Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb - PowerPoint PPT Presentation

mr sc sanja sever ekonomski fakultet zagreb l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb PowerPoint Presentation
Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
hadassah-pacheco
Views
Download Presentation

Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb

Presentation Transcript

 1. Mr. sc. Sanja SeverEkonomski fakultet - Zagreb Financijsko izvještavanje i revizija Nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja

 2. Teorija agenata i potreba za uslugama eksterne revizije • Agencijski odnos - ugovor kojim jedna li više osoba (principal(i)) angažira drugu osobu (agenta) da obavlja neke poslove što uključuje delegiranje određenih ovlasti odlučivanja agentima Problem: • Razilaze želje i ciljevi principala i agenta, tako da principal nije siguran djeluje li agent u njegovu najboljem interesu • Problem podjele rizika: kako principal i agent imaju različiti odnos prema riziku, oni mogu preferirati i različite akcije.

 3. Teorijska objašnjenja potrebe za uslugama revizije • Nadzorna hipoteza • Informacijska hipoteza • Hipoteza osiguranja • Hipoteza potvrđivanja • Hipoteza lobiranja

 4. Mogući pristupi nadzornim mehanizmima u reviziji • Teorija agenata • Institucionalna teorija

 5. Komparativna analiza

 6. Nadzorni mehanizmi korporativnog upravljanja • odgovornost za korporativno upravljanja imaju četiri ključne skupine: • menadžment, • uprava, revizijski odbori i • eksterni revizori • korporativni skandali i optužbe za korupciju navele su regulatore na drastično redefiniranje uloge, odgovornosti i očekivanja svih sudionika u procesu financijskog izvještavanja

 7. PRAVNI SUSTAV ANALITIČARI ZAKONODAVCI REGULATORI BURZE DIONIČARI EKSTERNI REVIZORI REVIZIJSKI ODBOR NADZORNI ODBOR INTERNI REVIZORI MENADŽMENT FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

 8. Korporativni skandali (1)

 9. Korporativni skandali (2)

 10. Uzroci slabosti u sustavu korporativnog upravljanju • cjelokupno slaba angažiranost i odgovornost menadžmenta, • nedostatak dovoljnih internih kontrola, • nedostatak dovoljne neovisnosti, integriteta i objektivnosti eksternog revizora, • nedostatan nadzor regulatornih tijela nad poduzećem u ispunjavanju zahtjeva financijskog izvještavanja, • neučinkoviti neizvršni direktori (nadzorni-revizijski odbori)

 11. Zakonska regulativa • Sarbanes-OxleyAct i Direktiva transparentnosti i amandmani IV i VII. • Istovremeno s donošenjem Sarbaney-OxleyAct-a NYSE je izdala revidirani dokument o javnoj odgovornosti kotirajućih poduzeća u SAD-u čiji su ciljevi: • skraćivanje rokova za periodično financijsko izvještavanje, • modernizacija financijskog izvještavanja • te prezentiranje pokazatelje i performansi poduzeća, • izvještavanje financijske imovine po fer vrijednosti umjesto povijesnog troška te • izvještavanje osjetljivosti pojedinih rizika na promjene u okolini.

 12. Sarbanes-Oxley (1) • Iako obujam Sarbanes-Oxley-vo zakona nije velik za poduzeća koja su ga dužna primjenjvati izazvao je ogromne financijske, operativne i ljudske resurse. • U pogledu financijskog izvještavanja najznačajnija odredbe ovog zakona sadržane su u odjeljcima: • Odjeljak 302 – Korporativna odgovornost za financijske izvještaje (CorporateResponsability for Financial Reports) • Odjeljak 404 – ( naslov IV- Enhanced Financial Disclosururs - Poboljšana financijska objavljivanja): manadžmentova procjena sustava internih kontrola • Odjeljak 906 (naslov XI – White-CollarCrimePenaltyEnhancements): CorporateResponsability for Financial Reports - Korporativna odgovornost za financijske izvještaje.

 13. Sarbanes-Oxley (2) • nakon korporativnih skandala u SAD- u je 2002. Sarbanes-Oxley (SOX Act) • Odbor za računovodstveni nadzor nad javnim poduzećima (PublicCompanyOversightBoard - PCAOB) koji između ostalog donosi revizijske standarde za kotirajuća poduzeća i nadzire revizijsku profesiju. • Članove ovog tijela imenuje i razrješava dužnosti Komisija za vrijednosne papire (SEC) • Odbor za nadzor nad računovodstvom javnih poduzeća provodi inspekcije registriranih revizorskih tvrtki koje revidiraju poduzeća koja kotiraju na burzi

 14. Provedba revizije financijskih izvještaja u EU • Provođenje revizije financijskih izvještaja u Europskoj uniji do 2006. godine uređivala se je 8. Direktiva (1984) • nova direktiva - svibanj 2006. - uređuje modernu revizorsku infrastrukturu u pojedinoj državi – članici EU. • UREĐUJE PITANJE • provođenje javnog nadzora nad revizijskom strukom, • provjeru kvalitete rada

 15. Javni nadzor nad revizijskom strukom u EU • Tijelo javnog nadzora sukladno direktivi Europske unije treba obavljati nadzor nad: • Imenovanjem i registracijom revizorskih društava i samostalnih revizora, • Usvajanjem standarda profesionalne etike, interne kontrole kvalitete rada revizorskih društava i revizije, • Provođenjem kontinuirane edukacije, osiguranje kvalitete, te sustava discipline.

 16. Organizacija i financiranje tijela za javni nadzor revizije u EU i Hrvatskoj

 17. Preporuke za osiguranje eksterne kvalitete revizije • financiranje autoriteta javnog nadzora: pitanje financiranja ne smije biti dovedeno u pitanje na način da budžet odobravaju (ili imaju mogućnost stavljanja veta) članovi revizijske profesije, samostalnih revizora ili revizijske tvrtke. • osoba koja obavlja zakonsku reviziju ili je zaposlena u revizijskoj tvrtki ne bi smjela djelovati kao inspektor • osoba ne smije biti inspektor ukoliko nije prošlo minimalno dvije godine otkada je osoba prestala biti partner ili zaposlenik revizijske tvrtke. • inspektori bi se trebali očitovati da nisu u sukobu interesa s revizijskom tvrtkom i samostalnim revizorom kojeg trebaju nadzirati. • inspektori za svoj rad trebaju biti adekvatno honorirani pri čemu visinu naknade određuje autoritet javnog nadzora ili tijelo kojemu je povjereno provođenje inspekcijskog nadzora.

 18. Preporuke za osiguranje eksterne kvalitete revizije • Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora inspektori će nadzirati: • ocjenu izgradnje sustava internog osiguranja kvalitete revizijske tvrtke, • usklađenost procedura testiranja i pregled revizijskih dokumenata subjekata od javnog interesa kako bi se verificirala učinkovitost internog sustava osiguranja kvalitete, • procjena sadržaja izvješća o transparentnosti koje trebaju objaviti revizijske tvrtke ili samostalni revizor. • Po provedenom inspekcijskom nadzoru inspektori će nalaze i zaključke na osnovi kojih će biti dane određene preporuke komunicirati revidiranom subjektu. • Po prezentiranom izvješću, revidiranom subjektu je ostavljen rok od najviše 12 mjeseci na implementira preporuke i poduzme korektivne akcije. • Autoritet javnog nadzora treba informirati na vrijeme i na prikladan način disciplinske mjere ili kazne koje su nametnute samostalnom revizoru ili revizijskoj tvrtci zbog uočenih nedostataka u izvršavanju zakonske revizije.

 19. Sustav osiguranja kvalitete - inspekcije

 20. Provođenje revizije u RH • Zakon o reviziji (145/05) • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (139/08)

 21. Zakon o reviziji • Temeljne odredbe • Osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije • Obavljanje usluga revizije • Revizorski odbor • Hrvatska revizorska komora • Odbor za javni nadzor revizije • Nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora • Izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije • Međunarodna suradnja • Prijelazne i završne odredbe

 22. I. Temeljne odredbe • Usluge revizije u Republici Hrvatskoj obavlja trgovačko društvo i samostalni revizor koji su za obavljanje usluga revizije dobili dozvolu Hrvatske revizorske komore. • revizorska društva: • najmanje tri četvrtine glasačkih prava imaju revizorska društva odnosno ovlašteni revizori, • najmanje tri četvrtine članova uprave moraju biti ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete • ako se uprava sastoji od samo dva člana jedan od njih mora biti ovlašteni revizor koji ispunjava uvjete • samostalni revizori koji su ujedno i ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete

 23. II. Osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije • ovlašteni revizor • Za stjecanje zvanja kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: • 1) mora imati visoko stručno obrazovanje, • 2) mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora ili revizora ovlaštenog u drugoj državi članici, • 3) mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora, • 4) mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa. • Stručno usavršavanje • Ovlašteni revizor može biti i strani državljanin….

 24. III. Obavljanje usluga revizije (1) • Ugovor o reviziji • Ugovor o reviziji mora biti zaključen u pisanom obliku • Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne smiju ugovorene poslova ustupati drugim revizorima • Ugovor o reviziji se može otkazati iz opravdanih razloga. • Razlike u mišljenjima (računovodstvo i revizija)…

 25. III. Obavljanje usluga revizije (2) • Pravna osoba kod kojeg se obavlja revizija dužan je staviti na raspolaganje revizoru: • cjelokupnu radnu dokumentaciju, • isprave i • izvještaje te im omogućiti • pristup računalnim programima i pružiti sve informacije potrebne za obavljanje revizije. • Pravna osoba koja se u svojem poslovanju koristi informatičkom tehnologijom dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili omogućiti pristup: • svim programima i elektroničkim zapisima, • uključujući izliste i preslike na elektroničkim medijima te • na zahtjev revizora pružiti pomoć u izvođenju programa i dati informacije o služenju tim programima.

 26. III. Obavljanje usluga revizije (3) • ovlašteni revizor priprema cjelovitu i preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko mišljenje. • Izradu minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije kako je predviđeno Zakonom (Komora). • Čuvanje radne dokumentacije (10 godina) • Vlasništvo radne dokumentacije • Povjerljivost radne dokumentacije - samo za potrebe revizije u skladu s zaštitom o tajnosti podataka • Kontrola kvalitete rada i potrebe javnog nadzora

 27. III. Obavljanje usluga revizije (4) • Revizorsko izvješće • Treba sadržavati, u pisanom obliku, jasno izraženo mišljenje o financijskim izvještajima • potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora • Revizorsko izvješće se dostavlja i objavljuje na hrvatskom jeziku • Revizorskom izvješću prilažu se financijski izvještaji koji su bili predmet revidiranja

 28. III. Obavljanje usluga revizije (5) • Izvješće o transparentnosti • opis pravnog ustrojstvenog oblika i strukture vlasništva…. • opis mreže te njezinoga pravnog i strukturnog uređenja, • opis upravljačke strukture… • opis unutarnjeg sustava kontrole kvalitete revizorskog društva ili samostalnog revizora… • naznaku kada je izvršena posljednja provjera kvalitete rada, • popis društva od javnog interesa za koja su tijekom prethodne godine provedene revizije, • izjavu koja se odnosi na neovisnost rada • politika revizorskog društva i samostalnog revizora - stalno usavršavanje ovlaštenih revizora, • sveukupne financijske informacije (promet, naknade, nerevizijske usluge) • podatke o osnovici za primanja ovlaštenih revizora

 29. III. Obavljanje usluga revizije (6) • Osiguranje od odgovornosti za štetu • (minimalna svota pokrića po štetnom događaju 300.000 kuna) • Za banke mirovinske fondove, osiguravajuća društva (3.000.000 kuna) • Za obavljenu reviziju plaća se naknada, a iznos naknade se određuje ugovorom • Iznos naknade ne smije biti podložan nikakvom obliku uvjetovanja, ne smije ovisiti niti biti povezan s pružanjem dodatnih usluga tijeku nad kojim se obavlja revizije.

 30. Zabrana obavljanja revizije kod pojedine pravne osobe (1) • Ovlašteni revizor ne smije obavljati reviziju kod pravne osobe: • ako je vlasnik udjela ili dionica, • u kojoj je sudjelovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradi financijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija, • u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenih ili zaposlenik, • u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave ili prokurist njegova bračni drug, njegov srodnik po krvi u prvoj liniji do drugog stupnja, te • ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu neovisnost i objektivnost. • Revizorsko društvo i samostalni revizor ne smiju obavljati reviziju kod pravne osobe: • u kojoj je vlasnik udjela ili dionica, • koja je vlasnik udjela ili dionica revizorskog društva • u kojoj su sudjelovali u vođenju poslovnih knjiga ili izradi financijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija, • s kojom su povezani na način da bi mogla postojati dvojba o neovisnosti i nepristranosti, • ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njihovu nepristranost.

 31. Zabrana obavljanja revizije kod pojedine pravne osobe (2) • U cilju osiguranja neovisnosti revizora, zakonodavac je predvidio da samostalni revizor i revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom ne mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja: • dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 40 milijuna kuna, • trgovačkih društava čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi u prvoj kotaciji ili kotaciji javnih trgovačkih društava, • banaka, investicijskih fondova, mirovinskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava, odnosno drugih pravnih osoba koje obavljaju financijske usluge i za koje zakon koji određuje obavljanje tih usluga određuje dodatni opseg revizije konsolidiranih financijskih izvještaja.

 32. IV. Revizorski odbor • Trgovačka društava od javnog interesa dužna su osnovati revizorski odbor. • Trgovačka društva od javnog interesa su: • Trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi • Banke o druge financijske institucije • Trgovačka društva od posebnog državnog interesa prema odluci Vlade republike Hrvatske o popisu društava od posebnog državnog interesa. • Revizorski odbor sastoji se od članova nadzornog odbora i članova imenovanih od nadzornog odbora • Najmanje jedan član revizorskog odbora mora poznavati područje računovodstva i/ili revizije

 33. V. Hrvatska revizorska komora • Osnivači komore • Nadležnosti i zadaće Komore • Financiranje Komore • Objava dokumenata (Statut, Međunarodni revizijski standardi, Odluka o stopi doprinosa (članarine)) • Tijela Komore (skupština, Upravno vijeće, predsjednik Komore, druga tijela Komore)

 34. VI. Odbor za javni nadzor revizije (1)

 35. VI. Odbor za javni nadzor revizije (2) • Ako u provedbi javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije ocijeni da postoji osnovana sumnja na određene nezakonitosti i nepravilnosti koje proizlaze iz provođenja javnog nadzora: • zatražit će izvješće i druge podatke o uočenim mogućim nepravilnostima, • predložit će mjere radi njihovog otklanjanja, • pokrenut će postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Komore, • sazvat će Skupštinu Komore kada je to potrebno radi zaštite zakonitosti i dobrobiti revizorske struke, • obavijestit će Ministarstvo financija, • poduzet će druge mjere iz svoje nadležnosti.

 36. VI. Odbor za javni nadzor revizije (3) • Imenovanje članova Odbora za javni nadzor • Sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske • Uvjeti: • Aktivno ne sudjeluju u obavljanju poslova revizije ili nisu sudjelovale u obavljanju poslova revizije tri godine prije imenovanja u Odbor • Tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije nisu imale pravo glasa kao član revizorskog društva, • Tri godine prije imenovanja nisu bile član upravnog ili poslovodnog tijela revizorskog društva, • Tri godine prije imenovanja nisu bile zaposlene u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, odnosno na neki drugi način povezana s njim.

 37. VII. Nadzor i provjera kvalitete rada revizora (1) • Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada revizora • Osobe koje provode provjeru kvalitete rada prolaze dodatnu izobrazbu prema programu Komore za koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor • Provjera se provodi na objektivan način – sukob interesa • Osobe koje provode provjeru kvalitete rada moraju osigurati dovoljan broj revizorskih spisa i dokumenata – testirani uzorci • Najmanje jednom u šest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod revizora koji provode reviziju subjekta od javnog interesa • Najava provjere kontrole kvalitete rada (30 dana)

 38. VII. Nadzor i provjera kvalitete rada revizora (2) • Tko obavlja nadzor – zaposlenici Komore s najmanje 5 godina iskustva na poslovima revizije, imenuje ih Upravno vijeće uz suglasnost Odbora za javni nadzor revizije • Načelo neovisnosti – javni nadzor • Financiranje (sredstva Komore) – obrazovanje- Odbor za javni nadzor • Opseg provjere kvalitete rada (radna dokumentacija - Komora)

 39. Izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije • Prethodna dozvola prije upisa u sudski registar (Komora) • Zahtjev za izdavanje dozvole (statut, dokaz da zadovoljavanju uvjete) • Upis u registar Komore (zahtjev i priloženo rješenje nadležnog trgovačkog suda) • Brisanje iz registra Komore (na vlastiti zahtjev, neistiniti podaci, prestanak poslovanja, oduzimanje dozvole od strane Komore)

 40. VIII. Međunarodna suradnja • Suradnja s državama članicama • Suradnja s trećim zemljama • Odbor za javni nadzor surađuje, pruža pomoć, dostavlja informacije nadležnim tijelima članicama • Po primitku zahtjeva nadležnih tijela članica Odbor za javni nadzor revizije pruža sve informacije – pravo, u određenim okolnostima, za odbitak zahtjeva za dostavu informacija

 41. IX. Kaznene odredbe • Revizorsko društvo • 20.000-100.000 kn (bez dozvole Komore, ovlašteni revizori, radna dokumentacija, revizorovo izvješće, zaštita podataka, izvješće o transparentnosti, zamjena ovlaštenog revizora itd.) • 5.000-50.000 • Odgovorna osoba 2.000-10.000 kn • Obveznik revizije • 20.000-100.000 (Ugovor, revizorski odbor) • 10.000-100.000 (radna dokumentacija) • Komora • 20.000-100.000 (zadaće, poslovna tajna, Odbor za javni nadzor revizije za Statut, izvještaj, provjera kvalitete rada itd.)

 42. Zaključak • Napredak novog regulatornog okvira je uvođenje kvalitetnijeg javnog nadzora nad revizijskom strukom koje će provoditi posebno tijelo neovisno od struke • Doprinos neovisnosti revizijske struke • Stvorene pretpostavke • Kvalitetnija revizija – u korist svih interesno-utjecajnih skupina korporativnog upravljanja • Pitanje realizacije

 43. Zahvaljujem na pozornosti ssever@efzg.hr Utorak 15,00-19,30