Why You Should Care About Gregor Mendel's Genetics IV: Mendel's Conclusions

Why You Should Care About Gregor Mendel's Genetics IV: Mendel's Conclusions
paly

This article explains the importance of Gregor Mendel's groundbreaking work in genetics and how it has shaped our understanding of genes and inheritance.

  • Uploaded on | 1 Views
  • kate kate

About Why You Should Care About Gregor Mendel's Genetics IV: Mendel's Conclusions

PowerPoint presentation about 'Why You Should Care About Gregor Mendel's Genetics IV: Mendel's Conclusions'. This presentation describes the topic on This article explains the importance of Gregor Mendel's groundbreaking work in genetics and how it has shaped our understanding of genes and inheritance.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1http://www.csmonitor.com/innovation/2011/0720/why-you-should-care-about-Gregor-MendelGenetik  IV Genetik  IV

Slide2Mendels slutsatser• De flesta egenskaper hos en individ ärvs som enskilda ”partiklar” – det vi idag kallar gener. • I vanliga celler har individerna två ”partiklar” för en viss egenskap – idag vet vi ju att man har två av varje gen (en från varje förälder) • I könsceller finns bara en ”partikel” • Om man korsar två individer som skiljer sig åt i mer än en typ av egenskaper kan man få helt nya kombinationer.

Slide3Försöksorganismerhttp://absolutvanilla.blogg.se/2010/june/bananflugorna.h tml http://web.science.uu.nl/developmentalbiology/ elegans_mike.html http://karinspenna.blogg.se/2010/march/ När man utför genetisk forskning är det bra att använda organismer med snabb förökning eftersom man då kan få sina resultat inom rimlig tid.

Slide4Viktiga begreppGamet  är ett annat ord för köncell. I diploida celler är kromosomerna parvis lika varandra – homologa. Kromosomerna i ett par innehåller samma gener på samma ställe – locus Dessa gener behöver dock inte vara identiska utan kan utgöra olika varianter av genen -  alleler

Slide5Viktiga begreppOm en individ har två likadana alleler av en viss gen så är individen  homozygot  för allelen. En individ med två olika alleler är  heterozygot  för den allelen. Med  genotyp  menas den uppsättning alleler en individ har för en viss egenskap. Med  fenotyp  menas resultatet av genotypen. Alltså vilka egenskaper man får av en viss genotyp. Det gäller både utseendet och alla andra egenskaper.

Slide6Mendel testade bl.a. egenskaper som kan vara ”antingen eller ”. T.ex. är blommornas färg hos ärtväxter antingen röda eller vita, inte mittemellan. Han märkte att om han korsade plantor med röda blommor med plantor med vita blommor så fick avkomman röda blommor. Om man sedan självbefruktar avkomman så blir ¾ av nästa generation röda.

Slide7KorsningsschemaHonliga könsceller Hanliga könsceller A A a a Aa Aa Aa Aa Man brukar beteckna dominanta alleler med stor bokstav och recessiva med liten bokstav Alleler som utrycks även om man bara har en kallas dominant Alleler som man måste ha två av för att de ska utryckas kallas recessiva

Slide8Avkomman självbefruktas…¾ av plantorna får röda blommor och ¼ vita. Förhållandet mellan antalet blommor av varje färg, i det här fallat 3:1, kallas klyvningstal Slutsats: Alleler kan ligga dolda i flera generationer för att sedan plötsligt visa sig igen.

Slide9Intermediär nedärvningIbland är ingen av allelerna helt dominant utan individen får en egenskap som är ett mellanting eller flera egenskaper samtidigt.

Slide10HomozygotHomozygot Heterozygot Exempel Jaguar

Slide11Fler än två alleler – exblodgrupper Hos människan förekommer 4 olika blodgrupper. Vilken grupp man tillhör beror på vilka 2 alleler man har av de 3 som finns. De 4 blodgrupperna är  A, B, AB och 0

Slide12Nedärvning av flera olikaegenskaper Om man bara tar hänsyn till en gen vid korsning kallas det  monohybrid korsning Om man tar hänsyn till två gener på två olika kromosomer kallas det dihybrid korsning Mendel gjorde försök med ärtväxter där han kombinerade två olika egenskaper hos ärtan:  Färg och form Han korsade en planta som hade gula och runda ärtor med en planta som hade gröna och skrynkliga ärtor. Resultatet blev att alla plantorna i nästa generation fick gula och runda ärtor Gul och rund Grön och skrynklig

Slide13G = gulg = grön R = rund r = skrynklig Då blir den första korsningen... GR GR GR GR gr gr gr gr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr GgRr

Slide14Avkomman som alla har genuppsättningen GgRrsjälvbefruktas... Två nya kombinationer har uppkommit som inte fanns från början. Egenskaperna ”färg” och ”form” nedärvs oberoende av varandra.

Slide15Kopplade egenskaperGener som sitter på samma kromosom ”hänger ihop” och nedärvs tillsammans. De är alltså inte oberoende av varandra. Dock byter kromosomerna alleler med varandra genom överkorsning som sker i meiosen.

Related


No related presentations.