Online Resources for Chemistry Notes and Lectures

Online Resources for Chemistry Notes and Lectures
paly

This list of online resources includes links to websites where students studying chemistry can access lecture notes and PowerPoint presentations on various topics. The resources cover topics like chemical reactions, chemical bonding, and chemical

  • Uploaded on | 2 Views
  • monica monica

About Online Resources for Chemistry Notes and Lectures

PowerPoint presentation about 'Online Resources for Chemistry Notes and Lectures'. This presentation describes the topic on This list of online resources includes links to websites where students studying chemistry can access lecture notes and PowerPoint presentations on various topics. The resources cover topics like chemical reactions, chemical bonding, and chemical. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide111 Materiały internetowe • http://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/index/Notes_C hapter_08.pdf • http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/power_point/ Ch24.ppt • http://web.mit.edu/2.813/www/Class%20Slides/Lecture %207%20Mat.Prod.pdf • http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&client=firefox- a&channel=s&rls=org.mozilla:pl:official&q=uklad+okre sowy+pierwiastkow%2BPower+Point&start=20&sa=N • http://www.its.caltech.edu/~chem1/Lecture%20Notes% 20pdfs/Series%204%20Periodic%20Trends.pdf • http://zchoin.fct.put.poznan.pl

Slide222 Związki węgla z azotem i ich pochodne

Slide333 Właściwości chemiczne węglowców - węgliki • Węgliki, to związki węgla z pierwiastkami mniej od niego elektroujemnymi. Nie należą do nich zatem połączenia węgla z azotem, fosforem, tlenem, siarką i fluorowcami. Wyróżniamy węgliki: a)  jonowe (typu soli), b)  międzywęzłowe, c)  kowalencyjne. • ad a)  Zawierają aniony  C 4- ,  C 2 2-   lub  C 3 4- Al 4 C 3     metanki (C 4- ) Na 2 C 2 ,  CaC 2   acetylenki (C 2 2- ) Mg 2 C 3    allilki (C 3 4- ) Otrzymuje się je przez ogrzewanie metalu z węglem lub węglowodorem. Krystalizują w sieciach jonowych (kationy metali i aniony C 4- ,  C 2 2-   lub  C 3 4- ).  

Slide444 Właściwości chemiczne węglowców - węgliki • ad b) Sieć przestrzenna zbudowana z atomów metali a w przestrzeniach międzywęzłowych znajdują się atomy węgla         (r at  > 130 pm,   r c  = 77 pm). Powstają w bardzo wysokich temperaturach (2300 K) wyniku działania węgla na metale należące do 4,  5  lub  6 grupy - są bardzo twarde, np.:  TiC,  V 2 C,  WC,  W 2 C • ad c)  SiC, B 4 C SiO 2   +  3C  =  SiC  +  2CO SiC      karborund     bardzo twardy     elementy grzejne      (sylity) i materiał szlifierski   Ich sieci są atomowe (atomy węgla i krzemu/boru)

Slide555 Właściwości chemiczne węglowców - węgliki • Krzem jest jedynym węglowcem, który reaguje z węglem. W wyniku ogrzewania krzemu z węglem powstaje kowalencyjny węglik o wzorze SiC (budowa warstwowa, przy czym struktura warstw podobna do blendy cynkowej lub wurcytu): Si + C  →  SiC • Jest to związek o zbliżonym charakterze do metanków, ale jest bardzo bierny chemicznie (nierozpuszczalny w wodzie – nie ulega hydrolizie). Ulega stapianiu na powietrzu z wodorotlenkiem sodu: SiC + 4NaOH + 2O 2   →  Na 2 CO 3  + Na 2 SiO 3  + 2H 2 O SiC jest twardy i nietopliwy. Jako tzw. karborund stosowany jest szeroko do produkcji materiałów ściernych.

Slide666 Właściwości chemiczne węglowców – związki pierwiastków z wodorem • Wszystkie węglowce tworzą kowalencyjne wodorki, przy czym różna jest łatwość ich tworzenia i ilość otrzymywanych połączeń dla poszczególnych pierwiastków. Najwięcej łańcuchowych i pierścieniowych połączeń, a przy tym najtrwalszych, tworzy węgiel (np. alkany, alkeny, związki alicykliczne – zajmuje się nimi chemia organiczna). •  Sporo związków o wzorze Si n H 2n+2  (n=1÷6) tworzy krzem (silany).   • Najniższe węglowodory (metan – CH 4 , etan – C 2 H 6 , propan – C 3 H 8 ) występują w gazie ziemnym. Wszystkie wodorki można też otrzymać z innych związków chemicznych (najczęściej z halogenków) - obecnie powszechnie stosuje się do tego celu ich redukcję za pomocą glinowodorku litu: MeCl 4  + Li[AlH 4 ]  →  MeH 4  + AlCl 3  + LiCl (Me=C, Si, Ge, Sn, Pb) • Uwaga! Żaden węglowiec nie reaguje bezpośrednio z wodorem.  

Slide777 Właściwości chemiczne węglowców – związki pierwiastków z wodorem • Węglowodory nasycone są dość bierne chemicznie. Znacznie reaktywniejsze są silany, które są silnymi reduktorami – w roztworach alkalicznych reagują z wodą, z wydzieleniem wodoru: • Si 2 H 6  + 2H 2 O + 4NaOH  →  2Na 2 SiO 3  + 7H 2 • Krzemowodory są bardziej od alkanów podatne na utlenianie i reakcję z chlorem, a reaktywność następnych wodorków węglowców w tych reakcjach maleje: MeH 4  +2O 2   →  MeO 2  + 2H 2 O (Me=C, Si, Ge, Sn, Pb) • MeH 4  +4Cl 2   →  MeCl 4  + 4HCl (Me=C, Si, Ge, Sn, Pb) • Trwałość wodorków typu MeH 4  maleje w szeregu CH 4   →  PbH 4 . • Znane są alkilowe i arylowe pochodne wszystkich wodorków IV grupy głównej

Slide888 Halogenki weglowców • Znane sa wszystkie tetrahalogenki, poza PbI 4 . Wszystkie są tetraedryczne i lotne (poza jonowymi SnF 4  i PbF 4 , które są trudno topliwe). Mieszane chlorofluorowęglowodory (freony) stosowano przed laty jako środki   chłodnicze i propelanty aerozoli. • Wszystkie halogenki krzemu łatwo hydrolizują w wodzie, dając kwas otrokrzemowy: SiX 4  + 4H 2 0  →  Si(OH) 4  + 4HX (X=F, Cl, Br, I) tetrafluorek krzemu we wtórnej reakcji z powstającym HF tworzy kompleks: SiF 4  + 2HF  →  [SiF 6 ] 2- • GeCl 4  i GeBr 4  hydrolizują trudniej, zaś SnCl 4  i PbCl 4  – tylko w roztworach rozcieńczonych, ale hydroliza jest niepełna i łatwa do odwrócenia. • Węgiel tworzy wiele halogenków nienasyconych, np. CF 2 =CF 2 (jego polimeryzacja pod ciśnieniem daje teflon): nCF 2 =CF 2   →  (-CF 2 -CF 2 -) n , gdzie n=200÷700

Slide999 Właściwości fizykochemiczne węglowców – rozpuszczalność związków w wodzie   • Węglowiec w anionie kwasu tlenowego - Dobrze rozpuszczalne w wodzie są węglany, szczawiany i mrówczany metali alkalicznych. - Poza nielicznymi wyjątkami, wszystkie octany są dobrze rozpuszczalne. - Z krzemianów rozpuszczalne są tylko sole sodowe i potasowe.   • Związki z węglowcem w pozycji kationu - Te związki węglowców, których energia hydratacji jest większa od energii sieciowej, są dobrze rozpuszczalne w wodzie (m.in. azotany - zarówno cyny, jak i ołowiu, halogenki - poza związkami ołowiu(II)). - Węgiel tworzy gazowe tlenki (CO i CO 2 ) – CO 2  w większym stopniu niż CO rozpuszcza się w wodzie. Wodorotlenki i różne formy tlenków (w tym uwodnionych) pozostałych węglowców, są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, np. • pIr(Sn(OH) 2 )=28.1, pIr(Sn(OH) 4 )=56.0 pIr(Pb(OH) 2 )=16.8, pIr(Pb(OH) 4 )=64.0

Slide101010 Właściwości fizykochemiczne węglowców – rozpuszczalność związków w wodzie   Spośród siarczków węglowców CS 2 , SiS 2 , GeS i GeS 2  wykazują zróżnicowaną rozpuszczalność w wodzie. Siarczki cyny i ołowiu są nierozpuszczalne (jeszcze mniejsze iloczyny rozpuszczalności od siarczków mają seleniany i tellurany), np. pIr(SnS)=25.0, pIr(PbS)=28.0 PbTe(pIr=48.0) < PbSe(pIr=38.0) < PbS(pIr=28.0) Z halogenków węglowców trudno w wodzie rozpuszczają się wszystkie związki ołowiu(II), a także niektóre związki węgla. Do trudno rozpuszczalnych związków cyny i ołowiu należą ortofosforany (pIr(Pb 3 (PO4) 2 )=43.5) i ortoarseniany (pIr(Pb 3 (AsO4) 2 )=35.4). Do trudno rozpuszczalnych w wodzie związków ołowiu(II) należą też siarczan i chromian. Spośród siarczków węglowców CS 2 , SiS 2 , GeS i GeS 2  wykazują zróżnicowaną rozpuszczalność w wodzie. Siarczki cyny i ołowiu są nierozpuszczalne (jeszcze mniejsze iloczyny rozpuszczalności od siarczków mają seleniany i tellurany), np. pIr(SnS)=25.0, pIr(PbS)=28.0 PbTe(pIr=48.0) < PbSe(pIr=38.0) < PbS(pIr=28.0) Z halogenków węglowców trudno w wodzie rozpuszczają się wszystkie związki ołowiu(II), a także niektóre związki węgla. Do trudno rozpuszczalnych związków cyny i ołowiu należą ortofosforany (pIr(Pb 3 (PO4) 2 )=43.5) i ortoarseniany (pIr(Pb 3 (AsO4) 2 )=35.4). Do trudno rozpuszczalnych w wodzie związków ołowiu(II) należą też siarczan i chromian.

Slide111111 Struktura elektronowa azotowców

Slide121212 Rozpowszechnienie pierwiastków w skorupie ziemskiej Azot gazowy (N 2 ) jest głównym składnikiem atmosfery ziemskiej (78%, pozostałą część stanowi tlen – około 22%). Jego zawartość w skorupie ziemskiej jest niewielka – głównie złoża naturalnych azotanów (saletra chilijska – NaNO 3 , indyjska – KNO 3 ). Azot gazowy (N 2 ) jest głównym składnikiem atmosfery ziemskiej (78%, pozostałą część stanowi tlen – około 22%). Jego zawartość w skorupie ziemskiej jest niewielka – głównie złoża naturalnych azotanów (saletra chilijska – NaNO 3 , indyjska – KNO 3 ).    N           P             As            Sb           Bi 0,03 %    0,11 %     5    10 -4   % 2    10 -5   %    2    10 -5   % 20        13

Slide131313 Ogólna charakterystyka azotowców

Slide141414 Właściwości fizykochemiczne azotowców

Slide151515 Charakterystyka ogólna azotowców • Ze wzrostem liczby atomowej narastają cechy metaliczne azotowców. Azot i fosfor to niemetale (azot - gazowy, fosfor – stały), arsen i antymon – półmetale, bizmut – metal. • Azot jest piątym pierwiastkiem pod względem rozpowszechnienia we wszechświecie. Jest podstawowym składnikiem atmosfery ziemskiej (78%), ale w skorupie ziemskiej jego związki nie mają dużego udziału. • Azot jest najbardziej elektroujemnym azotowcem (jego elektroujemność w skali Paulinga wynosi 3.0), dlatego jako jedyny tworzy cały szereg związków na stopniach utlenienia od –III do +V. Wszystkie azotowce tworzą związki na +III (podstawowy) i +V stopniu utlenienia – to dwa najważniejsze stopnie utlenienia dla azotowców. • Związki azotowców mają głównie charakter kowalencyjny. Fluor jest jedynym pierwiastkiem o wystarczająco dużej elektroujemności, aby tworzyć z niektórymi azotowcami związki o charakterze jonowym (np. SbF 3 , BiF 3 ). • Azot może tworzyć wiązania wielokrotne (między atomami azotu, np. cząsteczka N 2 , jak i między azotem i węglem czy tlenem, np. HCN, HNO 2 ). Właśnie dlatego tlenki azotu N 2 O 3  i N 2 O 5  są monomeryczne i gazowe, zaś tritlenki i pentatlenki pozostałych azotowców są stałymi dimerami.

Slide161616 Charakterystyka ogólna azotowców • W poszczególnych okresach układu okresowego, azotowce są bardziej elektroujemne niż odpowiednie pierwiastki z grup głównych I÷IV (azot ma elektroujemność w skali Paulinga 3.0 i jest jednym z najbardziej elektroujemnych pierwiastków). W szeregu od pierwiastków grupy I do IV maleje liczba związków jonowych, ale dla azotowców zaczyna znowu wzrastać, w stosunku do węglowców. • Najczęściej związki azotowców mają budowę AB, AB 2 , AB 3 , A 2 B 3  i A 2 B 5 . Te, które mają wystarczająco jonowy charakter, tworzą sieci typu wurcytu (np. azotki: AlN, GaN), lub typu blendy cynkowej (np. fosforki: AlP, GaP). Niektóre związki o charakterze jonowym, tworzą sieci zdeformowane, ze względu na różnicę w stechiometrii cząsteczek (np. SbF 3 , BiF 3  tworzą sieć typu fluorytu, w której zajętych jest tylko 2/3 miejsc sieciowych przeznaczonych dla kationów. S 2- S 2- Zn 2+ Zn 2+ Ca 2+ Ca 2+ F - F -

Slide171717 Stopnie utlenienia azotowców

Slide181818 Występowanie w przyrodzie i otrzymywanie azotowców •   azot – stanowi 78% atmosfery ziemskiej; praktycznie wszystkie jego związki są rozpuszczalne w wodzie – mimo tego występuje w postaci złóż soli (głównie azotanów: saletry chilijskiej NaNO 3  i saletry indyjskiej KNO 3 )  fosfor – jest dziesiątym pierwiastkiem pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej; występuje w postaci złóż magmowych (apatyty) lub osadowych (fosforyty); istotnym składnikiem wszystkich tych złóż jest chloro- i fluoroapatyt (Ca 3 (PO 4 ) 2 ▪(CaF 2 ,CaCl 2 )) • Pozostałe azotowce należą do śladowych pierwiastków w przyrodzie. •  arsen – występuje w popiele piecowym przy otrzymywaniu żelaza i niklu •  antymon – najczęściej towarzyszy w przyrodzie rudom cynku • bizmut – jest składnikiem pyłu piecowego po prażeniu PbS.

Slide191919 Występowanie w przyrodzie i otrzymywanie azotowców Azot najczęściej otrzymywany jest przez skraplanie powietrza. Bardzo czysty azot (w małych ilościach) można otrzymywać przez ogrzewanie azydku sodowego – NaN 3 . NaN 3     =  3/2N 2   +  Na   (bardzo czysty azot) Ogrzewanie z azotynu amonu: NH 4 NO 2   =  N 2   +  2H 2 O • Fosfor, arsen, antymon i bizmut na skalę przemysłową otrzymywane są przez redukcję węglem ich odpowiednich tlenków: • Ca 3 (PO 4 ) 2  + SiO 2   →  CaSiO 3  + P 4 O 10 P 4 O 10  + 10C  →  4P + 10CO Me 4 O 6  + 6C  →  4Me + 6CO (Me=As, Sb, Bi)

Slide202020 Sieci przestrzenne azotowców Wśród azotowców są dwa pierwiastki niemetaliczne – azot(gazowy) i fosfor (stały), dwa półmetale (arsen i antymon) oraz jeden metal (bizmut).

Slide212121 Alotropia  azotowców Odmiany najtrwalsze podkreślono. Odmiany najtrwalsze podkreślono.

Slide222222 Alotropia  azotowców Fosfor  biały  zapala  się  już  w temperaturze   57  o C: Fosfor  biały  zapala  się  już  w temperaturze   57  o C: P 4    +   5O 2    =   P 4 O 10 P 4    +   5O 2    =   P 4 O 10  H o   =  -3096  kJ/mol  H o   =  -3096  kJ/mol Silnie  rozdrobniony  fosfor  biały zapala  się  samorzutnie w atmosferze  powietrza  już  w temperaturze  pokojowej. Silnie  rozdrobniony  fosfor  biały zapala  się  samorzutnie w atmosferze  powietrza  już  w temperaturze  pokojowej. Fosfor  biały  zapala  się  już  w temperaturze   57  o C: Fosfor  biały  zapala  się  już  w temperaturze   57  o C: P 4    +   5O 2    =   P 4 O 10 P 4    +   5O 2    =   P 4 O 10  H o   =  -3096  kJ/mol  H o   =  -3096  kJ/mol Silnie  rozdrobniony  fosfor  biały zapala  się  samorzutnie w atmosferze  powietrza  już  w temperaturze  pokojowej. Silnie  rozdrobniony  fosfor  biały zapala  się  samorzutnie w atmosferze  powietrza  już  w temperaturze  pokojowej.

Slide232323 Połączenia z wodorem - wodorki Hybrydyzacja typu  sp 3          cząsteczki w kształcie piramidy             kąty od  106 o    (dla   NH 3 )   do   91o  (dla  SbH 3   i  BiH 3 ). NH 3         cząsteczka polarna         = 1,48 D              wiązanie atomowe spolaryzowane       asocjacja cząsteczek NH 3  w stanie ciekłym:      N - H - - - N  (wiązania wodorowe)        Pozostałe wodorki są niepolarne     mała różnica        elektroujemności pomiędzy wodorem i azotowcem. Hybrydyzacja typu  sp 3          cząsteczki w kształcie piramidy             kąty od  106 o    (dla   NH 3 )   do   91o  (dla  SbH 3   i  BiH 3 ). NH 3         cząsteczka polarna         = 1,48 D              wiązanie atomowe spolaryzowane       asocjacja cząsteczek NH 3  w stanie ciekłym:      N - H - - - N  (wiązania wodorowe)        Pozostałe wodorki są niepolarne     mała różnica        elektroujemności pomiędzy wodorem i azotowcem.

Slide242424 Połączenia z wodorem - wodorki Amoniak

Slide252525 Połączenia z wodorem - wodorki Amoniak

Slide262626 Połączenia z wodorem - wodorki Amoniak

Slide272727 Połączenia z wodorem - wodorki

Slide282828 Połączenia z wodorem - wodorki

Slide292929 Tlenowe połączenia azotowców

Slide303030 Tlenowe połączenia azotowców

Slide313131 Tlenowe połączenia azotowców

Slide323232 Tlenowe połączenia azotowców

Slide333333 Tlenowe połączenia azotowców

Slide343434 Tlenowe połączenia azotowców

Slide353535 Otrzymywanie kwasu azotowego – etapy otrzymywania

Slide363636   HNO 3

Slide373737 Tlenki fosforu, arsenu, antymonu i bizmutu • Fosfor, arsen i antymon nie tworzą prostych tlenków Me 2 O 3  i Me 2 O 5 , tylko odpowiednie dimery (odróżnia je to od azotu, który ma zdolność do tworzenia wiązań wielokrotnych). Bizmut tworzy tlenek (Bi 2 O 3 )n (o budowie polimerycznej), a pięciotlenku Bi 2 O 5  nie tworzy wcale: 4Me + 3O 2   →  Me 4 O 6  (Me=P, As, Sb) 4nBi + 3nO 2   →  2(Bi 2 O 3 )n • Zasadowość tritlenków rośnie w szeregu N 2 O 3   →  (Bi 2 O 3 )n. Tritlenki azotu, fosforu i arsenu są kwasowe, antymonu – amfoteryczny a bizmutu – zasadowy. • Trwałość pentatlenków maleje w szeregu N 2 O 5   →  Sb 4 O 10 .

Slide383838 Tlenki  i  kwasy  tlenowe  fosforu

Slide393939 Tlenki  i  kwasy  tlenowe  fosforu

Slide404040 Połączenia   pozostałych  azotowców  z  tlenem

Slide414141 Połączenia   pozostałych  azotowców  z  tlenem