LYGINAMOSIOS KONSTITICINES TEISES SEMINARAI - PowerPoint PPT Presentation

lyginamosios konstiticin s teis s seminarai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LYGINAMOSIOS KONSTITICINES TEISES SEMINARAI PowerPoint Presentation
LYGINAMOSIOS KONSTITICINES TEISES SEMINARAI

play fullscreen
1 / 16
Download
Download Presentation

LYGINAMOSIOS KONSTITICINES TEISES SEMINARAI

Presentation Transcript

 1. LYGINAMOSIOS KONSTITICINĖS TEISĖS SEMINARAI MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETAS, KONSTITUCINĖS TEISĖS KATEDRA Dr.Algimantas Šindeikis, algimantas.sindeikis@veidas.lt http://www.veidas.lt/author/sindeikis

 2. 1 tema. Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė pasaulyje (Du seminarai). • 1. Konstitucinės teisės šaltinio samprata: pažiūrų įvairovė. • 2. Konstitucinės teisės šaltiniai romanų-germanų teisės tradicijos šalyse. • 2.1 Įstatymo samprata. Įstatymų klasifikavimas. • 2.2 Organiškojo įstatymo problema. Deleguota įstatymų leidyba (Prancūzija). • 2.3 Kiti teisės šaltiniai. • 3. Konstitucinės teisės šaltiniai anglosaksų teisės tradicijos valstybėse. • 3.1 Statutinė teisė. Konstitucinis paprotys (Constitutional conventions): JAV, Jungtinė Karalystė. • 3.2 Teisminis precedentas: JAV, Jungtinė Karalystė. • 3.3 Doktrina: JAV, Jungtinė Karalystė.

 3. 2 tema. Pasaulio valstybių konstitucijų modeliai. (Du seminarai). • Konstitucijų raidos etapai ir jų esminiai bruožai. • Kuo skiriasi „konstitucija – statutas“ nuo „substantyvinės“konstitucijos? • Konstitucijos kaip simbolio problema • JAV 1787 m., Prancūzijos 1958 m., VFR 1949 m., Ispanijos 1978 m, Konstitucijos kaip konstitucinių idėjų įtvirtinimo pavyzdžiai. • JAV, Prancūzijos, VFR, Lenkijos, Latvijos, Estijos Konstitucijos priėmimo lyginamoji analizė. • Konstitucijų dinamiškumo ir stabilumo problema. • Konstitucijos interpretacija: doktrina ir praktika. • Nacionalinės ES valstybių konstitucijos ir Europos integracija.

 4. 3 tema. Konstitucinė justicijos institucijų organizavimo ir veiklos problemos (Du seminarai) • Amerikietiškasis konstitucinės justicijos modelis. JAV Aukščiausiojo teismo bylos Marbury v.Madison 1801 analizė. • H. Kelsen (Kelzenas): Europinis modelis. • Optimalios konstitucinių teismų kompetencijos (jurisdikcijos) paieškų klausimas. • Individualaus konstitucinio skundo, kaip asmens teisių apsaugos, reikšmė. • Konstitucinės justicijos institucijų veikla ir politinis procesas. Politikos „juridizacija“ – realybė ar mitas?

 5. 4 tema. Konstitucinis asmens teisinis statusas (Du seminarai) • Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas. Atviro žmogaus teisių ir laisvių sąrašo problema. • Žmogaus teisių ir laisvių turinys. • Konstitucinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. JAV Teisių Bilis. Žmogaus teisių įtvirtinimo ypatumai Prancūzijos 1958 m. Konstitucijoje. Žmogaus teisės Vokietijos Federacinės Respublikos 1949 m. Pagrindiniame Įstatyme, Lenkijos Respublikos Konstitucijoje. • Pilietybės institutų lyginamoji analizė (JAV, Prancūzija, VFR, Jungtinė Karalystė, Italija) • Teismų vaidmuo žmogaus teisių ir laisvių apsaugoje. • Ombudsmeno institucija pasaulyje.

 6. 5 tema. Politinės partijos pasaulio šalyse (Vienas seminaras). • 1. Partinės sistemosir jų tipologija. Partinės sistemos ir teisinio politinio režimo santykis. • Vienpartinių ir daugiapartinių sistemų lyginamoji analizė. • 2. Daugiapartinės sistemos bruožai: • 2.1 Prancūzija, Italija, Vokietija. • 2.2 Dvipartinės sistemos JAV, Jungtinėje Karalystėje. • 3. Politinių partijų konstitucionalizacija. • 4. Partinių organizacijų struktūrų rūšys kai kuriose pasaulio valstybėse. Masinės ir kadrinės partijos.

 7. 6 tema. Tautos valios tiesioginės raiškos formos. Demokratija ir rinkimai. Referendumas (Vienas seminaras) • 1. Rinkimų sistemų įvairovė: Mažoritarinės, proporcinės ir mišrios rinkimų sistemos požymiai. • 2. JAV prezidento ir Kongreso rinkimai • 3. Prancūzijos Prezidento ir parlamento rinkimai • 4. Vokietijos Prezidento ir Bundestago bei Bundesrato rinkimai • 5. Parlamento rinkimai Jungtinėje Karalystėje. Škotijos Parlemento rinkimų ypatumai. • 6. Referendumo (plebiscito) reikšmė demokratinėje santvarkoje. Referendumai (plebiscitai) Prancūzijoje, Šveicarijoje, Danijoje. Referendumo (plebiscito) teisinės galios problema.

 8. 7 tema . Valstybės formų įvairovė • Valstybės formos sąvokos lyginamosios konstitucinės teisės tryrimuose reikšmė. • Demokratiniai ir nedemokratiniai politiniai režimai. • Valstybės sandara: • JAV, VFR, Rusijos Federacija • Prancūzija, Lenkija kaip unitarinės valstybės • Valstybės valdymo forma: • Parlamentinės Respublikos bruožai (Vokietija, Latvija, Italija), • Prezidentinės Respublikos bruožai (JAV), • Mišrios (pusiau prezidentinės) respublikos bruožai (Prancūzija, Rusija). • Ar šiuolaikiniame pasaulyje monarchija laikytina pasenusia valdymo forma (Jungtinė Karalystė, Ispanija, Belgija, Švedija). • Valstybės valdymo formos įtaka konstitucinės demokratijos stabilumui.

 9. 8 tema. Valdžių padalijimas: doktrina ir praktika (Vienas seminaras) • 1. Valdžių padalijimo teorijos kilmė: D.Lokas, Š.L.Monteskje, „Federalistų raštai“. • 2. Valdžių padalijimo principo įtvirtinimas konstitucijose. • 3. Valdžių padalijimas ir stabdžių ir atsvarų modelių įvairovė: Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, Lenkijos Respublika, Estijos Respublika. • Konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo valdžių padalijimo sistemoje.

 10. 9 tema. Pasaulio šalių parlamentai • Parlamentas - atstovaujamoji valstybės institucija. • Parlamento suvereniteto doktrinos šiuolaikiškumo problema. • Parlamento formų įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje ( JAV, Prancūzija, VFR, Italija, Lenkija, Latvija, Estija, Rusija). • Parlamentų teisinė padėtis. Parlamento nario imunitetas ir idemnitetas. • Įstatymų leidybos procesas: samprata ir įvairovė.

 11. 10 tema. Vykdomoji valdžia • 1. Vyriausybės stabilumą lemiantys veiksniai. Vidurio ir Rytų Europos šalių patirties analizė. • 2. Valstybės vadovo institutas: išrinkimas, įgaliojimai, įgaliojimų pasibaigimas: JAV Prezidentas, VFR Prezidentas, Prancūzijos Respublikos Prezidentas, Jungtinės Karalystės Monarchas. • 3. Vyriausybė ir jos vadovas šiuolaikinėse valstybėse: formavimas, įgaliojimai, struktūra, atsistatydinimas (JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, VFR, Italija, Lenkija, Estija).

 12. 11 tema. Vietos savivalda. • Konstitucinių vietos savivaldos pagrindų lyginamoji analizė (JAV, Prancūzija, Anglija, Vokietija). • Struktūrų ir veiklos formų įvairovė. • Vietos savivaldos funkcijos (Prancūzija, VFR, JAV). • Vietos savivaldos santykių su centrinėmis institucijomis: lyginamoji analizė. (JAV, VFR, JK, Prancūzija).

 13. Kaip vyks seminarai • Sudaromos /ekspertų/ grupės po 3 asmenis • Kiekviena ekspertų grupė seminaro metu analizuoja vienos pasaulio valstybės konstituciją skirtingais aspektais

 14. Analizuojamos Konstitucijos • JAV • Didžioji Britanija • Vokietija • Prancūzija • Izraelis • Kanada • Kinija • Japonija • Indija • Egiptas

 15. Konstitucijos analizės metodas – jos institutai • Valstybės valdymo forma (monarchija ar respublika, unitarinė ar federacinė) • Žmogaus teisių katalogas, jo universalumas ir unikalumas • Pilietybės institutas • Valdžių padalijimo principas, skirtingų valdžios grandžių įgaliojimai • Konstitucinė priežiūra • Teisminė valdžia • Konstitucijos keitimas

 16. Kas yra konstitucinė teisė Konstitucinė teisė – konkrečios šalies teisės normų sistema, reguliuojanti žmogaus teisinę padėtį, visuomenės santvarkos pagrindus, valstybės valdžios organizavimo ir veiklos bei savivaldos pagrindus