Fremtidens tandpleje DOFT's roadshow

Fremtidens tandpleje DOFT's roadshow
paly

Birthe Cortsen, the senior project leader at DSI KORA, has been conducting a Tandundersøgelsen (Dental survey) in Lolland Komm

  • Uploaded on | 0 Views
  • anjali anjali

About Fremtidens tandpleje DOFT's roadshow

PowerPoint presentation about 'Fremtidens tandpleje DOFT's roadshow'. This presentation describes the topic on Birthe Cortsen, the senior project leader at DSI KORA, has been conducting a Tandundersøgelsen (Dental survey) in Lolland Komm. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


Slide11Fremtidens tandpleje DOFT´s roadshow 2013

Slide22Birthe Cortsen – ”den korte version” • 2013- Overtandlæge, Lolland Kommune – siden 12. august • 2011-2013 Senior projektleder, DSI/KORA (Afrapportering af data fra Tandundersøgelsen ved KRAM undersøgelsen) • 2002-2013 Odontologisk konsulent, Tandlægeforeningen (Koordinator på gennemførelse af Tandundersøgelsen ved KRAM undersøgelsen) • 2002 Projektkoordinator, Sundhedsstyrelsen • 2001-2002 Den kommunale tandpleje, Roskilde • 2001 Den kommunale tandpleje, Skælskør • 1997-2001 Master of Public Health (MPH) • 1990-2000 Klinikejer, Birkerød • 1990 Ansat tandlæge, privat praksis i Sønderborg • 1989 Cand. odont., København Tandlægeskole

Slide33DSI og KORA – hvem og hvad? • DSI = Dansk Sundhedsinstitut • KORA = Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Begge leverer anvendelsesorienteret og praksisnær uvildig forskning og analyser til kommuner og regioner med det formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor

Slide44Tværsnitsus. baseret på cpr. Inden Tandundersøgelsen havde deltagerne • besvaret KRAM spørgeskema • besvaret KRAM kostspørgeskema • gennemgået KRAM helbredsundersøgelse, inkl. blodprøve Som led i Tandundersøgelsen skulle deltagerne • besvare tandspørgeskema • gennemgå klinisk tandundersøgelse • gennemgå røntgenundersøgelse • afgive spytprøve 4

Slide55Tre rapporter - resultatet af to års intenst arbejde

Slide661. og 2. delrapport = basis: • Tandstatus – tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet • Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Konklusioner: • Social ulighed i tandsundhed • Social gradient i sygdom og livsstil • Socioøkonomisk ulighed i forbrug af tandpleje 6

Slide773. delrapport (baseret på 1. og 2. delrapport): Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil Indhold: • Voksentandpleje i fire nordiske lande; Danmark, Sverige, Norge, Finland • Risikoprofiler i voksentandplejen i de kommende årtier som følge af sociale forhold, alder, livsstil, generelle lidelser samt lægemiddelbrug • Faktorer af betydning for brug af voksentandpleje i Danmark, brug af voksentandpleje i de andre nordiske lande • Brugerbetaling for sundhedsydelser, brugerbetaling for tandpleje • Den opnåede tandsundhed i de fire nordiske lande

Slide88Eksempler på forskelligheder i de fire nordiske landes tandplejetilbud til voksne • I modsætning til de andre tre lande tilbyder Danmark ikke voksentandpleje i både offentligt og privat regi • I modsætning til Sverige og Norge har Danmark ikke fastsat referencepriser på ydelserne • Vægten af det offentlige tilskud til tandpleje er lagt på basalydelser i Danmark og Finland, mens Sverige har lagt vægt på beskyttelse mod høje udgifter til tandpleje, og Norge har lagt vægt på hel eller delvis vederlagsfrihed for prioriterede grupper i voksenbefolkningen, hvor behovet for tandpleje er betinget i medfødte forhold eller sygdom

Slide99Konklusioner og anbefalinger • Det står fortsat tilbage sikre lige adgang til tandplejen og reducere uligheden i tandsundhed – især for den ældre del af befolkningen • Udbud af voksentandplejetilbud i den offentlige tandpleje kunne muligvis bevirke, at vanskeligt stillede grupper kunne blive regelmæssige brugere af tandplejen • Ældre generationer med ophobning af risikofaktorer, obs: diversiteten i ældrepopulationen • Fokus på fastholdelse af ældre og gamle i regelmæssige tandplejebesøg fortsættes…

Slide1010Konklusioner og anbefalinger …fortsat • Identificering af højrisikoindivider – metode foreslås • Gode resultater i BUT med populationsbaseret forebyggelsesstrategi (masseintervention) kombineret med målrettet indsats i relation til højrisikogrupper • Komplekse patienter medfører øget arbejdsbelastning for tandlæger, og fremmer samtidig delegering af arbejdsopgaver fortsættes….

Slide1111Konklusioner og anbefalinger • …fortsat • Sundhedsøkonomisk perspektiv: Et tab for samfundet at det  regionale og kommunale niveau ikke gør mere for at inkludere hele befolkningen i tandplejetilbuddet • Strukturelle tiltag og virkemidler rettet mod personer med størst behov med henblik på at udjævne social ulighed i tandsundhed – regional tilkaldeordning • Mere omkostningseffektiv indretning af det offentlige tilskud til tandpleje dvs. det offentlige tilskud målrettes højrisikoindivider fortsættes…

Slide1212Konklusioner og anbefalinger … fortsat Sundhedsmyndigheder og overenskomstens parter må definere målet med det offentliges tilskud til tandpleje: • Er der behov for mere lighed i tandsundhed eller bare mere tandsundhed? • Skal der fortsat fastholdes et offentligt tilskud på tandplejeydelser til den brede del af befolkningen (de sunde og raske)? • Skal tandplejetilbuddet også imødekomme den del af voksenbefolkningen med særlig risiko og større behov for tandpleje (de syge)? • Kan voksentandplejen anvende de samme forebyggelsesstrategier, som BUT har haft held med? • Hvordan vil risikoindivider eller –grupper kunne identificeres?

Slide1313Nu tager vi så 150 km sydpå….. Fra DSI/KORA til Tandplejen Lolland

Slide1414Tandplejen Lolland To nye tandklinikker i kommunens sundhedscentre i hhv. Maribo og Nakskov 7.086 børn og unge (+452), 104 omsorgstandplejepatienter, 82 specialtandplejepatienter 28 medarbejdere: • 5 tandlæger • 1 overtandlæge • 1 specialtandlæge i ortodonti • 1 tandplejer • 1 tandtekniker • 14 klinikassistenter (heraf 2 på barsel) • 2 sekretærer + 1 seniormedarbejder • 2 narkosefolk (læge + sygeplejerske)

Slide1515Lolland kommune – blandt de mest produktive

Slide1616Procentandel cariesfrie børn og unge 2012

Slide1717Befolkningsudvikling og -prognose

Slide1818Befolkningsudvikling og -prognose

Slide1919Befolkningsudvikling og -prognose 2004:  9.363 børn 0-16 år 2025:  5.502 børn 0-16 år 3.861 færre børn på 20 år (41%)

Slide2020Befolkningsudvikling og -prognose

Slide2121Muligheder i Lolland Kommune • Mange socialt udsatte og ulighed i (tand)sundhed • Åbne for tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde • Interesse for og ønske om at udvikle og afprøve nye    ordninger og metoder På tide at fortælle de ”gode historier” fra Lolland!!!

Slide2222Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2323Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2424Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2525Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2626Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2727Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2828Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide2929Potentiale i Tandplejen Lolland • Nå op på den gennemsnitlige tandsundhed i DK • Hjemtage omsorgstandplejen og lave indberetning a la SCOR til KT • Beholde 18-25-årige i BUT, evt. på abonnementsordning som i Sverige • Opsøgende indsats i forhold til  misbrugere og kontanthjælpsmodtagere • Formaliseret samarbejde med sundhedsplejen om fx rygning, udsatte børn og unge, fede børn, tandtraumer osv. • Kvalitetssikring – Den Danske Kvalitetsmodel • Synliggøre Tandplejens indsats internt i kommunen • Sommerskoleophold for kommende kandidater (rekruttering, fastholdelse)

Slide3030Hvordan får vi tid/penge til nye/flere opgaver? • Fortsat forbedret børnetandsundhed – ny struktureret indsats ifølge 5-årig Tandsundhedsplan • Børnetallet falder – løbende finde nye ”kunder” for at fastholde medarbejderstaben • Indtægtsdækket virksomhed: fx abonnementstandpleje, sygesikringstilskud, egenbetaling omsorgstandpleje og specialtandpleje • Søge fondsmidler til projekter – enten til dækning af løn til eksisterende medarbejdere (overnormering) eller til løn til nyansatte projektmedarbejdere • Kvalitetssikring giver ofte mere effektive arbejdsgange = sparet tid

Slide3131Er det så svaret på fremtidens tandpleje? Måske… måske ikke… I nogle kommuner…. men ikke nødvendigvis i alle kommuner… Men helt sikkert i Tandplejen Lolland

Slide3232Tak for opmærksomheden bico@lolland.dk http://www.kora.dk/media/1032553/tandstatus-tandsundhed-objektivt-og-subjektivt-vurderet.pdf http://www.kora.dk/media/1032529/sammenhaeng-mellem-oral-sundhed-og-generel-sundhed- livsstil-medicinforbrug-samt-forbrug-af-tandplejeydelser.pdf http://www.kora.dk/media/1228/dsi-2891-delrapport-3.pdf

Related


No related presentations.