Magistru paklausa Lietuvos darbo rinkoje - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magistru paklausa Lietuvos darbo rinkoje PowerPoint Presentation
Magistru paklausa Lietuvos darbo rinkoje

play fullscreen
1 / 44
Download
Download Presentation

Magistru paklausa Lietuvos darbo rinkoje

Presentation Transcript

 1. Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje Žilvinas Martinaitis

 2. Svarbiausi klausimai: • Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? • Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? • Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? • Kaip prie magistrantūros studijų kokybės galėtų ir norėtų prisidėti darbdaviai? • Kaip universitetai informuoja stojančiuosius į magistrantūros studijas apie jų perspektyvas darbo rinkoje? Viešosios politikos ir vadybos institutas, Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 3. Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Žilvinas Martinaitis

 4. Kas yra magistras? Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? • Lietuvoje magistrantūros studijų samprata vis dar formuojasi. • Sunku palyginti skirtingas studijų sritis. • Todėl tyrime buvo remiamasi Dublino darbo grupės aprašais. Magistrai turi šias kompetencijas: Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 5. Kas yra magistrų paklausa? Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? • Paklausa siaurąja prasme: kiek ir kokių magistrų reikia šiuo metu veikiančioms įmonėms? • Indikatoriai: imlumas žinioms, dydis, plėtra, restruktūrizavimas. • Paklausa plačiąja prasme: kokią papildomą paklausą sukuria magistrai, sėkmingai diegdami inovacijas, steigdami įmones ir įdarbindami kitus magistrus? • Indikatoriai: pvz. magistrų įsteigtų įmonių skaičius Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 6. Trys analizės etapai: 1. sektorių grupavimas Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 7. Trys analizės etapai: 2. magistrų paklausos sektoriuose analizė Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? • Kiekvieno sektoriaus analizę sudaro sektoriaus plėtros perspektyvų vertinimas ir įtakos magistrų paklausai per artimiausius 5 metus analizė; • Analizė remiasi: • LSD statistiniais duomenimis (sukurta pridėtinė vertė, investicijos, užimtųjų skaičiaus dinamika, užimtųjų išsilavinimo, profesijų grupių, amžiaus struktūros kaita; • EUROSTAT statistiniais duomenimis apie sektorių plėtros ir užimtųjų struktūros kaitą ES šalyse; • Giluminiais interviu su sektorių ekspertais (iš viso 60); • Reprezentatyvių darbdavių apklausų rezultatais (imtis 1503; patekimo į atsitiktinę imtį tikimybė buvo proporcinga įmonių darbuotojų skaičiui; apklausa vykdyta asmeninio interviu būdu; vykdė UAB RAIT 2005 12 18- 2006 01 31); • Antriniais šaltiniais (studijos, analizės, prognozės); • Kai kurių sektorių analizę ir prognozes tikrino ir komentavo papildomi sektorių ekspertai Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 8. Trys analizės etapai: 3. magistrų integracija į darbo rinką POSKYRISPOSKYRISPOSKYRIS • Magistrų integracijos į darbo rinką rėmėsi magistrantūros studijų absolventų apklausa (imtis 1539 absolventai; tikslinė grupė buvo 2001-2005 m. mag. studijų absolventai; atrankos metodas- atsitiktinė kvotinė atranka, skaičiuota pagal aukštųjų mokyklų mag. studijų absolventų skaičių atskirose studijų kryptyse). • Trijų analizės etapų logika: Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 9. Efektyvi informacijos sklaida: universitetų sąveika su darbdaviais ir stojančiaisiais į mag. studijas Tyrimo metodai: kaip matuoti magistrų paklausą? • Analizė remiasi universitetų atstovų(mokslo skyrių vedėjai, fakultetų dekanai, institutų vadovai ar jų pavaduotojai)apklausa(gautos 63 užpildytos anketos) ir atvejo studijomis; • Informacijos sklaidos analizės logika: Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 10. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Žilvinas Martinaitis

 11. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Bendro pobūdžio išvada: • Negalima teigti, kad šiuo metu darbo rinkoje egzistuoja magistrų perteklius. • Tai pagrindžia: • Paklausos pusės analizė (įmonės pereina prie žinioms imlesnės gamybos ir paslaugų, ypač sparčiai auga žinioms imlūs paslaugų sektoriai) • Magistrų integracijos darbo rinkoje tyrimas (daugelis magistrų labai sėkmingai integruojasi darbo rinkoje, nors dalis patiria sunkumus). Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 12. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: magistrų paklausa pagal sektorius Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 13. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: žinioms imlūs sektoriai (1) Žinioms imliems sektoriams priskirti (pagal EVR): • Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba (DG); • Elektros ir optinių prietaisų gamyba (DL); • Transporto priemonių gamyba (DM); • IT prekyba (G-51.43, 51.84, 51.86, 51.87); • Paštas ir telekomunikacijos (I-64); • Finansinis tarpininkavimas (J); • Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (K-72); • Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (K-73); • Kita verslo veikla (K-74; ji apima teisinę veiklą, konsultacines paslaugas, apskaitos, buhalterijos ir audito veiklą, rinkos bei viešosios nuomonės tyrimus, architektūrą ir inžinerines veiklas, reklamos paslaugas, personalo atrankos paslaugas ir kita) Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 14. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: žinioms imlūs sektoriai (2) • Pagrindiniai veiksniai, sąlygosiantys magistrų paklausą žinioms imliuose sektoriuose: • Sektoriai sparčiai auga ir, tikėtina, augs (pagal sukurtą pridėtinę vertę ir užimtųjų skaičių); • Pereinama prie aukštesnės pridėtinės vertės produktų, diegiamos inovacijos, ką liudija užimtųjų struktūros kaita: sparčiai išaugo užimtųjų, turinčių aukštąjį univ. išsilavinimą (taip pat ir magistrų) ir 1-2 prof. grupių atstovų (priskiriami vadovai ir vyr. specialistai) dalis. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 15. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: žinioms imlūs sektoriai (3) • Tačiau magistrų paklausa žinioms imliuose gamybos ir paslaugų sektoriuose bus nevienoda: • Žinioms imliuose gamybos sektoriuose lėtesnis paklausos augimas, nes čia žema paklausa plačiąja prasme, lėtokas inovacijų diegimo procesas, problemos elektros ir optinių prietaisų gamybos sektoriuje; • Gerokai spartesnis paklausos augimas žinioms imliuose sektoriuose, nes čia aukšta paklausa plačiąja prasme (kas dešimtas magistras įsteigė savo įmonę ar yra jos bendrasavininkas, o daugiausiai įmonių įsteigta K EVR), spartesnis naujovių diegimas, greitesnė plėtra. • Šias išvadas taip pat patvirtina ES narių darbo rinkos ir ūkio struktūros analizė Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 16. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiantys sektoriai (1) Viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiantiems sektoriams priskirti (pagal EVR): • Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis soc. draudimas (L); • Švietimas (M); • Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (N). Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 17. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiantys sektoriai (2) • Paklausa (absoliučiais skaičiais) yra didelė. Priežastis: tai dideli (pagal užimtųjų skaičių) ir žinioms imlūs sektoriai (pagal darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir 1-2 prof. grupės atstovų dalį). • Tačiau paklausos augimas bus lėtas, stabilus, nes šie sektoriai labai lėtai auga. • Pagrindiniai paklausą skatinantys veiksniai: natūrali darbuotojų kaita ir emigracija (tačiau jos mastus sunku įvertinti). • Ateityje gali kilti problemų pritraukiant geriausius magistrus dėl santykinai žemo darbo užmokesčio. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 18. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: tradiciniai stabiliai augantys ūkio sektoriai (1) Tradiciniams stabiliai augantiems sektoriams priskirti (pagal EVR): • Medienos ir medinių dirbinių gamyba (DD), Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba; leidyba ir spausdinimas (DE) ir kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba (apima baldų sektorių) (DN); • Elektros, dujų ir vandens tiekimas (E); • Statyba (F); • Didmeninė ir mažmeninė prekyba (G); • Transportas ir sandėliavimas (I -60-63); • Nekilnojamojo turto operacijos (K-70). Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 19. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: tradiciniai stabiliai augantys ūkio sektoriai (2) • Pagrindinis paklausą kuriantis veiksnys- sektorių plėtra. • Tačiau paklausos lygis (absoliučiais skaičiais) yra ribotas, nes šie sektoriai nėra žinioms imlūs. Magistrai čia nėra “informacinio darbo jėga”, o veikiau užima (ar užims) vadovaujančias pareigas. • Paklausos augimas ribotas. Iki šiol sektorių plėtra daugiausiai lėmė darbininkiškų profesijų atstovų paklausą. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 20. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: dideli, žinioms neimlūs, lėtai augantys sektoriai (1) Dideliems, žinioms neimliems, lėtai augantiems sektoriams priskirti (pagal EVR): • Žemės ūkis medžioklė ir miškininkystė, žuvininkystė (AB); • Maisto produktų, gėrimų gamyba ir tabako gamyba (DA); • Tekstilės gaminių gamyba (DB) bei Odos ir odos dirbinių gamyba (DC). Šios grupės pavadinimas yra sąlyginis, sektoriai nėra homogeniški. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 21. Kokia dalis specialistų, turinčių magistro kvalifikaciją, dirba šalies ūkyje dabar ir kokia dalis turėtų dirbti po 5 metų? Specifinės išvados: dideli, žinioms neimlūs, lėtai augantys sektoriai (2) • Žemą paklausos lygį lemia struktūrinės sektorių problemos; • Optimistinio scenarijaus atveju, sektoriai turėtų restruktūrizuotis. Tokiu atveju stipriai sumažėtų užimtųjų šiuose sektoriuose skaičius. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 22. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Žilvinas Martinaitis

 23. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Analizės aspektai Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Svarbiausi analizės aspektai: • Kokių studijų sričių magistrų po 5 metų reikės daugiausiai? • Kokias kompetencijas jie turėtų turėti? Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 24. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Svarbiausios išvados Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 25. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Svarbiausios išvados (2) Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 26. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Darbdavių apklausų rezultatai (1) Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 27. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Darbdavių apklausų rezultatai (2) Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 28. Kokias kompetencijas magistrai turėtų turėti? Darbdavių nuomonė. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 29. Kokias kompetencijas magistrai įgijo studijų metu? Magistrų nuomonė. Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 30. Kokių magistrantūros studijų reikia: gilinamųjų ar plečiamųjų? Kokių magistrų reikia Lietuvos ūkiui? • Darbdaviai ir magistrantūros studijų absolventai sutaria, kad technologijų mokslų srities studijas reikėtų gilinti, o humanitarinių mokslų srities studijas plėsti; • Dėl socialinių mokslų srities studijų nuomonės išsiskyrė: darbdavių atstovai mano, kad reikėtų plėsti, o magistrai mano, kad reikėtų gilinti; • Dėl kitų studijų sričių vienareikšmiškų išvadų pateikti negalime. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 31. Kaip prie magistrantūros studijų kokybės galėtų ir norėtų prisidėti darbdaviai? Žilvinas Martinaitis

 32. Universitetų ir darbdavių bendradarbiavimas (1) Kaip prie magistrantūros studijų kokybės galėtų ir norėtų prisidėti darbdaviai? • Universitetų ir darbdavių bendradarbiavimas- efektyviausias informacijos sklaidos kanalas; • Kai kuriuose fakultetuose bendradarbiavimas vyksta, tačiau yra didelės plėtros galimybės; • Universitetų atstovų nuomonė: Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 33. Universitetų ir darbdavių bendradarbiavimas (2) Kaip prie magistrantūros studijų kokybės galėtų ir norėtų prisidėti darbdaviai? • Universitetų, darbdavių ir magistrantūros absolventų nuomonės apie tai, kuriose srityse universitetų ir darbdavių bendradarbiavimas būtų naudingiausias: Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 34. Universitetų ir darbdavių bendradarbiavimas (3) Kaip prie magistrantūros studijų kokybės galėtų ir norėtų prisidėti darbdaviai? • Darbdavius aktyviau dalyvauti magistrantūros studijų tobulinimo srityje labiausiai skatintų šios priemonės: • Galimybė anksčiau susipažinti su magistrais (būsimais darbuotojais); • Galimybė rengti ir atlikti bendrus mokslinius-taikomuosius tyrimus ir projektus; • Lengvatos norintiems studijuoti įmonės darbuotojams; • Tačiau viena svarbiausių sėkmingo bendradarbiavimo su universitetais prielaidų- darbdavių vienijimasis, stiprios darbdavių asociacijos; Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 35. Ar universitetai informuoja stojančiuosius į magistrantūros studijas apie jų perspektyvas darbo rinkoje? Žilvinas Martinaitis

 36. Stojančiųjų ir studijuojančiųjų informavimas apie perspektyvas darbo rinkoje Ar universitetai informuoja stojančiuosius į magistrantūros studijas apie jų perspektyvas darbo rinkoje? • Daugiau nei pusė apklaustų universitetų atstovų teigia, kad informuoja stojančiuosius apie jų perspektyvas darbo rinkoje. Informavimo sistema yra decentralizuota, t.y. tai daugiausiai daro katedros ir fakultetai; • Tačiau universitetų atstovams šios informacijos trūksta; • Todėl būtina pradėti sistemingai rinkti informaciją iš darbdavių ir magistrantūros studijų absolventų apie jų karjerą po studijų. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 37. Svarbiausios rekomendacijos Žilvinas Martinaitis

 38. Rekomendacijos dėl priėmimo į magistrantūros studijas ir magistrantūros programų rengimo Svarbiausios rekomendacijos • Per artimiausius 5 metus sparčiausiai magistrų paklausa augs žinioms imliuose sektoriuose. Todėl rengiant naujas programas, prioritetą reikėtų skirti toms, pagal kurias bus rengiami studentai žinioms imliems sektoriams; • Technologijos ir fizinių mokslų sričių magistrantai turėtų sudaryti didesnę visų priimamų į magistrantūros studijas dalį; • Socialinių mokslų srities magistrantų skaičiaus mažinti nereikėtų; • Papildomai ištirti, kodėl humanitarinių mokslų ir meno studijų sričių absolventai patiria sunkus integruojantis darbo rinkoje Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 39. Rekomendacijos dėl magistrantūros studijų tobulinimo (1) Svarbiausios rekomendacijos • Didesnį dėmesį skirti šių kompetencijų ugdymui: • Gebėjimas spręsti netipinius uždavinius naujose ar nepažįstamose aplinkose derinant kelių disciplinų žinias • Gebėjimas integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimant sprendimus neturint pilnos informacijos • Rengiant ir akredituojant studijų programas, strategiškai apibrėžti, kokios tai bus studijos: gilinamosios ar plečiamosios? Tyrimas rodo, kad reikėtų gilinti technologinių mokslų srities studijas ir plėsti humanitarinių mokslų srities studijas. • Į magistrantūros studijas įtraukti daugiau akademinių ir MTEP pobūdžio tyrimų, kuomet bendruose projektuose kartu dirba profesūra, studentai ir verslo atstovai Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 40. Rekomendacijos dėl magistrantūros studijų tobulinimo (2) Svarbiausios rekomendacijos • Magistrai taip pat siūlė šiuos studijų tobulinimo būdus: • Studijas glaudžiau sieti su praktika, į studijų procesą įtraukiant darbdavius; • Aktyviau atnaujinti medžiagą, įtraukti naujus dėstytojus, plačiau taikyti šiuolaikines technologijas; • Plėtoti bendradarbiavimą su užsienio universitetais. • Atkreipti dėmesį į magistrų norą toliau tobulinti kvalifikaciją. Magistrai pageidautų žinias gilinančių ir bendruosius gebėjimus lavinančių nenuosekliųjų studijų. Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 41. Rekomendacijos dėl bendradarbiavimo su darbdaviais ir stojančiųjų informavimo Svarbiausios rekomendacijos • Bendradarbiavimo su darbdaviais iniciatorių vaidmens turėtų imtis universitetai. Stipriausias universitetų partneris būtų darbdavių asociacijos; • Reikėtų pradėti sistemingai rinkti informaciją apie magistrantūros studijų absolventų profesinę integraciją. Sekant geriausiais Vakarų universitetų pavyzdžiais, reikėtų vykdyti visų absolventų apklausas, stiprinti alumnų asocociacijas; Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 42. Rekomendacijos dėl tolesnių tyrimų Svarbiausios rekomendacijos • Pradėti vykdyti mikro lygmens tyrimus, kurių pagrindinis tikslas – nustatyti konkrečių magistrantūros programų absolventų paklausą (kiekybine ir kokybine prasmėmis). Tai leistų užčiuopti daugiau specifinės informacijos programų lygmeniu; • Vykdant makro lygmens tyrimus didesnį dėmesį skirti ne magistrų įsidarbinimo problemai, bet jų integracijos darbo rinkoje analizei. • Statistikos departamentas turėtų rinkti daugiau duomenų apie žmogiškųjų išteklių kvalifikaciją (šiuo metu apie magistrus nerenkami jokie duomenys) Viešosios politikos ir vadybos institutas,Žilvinas Martinaitis Magistrų paklausa Lietuvos darbo rinkoje

 43. Ačiū už dėmesį Žilvinas Martinaitis