Ny retspraksis om aldersdiskrimi-country fra danske domstole og EU-Domstolen - PowerPoint PPT Presentation

ny retspraksis om aldersdiskrimi nation fra danske domstole og eu domstolen l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny retspraksis om aldersdiskrimi-country fra danske domstole og EU-Domstolen PowerPoint Presentation
Ny retspraksis om aldersdiskrimi-country fra danske domstole og EU-Domstolen

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
nami
Views
Download Presentation

Ny retspraksis om aldersdiskrimi-country fra danske domstole og EU-Domstolen

Presentation Transcript

 1. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimi-nation fra danske domstole og EU-Domstolen v/advokat Peter Breum, Elmer & Partnere, og advokat Niels Banke, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

 2. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Niels Banke indleder: • I Danmark har vi for så vidt angår alder og handicap implementeret EU-direktiv 2000/78 om ligebehandling efter 1 års udsættelse den 29. december 2004. • Man ønskede først, at arbejdsmarkedets parter skulle implementere, men det lykkedes ikke at opnå enighed. • I den forbindelse blev såvel direkte som indirekte diskrimination forbudt, som direktivet foreskriver det.

 3. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Debatten i forbindelse med implementeringen gik meget på, hvordan man sikrede dansk praksis om pligtige afgangsaldre. • Selve loven endte med mulighed for at aftale ordninger om fratræden ved det fyldte 65. år. • Herudover blev det overladt til de enkelte ministerier at sikre, at deres lovgivning, i fald den aldersdiskriminerende, holdt sig indenfor undtagelsesmuligheden i direktivets artikel 6,1.

 4. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Efter vedtagelsen af et nationalt velfærdsforlig den 20. juni 2006, hvor der blev enighed om at fjerne alle barrierer for ældre med henblik på at holde så mange som muligt på arbejdsmarkedet, blev grænsen på 65 år ændret til en 70 års grænse. • Indenfor den statslige sektor tog man skridtet fuldt ud, og har nu forbudt enhver aftale  om afgangsaldre, bortset fra for præster og dommere. For præster blev der i januar 2010 fremsat lovforslag om ændring af aldersgrænsen til 75 år, men det blev ikke færdigbehandlet, og det bortfalder formentlig ved indgangen til oktober. For dommere er det fortsat i udvalg.

 5. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Ud fra devisen; det er dine kvalifikationer, der tæller, ikke din alder, kan personer på over 80 år dermed godt være ansat i f.eks. statsadministrationen. • Det vil formentlig på lidt længere sigt give anledning til sager, hvor arbejdsgiver og arbejdstager ikke er enige om det hensigtsmæssige i en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.   • Regelændringerne har i Danmark givet anledning til sager i et ellers uset omfang, men:

 6. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Udover de sager, som Peter og jeg drøfter om lidt, er jeg p.t. involveret i sager om: • Sag om, hvorvidt det overhovedet har været i overensstemmelse med direktivet, når loven har angivet, at man kunne aftale pligtig afgangsalder på 65 år. Verserer ved Vestre Landsret, hvor spørgsmålet om forelæggelse for EU-Domstolen skal procederes særskilt.

 7. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Hvorvidt en grænse i tjenestemandslovgivningen om, at rådig-hedsløn ikke gives til personer over 65 år, er i overensstemmende med direktivet, herunder om en sådan ordning falder ind under undtagelsen i direktivets artikel 6, stk. 2 om erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Tjenestemanden tabte i ØL, men har anket til HR, og en del af sagen vil formentlig blive forelagt EU-domstolen.

 8. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Herudover er der i en sag, ført af regionsforeningen (Ole Andersen-sagen), sket forelæggelse for EU-Domstolen i forhold til funktionærlovens § 2a, der giver ret til fratrædelsesgodtgørelse ved lang ansættelse, men fjerner denne ret, hvis man ved afskedigelsen har ret til pension. Sagen er forhandlet ved EU-Domstolen, og der foreligger forslag fra generaladvokaten Kokottaf 6. maj 2010, men der kommer næppe dom før efter september. • Altså en række sager hvor lovgivningen ønskes kendt ugyldig, hvilket er et særsyn i Danmark.

 9. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Højesteret har også ved 2009.2405H taget stilling til, om en offentlig myndighed i 2002 var berettiget til at indføre en pligtig afgangsalder på 67 år, som led i en besparelsesrunde. Herunder om direktivet allerede ved vedtagelsen i 2000 har forpligtet medlemsstaterne til ud fra loyalitetshensyn at undlade at lave sådanne ordninger, selvom direktivet ikke er implementeret. Den sag vedrører meget den dagældende retsstilling, og er i forhold til diskriminationslovgivningen ikke så relevant længere. Til gengæld er det forvaltningsretligt relevant.

 10. Ny retspraksis om aldersdiskrimination Ny retspraksis om aldersdiskrimination • Endelig er SAS, som Ligebehandlingsnævnsformanden fortalte om ved et tidligere arrangement, indstævnt i en række sager, fordi SAS havde afskediget de ældste piloter først ud fra en betragtning om, at ældre har deres pension, mens de unge er mere afhængig af lønnen. • Ordet over til Peter Breum, hvor vi skiftevis vil behandle 3 aktuelle sager; Irma, Skat og Max Jenne.

 11. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagenØstre Landsrets dom 30. juni 2010 • Sagens faktum • Flaskedreng under 18 år aflønnet iht HK-overenskomst med lønsatser for unge • Afskediget da og fordi han blev 18 år.’ • Sagen rejst mod Irma og Beskæftigelsesministeriet

 12. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen Retsregler Forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 5 • Forskelsbehandling af unge under 18 år er tilladt, hvis ansættelsen er omfattet af en kollektiv overenskomst med lønbestemmelser for unge under 18 år

 13. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen • Beskæftigelsesdirektivet (RD 200/789) Artikel 6 Uens behandling på grund af alder er tilladt, hvis • Objektivt og rimeligt begrundet i legitimt formål, blandt andet beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesmæssigt formål • Midlerne til opnåelse heraf er hensigtsmæssige, og • Nødvendige.

 14. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen • HKs hovedsynspunkter • Den danske lov strider mod direktivets art. 6 • Hverken nødvendigt eller nødvendig • Hvorfor skelnen mellem OK-dækkede og ikkeOK-dækkede virksomheder. • Hvorfor fremmes integration på arbejdsmarkedet af, at man afskediger, når man bliver 18 år • Hvorfor skal der være forskellig aflønning for samme arbejde, når alene alderen er afgørende. • 17 årige sidder ved kassen.

 15. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen b.Reglerne om aldersdiskrimination er direkte anvendelige overfor Irma • Mangold sagen c. Beskæftigelsesministeriet skal påse, at loven overholder EU-ret.

 16. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen • Østre Landsrets præmisser • Loven skal sikre unges erhvervsmæssige integeration • Medlemsstaterne har en skønsmargin for hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at fremme formålet • Begrænsninger generelt i unges erhvervsevne og særlige hensyn ift arbejdsmiljø

 17. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen • Niels Banke: • Anderledes sag derved, at det er arbejdsmarkedets parter, der har etableret en retsstilling, der understøttes af lovgivningen, men hvor HK så anfægter lovgivningen, • Anvendelse mellem private parter, Mangold, Kücükdeveci. • Betydningen af Hütter-sagen (c-88/08), præmis 49.

 18. Ny retspraksis om aldersdiskrimination IRMA-sagen • Meget klar Østre Landrets-dom: ”Ved at give mulighed for lavere løn til ansatte under 18 år og adgang til afskedigelse af sådanne medarbejdere, når de fylder 18 år, får 15-17-årige mulighed for at få arbejds-erfaring og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og de krav, der stilles. Efter landsrettens opfattelse er det nødvendigt for at opnå dette formål, at der er mulighed for afskedigelse, når den unge fylder 18 år, idet dette giver plads til andre unge, der kan få erhvervserfaring, ligesom arbejdsgivere i modsatte fald ville være mindre tilbøjelige til at ansætte medarbejdere under 18 år. På den baggrund findes de anvendte midler både hensigtsmæssige og nødvendige. Det er i den forbindelse uden betydning, at der efter de afgivne forklaringer i et vist omfang kan være sammenfald mellem de arbejdsopgaver, som udføres af henholdsvis unge og voksne ansatte.”

 19. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagenØstre landsrets dom af 11.9 2009 • Peter Breum: • Sagens faktum • Omorganisering af SKAT med deraf følgende behov for overflytning af medarbejdere til Ringkøbing • Udvælgelse af en række medarbejdere i hvert kattecenter • Hvis nej til overflytning så afsked

 20. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen • Udvælgelsen i Maribo • Alder • Andre kriterier for udvælgelse • Indkaldelsesrækkefølge • Pjecen om diskrimination

 21. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Bevisbyrde • Forskelsbehandlingslovens § 7a påvise faktiske omstændigheder, der skaber formodning for diskrimination så har arbejdsgiver bevisbyrden

 22. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen • Statistisk bevis Ligebehandlingsnævnet afgørelse af 30. juni 2010 • Begge over 60 år • De eneste der blev opsagt • De ældste • Andre omstændigheder

 23. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen Godtgørelse 200.000 kr. Alene anciennitet er tillagt en rolle

 24. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen • Niels Banke: • Sært sammentræf, det ikke bevismæssigt stod til at opveje • Hvad skulle man have gjort? • Værd at bemærke, hvilke momenter fra byrettens dom, som landsretten ikke følger i forhold til at ændre bevisbyrden, • Indkaldt i rækkefølge • Et udsagn fra en ikke-ledende medarbejder om anvendelse af koncept • Derimod alene det statistiske.

 25. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen • I forhold til det statistiske har Vestre Landsret ved UfR 2010.1525V fremkommet med følgende principielle udmelding: ”Appellanten har blandt andet peget på, at 3 medarbejdere, herunder F, af de 12 medarbejdere, der blev varslet forflyttet fra AF-Region Ribe Amt, var 62 år eller ældre. Det bemærkes i den forbindelse, at en tredjedel af medarbejderne var over 55 år, og at ca. 20 % af denne gruppe - ligesom af medarbejdergruppen som helhed - blev varslet forflyttet. Hertil kommer, at der på baggrund af det forholdsvis beskedne antal medarbejdere, der blev varslet forflyttet fra AF-Region Ribe Amt, på grund af den heraf følgende statistiske usikkerhed, bør udvises tilbageholdenhed med at tillægge aldersfordelingen blandt de varslede medarbejdere, sammenholdt med samtlige medarbejdere, væsentlig betydning…”

 26. Ny retspraksis om aldersdiskrimination SKAT-sagen • Jeg mener, at det må ligge fast, at er der tale om en lille popu-lation, kan alder ikke i sig selv spille ind. Der må mere til.

 27. Ny retspraksis om aldersdiskrimination MAX JENNE-sagenSH dom af 22.11. 2007 Peter Breum: Afskedigelse af mand på 62 år med 33 års anciennitet • Generelle nedskæringer var den overordnede begrundelse • Den afskedigede var den næstældste • Kritik af effektivitet • Ingen andre direkte alders • betingede forhold

 28. Ny retspraksis om aldersdiskrimination MAX JENNE-sagen Arbejdsgiver frifundet • Hverken delt eller delvist begrundet i alder • Dommen tager ikke stilling til om der er skabt en formodning

 29. Ny retspraksis om aldersdiskrimination MAX JENNE-sagen • Niels Banke: • Loven er jo ikke en beskyttelseslov for ældre, men generelt et forbud mod alderdiskrimination. Hvis man skulle vende en sag som Max Finné-sagen, skulle der være en ældrebeskyttelseslov. • Dertil kommer at jeg mener, at det med arkitekt-sagen (UfR 2008.1450Ø) og Østre Landsrets dom af 6. oktober 2008 i en sag fra Det Kongelige Teater ligger fast, at man kan løfte bevisbyrden. Det er ikke så ufremkommeligt, som i en sag om graviditet.