Koordinator za bezbednost I zdravlje na radu u fazi projektovanja - PowerPoint PPT Presentation

koordina cija mera bezbednost i i zdravlj a na radu u fazi projektovanja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koordinator za bezbednost I zdravlje na radu u fazi projektovanja PowerPoint Presentation
Koordinator za bezbednost I zdravlje na radu u fazi projektovanja

play fullscreen
1 / 26
Download
Download Presentation

Koordinator za bezbednost I zdravlje na radu u fazi projektovanja

Presentation Transcript

 1. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Koordinacija mera bezbednostiizdravljanaradu u faziprojektovanja činjenice i dileme ŽANETA OSTOJIĆ BARJAKTAREVIĆ Dipl.inž.građevine Beograd, 10. Maj 2011.

 2. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • PRAVILNIK o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova Beograd, 10. Maj 2011.

 3. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Sadržaj Prvilnika: • Osnovne odredbe, program pripreme za polaganje stručnih ispita, priprema za polaganje stručnog ispita, polaganje stručnog ispita, visina troškova pripreme i polaganja stručnog ispita, 8 priloga Beograd, 10. Maj 2011.

 4. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Prilog 1: Program pripreme za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova • Zajedničke • Posebne oblasti Beograd, 10. Maj 2011.

 5. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • 1. Zajedničke oblasti: • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) Beograd, 10. Maj 2011.

 6. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Minimalni zahtevi koje su investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta, koordinator za izradu projekta, koordinator za izvođenje radova, poslodavac i druga lica dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima (Uredba) Beograd, 10. Maj 2011.

 7. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Način i postupak procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini (Pravlinik) • Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (Pravilnik) • Posebne mere i normativi zaštite na radu na gradilištima (Pravilnik o zaštitina radu pri izvođenju građevinskih radova) Beograd, 10. Maj 2011.

 8. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu 2. Posebne oblasti: • za koordinatora u fazi projektovanja • Izrada Plana preventivnih mera Beograd, 10. Maj 2011.

 9. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Poslovi koordinatora za izradu projekta: • Vrši koordinaciju primene načela prevencije • Izrađuje Plan preventivnih mera kojim je određeno uređenje gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad na tom gradilištu • Vodi računa da se pri izradi PPM, kada je to potrebno, uzmu u obzir sve industrijske aktivnosti u blizini gradilišta Beograd, 10. Maj 2011.

 10. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Priprema dokumenta koja, u skladu s karakteristikama projekta, sadrže relevantne informacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je potrebno uzeti u obzir u toku izvođenja svih radova na gradilištu PPM mora da sadrži i specifične mere bezbednosti Beograd, 10. Maj 2011.

 11. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Sadržaj PPM: • Šema gradilišta, odnosno situacioni plan • Opis organizacije i tehnologije izvođenja radova • Plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti poslodavca i drugih lica Beograd, 10. Maj 2011.

 12. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Specifične mere za bezbedan i zdrav rad u odnosu na industrijske aktivnosti • Specifične mere za bezbedan i zdrav rad za radove pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja Beograd, 10. Maj 2011.

 13. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Zašto se uvodi pozicija koordinatora? • EU Direktivom još 1992.godine uvodi obavezu investitora da brine o merama bezbednosti i zdravlja na radu • Na toj osnovi je kasnije regulisana obaveza investitora da još u fazi izrade projektne dokumentacije zajedno s projektantom koordinira mere bezbednosti i zdravlja na radu Beograd, 10. Maj 2011.

 14. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Bitno: praksa i interes nameće zakonsko rešenje; kod nas je najčešće obrnuto: praksa mora da nađe interes i primeni zakonsko rešenje Beograd, 10. Maj 2011.

 15. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Cilj: • Podela odgovornosti • Izbegavanje situacije u kojoj ponuđači na tenderima svesno minimalizuju troškove za mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi dobili posao • Aktivna i ravnopravna uloga investitora tokom celog procesa izgradnje objekta kroz stalnu primenu preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima Beograd, 10. Maj 2011.

 16. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Stalno praćenje stanja i promena na gradilištu (i pored najboljih planova tehnologije i organizacije građenja, moguće su nepredviđene situacije...) i usaglašavanje Plana preventivnih mera sa njima Beograd, 10. Maj 2011.

 17. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Dileme: • Razlika između • Elaborata o uređenju gradilišta, i • Plana preventivnih mera Beograd, 10. Maj 2011.

 18. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Vreme uključenja u rad koordinatora u fazi projektovanja • Kada investitor sklapa posao “ključ u ruke” • Kada su ugovoreni radovi sa jednim izvođačem, a on angažuje više različitih podizvođača Beograd, 10. Maj 2011.

 19. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Kada se investiticija realizuje iz • Kreditnih linija, a država je korisnik • Iz donatorskih sredstava, • Ko i kada angažuje koordinatore? Beograd, 10. Maj 2011.

 20. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Da li koordinatori u fazi projektovanja treba da budu specijalizovani po oblastima građevinarstva u skladu s tipom licence, s obzirom na veoma velike razlike u vrstama objekata koji se grade? • ...ili su već sad predviđeni previsoki zahtevi za polaganje ispita za koordinatore u fazi projektovanja? • Uloga inženjerske komore u procesu uvođenja koordinatora u stalnu praksu Beograd, 10. Maj 2011.

 21. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Uloga i zadaci koordinatora u fazi projektovanja: • Opšti • Posebni ciljevi: • Promocija primene preventivnih mera na privremenim ili pokretnim gradilištima i uloge koordinatora Beograd, 10. Maj 2011.

 22. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Stalno usavršavanje i stalna saradnja sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu i Ministarstvom rada, naučno-obrazovnim institucijama kao i sa Inženjerskom komorom Srbije • Predlozi, sugestije, uticaj na sistem obrazovanja budućih koordinatora, program obuke, način polaganja ispita... Beograd, 10. Maj 2011.

 23. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Stalno praćenje regulative EU u ovoj oblasti, položaja koordinatora u razvijenim zemljama i predlaganje promene i dopune propisa koji regulišu ovu oblast Beograd, 10. Maj 2011.

 24. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu • Održanje digniteta profesije i uloge koordinatora • Bliska saradnja, usaglašavanje i zajednički nastup koordinatora u fazi projektovanja i koordinatora za izvođenje u svim domenima, a naročito u smislu vrednovanja svog rada Beograd, 10. Maj 2011.

 25. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Otvorena pitanja.... Beograd, 10. Maj 2011.

 26. V Savetovanje o bezbednosti i zdravlju na radu Hvala na pažnji! Beograd, 10. Maj 2011.