SOCI LNE ZMENY spolocnosti an ich pr ciny. - PowerPoint PPT Presentation

soci lne zmeny spolo nosti a ich pr iny l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCI LNE ZMENY spolocnosti an ich pr ciny. PowerPoint Presentation
SOCI LNE ZMENY spolocnosti an ich pr ciny.

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
jariah
Views
Download Presentation

SOCI LNE ZMENY spolocnosti an ich pr ciny.

Presentation Transcript

 1. SOCIÁLNE ZMENY spoločnosti a ich príčiny. Mgr. Boris Matušek

 2. Ľudská spoločnosť sa neustále mení, vyvíja a formuje, je stále obnovovaná, pretváraná a prechádza ustavičnými zmenami. Sociálna zmena – je podstatná zmena sociálneho usporiadania spoločnosti

 3. Sociálne zmeny pozorujeme: • Zmeny v oblasti kultúry spoločnosti • Zmeny sociálnej štruktúry spoločnosti • Zmeny sociálneho správania ľudí • Zmeny vzťahov medzi jednotlivcami , sociálnymi skupinami • Zmeny politické, ekonomické

 4. 1. Prírodnéprostredie Rozširovanie púštnych oblastí, znečisťovanie životného prostredia, suchá, záplavy, zemetrasenia spôsobujú migráciu obyvateľstva, vojnové konflikty, úbytok obyvateľstva, revolúcie 2. Vývoj populácie Nárast obyvateľstva viedol celé spoločnosti k migrácii a nútil ich osídľovať nové územia. Nadmerný rast populácie spôsobuje aj ničenie prírody. Zdroje sociálnej zmeny

 5. Napr. priemyselná revolúcia v 19. stor. priniesla migráciu obyvateľstva a rast počtu obyvateľstva. V 20. stor. automobil, televízia, počítač vyvolali zmeny sociálnych inštitúcií, zmeny v oblasti hodnôt, noriem a vzorov správania, ako aj zmeny v sociálnych vzťahoch a sociálnom správaní ľudí. 3. Vedecko- technický pokrok

 6. Napr. vedecké objavy prinášajú vznik nových technológii, a tie vyvolávajú sociálne zmeny. Aj vznik či náhly rozmach náboženstiev sa môže stať zdrojom významných sociálnych zmien, podobne ako nahrádzanie starých sociálnych hodnôt novými. Zdrojom sociálnej zmeny ,ôže byť aj prenos prvkov jednej kultúry do druhej. 4. Kultúrne zmeny

 7. 5. Kolektívne správanie Ide zväčša o davové alebo masové správanie ľudí, ktoré síce samo osebe nevyvoláva významnejšie sociálne zmeny, ale často spôsobuje vznik sociálnych hnutí ako významného zdroja sociálnej zmeny.

 8. 6. Sociálne hnutie Sociálne hnutia sa na rozdiel od davového a masového správania ľudí vyznačujú dlhším trvaním a organizovanosťou, majú vodcovské jadro, jasne vyjadrené ciele, organizovanú činnosť. Príkladom sú feministické, ekologické alebo mierové hnutia.

 9. 7. Súťaženie (konkurencia), konflikt Súťaženie a konflikt prebiehajú rozdielne, končia sa buď porážkou jedného a víťazstvom druhého účastníka, alebo dohodu, zmierom, ktoré môžu vyústiť do ich spolupráce.

 10. POZNÁMKY/ pre žiakov / Sociálna zmena – je podstatná zmena sociálneho usporiadania spoločnosti. • Zmeny v oblasti kultúry spoločnosti • Zmeny sociálnej štruktúry spoločnosti • Zmeny sociálneho správania ľudí • Zmeny vzťahov medzi jednotlivcami , sociálnymi skupinami • Zmeny politické, ekonomické

 11. ZDROJE SOCIÁLNEJ ZMENY • Prírodné prostredie • Vývoj populácie • Vedecko – technický pokrok • Kultúrne zmeny • Kolektívne správanie • Sociálne hnutie • Súťaženie, / konkurencia /, konflikt