Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad? - PowerPoint PPT Presentation

magnus b rnes hellevik seniorr dgjevar arbeids og velferdsdirektoratet l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad? PowerPoint Presentation
Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?

play fullscreen
1 / 30
Download
Download Presentation

Røynsler frå utviklinga av nav.no Korleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?

Presentation Transcript

 1. Magnus Børnes Hellevik, seniorrådgjevar, Arbeids og velferdsdirektoratet Røynsler frå utviklinga av nav.noKorleis ta vare på eksisterande brukarar når ein oppretter ein heilt ny nettstad?

 2. Bakgrunn • NAV er eit resultat av samanslåinga av trygdeetaten og Aetat. NAV vil og inkludere sosialtenesta i alle kommunane • 17.10.2005:Prosjekt etablert • 1.7.2006: NAV etablert og Aetat/trygdeetaten vert lagt ned • Prosjektleveranse: Nytt intranett (Navet) • 2.10.2006: Første NAV pilotkontor etablert • Prosjektleveranse: Etablering av nav.no • Endra alle sjølvhjelpsløysingar i begge etatar • aetat.no og trygdeetaten.no blir lagt ned • 25 pilotkontor vart etablert i 2006 • 120 kontor skal etablerast i år • 2010: NAV kontor etablert i alle kommunar

 3. Oppdraget • Etablere ein ny brukarportal og ein ny tilsettportal som erstattar etatane sine Inter- og intranettløysingar • Dei nye portalane skal bidra til at den nye statsetaten står fram som ein etat overfor brukarar og tilsette • Portalane skal sikre brukarane god tilgjengelegheit til informasjon og tenester frå NAV uavhengig av tid og stad • Eksisterande tenester skal vere tilgjengeleg på dei nye portalane • Det skal ikkje gjerast endringar i tenestene • De har ni månader på dykk • De skal skaffe eit nytt publiseringsverktøy

 4. Korleis løyse dette oppdraget? • Prosjektet var organisert i tre parallelle delprosjekt: • Innhald og struktur • Utvikling og test • Anskaffing og avtaleverk • Alle sat i same lokale • God blanding av interne ressursar frå begge etatar og eksterne ressursar. • Mange parallelle løp, men alle viste kor langt dei andre var kommen • Sikre aksept hjå leiinga i alle strategiske val

 5. Målsetting • Hovudmålsetting for etablering av NAV • Få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad • Ein velfungerande arbeidsmarknad • Rett teneste og stønad til rett tid • God service tilpassa brukarane sine føresetnader og behov • Få ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning • Hovudmål nav.no: Avlasting av førstelinja • Nettstaden har den personlege brukaren som hovudmålgruppe • Redusere talet på førespurnader frå dei som kan hjelpe seg sjølv • Meir tid til å følgje opp dei som har mest behov • Profesjonelle brukarar har eigne informasjonsområder • Arbeidsgjevarar • Helsepersonell • Noregs største NAV-kontor!

 6. Kven er brukarane og kva behov har desse?

 7. Første papirskisser av nav.no var grunnlag for første iterasjon med brukartestar

 8. Visio-skisser utarbeides av interaksjonsdesigner og videreføres sammen med grafisk designer Visio Visio + + =

 9. Prototyp vert utarbeidd av utviklingsteamet, blir brukartesta og forbetra(Det var 4 iterasjonar med totalt 41 testdeltakarar) X 3

 10. Funksjonell spesifikasjon + +

 11. Målgrupper og tilpassing • God brukskvalitet og tilgjengelegheit var sentralt i alle fasar av utviklinga • Dialog med viktige brukargrupper/premissleverandørar • Fleire iterasjonar med brukartestar • Grundig arbeid med informasjonsarkitektur • Grundig arbeid med språk og skriving for nett • Et var eit krav at nav.no skulle ha betre tilgjengelegheit og vere meir brukarvennleg enn dei to eksisterande nettstadane.

 12. Utfordringar ved utviklingsløpet • Utvikling kunne ikkje starte før publiseringsløysning var på plass • VELDIG knapp leveranseplan • Start systemtest etter 4 veker • Opplæring startar etter 5 veker • Innhaldsproduksjon startar etter 5 veker • Intranett ferdig 15.6 • nav.no ferdig 1.9 • Spesifikasjonar var framleis i ”bevegelse” • Parallell utvikling av NAV’s intranett og internett

 13. Korleis løyse vi utfordringane? • Arbeide iterativt med leveransar kvar veke • Prioritering kvar måndag • Visning og kvar fredag • Test måndag – tysdag • Godkjenning tysdag ettermiddag • Sette i produksjon kvar onsdag • Kontinuerlig moglegheit for omprioritering av krav og forbetringar av løysning • Særleg etter brukartestar • Tett og daglig samarbeid mellom utviklarar og funksjonelt ansvarlige • Fokus på kvalitet i alle ledd • Status tilgjengelig og synlig på vegg i prosjektlokale

 14. Standard ukeplan for iterasjon Status Status Status Status Status Iterasjons- planlegging Demo Oppsummering / Erfarings- utveksling Teknisk hjørne

 15. Overordnet utviklingsplan - iterativt Mai Juni Juli April Mars August 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 27.3 Valg av CMS 7.4 CMS klar til bruk 16.6 Intranett til T5 1.9 Internett til T5 01.07 Intranett live Valg av leverandør for CMS 27.3 Innholdsproduksjon starter Installasjon og konfigurering 7.4 Installasjonstest Iterasjoner (design, utvikling, test) Intranett Bruker og akseptansetest 16.6 Iterasjoner (design, utvikling, test) Internet Systemintegrasjonstest Bruker og akseptansetest 1.9 Totaltest (kjøres av programmet)

 16. Iterasjonsplanlegging

 17. Iterasjonsstyring

 18. Iterasjonstracking

 19. Testing med reelle brukarar, her blinde brukarar

 20. Korleis sikre god tilgjengelighet • Følgje WAI-krav og W3C standardar • Utvikle HTML-kode med høg kvalitet • Støtte alle nettlesarar inkl. tekstbaserte (jaws) • Beskriving av alle element (bilde, tabellar, navigasjon) • Implementere tilgjengelegheitsfunksjonar • Kvalitetskontroll av innhaldsproduksjon over tid • KOMPETANSE hos utviklarane • Tilgjengelegheit for alle brukarar

 21. Korleis ta vare på eksisterande brukarar? • www.aetat.no var ein svært tenestedriven nettstad • Stillingsbasen • Registrering som arbeidssøkjar • Registrering av stillingar • Søk etter kandidatar • www.trygdeetaten.no var meir informasjonsdriven • Intensjonsbaserte inngangar • Fakta ark • Store mengder med tekst • Nokre tenester • Det var mindre overlappande bruk enn ein skulle tru • Brukarundersøking viste at brukarane av den eine nettstaden sjeldan brukte den andre

 22. Snarveg til tenester og sider for arbeidsgjevar og for helsepersonell Globale val – tilgjengeleg på alle sider Justering av kontrast og skrift Utvalde tenester for den personlege brukar Inngang til hovudstrukturen Inngang til tall og analyse, hjelpemiddel og utland. A til Å liste Global botnmeny med kontaktinformasjon, tilbakemelding, informasjon om sikkerheit og tilgjengelegheit

 23. Den globalemenyen der alle tenester og søket er med Hovudstrukturen innan fagområdet Tenester innan det aktuelle fagområdet Lenkelister der ein trekk fram aktuell informasjon som ligg lenger ned i strukturen

 24. Faktainformasjon All faktainformasjon skal være tilgjengelig i begge målformer Temaet vert presentert med ingress Lenke til lover og regler Kven er tilbodet for Korleis går ein fram for å få tilbodet Lenke til aktuelle skjema Kva kan du få I tillegg kan satsar, datoar og andre tema vere aktuelle på ei slik side

 25. Korleis har det gått: • nav.no fekk tilgjengelegheitsprisen i samband med noreg.no si vurdering av offentlege nettstader • I Halogen si vurdering av fem offentlege nettstader var nav.no den einaste som vart godkjent • nav.no fekk Gulltaggen for beste portal • Brukarstøtta gjev tilbakemelding om nøgde brukarar • Bruken av tenestene har auka etter lansering av nav.no • Brukarane finn nyttig informasjon

 26. Litt om bruken • Mellom 30 og 35 millionar sider opna per månad • Mellom 2,5 og 3,5 millionar brukarsesjonar per månad • Omkring 1,2 millionar unike IP-adresser betjent i månaden • Det er auka bruk av tenestene • Det har gitt auka bruk av informasjonssidene • Vi har ikkje mista brukarar

 27. Det er framleis meir å gjere • Det er ikkje gjort nok med tenestene • Ein må vere på vakt og overvake nettstaden • Innhaldet blir ikkje betre enn den svakaste journalist • Alle må hugse • Viktig at ein føl retningsliner • Bilettekstar som gjev meining, ikkje berre for sjåande • Ikkje legg tabellar in i brødteksten • Ikkje berre skriv ”les meir”

 28. Utfordringar for framtida • Tenestene må gjerast brukarvenlege • Kva med dei med kognitive problem? • Korleis lage tenester som kan hjelpe denne gruppa? • Korleis teste løysingane i forhold til desse • Kva med byråkratspråket? • Korleis få forvaltarane av faget til å skrive slik at allmugen forstår det? • Forme informasjonen slik at den blir oppfatta av brukaren • Kan ein møte alle brukarane på same måte? • Individuell tilpassing for kvar enkelt? • Informasjon på eit nivå som møter brukaren • Tenester som er tilpassa brukaren

 29. Spørsmål?