Narkotikaforbrytelser og doping - PowerPoint PPT Presentation

narkotikaforbrytelser og doping l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Narkotikaforbrytelser og doping PowerPoint Presentation
Narkotikaforbrytelser og doping

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
valora
Views
Download Presentation

Narkotikaforbrytelser og doping

Presentation Transcript

 1. Narkotikaforbrytelser og doping Svein Holden statsadvokat

 2. Narkotikabekjempelse • Prioritert område for politi og påtalemyndighet • Egenproduserte saker • Antall anmeldelser skal opp • Hvorfor? • Generell narkotikabekjempelse • Annen kriminalitet • Inngang til bakmenn og omsetningsapparat

 3. Sentrale rettskilder(utover lovteksten) • Rettspraksis • Riksadvokatens rundskriv – særlig rundskriv ”Del II – nr. 1/1998 med endrede retningslinjer av 5. juli 2006 (brev til statsadvokatene, politimestrene og Kripos)

 4. Narkotika og narkotikalovgivningStraffeloven § 162 første ledd §162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøtereller med fengsel inntil 2 år.

 5. ”narkotika”: legemiddelloven § 22 og HOD’s narkotikaliste (innholdet av listen – definerer til enhver tid hva som er ”narkotika”) • ”tilvirker” – enhver fremstilling eller produksjon • ”innfører/”utfører” – forutsetter at stoffet passerer rikets grense • ”erverver” – ethvert mottak til eie fra andre • ”sender eller overdrar” – enhver avhendelse, likegyldig om det skjer mot vederlag eller ikke • ”oppbevarer” – krav om besittelse av en viss varighet og av et visst kvantum

 6. Konkurrensspørsmål • ”Erverv, oppbevaring, overdragelse” som tre forskjellige tiltaleposter for samme kvantum narkotika?

 7. Straffeloven § 162 annet ledd Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

 8. Straffeloven § 162 annet ledd • ”inntil 10 år” = 10 år • Åpner for særlige etterforskningsmetoder og bruk av kommunikasjonskontroll som bevis, strpl. § 216a

 9. Straffeloven § 162 tredje ledd Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

 10. Straffeloven § 162 tredje ledd • Minstestraff • Maksimumsstraff, ”særdeles skjerpende omstendigheter” • Kvantumets betydning, Rt. 1998 s. 604 • Tiltaltes rolle (bakmann av en viss størrelse)

 11. Skyldkravet: • Forsett, strl. § 40 • Må omfatte selve handlingen (tilvirkning, osv.) og at stoffet er narkotika • Når forsettet omfatter et lavere kvantum og/eller et annet narkotisk stoff – kan det ha betydning for både lovanvendelse og straffutmåling

 12. Straffutmåling – generelle momenter utover kvantum og stoffets art • Lovbryterens rolle i saken • Befatning med stoff i særlige institusjoner • Motivet for forbrytelsen • Renhetsgrad (30 – 60%), avvik fra normalnivået må tillegges vekt, Rt. 1995 s. 471

 13. Uaktsom narkotikaforbrytelse • Straffeloven § 162, fjerde ledd • Uavhengig av kvantum og/eller stofftype • Bøter eller fengsel inntil 2 år • Redningsplanke for ”uheldige” narkotikakurérer

 14. Medvirkning • Medvirkningsbegrepet • Typisk: Alle hjelpere og tilretteleggere med en mer eller mindre perifér rolle. Kompliserte bevisspørsmål. • Eksempler • Straffeloven § 162, femte ledd • Medvirkning til uaktsom narkotikaforbrytelse? Nei, forutsetter at medvirker har utvist forsett. • Uaktsom medvirkning? Ja • Straffutmåling for medvirker

 15. Legemiddelloven §31. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler. Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. §24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

 16. Legemiddelloven, bruk og besittelse §24. Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika m.v. og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

 17. ”Oppbevaring” eller ”besittelse”? • Avgjørende for lovanvendelsen (strl. § 162 eller legemiddelloven?) • Kan være avgjørende for reaksjonsfastsettelsen – forelegg eller fengsel • ”Grensen mellom besittelse og oppbevaring går normalt ved én til to brukerdoser (rusdoser)”

 18. Strl. § 162, grensen mellom første og annet ledd • Heroin, ca 15 gram • Amfetamin, ca 50 gram • Kokain, som for amfetamin • LSD og ecstasy, ca 350 rusdoser, Rt.1996.s170 • Cannabisprodukter, ca 1 kilo • Tabletter med narkotisk virkestoff • Temgesic 0,2 mg, ca 1650 –1700 tabletter

 19. Strl. § 162, grensen mellom annet og tredje ledd • Heroin, ca 750 gram • Amfetamin, ca 3 kilo • Kokain, som for amfetamin • LSD og ecstasy, ca 15 000 rusdoser • Cannabisprodukter, ca 80 kilo • Tabletter med narkotisk virkestoff Temgesic 0,2mg, ca 60 000 tabletter

 20. Bruk av forelegg i narkotikasaker • Grunnvilkår: • Kun ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning. • Ved innførsel og omsetning, utgangspunktet er fengselsstraff • Unntak for utlending som skal utvises eller bortvises fra riket. • Ikke ilagt reaksjon for nark.overtredelse de siste 3 mnd., bortfalt som vilkår

 21. Forelegg – de enkelte narkotikatyper Riksadvokatens rundskriv av 30. oktober 1998 med tillegg av 5. juli 2006 - Heroin, amfetamin eller kokain: ca 0,5 gram • Cannabisprodukter, 10-15 gram • Khat, 10-15 kilo • Ecstasy, 5 tabletter • B-preparater, 50 tabletter • Temgesic, 20 tabletter, Dolcontin 100mg, 3 tabletter

 22. Dopingmidler, strl. § 162b • Først og fremst et problem innen idretten • Behov for lovbeskyttelse av hensynet til like konkurransevilkår? • Fare for alvorlig helseskade eller helseskade for mange personer – behov for straffesanksjoner

 23. Dopingmidler • Muskeloppbyggende midler (steroider og testosteron) • Sentralstimulerende stoffer (amfetamin) • Smertestillende midler (morfin og kodein) • Betablokkere (gir nedsatt puls og senket ”uro” i musklene) • Diuretika (vanndrivende)

 24. Dopingmidler - bivirkninger • Personlighetsforandringer • Avhengighet • Unormal celle- og organfunksjon • Svekket immunforsvar • Allergireaksjoner

 25. Dopingmidler • De fleste dopingmidler er også ”legemidler”, jf legemiddell. § 2 – all annen befatning enn erverv, besittelse og bruk vil dermed rammes av denne loven • Hvis ”narkotika” får strl. § 162 anvendelse

 26. Dopingmidler • ”Dopinglisten” – tilsvarende systematikk som for ”narkotikalisten” • Hva rammes av § 162b? • Begrepsbruk som i § 162 men ”erverv”, ”besittelse” og ”bruk” rammes ikke. Hvorfor?

 27. Dopingforbrytelsen • Få avgjørelser om doping fra Høyesterett (4 – 5) • Rt. 2002 s. 1184 (spørsmålet om ”eget bruk” må avgjøres utfra en objektivisert vurdering) • Rt. 1996 s. 218 (befatning med anabole steroider og andre særlig helsefarlige dopingmidler – ”grov dopingforbrytelse”)

 28. Skyldkrav • Forsett, strl. § 40 • Uaktsomhet, § 162b, tredje ledd

 29. Strafferammer og medvirkning • ”simpel” og uaktsom dopingforbrytelse”, inntil 2 års fengsel • ”grov” dopingforbrytelse, inntil 6 år, ”overtredelsens karakter” (innførsel, spredningsfare) har her større betydning for lovanvendelsen enn etter § 162 • Medvirkning, se 4. ledd