RODINNÉ PRÁVO: Náhradní rodinná péče

RODINNÉ PRÁVO: Náhradní rodinná péče
paly

Školení zaměřené na práva a povinnosti účastníků v rodinných vztazích, včetně náhradní rodinné péče. Výukou se zabývá Mgr. Jana Bergmannová. Projekt CZ 1 07 1 5 00 34 0580.

About RODINNÉ PRÁVO: Náhradní rodinná péče

PowerPoint presentation about 'RODINNÉ PRÁVO: Náhradní rodinná péče'. This presentation describes the topic on Školení zaměřené na práva a povinnosti účastníků v rodinných vztazích, včetně náhradní rodinné péče. Výukou se zabývá Mgr. Jana Bergmannová. Projekt CZ 1 07 1 5 00 34 0580.. The key topics included in this slideshow are . Download this presentation absolutely free.

Presentation Transcript


1. Stedn zdravotnick kola, Nrodn svobody 420 397 11 Psek, pspvkov organizace Registran slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0580 slo DUM: VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_10 Tematick oblast: Prvo a mezinrodn vztahy Clov skupina ci koly Tma: RODINN PRVO Anotace: Seznmen k s nhradn rodiovskou p a prvy a povinnostmi astnk rodinnprvnch vztah Autor: Mgr. Jana Bergmannov Datum vytvoen: 15.10.2013

2. 10. RODINN PRVO Nhradn rodiovsk pe V ppadech, kdy se rodi neme nebo nechce starat o dt, organizuje stt nhradn rodiovskou pi.

3. Typy nhradn rodiovsk pe opatrovnictv Porunictv osvojen (adopce) pstounsk pe stavn vchova sven do vchovy jin vhodn fyzick osoby ne rodie

4. Opatrovnictv uruje je soud v ppad, kdy dochz ke stetu zjm dtte a rodi; opatrovnk m prva a povinnosti pouze v rozsahu, kter stanov soud

5. Porunictv stanovuje soud v ppadech, kdy dtti zemeli rodie, nebo byli zbaveni rodiovskch prv; porunk dt vychovv, zastupuje, spravuje jeho majetek; bv jm nejastji nkdo z pbuznch nebo osoba blzk rodin

6. Osvojen (adopce) vznikne jm stejn pomr jako mezi rodii a dtmi; rozhoduje o nm soud na nvrh osvojitele; osvojit lze pouze nezletil dt; k osvojen soud vyaduje souhlas rodi dtte, ppadn i souhlas dtte; souhlas nen teba, dali-li rodie souhlas pedem nebo neprojevuj-li o dt opravdov zjem po dobu del ne 6 msc nebo dn zjem po dobu 2 msc po narozen

7. Pstounsk pe o pstounsk pi rozhoduje soud; jde o opaten doasn povahy, kon nejpozdji zletilost dtte; pvodn rodinn vztahy zstvaj zachovny; pstouni nemaj vyivovac povinnost a prvo zastupovat dt (to zstv rodim); pstouni dostvaj od sttu pspvek na zajitn poteb dtte a odmnu za vkon pstounsk pe

8. stavn vchova naizuje soud trv do doby zletilosti dtte

9. Sven do vchovy jin vhodn fyzick osoby ne rodie zpravidla pbuzn doasn vchova

10. Prva a povinnosti astnk rodinnprvnch vztah Vyivovac povinnost - stanovuje zkon tm, kte nejsou schopni sami se o svou vivu postarat. Jde pedevm o vyivovac povinnost rodi k dtem do doby, dokud se neiv samy (tedy i zletilm), mezi maneli navzjem a dt k rodim. Pokud osoba nepln vyivovac povinnost, me ji nadit soud. Rodiovsk zodpovdnost - zahrnuje pi o zdrav, tlesn, citov, rozumov a mravn vvoj dtte. Dle rodie zastupuj nezletil dt v prvnch konech a dn spravuj jeho jmn.

11. Prva a povinnosti astnk rodinnprvnch vztah Pokud rodie nepln sv povinnosti a dn vchova dtte je ohroena, me orgn sociln-prvn ochrany dt nebo soud uinit opaten k nprav (napomenut rodi nebo dtte, dohled nad dttem, stanoven omezen dtti - nap. zkaz nvtv nevhodnch podnik - , nebo sv dt do vchovy jin osoby, omezen nebo zbaven rodiovsk zodpovdnosti). I dti ijc s rodii ve spolen domcnosti, maj prva a povinnosti. Jsou povinny podle svch schopnost rodim pomhat, ctt je a respektovat a pispvat na hradu poteb rodiny, pokud maj vlastn pjem. Star dt m prvo vyjadovat se k rozhodnutm rodi, kter se podstatn tkaj jeho osoby a dostvat potebn informace .

12. Pouit literatura a zdroje EMMERT, Frantiek a kol. Odmaturuj ze spoleenskch vd . Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80- 86285-68-5. ZUBKOV, Zdeka; DRBOV, Renta. Spoleensk vdy v kostce . Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0190-6. Zkon . 94/1963 Sb., o rodin.

Related


No related presentations.