Undersea Cables Add Twist to DNA Study

Undersea Cables Add Twist to DNA Study
paly

This article on the eScience Commons blog discusses the basics of genetics, with a focus on DNA and RNA as the large molecules that store genetic information. It explains that genes are the

About Undersea Cables Add Twist to DNA Study

PowerPoint presentation about 'Undersea Cables Add Twist to DNA Study'. This presentation describes the topic on This article on the eScience Commons blog discusses the basics of genetics, with a focus on DNA and RNA as the large molecules that store genetic information. It explains that genes are the. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide1http://esciencecommons.blogspot.com/2011/01/undersea-cables-add-twist-to-dna-study.htmlGenetik  II Genetik  II

Slide2DNA och RNADNA och RNA är stora molekyler som lagrar information. Gener  är de delar av DNA-molekylen (kromosomen) som ”kodar” för proteiner. EN gen => ETT protein. Generna utgör ca 1,5 % av DNA:t. Övrigt DNA kallas nonsens-DNA men kan spela roll för att styra aktiveringen av generna. DNA och RNA liknar varandra men har små skillnader i struktur.

Slide3RNA är oftast enkelsträngad.Molekylen är uppbyggd av nukleotider  som består av en fosfatgrupp, sockret ribos och en kvävebas. Kvävebasen kan se ut på 4 olika sätt vilket ger 4 olika nukleotider. Adenin (A) Uracil (U) Guanin (G) Cytosin (C)

Slide4DNA skiljer sig från RNA genom att den:•  Oftast är dubbelsträngad •  Nukleotiderna har  deoxiribos  istället för ribos •  Har kvävebasen  tymin  (T) istället för uracil (U) A alltid bundet till T C alltid bundet till G

Slide5ProteinerProteiner består av långa kedjor av aminosyror. Kedjorna kan bestå av flera hundra aminosyror med det förekommer endast 20 olika sorters  aminosyror. Kombinationen av aminosyror ger proteinet rätt form för dess funktion. Proteiner kan ha flera olika funktioner i kroppen •  Byggstenar som bygger upp kroppen •  Skynda på kemiska reaktioner (enzymer) •  Försvara kroppen mot främmande ämnen (antikroppar) •  Transportera ämnen i blodet (ex hemoglobin)

Slide6ReplikationFöre celldelning sker replikation (kopiering av DNA) Först separeras DNA-kedjorna med hjälp av ett enzym –  helikas Sedan binder proteinet  DNA-polymeras  in till DNA-kedjorna och kopplar på nya nukleotider med den gamla kedjan som mall. De två systerkromatiderna skiljs åt vid celldelningen.

Slide7ProteinsyntesSyntes = ”sätta ihop” Proteinsyntesen sker i två steg: • Transkription: DNA  → mRNA • Translation: mRNA → Protein

Slide8TranskriptionSker i cellkärnan. Proteinet  RNA-polymeras  binder in till DNA:t och bygger sedan en RNA sträng efterhand som det läser av DNA:t. mRNA transporteras sedan till ribosomerna. Transkription video

Slide9TranslationVid ribosomerna används mRNA som mall så att aminosyrorna fogas ihop i rätt ordning till ett fungerande protein. En kombination av 3 kvävebaser på mRNA:t kodar för en aminosyra. Eftersom det finns 4 olika kvävebaser ger detta 4 3  = 64 olika koder (kodon) Det finns dock endast 20 olika aminosyror så flera olika kodon ger samma aminosyra. Det finns också ett kodon för ”start” och tre olika för ”stop”.

Slide10tRNA levererar aminosyror till ribosomerna.Det finns minst ett tRNA för varje aminosyra, På tRNA finns ett bindningsställe med 3 kvävebaser som är det spegelvända mot ett visst kodon på mRNA:t. Därför kallas detta  antikodon Translation video

Slide12GenregleringÄven om alla celler i kroppen (utom könceller) innehåller samma uppsättning DNA så är det inte alla gener som uttrycks i alla celler. Genreglering gör att en del gener blir aktiva och andra inaktiva. Detta gör att ett embryo kan utveckla olika typer av celler (ex nervceller, muskelceller o.s.v.)