gminnych i powiatowych; - spektakle teatralne dla dzieci z przedszkoli; - konkursy plastyczne dla przedszkoli; - ,,Dzień Otwarty Szkoły” - zapraszanie dzieci z przedszkoli na prezentacje multimedialne przygotowane przez szkołę; - udział szkół i przedszkoli w happeningu zdrowotnym;

28. Zakres współpracy Zakres współpracy Koła, Kluby itp. - organizowanie leśnych lekcji; - dokarmianie zwierząt i ptaków; - zajęcia dotyczące ekologii – Organizowanie zawodów sportowych, – Sponsorowanie przez klub nagród dla sportowców. Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną. - wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci; - wycieczki edukacyjne; - udział w programach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „Dzień Kasztanowca”, ,, Segregujmy śmieci”.

29. Zakres współpracy Zakres współpracy Parafie  Udział księży w uroczystościach szkolnych,  udział uczniów w uroczystościach kościelnych,  udział uczniów oraz nauczycieli w rekolekcjach parafialnych,  akcje charytatywne  pomoc w zorganizowaniu wigilii w szkole Media - Publikowanie informacji o imprezach odbywających się na terenie szkoły na łamach prasy lokalnej: Kuriera Poranny, Gazety Współczesnej, Gazety Wyborczej, na stronach Białystokonline czy Wrót Podlasia ,

30. PRZEWIDYWANE EFEKTY: PRZEWIDYWANE EFEKTY: 1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki. 2. Wyposażenie uczniów w podręczniki. 3. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.). 4. Szacunek dla pracy innego człowieka. 5. Poszanowanie godności człowieka. 6. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą. 7. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

Related