Dominik Tomek, okt ber 2005 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dominik Tomek, okt ber 2005 PowerPoint Presentation
Dominik Tomek, okt ber 2005

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
talli
Views
Download Presentation

Dominik Tomek, okt ber 2005

Presentation Transcript

 1. Farmaceutický trh - čo ovplyvňuje spotrebu liekov PharmDr. Dominik TOMEK Dominik Tomek, október 2005

 2. Obsah prezentácie • Lieková politika očami zdravotných poisťovní • Ciele ZP v kategorizácii • Prístup k novým liečivám • Vzťah štát ZP v kategorizačnej komisii • Opatrenia na udržanie prijateľnej miery nárastu nákladov na lieky Dominik Tomek, október 2005

 3. Top 10 účinných látokv poklese podľa finančných nákladov Zdroj údajov: IMS, v cenách výrobcov. Dominik Tomek, október 2005

 4. Top 10 účinných látokv náraste podľa finančných nákladov Zdroj údajov: IMS, v cenách výrobcov. Dominik Tomek, október 2005

 5. Top 10 produktovv poklese podľa finančných nákladov Zdroj údajov: IMS, v cenách výrobcov. Dominik Tomek, október 2005

 6. Top 10 produktovv náraste podľa finančných nákladov Zdroj údajov: IMS, v cenách výrobcov. Dominik Tomek, október 2005

 7. Top 10 produktov za vybrané obdobie podľa finančných nákladov Zdroj údajov: IMS, v cenách výrobcov. Dominik Tomek, október 2005

 8. Spotreba ATC skupín podľa finančných nákladov za vybrané obdobie Zdroj údajov: IMS, v cenách výrobcov. Dominik Tomek, október 2005

 9. Dôsledok cenových vojenTOP 5 liekov s novými generikami SKK IMS Dominik Tomek, október 2005

 10. Lieková politika očami zdravotných poisťovní • Lieková politikaje systematizácia a uplatňovanie racionálneho využitia liekov s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť • v zodpovedajúcej kvalite • za primeranú cenu • so stanoveným spôsobom úhrady • zo zohľadnením ekonomických možností spoločnosti Dominik Tomek, október 2005

 11. Lieková politika očami zdravotných poisťovní Súčasné nástroje regulácie • Kontrola cien • (v kompetencii MZ SR, poisťovne?) • Kontrola úhrad a následne rozpočtu • (čiastočný vplyv prostredníctvom KK) • Ovplyvnenie dopytu – preskripcie • profesionálny prístup (projekty, rozbory preskripcie) Dominik Tomek, október 2005

 12. Kontrola cien • Presun kompetencií z MF SR na MZ SR • Klady: • Efektívne zníženie cien predovšetkým v skupinách liekov s prítomnosťou generík • Zníženie obchodných rozpätí u vybraných druhov liekov • Transparentné pravidlá pre zverejňovanie cenových návrhov,zvýšená pružnosť Dominik Tomek, október 2005

 13. Kontrola cien • Presun kompetencií z MF SR na MZ SR • Zápory: • Zrušenie cenovej komisie • Neprehľadnosť a nejednoznačnosť systému • Nedostatočná kontrola cien nových molekúl (chýbajúce referenčné zdroje) • Neexistuje preverovanie už určených cien Dominik Tomek, október 2005

 14. Kontrola cien • Presadzovanie najnižších cien poisťovňami • Porovnávaním cien uvedených v žiadosti • V rámci priamych nákupov po dohode s výrobcom resp. distribútorom( nová legislatíva) • Určovaním čiastočnej úhrady za lieky schvaľované na výnimku • Preverovaním referenčných cien a úhrad v procese používania liekov Dominik Tomek, október 2005

 15. Kontrola úhrad a rozpočtu Cieľ zdravotných poisťovní v kategorizácii • Stanoviť výšku úhrady za lieky v súlade s disponibilnými finančnými zdrojmi poisťovne a aby sa za tieto vynaložené prostriedky dosiahla primeraná kvalita • Legislatívna podpora § 40azákona 577/2005„Kategorizácia ... liečiv, sa vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovnepostačovali na ich úhradu na základe verejného zdravotného poistenia.“ Dominik Tomek, október 2005

 16. Kontrola úhrad a rozpočtu Rola zdravotných poisťovní v procese kategorizácie • negociačná – maximum liekov pre poistencov za minimum zdrojov • mienkotvorná – presvedčiť ostatných účastníkov • edukačná – vysvetľovať ekonomické súvislosti • technicko – servisná (tvorba zoznamov, podkladové údaje...) Dominik Tomek, október 2005

 17. Kontrola úhrad a rozpočtu Prístup zdravotných poisťovní ku kategorizácii • Selektívny prístup k novým molekulám • Profesionalizácia pri posudzovaní žiadostí • Spolupráca s odbornými spoločnosťami ( vyhodnocovania efektu liečby, posudzovanie štúdií) • Aktívne ovplyvňovanie záverov KK na základe vlastných analýz a štandardov spotreby Dominik Tomek, október 2005

 18. Náklady na vývoj • Klinické skúšanie je najnákladnejšou časťou vývoja lieku. • Náklady na vývoj súvisia priamo s ochorením. • Napríklad vývoj analgetík/anestetík je najlacnejší = priemerne $350 miliónov na klinické skúšanie, pričom náklady na klinické skúšanie CNS liekov je potrebné priemerne $525 miliónov. (Med Ad News, supplement, 2004) • Okrem klinického skúšania súvisia s objavom a vývojom lieku aj ďalšie náklady, celkovo sa suma na vývoj lieku môže vyšplhať na sumu od $500 miliónov do $1.5 miliardy v závislosti od produktu/ochorenia. Marv Shepherd, Center for Pharmacoec.Studies, University of Texas Dominik Tomek, október 2005

 19. Otázky pre nové liečivá • Pre schválený nový liek vyvstávajú nasledovné otázky: • Aká je miera jeho inovácie a terapeutický prínos • Skutočne ovplyvňuje liek ochorenie a morbiditu (evidence based medicine)? • Ako bude liek fungovať v reálnej terapeutickej praxi z pohľadu jeho účinnosti, bezpečnosti (obmedzené možnosti klinických štúdií) • Môže si spoločnosť ( a ktorá) dovoliť také finančne náročné lieky? • Je stanovovanie úhrady podložené dostatočnými údajmi o efektivite týchto nákladov? Farmakoekonomika, lokálne modelovanie, štúdie Dominik Tomek, október 2005

 20. Nové liečivá ešte nemusia znamenať terapeutický prínos. V rokoch 1975-1999 bolo zaregistrované 1 393 NCE, 959 z 1 393 liekov (68,8 %) ale ponúkalo malý alebo nijaký terapeutický prínos. Celkový počet schválených nových liečiv je vyšší ako počet schválených inovatívnych liečiv. Mnoho nových liečiv schválených na trh nepredstavuje NCE, ale nové indikácie, nové liekové formy alebo nové kombinácie existujúcich liečiv. Dominik Tomek, október 2005

 21. Ako hodnotiť pridanú terapeutickú hodnotu nových liečiv (NCE) • Nové technológie a náklady • Aký je dokázaný klinický prínos nových liečiv, je platný tento dôkaz pre všetky reg. indikácie lieku ? • Oproti čomu je podaný tento dôkaz (voľba komparátora) • Klinická účinnosť je nie len to ako funguje liek v klinických štúdiách ale ako bude fungovať oproti štandardnej praxi • Nákladová účinnosť oproti štandardnej praxi • Ako vymedziť použitie lieku do oblasti, ktorá je zdokumentovaná aj nákladovo efektívne (farmakoekonomicky) Dominik Tomek, október 2005

 22. Ako hodnotiť pridanú terapeutickú hodnotu nových NCE • Kvalitná oponentúra žiadostiam výrobcov je zložitá a vysoko náročná • Lekárska verejnosť aj pacienti čakajú na „nové lieky“ • Zdravotné poisťovne by mali okrem posúdenia žiadostí • Vyčleniť finančné zdroje a sledovať pohyb nákladov podľa jednotlivých ATC skupín , resp. podľa diagnóz • Analyzovať ako je dané ochorenie liečené doteraz (vstupné údaje) • Aké lieky sa používajú, koľko liečba stojí a aké má nevýhody • Koľko pacientov má byť liečených a aký bude dopad na zdravotné fondy Dominik Tomek, október 2005

 23. Ako hodnotiť pridanú terapeutickú hodnotu nových NCE • Zhodnotiť nové liečivo aj po stránke ekonomickej predstavuje veľký problém,túto úlohu vo viacerých krajinách riešia hodnotiace organizácie(UK, Nemecko, Dánsko, Rakúsko, Maďarsko, ...) • Základným predpokladom sú prijaté referenčné hodnoty miery prijateľnosti nákladov pre lokálnu úroveň za jednotky používané vo farmakoekonomike • Ekonomické modelovanie je zložité, extrapolácia tiež • Prípady keď treba prijať rozhodnutie aj keď náklady na QUALYsú privysoké (výnimočné ochorenia pre obmedzený počet pacientov) Dominik Tomek, október 2005

 24. Ako hodnotiť pridanú terapeutickú hodnotu nových liečiv (NCE) Zhodnotenie na základe žiadosti výrobcu • Dôkazy klinickej a terapeutickej účinnosti bez zhodnotenia nákladovej efektivity sú nepostačujúce • Otázka bezpečnostného profilu je komplikovaná a bez overenia v reálnej terapeutickej praxi nemá zásadný význam pre ohodnotenie • Farmakoekonomické zhodnotenia vo väčšine žiadostí absentujú Dominik Tomek, október 2005

 25. Ako hodnotiť pridanú terapeutickú hodnotu nových liečiv (NCE) Žiadosti o zaradenie do úhrady – časť FEK zhodnotenie • Farmakoekonomické zhodnotenia ak sú dostupné, tak sú zväčša modelované zo zahraničných štúdií a hodnotia liek ako prínosný aj z FEK hľadiska (napr. optimálna suma za získaný rok života, problémom je vykalkulovanie a odsúhlasenie patričnej sumy pre lokálne pomery). • Obhajoba požadovanej úhrady na podklade predpokladanej eliminácie zvýšených nákladov na sprievodné ochorenia pri zavedení nového lieku – reálne prepočty chýbajú Dominik Tomek, október 2005

 26. Ako hodnotiť pridanú terapeutickú hodnotu nových NCE Žiadosti o zaradenie do úhrady – časť FEK zhodnotenie • Liek nemá v uvedenej indikácii z hľadiska efektivity liečebnej odpovede adekvátnu náhradu,čo neumožňuje priame farmako-ekonomické porovnanie alternatívnej liečby. • Vzhľadom na povahu lieku nie je možné hovoriť o finančných úsporách, ani o možných náhradách lieku. • Porovnanie s existujúcimi postupmi by malo byť urobené v každom prípade (Vyhláška MZ SR o podrobnostiach farrmako-ekonomického rozboru lieku) Dominik Tomek, október 2005

 27. Nové molekuly • Vybrané nové molekuly v r. 2004, 2005 • Nové molekuly prichádzajúce v r. 2006 • Nové molekuly v r. 2005 z pohľadu FDA Dominik Tomek, október 2005

 28. 1. Vybrané nové molekuly 2004,2005 • ZOMETA(kyselina zoledrónová)Terapeutická indikácia: prevencia príhod súvisiacich so skeletom (patologické zlomeniny, kompresia miechy, potreba rádioter. alebo chirurgického zákroku na kosti, alebo hyperkalciémia vyvolaná nádorom) u pacientov s postihnutím kostí pri pokročilých malignitách. Liečba hyperkalciémie vyvolanej nádorom (HVN). • Dokázaný klinický prínosJediný bisfosfonát, u ktorého sa dokázala objektívne merateľná klinická účinnosť u pacientov s kostnými metastázami pri Ca prostaty a iných solídnych nádoroch, napr. Ca pľúc. Indikovaný na liečbu osteol., zmiešaných i osteoblastických kostných metastáz solídnych nádorov a mnohopočetného myelómu. • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos • Predpokladané náklady: 43.3 mil. za za rok • Skutočný počet liečených pac. 2004 300 pacientov, 2005 500 pac. 1 polrok • Skutočné náklady2004 49 mil. 2005 60 mil. /1polrok Dominik Tomek, október 2005

 29. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • CRESTOR (rosuvastatín) Terapeutická indikácia– primárna hypercholesterolémia (typu IIa vrátane heterozygótnej formy familiárnej hypercholesterolémie), alebo zmiešaná dyslipidémia (typu IIb). • Dokázaný klinický prínos najúčinnejšia redukcia sérového LDL-cholesterolu, ktorý je najvýznamnejším rizikovým faktorom vzniku a progresie aterosklerózy. Priaznivé ovplyvnenie ostatných sérových lipidov (vzostup sérového HDL-C a pokles sérových triacylglycerolov). • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos náklady na zníženie LDL-cholesterolu o jedno % liekom Crestor sú o 37% nižšie v porovnaní s atorvastatínom, o 22% nižšie v porovnaní so simvastatínom a o 14% nižšie v porovnaní s pravastatínom. (údaje podľa cien z roku 2004) • Predpokladaný počet liečených pacientov za rok: cca 3000 (zdroj: žiadosť výrobcu) • Predpokladané náklady: 66 mil • Skutočné náklady 2004 59 mil. 7/2005 32,7 Dominik Tomek, október 2005

 30. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • PEGASYS (peginterferón alfa-2a)Terapeutická indikácia -na liečbu histologicky potvrdenej chronickej hepatitídy typu C u dospelých pacientov s vyššími hladinami transamináz a pozitívnym nálezom HCV-RNA v sére vrátane pacientov s kompenzovanou cirhózou. • Dokázaný klinický prínos liek výrazne ovplyvňuje kvalitu života pacientov, až 56 % pacientov má po ročnej liečbe trvalú virologickú odpoveď, t.j sú vyliečení bez akýchkoľvek ďaľších liečebných postupov a nákladov na inú terapiu • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos • V prípade neliečenia chronická vírusová hepatitída v priebehu rokov progreduje a môže vyústiť až do cirhózy pečene. Tieto štádia ochorenia vyžadujú v konečnom dôsledku náklady na transplantáciu pečene, ktorá predstavuje niekoľko miliónové investície. • Predpokladaný počet liečených pacientov za rok: 100 novodiagnostikovaných • Predpokladané náklady: 630 000 /pacienta , 63,6 mil(zdroj: žiadosť výrobcu) • Skutočný počet liečených pacientov, 2005 100 pac. /1 polrok • Skutočné náklady 2004 68 mil. 7/2005 38,8 mil.

 31. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • LANTUS -je jediný „bezpikový“ bazálny inzulín s fyziologickým priebehom uvoľňovania inzulínu, výsledkom čoho je: • Dokázaný klinický prínosvysoká účinnosť a schopnosť dosiahnúť želanú metabolickú kontrolu a to aj u pacientov dlhodobo neúspešne kompenzovaných, s následným oddialením nástupu ekonomicky a finančne nákladných chronických diabetických komplikácii (amputácie dolných končatín, slepota, dialýza, akcelerácia aterosklerózy) Výrazna redukcia pravdepodobnosti výskytu hypoglykemických epizód. • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos ( redukcia nákladov spojených s hypoglykémiami – výjazdy RZP, hospitalizácia, zvýšenie kvality života pacienta )Farmakoekonomická analýza poukazuje na úsporu nákladov oproti NPH inzulínom, pričom náklady sú rádovo polovičné v porovnaní s inzulínovou pumpou. Liečba Lantusom môže použitie pumpy nahradiť resp. oddialiť. • Jeden pacient ročne bude stáť poisťovňu 20.572 Sk, 500 pacientov 10 mil. Sk. • Realita = 41 mil. Sk 7/2005 27,9 mil Sk Dominik Tomek, október 2005

 32. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • HERCEPTIN:Liečivo trastuzumab, humanizovaná monoklonálna protilátka IgG1 vyrobená z línie cicavčích buniek (vaječník čínskeho škrečka, CHO) kontinuálnou perfúziou. • Indikácia pri liečbe pacientiek s metastatickým nádorom prsníka, ktorého tumory vykazujú nadmernú expresiu receptora HER-2 formou:monoterapie ( po aplikácii dvoch režimov chemoterapie antracyklíny, taxany)v kombinácii (metastatický karcinom pacientky bez chemo pri nevhodnosti antracyklinov) • Dokázaný klinický prínos V kombinácii zvyšuje predĺženie celkového prežívania HER 2 pozitívnych pacientiek s metastatickým karcinómom prsníka o 7 až 9 mesiacov • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos Analýza nákladovej efektivity na úrovni NICE • Predpokladaný počet liečených pacientov: 100? • Predpokladané náklady: 30 mil • Skutočný počet liečených pacientov • Skutočné náklady: 7/ 2005 14,5 mil sk

 33. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • Erbitux – obsahuje liečivo cetuximab- monoklonálnu chimerickú protilátku typu IgG1 produkovanú v cicavčej bunkovej línii(Sp2/0) technológiou rekombinantnej DNA • Indikácia pri liečbe pacientov s expresiou epidermálneho receptora rastového faktoru pri metastatickom kolorektálnom karcinóme po zlyhaní cytotoxickej liečby obsahujúcej irinotekan • Dokázaný klinický prínos kombinácia cetuximab/irinotekan dosahuje v 2. a 3. línii metastatického kolorektálneho karcinómu až 22,9 % liečebných odpovedí s 32,6% stabilizácie, nezhoršuje výskyt alebo charakter nežiadúcich účinkov • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos Náklady na liečbu630 tis na pacienta Predpokladaný počet liečených pacientov: 50 • Predpokladané náklady: 31,5 mil Dominik Tomek, október 2005

 34. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • Velcadeprvý inhibítor proteazómu na svete. • Terapeutická indikácia- liečba pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí podstúpili najmenej dve predchádzajúce liečby a od poslednej liečby sa zaznamenala evidentná progresia ochorenia • Dokázaná klinická účinnosť v  porovnaní s inými novými chemoterapeutickými režimami najväčšie predĺženie prežívania-medián predĺženia života  je až 10 mesiacov, čo je v kontexte chemoterapie pri onkologickom ochorení výrazný prínos („A“ kategória) • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos • Náklady na dodatočný rok prežitia pre nové chemoterapeutiká s účinnosťou v kategórii „A“ a „B“ (predĺženie prežitia nad 3 mesiace) • Predpokladaný počet liečených pacientov:25 až 40 pacientov • Predpokladané náklady: 1,46 mil. na pacienta • Skutočné náklady 7/2005 9 mil Dominik Tomek, október 2005

 35. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • Avastin( hodnotený podľa Vyhlášky MZ SR č 732 o ŠDL) Je jediná monoklonálna protilátka inhibujúca VEGF(vaskulárny endoteliálny rastový faktor), pričom zvýšená expresia VEGF spôsobuje angiogenézu a tým progresiu nádoru. Avastin inhibuje tento faktor. • Terapeutická indikácia v kombinácii s chemoterapiou na báze fluórpyridínu ako liečba prvej línie u pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva a konečníka • Dokázaný klinický prínos pridanie Avastinu k štandardnej chemoterapii v 1 línii signifikatne predlžuje prežívanie o 30 % a čas do progresie o 71 % • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos • Predpokladaný počet liečených pacientov: 50 • Predpokladané náklady: 70 mil SKK Dominik Tomek, október 2005

 36. 1.Vybrané nové molekuly 2004,2005 • Mabthera liek s obsahom rituximabu génovým inžinierstvom pripravenej chimérnej myšej /ľudskej protilátky, ktorá predstavuje glykozylovaný imunoglobulín s konštatnými časťami ľudského IgG1 a variabilnými sekvenciami myšieho ľahkého a ťažkého reťazca • Terapeutická indikácia:na liečbu pacientov v štádiách III-IV folikulárneho lymfómu, pri rezistenci na chemoterapiu alebo v štádiu relapsov, pacienti s CD20 pozitívnym difúznym B-veľkobunkovým non-Hodgkinovým lymfómom v kombinácii s CHOP chemoterapiou • Dokázaný klinický prínos: Počas 6 ročného sledovania 55% pacientov s indolentným NHL liečených Mabtherou spolu s CHOP bolo po takmer 4-7 rokov po liečbe v remisii. Výsledky liečby agresívneho NHL Mabtherou spolu s CHOP boli významne lepšie ako samotné CHOP. • Dokázaný lepší alebo porovnateľný farmakoekonomický prínos Odporúčanie NICE vrátane klinickej aj nákladovej efektivity • Predpokladané náklady: 60 mil SKK • Skutočné náklady 7/2005 35,3 mil SKK Dominik Tomek, október 2005

 37. 2. Prichádzajúce nové molekuly 2006 • K 1.1. 2006 bolo posudzovaných 11 NCE • ATC A(2), B(2), G(2), L(4), N(1) Terapeutické indikácie: • zápcha- ulcerózna kolitída – alternatívna liečba • sekundárny hyperparathyroidismus- altenatívna liečba • Pľúcna hypertenzia – alternatívna liečba • Hyperaktívny močový mechúr – alternatívna liečba • Hormonálna náhrada – alternatívna liečba • Malígny mezotelióm pleury – prvá terapeutická možnosť • Karcinom prsníka altenatívna hormonálne liečba v adjuvancii • Parkinsonova choroba – adjuvantná liečba k levodope Dominik Tomek, október 2005

 38. 3. Sľubné molekuly v r. 2005 z pohľadu FDA • Acomplia (Sanofi-Aventis) je liek na redukciu hmotnosti. Veľmi sľubné dáta z klinického skúšania. Liek už vzbudil pozornosť médií. Podanie dokumentácie začiatkom r.2005. • Macugen (Eyetech a Pfizer) prvá terapia na spomalenie straty zraku pri degenerácii makuly spojenej s vekom, FDA súhlas v decembri 2004. • Freestyle Navigator (Abbott) je glukózový senzor zavedený pod pokožku. Napojený je bezdrôtovo na monitor, ktorý môže byť umiestnený na opasok alebo do peňaženky. Z monitoru sa vydáva zvukový alarm v prípade že glukózová hladina nie je v norme. Tiež sa tu uchovávajú dáta. Rozhodnutie FDA sa očakáva v r. 2005. Dominik Tomek, október 2005

 39. 3. Sľubné molekuly v r. 2005 z pohľadu FDA • Tygracil (Wyeth) antibiotikum, ktoré je alternatívou k IV antibiotikám, ktoré sa častejšie stretávajú s problémom neefektívnosti kvôli rezistencii. • Exubera (Sanofi-Aventis a Pfizer) je inzulínový prášok určený na inhaláciu pred jedlom. FDA rozhodnutie v r. 2005. • Clofarabinetiež pod názvom Clolar ® (Genzyme) je sľubnou terapiou u detí s leukémiou a pri solídnych nádoroch, kde neuspela chemoterapia. • Entecavirfor (BMS) liečba hepatitídy B. Schválenie sa očakáva koncom r. 2005. • Abatacept (BMS) je liečba artritídy. Prvý v triede ko-stimulačných modulátorov T-buniek. Výsledky z klinického skúšania sú pôsobivé, príchod lieku sa očakáva koncom r. 2005. Dominik Tomek, október 2005

 40. Vzťah štát a ZP v kategorizačnej komisii • Redukcia vplyvu štátu cez zoznam liekov s garantovanou úhradou • Zväčšenie „balíka“ liekov, kde úhrady budú len pod vplyvom poisťovní • Zvyšovanie tlaku na efektívne rozhodovanie v procese kategorizácie • „Zelená“ pre farmakoekonomiku a outcomes research v poisťovniach, zvýšená potreba pre rozhodovanie správnych rád, zodpovednosť pred akcionármi • Aktuálne – príprava na budovanie samostatných odborov/oddelení farmakoekonomiky/ekonomiky zdravotných technológií Dominik Tomek, október 2005

 41. Rozhodujúce opatrenia pre zabezpečenie únosnej miery nárastu nákladov na lieky Opatrenie 1 • Výber nových liečiv resp. ich modifikácií z hľadiska ich preukázanej účinnosti a bezpečnosti a preukázanej výhodnosti oproti správne zvolenému komparátorovi Predpoklady a miera realizácie • Legislatíva vyhovujúca, túto náročnú činnosť treba profesionálne posilniť Dominik Tomek, október 2005

 42. Rozhodujúce opatrenia pre zabezpečenie únosnej miery nárastu nákladov na lieky Opatrenie 2 • Preverenie zaradených liečiv na základe stanovených kritérií (EBM, finančné zdroje, miera spoluúčasti pacientov) Predpoklady a miera realizácie • Legislatívne treba doriešiť, upresniť. Preverovanie prebieha aj t.č. ale za absencia presných kritérií Dominik Tomek, október 2005

 43. Rozhodujúce opatrenia pre zabezpečenie únosnej miery nárastu nákladov na lieky Opatrenie 3 • Efektívna finančne - obchodná politika MZ SR a zdravotných poisťovní ( regulácie cien mierou ich úhrady, kontrola referenčných cien a výšky obchodných rozpätí, negociačná politika zdravotných poisťovní s farm. priemyslom resp. článkami obchodného liekového reťazca Predpoklady a miera realizácie • Legislatíva vyhovujúca,realizácia čiastočná Dominik Tomek, október 2005

 44. Rozhodujúce opatrenia pre zabezpečenie únosnej miery nárastu nákladov na lieky Opatrenie 4 • Optimalizácia preskripcie (účelná farmakoterapia a jej podpora, správna diagnostika a výber vhodného lieku) Predpoklady a miera realizácie • Legislatívne treba doriešiť, upresniť, chýbajúce štandardné postupy liečby jednotlivých ochorení (komplexne), farmakoterapia a indikačné obmedzenia, metodika sledovania finančne náročných liekov) Dominik Tomek, október 2005

 45. Ďakujem za pozornosť Prednesené na konferencii Symsite Research Holiday Inn, Bratislava, 13.10.2005 Dominik Tomek, október 2005