International Standardization of Power Transformers and Reactors

International Standardization of Power Transformers and Reactors
paly

This standardization covers power transformers and reactors with at least one winding above 1 kV, single-phase transformers and autotransformers above 25 kVA and three-phase above 40 kVA, and reactors above 2 kVAR for single-phase or above 10 kVAR for three-phase. The standard also includes special power transformers above 1 kV, transformers for distribution voltage level, railway transformers for fixed installations, and their associated accessories, in collaboration with CLC TC9.

  • Uploaded on | 0 Views
  • ricardo ricardo

About International Standardization of Power Transformers and Reactors

PowerPoint presentation about 'International Standardization of Power Transformers and Reactors'. This presentation describes the topic on This standardization covers power transformers and reactors with at least one winding above 1 kV, single-phase transformers and autotransformers above 25 kVA and three-phase above 40 kVA, and reactors above 2 kVAR for single-phase or above 10 kVAR for three-phase. The standard also includes special power transformers above 1 kV, transformers for distribution voltage level, railway transformers for fixed installations, and their associated accessories, in collaboration with CLC TC9.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Silov transformtory vn/nn Platn technick normy SN a EN

2. Mezinrodn normalizace TC14 - Vkonov transformtory se zabv ppravou EN, kter vychzej ze schvlench mezinrodnch norem IEC/TC14 nebo z jinch zdroj pro: vkonov transformtory, autotransformtory, tlumivky, pepnae odboek a jejich psluenstv

3. Mezinrodn normalizace Tyto objekty mus mt alespo 1 vinut nad 1 kV; jmen. vkon jednofzovch transformtor a autotransformtor nad 25 kVA, trojfzovch nad 40 kVA; jmen. vkon tlumivek nad 2 kVAr (jednofz.) nebo nad 10 kVAr (trojfz.); Dle se zabv objekty obsaenmi v EN 60289 (Tlumivky); specilnmi vkonovmi transformtory nad 1 kV; transformtory pro napjen distribunch st; traknmi transformtory pro pevn instalace (ve spoluprci s CLC/TC9)

4. Zalvan transformtory vn/nn Definice z SN IEC 50(421): Such transformtor: transformtor, jeho magnetick obvod a vinut nejsou ponoeny v izolan kapalin Transformtor s litou izolac : such transformtor, majc jedno nebo vce vinut s izolac vytvoenou z pevnho izolanho materilu

5. Pipravovan EN normy Norma k vyjden (hlasovn) Norma k vyjden (hlasovn) prEN 60076-12:200X Vkonov transformtory st 12: Smrnice pro zatovn suchch vkonovch transformtor - nevyjde EN prEN 60076-1:200X Vkonov transformtory st 1: Veobecn prEN 50341-2 :200X prEN 50341-2 :200X Trojfzov such distribun transformtory 50 Hz, s vkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvym naptm pro zazen nepevyujcm 36 kV - st 2: Stanoven jmenovitho vkonu transformtoru zatenho nesinusovm proudem PrEN 60076-16:200X Vkonov transformtory st 16: Transform tory pro vtrn turbny Przkum pipomnek Przkum pipomnek V sekretaritu prEN 50216-12:2007 Psluenstv vkonovch transformtor a tlumivek: st 12 Ventiltory V sekretaritu prEN 50XXX Ekologick hledisko pi normlnm a abnormlnm provozu prEN 50XXX-1 Trojfzov such distribun transformtory 50 Hz od 100 do 2500 kVA s nejvym naptm pro zazen menm ne 24 kV

6. Problmov IEC normy IEC 60076-15 Vkonov transformtory st 15: Vkonov transformtory plnn plynem (na zklad negativnho stanoviska nmeckch zstupc bylo rozhodnuto, e tato norma nebude publikovna jako EN, protoe se tk produktu, kter nem vznamnj uplatnn v Evrop ) IEC 60076-7 Smrnice pro zatovn olejovch vkonovch transformtor (podle pravidel CLC nebude tento dokument publikovn jako EN) IEC 60076-12 Smrnice pro zatovn suchch vkonovch transformtor (podle pravidel CLC nebude tento dokument publikovn jako EN)

7. IEC 60076-10 Vkonov transformtory st 10: Stanoven hladin hluku. Byla schvlena revize tto normy, nrodn komitty byly vyzvny k asti v pslun pracovn komisi. (SN EN 60076-10:2002 ). V souasn dob se projednv 2. vydn, pedpoklad dokonen 10/2012. IEC 60076-10-1 Vkonov transformtory st 10-1: Stanoven hladin hluku transformtor a tlumivek Smrnice pro pouit (Vydna 2005, doposud nezavedena v SN) IEC 60076-11 Vkonov transformtory st 11: Such transformtory (SN EN 60076-11: 2005) IEC 60076-12 Vkonov transformtory st 12: Smrnice pro zatovn suchch vkonovch transformtor (Vydna 2008, doposud nezavedena v SN) IEC 60905:1987 Loading guide for dry-type power transformators nen v SN u-

8. Normy SN SN EN 50541-1 Trojfzov such distribun transformtory 50Hz, s vkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvym naptm pro zazen nepevyujcm 36 kV st 1: Veobecn poadavky a poadavky na such transformtory s nejvym naptm pro zazen nepevyujcm 36 kV (nahrazuje HD 538.1S1:1992 a HD 538.2S1:1992 pevzat do SN 35 1111-1 v 1997 a SN 35 1111-2 v 1998) vyjde v 1.Q 2012 v D norma DIN 42523:1993, nov VDE 0532-241 a EN DIN 50541-1) SN EN 60076-11:2005 Vkonov transformtory - st 11: Such transformtory SN 35 1111-1:1999 Trojfzov such distribun transformtory 50 Hz, s vkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvym naptm pro zazen nepevyujcm 36 kV - st 1: Veobecn poadavky a poadavky na transformtory s nejvym naptm pro zazen 24 kV SN 35 1111-2:1999Trojfzov such distribun transformtory 50 Hz, s vkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvym naptm pro zazen nepevyujcm 36 kV - st 2: Dodaten poadavky na transformtory s nejvym naptm pro zazen 36 kV SN 35 1111-3:1999 Trojfzov such distribun transformtory 50 Hz, od 100 do 2 500 kVA s nejvym naptm pro zazen nepevyujcm 36 kV - st 3: Stanoven jmenovitho vkonu transformtoru zatenho nesinusovm proudem

9. Normy SN Zkladn ada IEC 60076 SN EN 60076-1:1999 Vkonov transformtory st 2: Veobecn SN EN 60076-2:1999 Vkonov transformtory st 2: Oteplen SN EN 60076-3:2001 Vkonov transformtory - st 3: Izolan hladiny, dielektrick zkouky a vnj vzdun vzdlenosti SN EN 60076-4:2003 Vkonov transformtory - st 4: Prvodce zkoukami atmosfrickm a spnacm impulznm naptm - Vkonov transformtory a tlumivky SN EN 60076-5:2007 Vkonov transformtory - st 5: Zkratov odolnost SN EN 60076-8:2000 Vkonov transformtory - Pokyny pro pouit SN EN 60076-10:2002 Vkonov transformtory - st 10: Stanoven hladin hluku SN EN 50329 :2003 Drn zazen Pevn trakn zazen Trakn transformtory SN EN 60726:2003 Such vkonov transformtory SN 33 3201:2002 Elektrick instalace AC nad 1 kV SN 33 3240+zmna 2:2002 SN EN 61936-1 Elektrick instalace AC nad 1 kV vyjde k 1.10.2011

10. Poadavky na such transformtory v el. stanicch a vrobnch Pi nvrhu zazen s transformtorem nebo reaktorem mus bt zveno riziko en poru. Podobn, je-li to nutn, se mus realizovat prostedky pro snen rovn akustickho hluku. Pro transformtory umstn ve vnitnm prosted mus bt zajitno odpovdajc vtrn Vhodnm zkoumnm a opatenmi m bt minimalizovno nebezpe pokozen transformtoru zvenm namhnm v dsledku ferrorezonance, vych harmonickch a jinch pin Stanovit transformtor mus odpovdat danmu prosted (vnitn, venkovn)

11. Stanovit transformtor a porn ochrana Venkovn vzdlenosti pro s uch transformtory Tda holavosti Vzdlenost G od povrchu budovy nebo sousednch transformtor Vodorovn (m) Svisl (m) F0 1,5 3,0 F1 dn dn Tda F0 Ble nespecifikovan protiporn charakteristiky. S vjimkou charakteristik vlastnch konstrukci transformtoru, nejsou pijata dn zvltn opaten k omezen holavosti. Tda F1 Transformtory vystaven nebezpe ohn. Je poadovna omezen holavost. Mus bt minimalizovna emise toxickch ltek a neprhlednch kou . Olejov transformtory s obsahem oleje 1 000 <.< 2 000 l Vzdlenost od jinch transformtor nebo neholavho povrchu budovy 3 m Vzdlenost od holav ho povrch u budovy 7,5 m

12. Opaten pro umstn s uch ch transformtor v budovch Tda holavosti Opaten F0 EI 60 respektive REI 60 nebo odstupov vzdlenost 0,9 m ve vodorovnm smru a 1,5 m ve svislm smru 1,5 F1 Neholav stny Such transformtory vak vyaduj volbu sprvn tdy holavosti, kter zvis na prmyslov innosti a na ltkch ptomnch v okolnm prosted. Doporuuj se opaten k haen poru, zejmna u tdy F0 . Odstupov vzdlenost od stanovisuchch transformtor a transformtor s izolan kapalinou, kter nen podle SN 65 0201 holavou kapalinou, se nestanovuje

13. PNE 38 1753 V nitn stanovit transformtor opaten proti hluku Norma zobecuje zkuenosti s protihlukovmi opatenmi pro transformovny tak, aby to byla opaten co nejinnj, ekonomicky zdvodniteln a aby nenaruovala bezpenost provozu. V kapitole 3 jsou uvedeny vzorce pro vpoet hladin hluku uvnit a vn transformovny. Jsou aplikac vzorce pro vpoet hladiny akustickho tlaku kmitny stojatho vlnn v uzavenm (pravohlm) prostoru, kam vyzauje zdroj diskrtnch frekvenc. Transformtor je prv takovm zdrojem. Kapitola 4 se zabv situovnm transformovny z hlediska ochrany jejho okol ped hlukem, co je prvn a nejdleitj zpsob, jak tuto ochranu zabezpeit. Opaten proti hluku enmu z transformovny vzduchem jsou uvedena v kapitole 5. Diskrtn spektrum hluku transformtoru vyvolv nutnost zabvat se rezonancemi v transformovn a umstnm transformtoru. Kapitola 6 pedepisuje ochranu proti tvrdmu mechanickmu kontaktu transformtoru se stavebn konstrukc transformovny, kter je nejnebezpenj cestou penosu hluku do okol. Plohy normy obsahuj daje z platnch hygienickch pedpis pro hluk transformtoru, obrzkov doprovod textu jednotlivch lnk normy a pklad vpotu dle kapitoly 3.

14. Hluk transformtor v DTS v budovch NEJVY PPUSTN HODNOTY HLUKU TRANSFORMTORU V CHRNNM VENKOVNM PROSTORU, V CHRNNCH VNITNCH PROSTORECH STAVEB A V CHRNNCH VENKOVNCH PROSTORECH STAVEB 1. Chrnn vnitn prostory staveb Druh chrnn mstnosti Maximln dovolen hladina L pA max int akustickho tlaku [dB(A)] Nemocnin pokoje 25 Lkask vyetovny, ordinace 35 Operan sly 35 Obytn mstnosti i, hotelov pokoje 25 Pednkov sn, uebny a ostatn mstnosti kol, pedkolnch zazen a kolskch zazen, koncertn sn, kulturn stediska 45 ekrny, vestibuly, kavrny, restaurace 50 Prodejny, sportovn haly 55 Podle Nazen vldy .502/2000 O hluku

15. 2. Chrnn venkovn prostor a chrnn venkovn prostory staveb Zpsob vyuit zem Nejvy dovolen ekvivalentn hladina L Aeq T akustickho tlaku [dB(A)] Chrnn venkovn prostory staveb nemocnic a staveb lzn 30 Chrnn venkovn prostor nemocnic a lzn 35 Chrnn venkovn prostory ostatnch staveb a chrnn ostatn venkovn prostory 35

16. Pklad hlukovch pomr v DTS vn/nn Vchoz daje Vnitn rozmry transformovny : Pdorys 4,8 6,8 m, vka 3,4 m. Vnitn objem V= 111m 3 . Proveden stn : Stny z plnch cihel, tlouka 0,19 m, oboustrann omtnut. Plon hmotnost = 300 kg/m 2 Proveden stropu : Betonov stropnice, plon hmotnost = 350 kg/m 2 Proveden dve: Pln, ocelov plech tlouky 2 mm, plon hmotnost = 16 kg/m 2 . Rozmry 1,45 x 2,50 m Vtrac otvory : Dva vstupn otvory jsou zzeny v krat stn, kad o prezu 1,25 0,40 m. Dva vstupn otvory jsou zzeny v krat stn nade dvemi, kad o prezu 1,25 0,40 m Instalovan transformtory : Dva star such transformtory 22/0,4 kV, 630 kVA. Podle katalogu vrobce je hladina L PA akustickho vkonu A kadho z nich 67 dB(PA). Jeden transformtor je umstn v rohu transformovny ( jeho akustick vkon se proto do vzorce dosazuje zvten o 3 dB), druh uprosted u stny

17. Vyhodnocen Nejvt emise hluku z transformovny je z vtracch otvor. Pokud otvory nebudou osazeny tlumiem hluku, mus bt od nejblich obytnch staveb (kde nejvy ppustn ekvivalentn hladina L Aeq T akustickho tlaku A je 40 dB, viz PLOHU I, l.3. vzdlena nejmn (vzorec (8)) : r min = 23,5 m Na malch dvorech , v ulicch a vude tam, kde ve volnm prostoru nelze toto r min zajistit, vtrac otvory mus bt osazeny vhodnmi a dostaten innmi tlumii hluku (viz . 5.2.1 a 5.2.3). Emisi z ostatnch prvk stavebnho plt lze proti emisi z vtracch otvor zanedbat. Pokud se vak vtrac otvory nad dvemi transformovny osad tlumii hluku, je eln pout dvee dvojit.

18. Dkuji za pozornost Ing. Jaroslav Brta Barta@egp.cz

Related