Basic rules and techniques for creating presentations using PowerPoint and Impress

Basic rules and techniques for creating presentations using PowerPoint and Impress
paly

This guide, authored by Josef Ledvo, provides tips and solutions for technical and practical issues in creating original presentations and working independently. Available from the educational portal of the Research Institute of Education in Prague. ISSN 1802-4785.

  • Uploaded on | 4 Views
  • steffen steffen

About Basic rules and techniques for creating presentations using PowerPoint and Impress

PowerPoint presentation about 'Basic rules and techniques for creating presentations using PowerPoint and Impress'. This presentation describes the topic on This guide, authored by Josef Ledvo, provides tips and solutions for technical and practical issues in creating original presentations and working independently. Available from the educational portal of the Research Institute of Education in Prague. ISSN 1802-4785.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. 2. ST EDICE Microsoft Office PowerPoint & OpenOffice.org Impress Natn Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Josef Ledvo. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze.

2. (V programu Microsoft Office PowerPoint nebo OpenOffice.org Impress )

3. Menu ZKLADN PRAVIDLA ZKLADN PRAVIDLA ORIGINLN PREZENTACE ORIGINLN PREZENTACE TECHNICK PROBLMY TECHNICK PROBLMY PRAXE PRAXE SAMOSTATN PRCE SAMOSTATN PRCE ZVR ZVR ZDROJE ZDROJE

4. Zkladn pravidla - text Text je zkladnm prvkem prezentace. Vyvaruj se stlmu opakovn stejnch slov. Prezentace mus bt strun a vstin - nejlpe psan v bodech. Souvisl texty by nemly bt dlouh. Vechna slova, kterm nerozum, mus vysvtlit. (Nebo je tam vbec nedvej!) PAMATUJ! Je lep prezentace s deseti snmky na 510 minut, ne prezentace se 100 snmky na celou hodinu! Pokud do prezentace nakopruje plku Wikipedie, tak je to pln k niemu!

5. Zkladn pravidla - typografie Pi psan mus dodrovat tzv. typografii. Typografie je vda, kter se zabv psmem. Kad text mus pst s pouitm sprvnch znamnek, jako jsou uvozovky, pomlky, ti teky apod. Podrobnosti o typografii najde v prezentaci Zklady typografie.

6. Zkladn pravidla - psmo Pouvej maximln 3 druhy font (font = psmo). Nap.: NADPIS , text , zvraznn . Pouvej ablony psma. Velikost textu by mla bt asi 1824 bod, jinak ho vzadu nemus vbec pest! Pro kadou rove textu (nadpis, podnadpis, text) pouij stejn typ textu (psmo, barva, styl). Pouvej standardn fonty. Kad pota (nap. ve kole) nemus mt nainstalovan psma, kter m doma!

7. Zkladn pravidla - barvy Barevnost prezentace nesm pehnt. Pouvej jednotn styl barev. Pro zatek si uri maximln 3 barvy, kter v prezentaci pouije. A nasbr njak zkuenosti, me si troufnout i teba na 5 barev, kter ale mus bt ve vhodn kombinaci. Pamatuj na to, e prezentace vypad pln jinak doma na monitoru a ve kole na dataprojektoru! Dataprojektor promt barvy na stnu mn jasn. Mus zvolit velmi kontrastn barvy, nap. blou a ernou, co je ideln stav. ABLONY ZDARMA ABLONY ZDARMA

8. Zkladn pravidla - animace Existuj 2 druhy animac: pechody mezi snmky a animace objekt (textu). Pechody mezi snmky: Pouij maximln 2 druhy. Animace objekt a textu pouvej s mrou. Pli mnoho rznch efekt me bt na prvn pohled psobiv, ale zbyten odvd pozornost poslucha. PAMATUJ! Radi mn ne vce animac.

9. Zkladn pravidla - zdroje Na konci prezentace je dobr uvst zdroje neboli citace. Informace, kter najde, se pokus ovit. Pamatuj, e vechny fotky nejsou zdarma. Me pout teba fotky z: M to vak jeden hek mus vyhledvat v anglitin Zdroj typu Google nen zdrojem. Google vyhledva me informace pouze vyhledat. Citace mus uvdt v mezinrodnm tvaru. S tm ti pomou nap. internetov genertory citac, jako je tento: GENERTOR CITAC GENERTOR CITAC WIKIMEDIA COMMONS WIKIMEDIA COMMONS

10. Zkladn pravidla - pednes Kdy ve kole pedn refert, je jasn, e mus mluvit pomalu, nahlas a zeteln. Tvj refert by neml peshnout 15 minut. Na vod je dobr seznmit posluchae s tm, jak bude tvj refert probhat. Me jim pest nco jako osnovu tvho refertu. Pokus se zapamatovat si co nejvce bod. Velmi dleit je tak on kontakt. Kdy mluv, asto se dvej na sv posluchae a pokus se mluvit zpamti. Obas proho njak vtpek nebo zajmavost, kter na chviliku odvede pozornost a uvoln atmosfru ve td. (Nepee to! )

11. Zkladn pravidla - struktura Prezentace by mla bt systematick. Refert by ml zat vodem. Dle me pokraovat tm, e strun pope, o em bude mluvit. Potom se postupn dostvej do dalch podrobnost Na zvr je dobr shrnout, o em jsi mluvil, a dt poslucham prostor pro otzky k tmatu. Dal monost je prav opak. Otzky me klst ty poslucham. Za sprvn odpovdi me spolukm teba hzet bonbny.

12. Tvorba originln prezentace Zde je nkolik npad pro vytvoen opravdu kvalitnho a zbavnho refertu: Do prezentace me pidat fotky nebo videa. Pokud m mikrofon, me spoluky pekvapit tm, e st prezentace namluv. Jestlie m k tmatu njak hmatateln vci, me je poslat po td. Tm refert zpest.

13. Technick problmy (1/2) PAMATUJ! Video, zvuk, nebo zvltn fonty (psma) na potai ve kole vbec nemus fungovat. Pokud je v prezentaci m, pouij funkci: Nezapome zatrhnout poloky Propojen soubory a Vloen psma TrueType . Docl tm toho, e na potai ve kole budou bez problm fungovat videa, zvuky a vechna psma pouit v prezentaci. Vslednou sloku me vyplit na disk nebo zkoprovat do sloky. BALEN PREZENTACE PRO CD* BALEN PREZENTACE PRO CD* * Tato funkce je dostupn pouze v novjch verzch programu Microsoft Office PowerPoint, nikoli v programu OpenOffice.org Impress.

14. Technick problmy (2/2) Mysli na to, e ve kole nemus bt verze prezentanho programu, kter m doma. Zjisti, kter verze programu je ve kole nainstalovan. Spolu s prezentac si do koly me vzt instalace program pro prohlen nejnovjch verz prezentac. Sthnout je me (zdarma) nap. zde: Pro Microsoft Office PowerPoint: Pro OpenOffice.org Impress: PAMATUJ! Den ped refertem se domluv s vyuujcm a vyzkouej si pmo ve kole, jestli je prezentace pln funkn. STHNOUT! STHNOUT! STHNOUT! STHNOUT!

15. Takhle by to nemlo vypadat: Na nsledujcm snmku uvid typickou ukzku snmku, kter je a pli Ale posu to sm (sama)!

16. C O J E T O W I K I P E D I E ? W i k i p e d i e j e m n o h o j a z y n w e b o v e n c y k l o p e d i e s e s v o b o d n m ( o t e v e n m ) o b s a h e m , n a j e j t v o r b s p o l u p r a c u j d o b r o v o l n p i s p v a t e l z c e l h o s v t a . J e j m c l e m j e t v o r b a a c e l o s v t o v e n v o l n p s t u p n c h e n c y k l o p e d i c k c h i n f o r m a c . W i k i p e d i e e x i s t u j e v e v c e n e 2 5 0 j a z y k o v c h v e r z c h r z n h o r o z s a h u , p i e m r o z s a h z h r u b a t e t i n y z n i c h j e s p e s y m b o l i c k . W i k i p e d i e j e j e d n m z p r o j e k t N a d a c e W i k i m e d i a , s n i m i j e v z j e m n p r o v z n a . K e k o o r d i n a c i j e d n o t l i v c h w i k i p r o j e k t s l o u p r o j e k t M e t a - W i k i . Z D R O J : G o o g l e , W i k i p e d i e

17. Takhle by to mlo vypadat: Na nsledujcm snmku uvid, jak by to mohlo vypadat sprvn

18. WIKIPEDIE oteven encyklopedie Wikipedie je mnohojazyn webov encyklopedie se svobodnm (otevenm) obsahem, na jej tvorb spolupracuj dobrovoln pispvatel z celho svta. Jejm clem je tvorba a celosvtov en voln pstupnch encyklopedickch informac. Wikipedie existuje ve vce ne 250 jazykovch verzch rznho rozsahu, piem rozsah zhruba tetiny z nich je spe symbolick. Wikipedie je jednm z projekt Nadace Wikimedia , s nimi je vzjemn provzna. Ke koordinaci jednotlivch wikiprojekt slou projekt Meta-Wiki. ZDROJ: Wikipedie. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 25. 1. 2003, last modified on 19. 10. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie >.

19. Samostatn prce Jak chyby jsi nael (nala) na snmku 14 (Takhle by to nemlo vypadat)? Napi co nejvce chyb ve vzhledu, barvch, psmu, zdrojch apod. EEN EEN ZDROJE ZDROJE ZVR ZVR

20. een: CHYBY NA SNMKU 13: Zcela nevhodn barevn kombinace pozad a psma Speciln druhy psma, kter nepodporuj eskou diakritiku Souvisl text, kter nen dobe iteln a nen psn v bodech patn uveden zdroje Nevhodn umstn obrzek Velk mnostv animac, kter trvaj pli dlouho

21. Zvr Doufm, e se ti prezentace lbila a e ses z n dostaten pouil(a). Pokud jsi v samostatn prci nael alespo 5 z 6 uvedench chyb, blahopeji! Pokus se zapamatovat si co nejvce pravidel sprvn prezentace. Jestli se chce dozvdt vce o sprvn typografii, prostuduj si pipravenou prezentaci Zklady typografie.

22. Zdroje: Snmky . 14 a 16: (text) Wikipedie. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 25. 1. 2003, last modified on 19. 10. 2010 [cit. 2010-11-28]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie >. Snmky . 14 a 16: (obrzek oficiln logo Wikipedie) Wikimedia : Commons.wikimedia.org: Soubor:Wikipedia-logo-v2.svg [online]. 12. May 2010 [cit. 2010-12-30]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wikipedia-logo-v2.svg >. ablona snmk, pozad (Pastelov barvy) Vytvoil autor Josef Ledvo.