Pomoc w rekrutacji i selekcji pracowników w urzędzie pracy

Pomoc w rekrutacji i selekcji pracowników w urzędzie pracy
paly

Nasze usługi skupiają się na minimalizowaniu procedur związanych z rekrutac

About Pomoc w rekrutacji i selekcji pracowników w urzędzie pracy

PowerPoint presentation about 'Pomoc w rekrutacji i selekcji pracowników w urzędzie pracy'. This presentation describes the topic on Nasze usługi skupiają się na minimalizowaniu procedur związanych z rekrutac. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1Urząd pracy  –  pomagamy zatrudnić  pracowników Urząd  pracy  –  pomagamy zatrudnić  pracowników

Slide2Rekrutacja i  selekcja  pracowników Rekrutacja  i  selekcja  pracowników

Slide3PracodawcaZminimalizowanie procedur Urząd=partner

Slide4REKRUTACJAPRACOWNIKÓW Doradca klienta biznesowego Indywidulany opiekun oferty pracy ( koordynator ) Doradca zawodowy dla pracodawcy Współpraca z Biurami Karier Kampania promocyjna oferty

Slide5PROMOCJA OFERTYSZEROKA PROMOCJA OFERTY NA TERENIE GOM-u REKLAMA NA PORTALACH REKRUTACYJNYCH WIELOKANAŁOWA REKLAMA W MEDIACH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Slide6Na wi ę kszy  apetyt  –  Giełda  pracy Na  wi ę kszy  apetyt  –  Giełda  pracy Wstępna preselekcja kandydatów Wstępna preselekcja kandydatów Kameralne spotkania rekrutacyjne Kameralne spotkania rekrutacyjne Możliwość prowadzenia kilku etapów rekrutacji Możliwość prowadzenia kilku etapów rekrutacji

Slide7Branż owe  targi  pracy  –  szybka odpowied ź   na  potrzeby pracodawców Bran ż owe  targi  pracy  –  szybka odpowied ź   na  potrzeby pracodawców

Slide8METROPOLITALNE TARGI  PRACY   METROPOLITALNE  TARGI  PRACY    

Slide9WYBRANE PROJEKTY  REKRUTACYJNE  PUP  W  GDAŃSKU WYBRANE  PROJEKTY  REKRUTACYJNE  PUP  W  GDAŃSKU      WYSELEKCJONOWANIE I ZREKRUTOWANIE 60 60     OKOŁO  60  PRACOWNIKÓW W  60  DNI DLA ZORGANIZOWANIE   KURSU KSIĘGOWOŚCI KORPORACYJNEJ DLA SEKTORA BPO NASI PARTNERZY EFEKTYWNOŚĆ  ZATRUDNIENIA  90% EFEKTYWNOŚĆ  ZATRUDNIENIA  90% ORGANIZACJA GIEŁD PRACY DLA ZATRUDNIENIE 38 OSÓB REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DLA FIRMY ZATRUDNIENIE 35 PRACOWNIKÓW

Slide10WYBRANE PROJEKTY  REKRUTACYJNE  PUP  W  GDAŃSKU WYBRANE  PROJEKTY  REKRUTACYJNE  PUP  W  GDAŃSKU REKRUTACJA ARTYSTÓW-MALARZY DO FILMU  „LOVING VINCENT”  DLA WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ PUP W GDAŃSKU INNOWACYJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU ANIMACJI MALARSKIEJ OSCARA ZDOBYWCY  OSCARA  W KATEGORII ANIMACJI KRÓTKOMETRAŻOWEJ REKRUTACJA KANDYDATEK NA SZKOLENIE „KOBIETY W IT – TESTERKI OPROGRAMOWANIA”   SFINANSOWANIE PRZEZ PUP W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA  10   UCZESTNICZEK KURSU SZKOLENIE BLACHARZ-DEKARZ REKRUTACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE BLACHARZY-DEKARZY DLA SFINANSOWANIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA  5   UCZESTNIKÓW KURSU POCIĄG DO KARIERY REKRUTACJA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE MASZYNISTÓW DLA SFINANSOWANIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU SZKOLENIA DLA  14  UCZESTNIKÓW KURSU

Slide11SUPERPRACODAWCA  ROKU SUPERPRACODAWCA   ROKU

Slide12Zapraszamy do  współpracy Zapraszamy  do  współpracy

Slide13Wsparcie pracodawców zatrudniającychosoby bezrobotne

Slide14Staż  umożliwia pracodawcy przygotowanie kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem. PRACODAWCA: • przygotowuje miejsce pracy i program • zapewnia opiekuna PUP: • pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata • wypłaca stypendium   STAŻE Szkolenia: Indywidualne  – pod gwarancję zatrudnienia Grupowe   – realizacja planu szkoleń zgodnie z potrzebami pracodawcy PUP  -  Instytucja  Szkoleniowa  –  Pracodawca Umowy trójstronne            PUP  -  Instytucja  Szkoleniowa  –  Pracodawca PRACODAWCA: •  określa potrzeby szkoleniowe •  gwarantuje zatrudnienie po kursie PUP: •  organizuje i finansuje szkolenie •  wypłaca stypendium

Slide15Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12  miesięcy, Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od  3 do 6  miesięcy.   Przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania przez osoby bezrobotne kwalifikacji lub umiejętności zawodowych możemy sfinansować przygotowanie zawodowe dorosłych. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:  1)  praktycznej nauki zawodu dorosłych  umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;   2)  przyuczenia do pracy dorosłych  mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Slide16Prace interwencyjne   - refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy . Wyposażenie stanowiska pracy   –  zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Slide17GRANT NATELEPRACĘ ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE Dopłata do zatrudnienia powracających na rynek pracy rodziców dzieci do lat 6 lub osób opiekujących się osobami zależnymi PRACODAWCA: tworzy stanowisko pracy i utrzymuje je przez  18 m-cy  (w tym 12-miesięczny okres dofinansowania w wys. ½ min. wynagrodzenia, dalsze zatrudnienie przez 6 m-cy  27 m-cy  (w tym 18-miesięczny okres dofinansowania w wys. 1/3 min. wynagrodzenia, dalsze zatrudnienie przez 9 m-cy) Świadczenie przyznawane jest na zasadach pomocy de minimis. Dopłata do zatrudnienia: • rodzica powracającego na rynek pracy opiekującego się dzieckiem do lat 6 • dla opiekuna osoby zależnej PRACODAWCA: • tworzy stanowisko pracy i utrzymuje je przez minimum 12 m-cy (pełen etat) lub 18 m-cy (1/2 etatu) PUP: • finansuje koszty związane z utworzeniem stanowiska do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia • pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata Grant przyznawany jest na zasadach pomocy  de minimis. Nowe formy aktywizacji dla osób powracających  na rynek pracy:

Slide18  DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA    maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia - przez 12 m-cy dla grupy 50+ - przez 24 m-ce dla grupy 60+   dalsze zatrudnienie - przez 6 m-cy dla grupy 50+ - przez 12 m-cy dla grupy 60+ Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach pomocy  de minimis . ZATRUDNIANIE OSÓB 50 PLUS

Slide19Wsparcie pracodawców zatrudniającychosoby do 30 roku życia REFUNDACJA  SKŁADEK  ZUS   -  refundacja  kosztów  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  osób  bezrobotnych  podejmujących zatrudnienie  po  raz  pierwszy  w  życiu.  Wysokość  refundacji:  do  ½  minimalnego  wynagrodzenia   przez  okres  do  12  miesięcy. Pracodawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  po  okresie  refundacji  na  6  miesięcy. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY  przez okres 12 m-cy

Slide20BON  SZKOLENIOWY• gwarancja skierowania osoby bezrobotnej  na wskazane szkolenie na podstawie uprawdopodobnienia zatrudnienia po odbytym szkoleniu BON  STAŻOWY • gwarancja finansowania stażu przez PUP • premia dla pracodawcy za zatrudnienie na 6 m-cy BON  ZATRUDNIENIOWY • gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego • refundacja wynagrodzenia przez 12 m-cy     w wysokości zasiłku • obowiązek zatrudnienia na 6 m-cy po okresie refundacji BON NA ZASIEDLENIE • w przypadku podjęcia pracy na 6 m-cy     min. 80 km od miejsca dotychczasowego     zamieszkania • Wysokość: do 200% przeciętnego wynagrodzenia  na pokrycie kosztów zamieszkania Finansowanie  w  wys.  do  100%  przeciętnego  wynagrodzenia: -  kosztu  1  lub  kilku  szkoleń -  badań  lek./psych. -  kosztów przejazdu w formie ryczałtu - kosztów zakwaterowania w formie ryczałtu Finansowanie  obejmuje: -  koszt  badań  lek./psych. -  koszty  przejazdu  w  formie  ryczałtu

Slide21KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) finansowanie kosztów kształcenia, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na 1 uczestnika rocznie - dla pracodawców do 80% - dla mikroprzedsiębiorców do 100%  w przypadku nieukończenia formy kształcenia: pracownik zwraca środki pracodawcy, a pracodawca do PUP UWAGA!  Przez pierwsze 24 miesiące finansowanie tylko dla pracowników powyżej 45. roku życia

Slide22Dziękujemy za uwagęWioletta Jamróz, Iwona Romanowicz

Related


No related presentations.