IT and Digital Data in Gymnasium Curriculum

IT and Digital Data in Gymnasium Curriculum
paly

Learn about the latest advancements in IT and digital data through courses on information and communication technology, internal data structure, and digital and analog data at Gymnzium SO a VO Lede nad Szavou.

  • Uploaded on | 1 Views
  • sayali sayali

About IT and Digital Data in Gymnasium Curriculum

PowerPoint presentation about 'IT and Digital Data in Gymnasium Curriculum'. This presentation describes the topic on Learn about the latest advancements in IT and digital data through courses on information and communication technology, internal data structure, and digital and analog data at Gymnzium SO a VO Lede nad Szavou.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Gymnzium, SO a VO Lede nad Szavou I NFORMAN A KOMUNIKAN TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubek

2. Gymnzium, SO a VO Lede nad Szavou B INRN STRUKTURA DAT VY_32_INOVACE_09_1_08_IT

3. D IGITLN A A NALOGOV DATA Digitln data Souasn potae pracuj s digitlnmi daty, neboli s daty v binrn form. Zkladn jednotkou digitln informace je 1 b i t. Jednotliv bity se seskupuj do skupin po osmi, a vznikaj tak b y ty. Analogov data Nkter zazen nepracuj s digitlnmi daty, ale se spojitm signlem. asto se vyuv k penosu dat. 3

4. B IT Zkladn a souasn nejmen jednotka informace. Z anglickho binary digit = dvojkov slice. Zna se malm psmenem b . Hodnota bitu me bt pouze 0 nebo 1 . Vyuit: Zkladn jednotka kapacity pamti, tzn. jednotka mnostv informace, kter me bt v jednom okamiku v pamti uloena. Penosov rychlost v bitech za jednotku asu b/s nebo bps (bits per second). 4

5. B YTE ( BAJT ) Skupina 8 bit (osmicifern binrn slo). Zna se velkm psmenem B . Hodnota 1 bytu me bt od 0 do 255 (2 8 = 256 rznch hodnot). Vyuit: Jednotka mnostv dat. Jeden byte je obvykle nejmen objem dat, se kterm doke pota pmo pracovat. Nkdy se vyuv tak pojem oktet (osmicifern slo). 5

6. N SOBKY BIT A BYT Nsobky bit: 1 kilobit (1 kb) = 10 3 b = 1 000 b 1 megabit (1 Mb) = 10 6 b = 1 000 000 b 1 gigabit (1 Gb) = 10 9 b = 1 000 000 000 b 1 terabit (1 Tb) = 10 12 b = 1 000 000 000 000 b Nsobky byt: 1 kilobyte (1 KB) = 2 10 B = 1 024 B 1 megabyte (1MB) = 2 20 B = 1 048 576 B 1 gigabyte (1 GB) = 2 30 B = 1 073 741 824 B 1 terabyte (1 TB) = 2 40 B = 1 099 511 627 776 B 6

7. R YCHLOST PENOSU DAT Rychlost datovho penosu je ovlivnna: frekvenc (kmitotem) a kou datovho penosu. Frekvence je pevrcenou hodnotou asu, jednotkou je Hertz (Hz). ka datovho penosu je poet najednou penench bit. Vsledn rychlost udv poet penesench bit za jednotku asu. Frekvence krt ka datovho penosu. 7

8. N SOBKY RYCHLOSTI Nsobky frekvence: 1 kilohertz (1 kHz) = 10 3 Hz = 1 000 Hz 1 megahertz (1 MHz) = 10 6 Hz = 1 000 000 Hz 1 gigahertz (1 GHz) = 10 9 Hz = 1 000 000 000 Hz Nsobky rychlosti: 1 kilobit za sekundu (1 kb/s) = 1 000 b/s 1 megabit za sekundu (1Mb/s) = 1 000 000 b/s 1 gigabit za sekundu (1 Gb/s) = 1 000 000 000 b/s 8

9. SELN SOUSTAVY Slou k vyjden uritho potu a ppadnm matematickm operacm pomoc opakujc se sady slic. Vy sla vyjadujeme pomoc jednotlivch d, kter pedstavuj mocniny zkladu seln soustavy (vhov faktor). Mocnitel je dn poadm slice zprava, ponaje nulou. Dekadick (destkov, decimln) soustava Jako zklad vyuv slici 10. Obsahuje slice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vy sla: P.) 312 = 3 10 2 + 1 10 1 + 2 10 0 . 9 . . .

10. SELN SOUSTAVY Binrn (dvojkov) soustava Jako zklad vyuv slici 2. Obsahuje pouze slice 0 a 1. Vy sla: P.) 1001 2 = 1 2 3 + 0 2 2 + 0 2 1 + 1 2 0 . Hexadecimln (estnctkov) soustava Jako zklad vyuv slici 16. Obsahuje slice 0 a 9, A B C D E F (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15). Vy sla: P.) 9B2 16 = 9 16 2 + 11 16 1 + 2 16 0 . 10 . . . . . . .

11. PEVODY SELNCH SOUSTAV Z binrn do dekadick soustavy Stme mocniny sla 2 na pozicch jedniek. Je-li posledn dvojkov slice 1, je slo lich, je-li posledn dvojkov slice 0, je slo sud. P.) 1001 1010 2 2 + 8 + 16 + 128 = 154 10 11 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 128 64 32 16 8 4 2 1

12. PEVODY SELNCH SOUSTAV Z dekadick do binrn soustavy Postupn odetme mocniny sla 2 (od nejvy), pokud mocninu odetme peme do binrnho sla 1, pokud nelze odest, peme 0. P.) 169 10 1010 1001 2 -128 41 -32 9 -8 1 -1 0 12

13. PEVODY SELNCH SOUSTAV Z hexadecimln do dekadick soustavy Stme nsobky hexadecimlnch slic s mocninami sla 16. P.) 2E3 16 2 256 + 14 16 + 3 1 = 512 + 224 + 3 = 739 10 13 16 3 16 2 16 1 16 0 4096 256 16 1 . . .

14. PEVODY SELNCH SOUSTAV Z dekadick do hexadecimln soustavy Postupn odetme mocniny sla 16. P.) 42 8 10 1 AC 16 -1 256 17 2 -1 0 16 -12 -12 1 0 14 . . .

15. PEVODY SELNCH SOUSTAV Z hexadecimln do binrn soustavy Pevdme jednotliv hexadecimln slice do binrnch tveic (2 4 = 16). P.) A4D 16 1010 0100 1101 2 Z binrn do hexadecimln soustavy Zprava rozdlme binrn slo na tveice, ppadn zleva doplnme nuly, a pot pevdme. P.) 0101 0001 1110 2 51E 16 15

16. P OZNMKY 16

Related