Daniel Zahorenko - A Lifetime of Service to Farmers and Rural Communities

Daniel Zahorenko - A Lifetime of Service to Farmers and Rural Communities
paly

Daniel's educational journey led him to become a successful lawyer, manager, and leader in the agricultural sector. He has dedicated his career to serving farmers and rural residents through various roles at the Agricultural Social Insurance Fund.

  • Uploaded on | 0 Views
  • jouri jouri

About Daniel Zahorenko - A Lifetime of Service to Farmers and Rural Communities

PowerPoint presentation about 'Daniel Zahorenko - A Lifetime of Service to Farmers and Rural Communities'. This presentation describes the topic on Daniel's educational journey led him to become a successful lawyer, manager, and leader in the agricultural sector. He has dedicated his career to serving farmers and rural residents through various roles at the Agricultural Social Insurance Fund.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


2. DANIEL ZAHORENKO

3. Urodziem si 27 lutego 1976 roku w Pyrzycach, gdzie od urodzenia mieszkaem. Uczszczaem do Szkoy Podstawowej nr 1 (dzisiaj Gimnazjum). Nastpnie w wyniku osignicia 8 miejsca w wojewdzkim konkursie olimpiady historycznej bez egzaminw przeszedem do Liceum Oglnoksztaccego, gdzie zdobywaem wiedz w klasie o profilu humanistycznym. Od zawsze interesowaa mnie suba pastwu i duy patriotyzm, dlatego te kolejnym etapem rozwoju edukacyjnego byy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciskiego, ukoczone z sukcesem w 2000 roku. Uzupeniajc wyksztacenie w 2004 roku uzyskaem Certyfikat Menaderski w Agencji Rozwoju Gospodarczego - Centrum Ksztacenia Kadr Menaderskich w Poznaniu. Po ukoczeniu studiw przyszed czas na powane wyzwanie. Tak zacza si moja przygoda z Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, w ktrej podjem prac w 2001 roku. W tej instytucji pokonywaem kolejne szczeble zawodowe, ktrych zwieczeniem byo stanowisko Dyrektora Oddziau Regionalnego. Nastpnie kilka miesicy pracowaem jako Kierownik Placwki Terenowej KRUS w Stargardzie Szczeciskim, po czym powierzono mi stanowisko Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolnikw KRUS Sasanka w winoujciu. W 2011 roku po wygranym konkursie objem stanowisko Zastpcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w Warszawie. Moje cae zawodowe ycie powiciem pracy na rzecz rolnikw i mieszkacw wsi. Obecnie jestem Radc Prezesa KRUS, dziki czemu znam ich problemy a tym samym problemy maych spoecznoci. DANIEL ZAHORENKO

4. Posiadam ponad dziesicioletnie dowiadczenie zawodowe w zakresie zarzdzania jednostkami administracyjnymi kadego szczebla. Od lokalnego, przez wojewdzki, regionalny, samodzielny na krajowym koczc. Zdobyem zatem dowiadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarzdzania od zagadnie zabezpieczenia spoecznego, prewencji i rehabilitacji, po finanse, zasoby ludzkie, informatyk, inwestycje, zamwienia publiczne i zarzdzanie jakoci. Zarzdzaem strukturami rozproszonymi terytorialnie i organizacyjnie. Wieloletnie dowiadczenie, dua wiedza merytoryczna i strukturalna o administracji i zarzdzaniu a take wyksztacenie prawnicze w poczeniu z posiadanymi kompetencjami powoduj, e podjem decyzj o kandydowaniu na Burmistrza Pyrzyc. Dzisiaj mieszkam w Szczecinie, ale chc wrci na stae do Pyrzyc. W tym celu kupiem dziak budowlan przy ul. Lipiaskiej, naprzeciwko domu, w ktrym mieszkaem kilkanacie lat. DANIEL ZAHORENKO

5. Kade wybory, a szczeglnie te samorzdowe, to bardzo wany moment w yciu kadej wsplnoty lokalnej. Co si koczy i co nowego zaczyna. To czas rozlicze, ale przede wszystkim czas wyznaczania nowych celw. Czas zmieni Pyrzyce. Najwysza pora powiedzie stop destrukcyjnym dziaaniom prowadzonym przez ca kadencj przez Burmistrza Jerzego Marka Olecha i jego cakowitym braku kohabitacji z pozostaymi wadzami samorzdowymi i rzdowymi. Dziaania te to wiele zych decyzji, ktre w konsekwencji doprowadziy do zahamowania wielu dziedzin ycia spoeczno gospodarczego naszego Miasta. Proponuj swoj kandydatur na Burmistrza Pyrzyc, osoby dobrze wyksztaconej, kompetentnej, skutecznej, uczciwej i wraliwej spoecznie. Dla mnie, dobro Pyrzyc i ich Mieszkacw jest priorytetem. Jest sub publiczn, przedkadan ponad partyjn legitymacj, prywatny interes czy koteryjno grup popierajcych. Chc czy. Tylko Razem, bez straty czasu moemy skutecznie i z sukcesem pracowa dla naszego Miasta. W tym celu pragn zrealizowa program (zahorenko.pl), z ktrym pjd do wyborw na okres kadencji 2014 2018. Jest to program nowego otwarcia nowej perspektywy rozwojowej Pyrzyc i ich Mieszkacw! Za bezwzgldny warunek, bdcy fundamentem rozwoju Miasta i Gminy Pyrzyce uwaam wspprac z Pyrzyckim Powiatem. Oczywicie nie bez znaczenia pozostaje wsppraca z gminami ssiednimi, z wadzami wojewdztwa i urzdu marszakowskiego oraz wadzami centralnymi w Warszawie. Sytuacja, ktra ma miejsce waciwie od pocztku funkcjonowania samorzdu jest niedopuszczalna. Samorzd to przede wszystkim Mieszkacy. To dla Obywateli istnieje gmina i urzd, po to by sprawnie dostrzega Wasze potrzeby, zaatwia problemy i spenia oczekiwania.

6. HASO WYBORCZE WRACAM BY CZY BO ZGODA BUDUJE!

7. WRACAM BY CZY Aby podkreli fakt, e to do mieszkacw naley decydujcy gos w kwestii tego co jest gminie potrzebne wprowadz BUDET OBYWATELSKI , gdzie to Pyrzyczanie w trakcie demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania decyzji, zdecyduj o tym, w jaki sposb wydawa cz budetu miejskiego. Z wyodrbnionej czci budetu gminy zostanie zrealizowanych klika inwestycji, ktre mieszkacy uznaj za najwaciwsze do realizacji. Sami te bd bra udzia w kreowaniu pomysw w tym zakresie. 1. Zastanw si, czego brakuje w Pyrzycach? 2. Masz pomys? Podziel si nim! Pienidze mona przeznaczy na zadania, ktre le w kompetencjach gminy. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje rnorakie obszary, poczwszy od ochrony rodowiska, budowy drg czy polityki spoecznej, poprzez edukacj, kultur, sport, a na sprawach zwizanych z bezpieczestwem koczc. Zastanw si przez chwil czego Ci brakuje w miecie? Co naleaoby stworzy lub zmieni? Czy potrzebne s nowe inwestycje, a moe jakie nowe dziaania kulturalne czy edukacyjne? Wykorzystamy potencja Naszych Mieszkacw! DANIEL ZAHORENKO

8. BUDET GMINY Waciwa gospodarka finansami gminy musi zakada zbilansowany budet. Budet realny i oparty na faktycznych moliwociach Pyrzyc i ich mieszkacw. Nie naley zbytnio ekscytowa si deszczem unijnych pienidzy w sytuacji, gdy nie sta gminy na wspfinansowanie unijnych dotacji. Dlatego najwaniejsz zasad dziaania wszelkich wadz powinien by zrwnowaony budet. Wydajemy tyle, ile zbierzemy z podatkw i innych dochodw. Ani zotwki wicej. Jeli nie sta nas na inwestycje, po prostu nie inwestujemy. Jeli chcemy zainwestowa w co droszego, to moemy te pienidze najzwyczajniej zaoszczdzi. Nie zaduajmy przyszych pokole podatnikw, bo to nieuczciwe i niemoralne! Niestety taka filozofia obca jest zarwno polskim wadzom w Warszawie, jak i na szczeblu samorzdowym. I to si w kocu zemci, tak jak zemcio si na Grecji, ktrej papierw wartociowych nikt ju nie chcia kupowa. Bo nie mona zadua si w nieskoczono. Nie powinny by realizowane inwestycje gminne (nawet te wspfinansowane z unijnych pienidzy), jeli gminy najzwyczajniej w wiecie nie sta na nie. DANIEL ZAHORENKO

9. WRACAM BY CZY BO ZGODA BUDUJE! STOP KORUPCJI Celem polityki antykorupcyjnej bdzie wyeliminowanie zagroe zwizanych z korupcj poprzez wdroenie odpowiednich procedur wchodzcych w skad systemu zarzdzania jakoci i kodeksu etyki wdroonych w Urzdzie Gminy. Zrealizuje wskazany cel poprzez: przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz waciwych wymaga ustawowych i przepisw, podnoszenie wiadomoci pracownikw w zakresie moliwoci identyfikowania i przeciwdziaania wystpujcym zagroeniom korupcyjnym, okrelenie i stosowanie sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych, monitorowanie procesw w zakresie identyfikacji ryzyk wystpienia korupcji i podejmowanie odpowiednich rodkw zaradczych w przypadku ich wystpienia. Deklaruj swoje osobiste zaangaowanie w realizacj przyjtych celw ANTYKORUPCYJNYCH i zobowizuje si do zapewnienia niezbdnych rodkw do ich realizacji. DANIEL ZAHORENKO

10. WRACAM BY CZY BO ZGODA BUDUJE! DANIEL ZAHORENKO W obecnej sytuacji finansowej Gminy Pyrzyce skadanie przesadnych obietnic wyborczych byoby zwyczajnie nieuczciwe. Po analizie budetu dochodz do wniosku, e Pyrzyce sta na jedn du kilkumilionow inwestycj w trakcie kadencji. Przy czym nie dotyczy to inwestycji w infrastruktur. Dlatego te, jeeli taka bdzie wola Pyrzyczan za mojej kadencji powstan: pywalnia i wielofunkcyjne boisko sportowe przy Gimnazjum; budet obywatelski jako narzdzie realizujce kreatywno Pyrzyczan; stabilna polityka fiskalna skierowana w stron przedsibiorcw, majca wspiera powstawanie nowych miejsc pracy; targowisko miejskie w miejscu spoecznie akceptowanym i wybranym przez mieszkacw; spjna koncepcja promocyjna Gminy Pyrzyce w celu aktywizacji ruchu turystycznego i przedstawienia walorw turystycznych i gospodarczych miasta; nowa oferta kulturalna PDK skierowana do modziey z bezpatnymi zajciami grupowymi wcznie; plany zagospodarowania przestrzennego tylko w sytuacji gdy gmin sta bdzie na dostosowanie terenw objtych planem do warunkw w nim okrelonych; model (procedura) wspdecydowania przez mieszkacw o kluczowych inwestycjach w gminie.

11. WRACAM BY CZY BO ZGODA BUDUJE! Przedstawiem Pastwu priorytety zbliajcej si kadencji nowych wadz samorzdowych. Jestem gboko przekonany, e gwne zadania bd suyy przede wszystkim Mieszkacom Pyrzyc. Moja dotychczasowa dziaalno na zawodowa, daje gwarancj na zrealizowanie postawionych celw. Bdzie to nowe otwarcie sprawowania wadzy samorzdowej. Z tym przesaniem 16 listopada poddam si ocenie Pyrzyczan. Wierz, e mieszkacy miasta i gminy obdarz mnie zaufaniem i oddadz swj gos na moj kandydatur. Na osob mod, skuteczn i posiadajc wiedz popart dowiadczeniem. DANIEL ZAHORENKO

12. DANIEL MARCIN ZAHORENKO KANDYDAT NA BURMISTRZA PYRZYC