Ugdymo turinio planavimas Pamokos planas - PowerPoint PPT Presentation

ugdymo turinio planavimas pamokos planas l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ugdymo turinio planavimas Pamokos planas PowerPoint Presentation
Ugdymo turinio planavimas Pamokos planas

play fullscreen
1 / 10
Download
Download Presentation

Ugdymo turinio planavimas Pamokos planas

Presentation Transcript

  1. Ugdymo turinio planavimasPamokos planas Danutė Bareikienė 2008.10.06

  2. Pamokos planas • Pamokos tema/idėja • Mokymo ir mokymosi uždaviniai orientuoti į rezultatą • Veiklos ir priemonės uždaviniams pasiekti (nepamiršti diferencijavimo) • Įvadinė dalis (motyvavimas, sudominimas, priminimas, susiejimas su ankstesniu mokymusi, mokymosi plano, laukiamų rezultatų, vertinimo kriterijų aptarimas ar pan.) • Nauja medžiaga (pristatymas, informacijos paieška, darbas su šaltiniais, tyrinėjimas ir t.t.). • Taikymas (praktinės užduotys, pratimai, klausimai, trumpi rašiniai, diskusijos, sprendimai, mokinių pristatymai, kūrybiniai darbai, mokymosi mokytis, formuojamojo vertinimo elementai ir t.t.). • Apibendrinimas (susiejimas su ankstesnėmis pamokomis, to, kas išmokta, sisteminimas, vertinimas ir įsivertinimas pagal uždavinyje numatytą kriterijų).

  3. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Pamokos planavimas ir organizavimas Mokymosi uždavinių kėlimas, apibrėžtumas. Pamokos struktūros logiškumas, pagrįstumas. Mokymosi uždavinių, metodų ir mokymo bei mokymosi priemonių dermė. Laiko panaudojimo racionalumas ir veiksmingumas.

  4. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Mokymas Mokytojo aiškinimo, demonstravimo ir nurodymų suprantamumas. Mokymo medžiagos aktualizavimas, susiejimas su mokinių patirtimi, interesais, poreikiais. Tinkamas metodų parinkimas, atsižvelgimas į mokinių mokymosi poreikius ir stilius. Individualaus ir grupinio mokymo(si) derinimas. Namų darbų apimtys, tikslingumas, ryšys su darbu klasėje, namų darbų individualizavimas.

  5. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Mokymasis Mokinių aktyvumas pamokoje. Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis, vertinti savo mokymąsi, įvardinti mokymosi sunkumus ir problemas. Gebėjimas ir noras dirbti bendradarbiaujant su kitais mokiniais ir mokytoju. Atsakomybė už savo mokymąsi.

  6. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Pagalba mokiniui Individualizavimas konsultuojant ir teikiant pagalbą atskiriems, įvairių poreikių turintiems (specialiųjų poreikių, gabiems, turintiems elgesio sutrikimų ir kt.) mokiniams bei jų grupėms pagal poreikius.

  7. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Vertinimas Vertinimo būdų individualizavimas, tinkamumas ir dažnumas. Kiekvieno mokinio matymas; grįžimas prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų; klaidų taisymas. Skatinimų giriant ar kritikuojant dažnumo santykis. Pamokoje sukauptos vertinimo informacijos panaudojimas mokymosi uždaviniui pasiekti.

  8. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Santykiai, tvarka, klasės valdymas Klasės mikroklimato palankumas mokymuisi: mokinių tarpusavio santykiai ir savijauta klasėse, mokinių – mokytojo santykiai. Tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų aiškumas, darbo klasėje ritmingumas. Destruktyvaus elgesio ir kitų problemų sprendimas.

  9. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Mokymosi aplinka Patalpos tinkamumas mokytis, jaukumas, estetiškumas. Informacijos šaltinių ir mokymosi priemonių kiekis, tinkamumas ir panaudojimo veiksmingumas. Racionalus erdvių, patalpų pritaikymas ir naudojimas ugdymo procesui.

  10. PAMOKOS STEBĖJIMO PROTOKOLAS • Pasiekimai pamokoje Mokinių pasiekimai lyginant su išsikeltu uždaviniu. Pamokos rezultatų apibendrinimas, aptarimas, įvertinimas; tikrinimas, kiek mokiniai suprato ar ką išmoko.